ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ฉบับหลวง   บาลีอักษรไทย   PaliRoman 
อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๕ ภาษาบาลี อักษรไทย พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๒ อภิ. วิภงฺโค
   [๑๑๑๖]  ปญฺจนฺนํ  ขนฺธานํ  กติ  สวิตกฺกสวิจารา  กติ
อวิตกฺกวิจารมตฺตา  กติ อวิตกฺกอวิจารา ฯเปฯ สตฺตนฺนํ จิตฺตานํ กติ
สวิตกฺกสวิจารา  กติ  อวิตกฺกวิจารมตฺตา  กติ  อวิตกฺกอวิจารา  ฯ
รูปกฺขนฺโธ  อวิตกฺกอวิจาโร  ตโย  ขนฺธา  สิยา  สวิตกฺกสวิจารา
สิยา  อวิตกฺกวิจารมตฺตา  สิยา  อวิตกฺกอวิจารา  สงฺขารกฺขนฺโธ
สิยา  สวิตกฺกสวิจาโร สิยา อวิตกฺกวิจารมตฺโต สิยา อวิตกฺกอวิจาโร
สิยา   น  วตฺตพฺโพ  สวิตกฺกสวิจาโรติปิ  อวิตกฺกวิจารมตฺโตติปิ
อวิตกฺกอวิจาโรติปิ ฯ
   {๑๑๑๖.๑}  ทสายตนา  อวิตกฺกอวิจารา  มนายตนํ  สิยา
สวิตกฺกสวิจารํ   สิยา  อวิตกฺกวิจารมตฺตํ  สิยา  อวิตกฺกอวิจารํ
ธมฺมายตนํ  สิยา  สวิตกฺกสวิจารํ  สิยา  อวิตกฺกวิจารมตฺตํ  สิยา
อวิตกฺกอวิจารํ  สิยา  น  วตฺตพฺพํ สวิตกฺกสวิจารนฺติปิ อวิตกฺกวิจาร-
มตฺตนฺติปิ  อวิตกฺกอวิจารนฺติปิ  ฯ  ปณฺณรสธาตุโย  อวิตกฺกอวิจารา

--------------------------------------------------------------------------------------------- หน้าที่ ๕๘๖.

มโนธาตุ สวิตกฺกสวิจารา มโนวิญฺาณธาตุ สิยา สวิตกฺกสวิจารา สิยา อวิตกฺกวิจารมตฺตา สิยา อวิตกฺกอวิจารา ธมฺมธาตุ สิยา สวิตกฺกสวิจารา สิยา อวิตกฺกวิจารมตฺตา สิยา อวิตกฺกอวิจารา สิยา น วตฺตพฺพา สวิตกฺกสวิจาราติปิ อวิตกฺกวิจารมตฺตาติปิ อวิตกฺกอวิจาราติปิ ฯ สมุทยสจฺจํ สวิตกฺกสวิจารํ นิโรธสจฺจํ อวิตกฺกอวิจารํ มคฺคสจฺจํ สิยา สวิตกฺกสวิจารํ สิยา อวิตกฺก- วิจารมตฺตํ สิยา อวิตกฺกอวิจารํ ทุกฺขสจฺจํ สิยา สวิตกฺกสวิจารํ สิยา อวิตกฺกวิจารมตฺตํ สิยา อวิตกฺกอวิจารํ สิยา น วตฺตพฺพํ สวิตกฺกสวิจารนฺติปิ อวิตกฺกวิจารมตฺตนฺติปิ อวิตกฺกอวิจารนฺติปิ ฯ {๑๑๑๖.๒} นวินฺทฺริยา อวิตกฺกอวิจารา โทมนสฺสินฺทฺริยํ สวิตกฺกสวิจารํ อุเปกฺขินฺทฺริยํ สิยา สวิตกฺกสวิจารํ สิยา อวิตกฺกอวิจารํ เอกาทสินฺทฺริยา สิยา สวิตกฺกสวิจารา สิยา อวิตกฺกวิจารมตฺตา สิยา อวิตกฺกอวิจารา ฯ ตโย อกุสลเหตู สวิตกฺกสวิจารา ฉ เหตู สิยา สวิตกฺกสวิจารา สิยา อวิตกฺกวิจารมตฺตา สิยา อวิตกฺกอวิจารา ฯ กพฬิงฺกาโร อาหาโร อวิตกฺกอวิจาโร ตโย อาหารา สิยา สวิตกฺกสวิจารา สิยา อวิตกฺกวิจารมตฺตา สิยา อวิตกฺกอวิจารา ฯ ปญฺจ ผสฺสา อวิตกฺกอวิจารา มโนธาตุสมฺผสฺโส สวิตกฺกสวิจาโร มโนวิญฺาณธาตุสมฺผสฺโส สิยา สวิตกฺกสวิจาโร สิยา อวิตกฺก- วิจารมตฺโต สิยา อวิตกฺกอวิจาโร ฯ ปญฺจ เวทนา ปญฺจ สญฺา ปญฺจ เจตนา ปญฺจ จิตฺตา อวิตกฺกอวิจารา มโนธาตุ สวิตกฺกสวิจารา

--------------------------------------------------------------------------------------------- หน้าที่ ๕๘๗.

มโนวิญฺาณธาตุ สิยา สวิตกฺกสวิจารา สิยา อวิตกฺกวิจารมตฺตา สิยา อวิตกฺกอวิจารา ฯ


             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลีอักษรไทย เล่มที่ ๓๕ หน้าที่ ๕๘๕-๕๘๗. http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=35&item=1116&items=1&pagebreak=1              อ่านโดยใช้เครื่องหมาย [เลขข้อ] เป็นเกณฑ์แบ่งข้อ :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=35&item=1116&items=1&pagebreak=1&mode=bracket              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลีอักษรโรมัน :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=35&item=1116&items=1&pagebreak=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=35&item=1116&items=1&pagebreak=1              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=1116              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๕ http://84000.org/tipitaka/read/?index_35

อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :