ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับหลวง   ฉบับมหาจุฬาฯ   บาลีอักษรไทย   PaliRoman 
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบดั้งเดิม
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๔ ภาษาบาลี อักษรไทย พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๑ อภิ. ธมฺมสงฺคณิ

   [๕๑๔]  สพฺพํ  รูปํ  นเหตุเมว อเหตุกเมว เหตุวิปฺปยุตฺตเมว
สปฺปจฺจยเมว สงฺขตเมว รูปเมว โลกิยเมว สาสวเมว สญฺโญชนิยเมว
คนฺถนิยเมว  โอฆนิยเมว  โยคนิยเมว  นีวรณิยเมว  ปรามฏฺฐเมว
อุปาทานิยเมว สงฺกิเลสิกเมว อพฺยากตเมว อนารมฺมณเมว อเจตสิกเมว
จิตฺตวิปฺปยุตฺตเมว  เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมเมว อสงฺกิลิฏฺฐสงฺกิเลสิกเมว
นสวิตกฺกสวิจารเมว   นอวิตกฺกวิจารมตฺตเมว   อวิตกฺกอวิจารเมว
นปีติสหคตเมว      นสุขสหคตเมว     นอุเปกฺขาสหคตเมว
เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเมว เนวทสฺสเนนนภาวนายปหาตพฺพเหตุกเมว
เนวอาจยคามินอปจยคามิเมว เนวเสกฺขนาเสกฺขเมว
ปริตฺตเมว กามาวจรเมว นรูปาวจรเมว นอรูปาวจรเมว ปริยาปนฺนเมว
โนอปริยาปนฺนเมว    อนิยตเมว    อนิยฺยานิกเมว   อุปฺปนฺนํ
ฉหิ  วิญฺญาเณหิ  วิญฺเญยฺยเมว  อนิจฺจเมว  ชราภิภูตเมว  เอวํ
เอกวิเธน รูปสงฺคโห ฯ
                    เอกกนิทฺเทโส ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๓๔ หน้าที่ ๑๙๔-๑๙๕. https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=34&A=3911&w=&modeTY=2              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน :- https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=34&A=3911&modeTY=2              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=34&item=514&items=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=34&siri=49              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=34&i=514              อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=53&A=9023              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=53&A=9023              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๔ https://84000.org/tipitaka/read/?index_34 https://84000.org/tipitaka/english/?index_34

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบดั้งเดิม

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่