ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับภาษาไทย   บาลีอักษรไทย   บาลีอักษรโรมัน 
อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๕ ภาษาบาลี อักษรไทย พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๑๒ อภิ. ป.(๖) ปจฺจนีย-อนุโลมปจฺจนีย-ปจฺจนียานุโลม
               ปจฺจนียทุกตฺติกปฏฺานํ
                นเหตุทุกนกุสลตฺติกํ
   [๑๙๒]  นเหตุ  นกุสลํ  ธมฺมํ ปฏิจฺจ นเหตุ นกุสโล ธมฺโม
อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:  นเหตุ  อกุสลํ  อพฺยากตํ  เอกํ ขนฺธํ
ปฏิจฺจ  ตโย  ขนฺธา  จิตฺตสมุฏฺานญฺจ  รูปํ  ฯ  นเหตุ  นกุสลํ
ธมฺมํ  ปฏิจฺจ  นนเหตุ  นกุสโล  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:
นเหตู  อกุสเล  อพฺยากเต  ขนฺเธ ปฏิจฺจ เหตุ ฯ นเหตุ นกุสลํ
ธมฺมํ  ปฏิจฺจ  นเหตุ  นกุสโล  จ  นนเหตุ  นกุสโล  จ ธมฺมา
อุปฺปชฺชนฺติ เหตุปจฺจยา: ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลีอักษรไทย เล่มที่ ๔๕ หน้าที่ ๕๒. http://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=45.1&item=192&items=1              อ่านโดยใช้เครื่องหมาย [เลขข้อ] เป็นเกณฑ์แบ่งข้อ :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=45.1&item=192&items=1&mode=bracket              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลีอักษรโรมัน :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=45.1&item=192&items=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.1&item=192&items=1              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45.1&i=192              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๕ http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com