ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ฉบับหลวง   บาลีอักษรไทย   PaliRoman 
อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๘ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๐ สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค
   [๒๐๕]  เอกํ  สมยํ  อายสฺมา มหากจฺจาโน อวนฺตีสุ วิหรติ
มกฺกรกเฏ  ๓-  อรญฺกุฏิกายํ  ฯ อถ โข โลหิจฺจสฺส พฺราหฺมณสฺส
@เชิงอรรถ: ม. ยุ. โขสทฺโท นตฺถิ ฯ ม. นสทฺโท นตฺถิ ฯ  ม. มกฺกรกเต ฯ
สมฺพหุลา   อนฺเตวาสิกา  กฏฺหารกา  มาณวกา  เยนายสฺมโต
มหากจฺจานสฺส  อรญฺกุฏิกา  เตนุปสงฺกมึสุ  อุปสงฺกมิตฺวา  ปริโต
ปริโต  กุฏิกายํ  อนุจงฺกมนฺติ  อนุวิจรนฺติ  อุจฺจาสทฺทา  มหาสทฺทา
กานิจิ กานิจิ เสเลยฺยกานิ กโรนฺติ ๑- อิเม ปน มุณฺฑกา สมณกา
อิพฺภา  กณฺหา  ๒- พนฺธุปาทาปจฺจา อิเมสํ ภารตกานํ ๓- สกฺกตา
ครุกตา มานิตา ปูชิตา อปจิตาติ ฯ อถ โข อายสฺมา มหากจฺจาโน
วิหารา  นิกฺขมิตฺวา  เต มาณวเก เอตทโวจ มา [๔]- มาณวกา
สทฺทมกตฺถ  ธมฺมํ  โว  ภาสิสฺสามีติ ฯ เอวํ วุตฺเต เต มาณวกา
ตุณฺหี  อเหสุ  ฯ  อถ  โข อายสฺมา มหากจฺจาโน เต มาณวเก
คาถาหิ อชฺฌภาสิ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลีอักษรไทย เล่มที่ ๑๘ หน้าที่ ๑๔๗-๑๔๘. http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=18&item=205&items=1              อ่านโดยใช้เครื่องหมาย [เลขข้อ] เป็นเกณฑ์แบ่งข้อ :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=18&item=205&items=1&mode=bracket              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลีอักษรโรมัน :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=18&item=205&items=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=18&item=205&items=1              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=18&i=205              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=1037              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=1037              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๘ http://84000.org/tipitaka/read/?index_18

อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :