ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ฉบับหลวง   บาลีอักษรไทย    PaliRoman 
อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๔ พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๑๑ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๕
ปิฏฐิทุกเหตุทุกะ
[๑๔๙] อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยนทัสสเนนปหาตัพพเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยภาวนายปหาตัพพเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยนภาวนายปหาตัพพเหตุธรรม ฯลฯ

--------------------------------------------------------------------------------------------- หน้าที่ ๗๐๔.

อาศัยทัสสเนนปหาตัพพเหตุกเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยภาวนายปหาตัพพเหตุกเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยนภาวนายปหาตัพพเหตุกเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยสวิตักกเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยอวิตักกเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยสวิจารเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยอวิจารเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยสัปปีติกเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยอัปปีติกเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยปีติสหคตเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยนปีติสหคตเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยสุขสหคตเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยนสุขสหคตเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยอุเบกขาสหคตเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยนอุเบกขาสหคตเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยกามาวจรเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยนกามาวจรเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยรูปาวจรเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยนรูปาวจรเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยอรูปาวจรเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยนอรูปาวจรเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยปริยาปันนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยอปริยาปันนเหตุธรรม ฯลฯ

--------------------------------------------------------------------------------------------- หน้าที่ ๗๐๕.

อาศัยนิยยานิกเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยอนิยยานิกเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยนิยตเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยอนิยตเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยสอุตตรเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยอนุตตรเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยสรณเหตุธรรม ฯลฯ อรณเหตุธรรม อาศัยอรณเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย. อรณนเหตุธรรม อาศัยอรณนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย.
พึงให้พิสดารทุกวาร.
ปิฏฐิทุกเหตุทุกะ จบ.
อนุโลมทุกทุกปัฏฐาน จบ.
อนุโลมปัฏฐาน จบ.
-----------------------------------------------------


             เนื้อความพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๔ บรรทัดที่ ๑๖๘๖๓-๑๖๙๐๕ หน้าที่ ๗๐๓-๗๐๕. http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=44&A=16863&Z=16905&pagebreak=1 http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=44&item=3243&items=1&pagebreak=1              อ่านโดยใช้เครื่องหมาย [เลขข้อ] เป็น เกณฑ์แบ่งข้อ :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=44&item=3243&items=1&pagebreak=1&mode=bracket              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาบาลี อักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/pali/pali_item_s.php?book=44&item=3243&items=1&pagebreak=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลีอักษรโรมัน :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=44&item=3243&items=1&pagebreak=1              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=3243              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๔ http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า

บันทึก ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :