ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ฉบับหลวง   บาลีอักษรไทย   PaliRoman 
อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบดั้งเดิม
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๕ ภาษาบาลี อักษรไทย พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๒ อภิ. วิภงฺโค
   [๑๑๑๖]  ปญฺจนฺนํ  ขนฺธานํ  กติ  สวิตกฺกสวิจารา  กติ
อวิตกฺกวิจารมตฺตา  กติ อวิตกฺกอวิจารา ฯเปฯ สตฺตนฺนํ จิตฺตานํ กติ
สวิตกฺกสวิจารา  กติ  อวิตกฺกวิจารมตฺตา  กติ  อวิตกฺกอวิจารา  ฯ
รูปกฺขนฺโธ  อวิตกฺกอวิจาโร  ตโย  ขนฺธา  สิยา  สวิตกฺกสวิจารา
สิยา  อวิตกฺกวิจารมตฺตา  สิยา  อวิตกฺกอวิจารา  สงฺขารกฺขนฺโธ
สิยา  สวิตกฺกสวิจาโร สิยา อวิตกฺกวิจารมตฺโต สิยา อวิตกฺกอวิจาโร
สิยา   น  วตฺตพฺโพ  สวิตกฺกสวิจาโรติปิ  อวิตกฺกวิจารมตฺโตติปิ
อวิตกฺกอวิจาโรติปิ ฯ
   {๑๑๑๖.๑}  ทสายตนา  อวิตกฺกอวิจารา  มนายตนํ  สิยา
สวิตกฺกสวิจารํ   สิยา  อวิตกฺกวิจารมตฺตํ  สิยา  อวิตกฺกอวิจารํ
ธมฺมายตนํ  สิยา  สวิตกฺกสวิจารํ  สิยา  อวิตกฺกวิจารมตฺตํ  สิยา
อวิตกฺกอวิจารํ  สิยา  น  วตฺตพฺพํ สวิตกฺกสวิจารนฺติปิ อวิตกฺกวิจาร-
มตฺตนฺติปิ  อวิตกฺกอวิจารนฺติปิ  ฯ  ปณฺณรสธาตุโย  อวิตกฺกอวิจารา
มโนธาตุ  สวิตกฺกสวิจารา  มโนวิญฺญาณธาตุ  สิยา  สวิตกฺกสวิจารา
สิยา  อวิตกฺกวิจารมตฺตา  สิยา  อวิตกฺกอวิจารา  ธมฺมธาตุ  สิยา
สวิตกฺกสวิจารา  สิยา  อวิตกฺกวิจารมตฺตา  สิยา  อวิตกฺกอวิจารา
สิยา   น  วตฺตพฺพา  สวิตกฺกสวิจาราติปิ  อวิตกฺกวิจารมตฺตาติปิ
อวิตกฺกอวิจาราติปิ   ฯ  สมุทยสจฺจํ  สวิตกฺกสวิจารํ  นิโรธสจฺจํ
อวิตกฺกอวิจารํ  มคฺคสจฺจํ  สิยา  สวิตกฺกสวิจารํ  สิยา  อวิตกฺก-
วิจารมตฺตํ  สิยา  อวิตกฺกอวิจารํ  ทุกฺขสจฺจํ  สิยา  สวิตกฺกสวิจารํ
สิยา  อวิตกฺกวิจารมตฺตํ  สิยา  อวิตกฺกอวิจารํ  สิยา  น  วตฺตพฺพํ
สวิตกฺกสวิจารนฺติปิ อวิตกฺกวิจารมตฺตนฺติปิ อวิตกฺกอวิจารนฺติปิ ฯ
   {๑๑๑๖.๒}  นวินฺทฺริยา   อวิตกฺกอวิจารา  โทมนสฺสินฺทฺริยํ
สวิตกฺกสวิจารํ อุเปกฺขินฺทฺริยํ สิยา สวิตกฺกสวิจารํ สิยา อวิตกฺกอวิจารํ
เอกาทสินฺทฺริยา  สิยา  สวิตกฺกสวิจารา  สิยา  อวิตกฺกวิจารมตฺตา
สิยา อวิตกฺกอวิจารา ฯ ตโย อกุสลเหตู สวิตกฺกสวิจารา ฉ เหตู สิยา
สวิตกฺกสวิจารา  สิยา  อวิตกฺกวิจารมตฺตา  สิยา อวิตกฺกอวิจารา ฯ
กพฬิงฺกาโร  อาหาโร  อวิตกฺกอวิจาโร  ตโย  อาหารา  สิยา
สวิตกฺกสวิจารา  สิยา  อวิตกฺกวิจารมตฺตา  สิยา อวิตกฺกอวิจารา ฯ
ปญฺจ  ผสฺสา  อวิตกฺกอวิจารา  มโนธาตุสมฺผสฺโส  สวิตกฺกสวิจาโร
มโนวิญฺญาณธาตุสมฺผสฺโส  สิยา  สวิตกฺกสวิจาโร  สิยา  อวิตกฺก-
วิจารมตฺโต สิยา อวิตกฺกอวิจาโร ฯ ปญฺจ เวทนา ปญฺจ สญฺญา ปญฺจ
เจตนา  ปญฺจ  จิตฺตา  อวิตกฺกอวิจารา  มโนธาตุ  สวิตกฺกสวิจารา
มโนวิญฺญาณธาตุ  สิยา  สวิตกฺกสวิจารา  สิยา  อวิตกฺกวิจารมตฺตา
สิยา อวิตกฺกอวิจารา ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลีอักษรไทย เล่มที่ ๓๕ หน้าที่ ๕๘๕-๕๘๗. http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=35&item=1116&items=1&modeTY=2&mode=bracket              อ่านโดยใช้เนื้อความเป็นเกณฑ์แบ่งข้อ :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=35&item=1116&items=1&modeTY=2              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลีอักษรโรมัน :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=35&item=1116&items=1&modeTY=2&mode=bracket              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=35&item=1116&items=1&modeTY=2&mode=bracket              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=1116              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๕ http://84000.org/tipitaka/read/?index_35

อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบดั้งเดิม

บันทึก ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :