ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับหลวง   ฉบับมหาจุฬาฯ   บาลีอักษรไทย   PaliRoman 
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบดั้งเดิม
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๕ ภาษาบาลี อักษรไทย พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๒ อภิ. วิภงฺโค

   [๑๑๑๕]  ปญฺจนฺนํ  ขนฺธานํ  กติ  อุปาทินฺนุปาทานิยา  กติ
อนุปาทินฺนุปาทานิยา  กติ  อนุปาทินฺนอนุปาทานิยา  ฯเปฯ  สตฺตนฺนํ
จิตฺตานํ  กติ  อุปาทินฺนุปาทานิยา  กติ  อนุปาทินฺนุปาทานิยา  กติ
อนุปาทินฺนอนุปาทานิยา  ฯ  รูปกฺขนฺโธ สิยา อุปาทินฺนุปาทานิโย สิยา
อนุปาทินฺนุปาทานิโย  จตฺตาโร  ขนฺธา สิยา อุปาทินฺนุปาทานิยา สิยา
อนุปาทินฺนุปาทานิยา  สิยา  อนุปาทินฺนอนุปาทานิยา  ฯ  ปญฺจายตนา
อุปาทินฺนุปาทานิยา  สทฺทายตนํ  อนุปาทินฺนุปาทานิยํ  จตฺตารายตนา
สิยา   อุปาทินฺนุปาทานิยา   สิยา   อนุปาทินฺนุปาทานิยา  เทฺว
อายตนา  สิยา  อุปาทินฺนุปาทานิยา  สิยา อนุปาทินฺนุปาทานิยา สิยา
อนุปาทินฺนอนุปาทานิยา ฯ
   {๑๑๑๕.๑}  ทส  ธาตุโย  อุปาทินฺนุปาทานิยา  สทฺทธาตุ
อนุปาทินฺนุปาทานิยา   ปญฺจ  ธาตุโย  สิยา  อุปาทินฺนุปาทานิยา
สิยา  อนุปาทินฺนุปาทานิยา  เทฺว  ธาตุโย  สิยา อุปาทินฺนุปาทานิยา
สิยา   อนุปาทินฺนุปาทานิยา   สิยา  อนุปาทินฺนอนุปาทานิยา  ฯ
สมุทยสจฺจํ   อนุปาทินฺนุปาทานิยํ   เทฺว   สจฺจา   อนุปาทินฺน-
อนุปาทานิยา   ทุกฺขสจฺจํ   สิยา   อุปาทินฺนุปาทานิยํ   สิยา
อนุปาทินฺนุปาทานิยํ    ฯ    นวินฺทฺริยา    อุปาทินฺนุปาทานิยา
โทมนสฺสินฺทฺริยํ   อนุปาทินฺนุปาทานิยํ   ตีณินฺทฺริยา   อนุปาทินฺน-
อนุปาทานิยา   นวินฺทฺริยา   สิยา   อุปาทินฺนุปาทานิยา  สิยา
อนุปาทินฺนุปาทานิยา สิยา อนุปาทินฺนอนุปาทานิยา ฯ
   {๑๑๑๕.๒}  ตโย อกุสลเหตู อนุปาทินฺนุปาทานิยา ตโย กุสลเหตู
สิยา  อนุปาทินฺนุปาทานิยา  สิยา  อนุปาทินฺนอนุปาทานิยา  ตโย
อพฺยากตเหตู  สิยา  อุปาทินฺนุปาทานิยา  สิยา  อนุปาทินฺนุปาทานิยา
สิยา  อนุปาทินฺนอนุปาทานิยา  ฯ  กพฬิงฺกาโร  อาหาโร  สิยา
อุปาทินฺนุปาทานิโย  สิยา  อนุปาทินฺนุปาทานิโย  ตโย  อาหารา
สิยา   อุปาทินฺนุปาทานิยา   สิยา   อนุปาทินฺนุปาทานิยา  สิยา
อนุปาทินฺนอนุปาทานิยา   ฯ   ปญฺจ  ผสฺสา  อุปาทินฺนุปาทานิยา
มโนธาตุสมฺผสฺโส  สิยา  อุปาทินฺนุปาทานิโย สิยา อนุปาทินฺนุปาทานิโย
มโนวิญฺญาณธาตุสมฺผสฺโส    สิยา   อุปาทินฺนุปาทานิโย   สิยา
อนุปาทินฺนุปาทานิโย   สิยา   อนุปาทินฺนอนุปาทานิโย  ฯ  ปญฺจ
เวทนา  ปญฺจ สญฺญา ปญฺจ เจตนา ปญฺจ จิตฺตา อุปาทินฺนุปาทานิยา
มโนธาตุ  สิยา  อุปาทินฺนุปาทานิยา  สิยา  อนุปาทินฺนุปาทานิยา
มโนวิญฺญาณธาตุ     สิยา    อุปาทินฺนุปาทานิยา    สิยา
อนุปาทินฺนุปาทานิยา สิยา อนุปาทินฺนอนุปาทานิยา ฯ


             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๓๕ หน้าที่ ๕๘๓-๕๘๕. https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=11816&w=&modeTY=2              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน :- https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=35&A=11816&modeTY=2              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=1115&items=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=35&siri=90              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=1115              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๕ https://84000.org/tipitaka/read/?index_35 https://84000.org/tipitaka/english/?index_35

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบดั้งเดิม

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]