ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ฉบับหลวง   บาลีอักษรไทย    PaliRoman 
อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๘ พระวินัยปิฎกเล่มที่ ๘ ปริวาร
       [๒] ถามว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์
นั้น ทรงบัญญัติปาราชิกสิกขาบทที่ ๑ ณ ที่ไหน?
       ตอบว่า ทรงบัญญัติ ณ พระนครเวสาลี.
       ถ. ทรงปรารภใคร?
       ต. ทรงปรารภพระสุทินน์ กลันทบุตร.
       ถ. เพราะเรื่องอะไร?
       ต. เพราะเรื่องที่พระสุทินน์ กลันทบุตร เสพเมถุนธรรมในปุราณทุติยิกา.
       ถ. ในปาราชิกสิกขาบทที่ ๑ นั้น มีบัญญัติ อนุบัญญัติ อนุปันนบัญญัติ หรือ?
       ต. มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๒, อนุปันนบัญญัติ ไม่มี ในปาราชิกสิกขาบทที่ ๑ นั้น.
       ถ. มีสัพพัตถบัญญัติ ปเทสบัญญัติ หรือ?
       ต. มีแต่สัพพัตถบัญญัติ.
       ถ. มีสาธารณบัญญัติ อสาธารณบัญญัติ หรือ?
       ต. มีแต่สาธารณบัญญัติ.
       ถ. มีเอกโตบัญญัติ อุภโตบัญญัติ หรือ?
       ต. มีแต่อุภโตบัญญัติ.
       ถ. บรรดาปาติโมกขุทเทศ ๕ ปาราชิกสิกขาบทที่ ๑ นั้น จักเข้าในอุเทศไหน? นับ
เนื่องในอุเทศไหน?
       ต. จัดเข้าในนิทาน นับเนื่องในนิทาน.
       ถ. มาสู่อุเทศโดยอุเทศที่เท่าไร?
       ต. มาสู่อุเทศโดยอุเทศที่ ๒.
       ถ. บรรดาวิบัติ ๔ เป็นวิบัติอย่างไหน?
       ต. เป็นศีลวิบัติ.
       ถ. บรรดาอาบัติ ๗ กอง เป็นอาบัติกองไหน?
       ต. เป็นอาบัติกองปาราชิก.
       ถ. บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ ๖ อย่าง ปาราชิกสิกขาบทที่ ๑ นั้น เกิดด้วยสมุฏฐาน
เท่าไร?
       ต. เกิดด้วยสมุฏฐานอันหนึ่ง คือ เกิดแต่กายกับจิต มิใช่วาจา.
       ถ. บรรดาอธิกรณ์ ๔ เป็นอธิกรณ์อะไร?
       ต. เป็นอาปัตตาธิกรณ์.
       ถ. บรรดาสมถะ ๗ ระงับด้วยสมถะเท่าไร?
       ต. ระงับด้วยสมถะ ๒ อย่าง คือ สัมมุขาวินัย ๑ ปฏิญญาตกรณะ ๑.
       ถ. ในปาราชิกสิกขาบทที่ ๑ นั้น อะไรเป็นวินัย? ในปาราชิกสิกขาบทที่ ๑ นั้น
อะไรเป็นอภิวินัย?
       ต. พระบัญญัติเป็นวินัย การจำแนกเป็นอภิวินัย.
       ถ. ในปาราชิกสิกขาบทที่ ๑ นั้น อะไรเป็นปาติโมกข์? ในปาราชิกสิกขาบทที่ ๑ นั้น
อะไรเป็นอธิปาติโมกข์?
       ต. พระบัญญัติเป็นปาติโมกข์ การจำแนกเป็นอธิปาติโมกข์
       ถ. อะไรเป็นวิบัติ?
       ต. ความไม่สังวรเป็นวิบัติ.
       ถ. อะไรเป็นสมบัติ?
       ต. ความสังวรเป็นสมบัติ.
       ถ. อะไรเป็นข้อปฏิบัติ?
       ต. ข้อที่ภิกษุสมาทานอาปาณโกฏิกศีลตลอดชีวิตว่า จักไม่ทำกรรมเห็นปานนี้ แล้ว
ศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย เป็นข้อปฏิบัติ.
       ถ. พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติปาราชิกสิกขาบทที่ ๑ เพราะทรงอาศัยอำนาจประโยชน์
เท่าไร?
       ต. พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติปาราชิกสิกขาบทที่ ๑ เพราะทรงอาศัยอำนาจประโยชน์
๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับว่าดีแห่งสงฆ์ ๑ เพื่อความสำราญแห่งสงฆ์ ๑ เพื่อข่มบุคคลผู้
แก้อยาก ๑ เพื่ออยู่สำราญแห่งภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รัก ๑ เพื่อป้องกันอาสวะอันจะบังเกิดในปัจจุบัน ๑
เพื่อกำจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส ๑ เพื่อ
ความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้ว ๑ เพื่อความดำรงมั่นแห่งพระสัทธรรม ๑ เพื่ออนุ-
*เคราะห์พระวินัย ๑.
       ถ. พวกไหนศึกษา?
       ต. พระเสขะและกัลยาณปุชนศึกษา.
       ถ. พวกไหนมีสิกขาอันศึกษาแล้ว?
       ต. พระอรหันต์มีสิกขาอันศึกษาแล้ว.
       ถ. ปาราชิกสิกขาบทที่ ๑ นั้น ตั้งอยู่ในใคร?
       ต. ตั้งอยู่ในสิกขากามบุคคล.
       ถ. พวกไหนย่อมทรงไว้?
       ต. ปาราชิกสิกขาบทที่ ๑ ย่อมเป็นไปแก่พระเถระพวกใด พระเถระพวกนั้นย่อม
ทรงไว้.
       ถ. เป็นถ้อยคำของใคร?
       ต. เป็นพระดำรัสของพระผู้มีพระภาค อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า.
       ถ. ใครนำมา?
       ต. พระเถระทั้งหลายนำสืบๆ กันมา.
รายนามพระเถระผู้ทรงพระวินัย


             เนื้อความพระไตรปิฎกเล่มที่ ๘ บรรทัดที่ ๒๓-๘๘ หน้าที่ ๒-๔. http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=8&A=23&Z=88&pagebreak=0 http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=8&item=2&items=1&mode=bracket              อ่านโดยใช้เนื้อความเป็น เกณฑ์แบ่งข้อ :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=8&item=2&items=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาบาลี อักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/pali/pali_item_s.php?book=8&item=2&items=1&mode=bracket              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลีอักษรโรมัน :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=8&item=2&items=1&mode=bracket              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=2              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๘ http://84000.org/tipitaka/read/?index_8

อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย

บันทึก ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :