ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับหลวง   ฉบับมหาจุฬาฯ   บาลีอักษรไทย   PaliRoman 
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบดั้งเดิม
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๘ ภาษาบาลี อักษรไทย พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๕ อภิ. ยมกํ (๑)

                     นิทฺเทสวาโร
   [๑๐๓๐]  กาโย กายสงฺขาโรติ: โน ฯ กายสงฺขาโร กาโยติ:
โน ฯ วจี วจีสงฺขาโรติ: โน ฯ วจีสงฺขาโร วจีติ: โน ฯ จิตฺตํ
จิตฺตสงฺขาโรติ: โน ฯ จิตฺตสงฺขาโร จิตฺตนฺติ: โน ฯ
   [๑๐๓๑]  น กาโย น กายสงฺขาโรติ: กายสงฺขาโร น กาโย
กายสงฺขาโร กายญฺจ กายสงฺขารญฺจ ฐเปตฺวา อวเสสา ๑- น เจว กาโย
น จ กายสงฺขาโร ฯ น กายสงฺขาโร น กาโยติ: กาโย น กายสงฺขาโร
กาโย  กายญฺจ  กายสงฺขารญฺจ ฐเปตฺวา อวเสสา น เจว กาโย
น จ กายสงฺขาโร ฯ น วจี น วจีสงฺขาโรติ: วจีสงฺขาโร น วจี
วจีสงฺขาโร  วจิญฺจ  วจีสงฺขารญฺจ ฐเปตฺวา อวเสสา น เจว วจี
น จ วจีสงฺขาโร ฯ น วจีสงฺขาโร น วจีติ: วจี น วจีสงฺขาโร วจี
วจิญฺจ วจีสงฺขารญฺจ ฐเปตฺวา อวเสสา น เจว วจี น จ วจีสงฺขาโร ฯ
น  จิตฺตํ  น  จิตฺตสงฺขาโรติ: จิตฺตสงฺขาโร น จิตฺตํ จิตฺตสงฺขาโร
จิตฺตญฺจ  จิตฺตสงฺขารญฺจ  ฐเปตฺวา  อวเสสา  น  เจว  จิตฺตํ
น จ จิตฺตสงฺขาโร ฯ น จิตฺตสงฺขาโร น จิตฺตนฺติ: จิตฺตํ น จิตฺตสงฺขาโร
จิตฺตํ  จิตฺตญฺจ  จิตฺตสงฺขารญฺจ  ฐเปตฺวา  อวเสสา น เจว จิตฺตํ
น จ จิตฺตสงฺขาโร ฯ
                       -------
   [๑๐๓๒]  กาโย กายสงฺขาโรติ: โน ฯ สงฺขารา วจีสงฺขาโรติ:
วจีสงฺขาโร สงฺขาโร เจว วจีสงฺขาโร จ อวเสสา สงฺขารา สงฺขารา
@เชิงอรรถ: อวเสสนฺติ: น เกวลํ เสสสงฺขารทฺวยเมว กายสงฺขารวินิมุตฺตํ ปน
@เสสํ สพฺพมฺปิ สงฺขตาสงฺขตปณฺณตฺติเภทํ ธมฺมชาตํ เนว กาโย น กายสงฺขาโรติ
@อฏฺฐกถา ฯ
น วจีสงฺขาโร ฯ กาโย กายสงฺขาโรติ: โน ฯ สงฺขารา จิตฺตสงฺขาโรติ:
จิตฺตสงฺขาโร สงฺขาโร เจว จิตฺตสงฺขาโร จ อวเสสา สงฺขารา สงฺขารา
น จิตฺตสงฺขาโร ฯ วจี วจีสงฺขาโรติ: โน ฯ สงฺขารา กายสงฺขาโรติ:
กายสงฺขาโร สงฺขาโร เจว กายสงฺขาโร จ อวเสสา สงฺขารา สงฺขารา
น กายสงฺขาโร ฯ วจี วจีสงฺขาโรติ: โน ฯ สงฺขารา จิตฺตสงฺขาโรติ:
จิตฺตสงฺขาโร สงฺขาโร เจว จิตฺตสงฺขาโร จ อวเสสา สงฺขารา สงฺขารา
น จิตฺตสงฺขาโร ฯ จิตฺตํ จิตฺตสงฺขาโรติ: โน ฯ สงฺขารา กายสงฺขาโรติ:
กายสงฺขาโร   สงฺขาโร  เจว  กายสงฺขาโร  จ  อวเสสา
สงฺขารา สงฺขารา น กายสงฺขาโร ฯ จิตฺตํ จิตฺตสงฺขาโรติ: โน ฯ
สงฺขารา  วจีสงฺขาโรติ: วจีสงฺขาโร สงฺขาโร เจว วจีสงฺขาโร จ
อวเสสา สงฺขารา สงฺขารา น วจีสงฺขาโร ฯ
   [๑๐๓๓]  น กาโย น กายสงฺขาโรติ: กายสงฺขาโร น กาโย
กายสงฺขาโร  กายญฺจ  กายสงฺขารญฺจ  ฐเปตฺวา อวเสสา น เจว
กาโย น จ กายสงฺขาโร ฯ น สงฺขารา น วจีสงฺขาโรติ: อามนฺตา ฯ
น  กาโย น กายสงฺขาโรติ: กายสงฺขาโร น กาโย กายสงฺขาโร
กายญฺจ  กายสงฺขารญฺจ  ฐเปตฺวา อวเสสา น เจว กาโย น จ
กายสงฺขาโร ฯ น สงฺขารา น จิตฺตสงฺขาโรติ: อามนฺตา ฯ น วจี น
วจีสงฺขาโรติ:  วจีสงฺขาโร น วจี วจีสงฺขาโร วจิญฺจ วจีสงฺขารญฺจ
ฐเปตฺวา อวเสสา น เจว วจี น จ วจีสงฺขาโร ฯ น สงฺขารา
น กายสงฺขาโรติ: อามนฺตา ฯ น วจี น วจีสงฺขาโรติ: วจีสงฺขาโร
น  วจี  วจีสงฺขาโร  วจิญฺจ  วจีสงฺขารญฺจ  ฐเปตฺวา  อวเสสา
น เจว วจี น จ วจีสงฺขาโร ฯ น สงฺขารา น จิตฺตสงฺขาโรติ:
อามนฺตา  ฯ  น  จิตฺตํ น จิตฺตสงฺขาโรติ: จิตฺตสงฺขาโร น จิตฺตํ
จิตฺตสงฺขาโร จิตฺตญฺจ จิตฺตสงฺขารญฺจ ฐเปตฺวา อวเสสา น เจว จิตฺตํ
น จ จิตฺตสงฺขาโร ฯ น สงฺขารา น กายสงฺขาโรติ: อามนฺตา ฯ น จิตฺตํ
น  จิตฺตสงฺขาโรติ:  จิตฺตสงฺขาโร  น  จิตฺตํ จิตฺตสงฺขาโร จิตฺตญฺจ
จิตฺตสงฺขารญฺจ ฐเปตฺวา อวเสสา น เจว จิตฺตํ น จ จิตฺตสงฺขาโร ฯ
น สงฺขารา น วจีสงฺขาโรติ: อามนฺตา ฯ
                      --------
   [๑๐๓๔]  กายสงฺขาโร  วจีสงฺขาโรติ:  โน  ฯ วจีสงฺขาโร
กายสงฺขาโรติ:  โน  ฯ  กายสงฺขาโร  จิตฺตสงฺขาโรติ:  โน  ฯ
จิตฺตสงฺขาโร  กายสงฺขาโรติ:  โน  ฯ วจีสงฺขาโร จิตฺตสงฺขาโรติ:
โน ฯ จิตฺตสงฺขาโร วจีสงฺขาโรติ: โน ฯ
   [๑๐๓๕]  น  กายสงฺขาโร น วจีสงฺขาโรติ: วจีสงฺขาโร น
กายสงฺขาโร  วจีสงฺขาโร  กายสงฺขารญฺจ  วจีสงฺขารญฺจ  ฐเปตฺวา
อวเสสา น เจว กายสงฺขาโร น จ วจีสงฺขาโร ฯ น วจีสงฺขาโร
น กายสงฺขาโรติ: กายสงฺขาโร น วจีสงฺขาโร กายสงฺขาโร วจีสงฺขารญฺจ
กายสงฺขารญฺจ  ฐเปตฺวา  อวเสสา  น  เจว  วจีสงฺขาโร น จ
กายสงฺขาโร  ฯ  น กายสงฺขาโร น จิตฺตสงฺขาโรติ: จิตฺตสงฺขาโร
น กายสงฺขาโร จิตฺตสงฺขาโร กายสงฺขารญฺจ จิตฺตสงฺขารญฺจ ฐเปตฺวา
อวเสสา น เจว กายสงฺขาโร น จ จิตฺตสงฺขาโร ฯ น จิตฺตสงฺขาโร
น  กายสงฺขาโรติ:  กายสงฺขาโร  น  จิตฺตสงฺขาโร  กายสงฺขาโร
จิตฺตสงฺขารญฺจ กายสงฺขารญฺจ ฐเปตฺวา อวเสสา น เจว จิตฺตสงฺขาโร
น จ กายสงฺขาโร ฯ น วจีสงฺขาโร น จิตฺตสงฺขาโรติ: จิตฺตสงฺขาโร
น  วจีสงฺขาโร  จิตฺตสงฺขาโร วจีสงฺขารญฺจ จิตฺตสงฺขารญฺจ ฐเปตฺวา
อวเสสา น เจว วจีสงฺขาโร น จ จิตฺตสงฺขาโร ฯ น จิตฺตสงฺขาโร
น วจีสงฺขาโรติ: วจีสงฺขาโร น จิตฺตสงฺขาโร วจีสงฺขาโร จิตฺตสงฺขารญฺจ
วจีสงฺขารญฺจ   ฐเปตฺวา  อวเสสา  น  เจว  จิตฺตสงฺขาโร
น จ วจีสงฺขาโร ฯ
                    ปณฺณตฺติวาโร
                      --------


             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๓๘ หน้าที่ ๓๖๐-๓๖๔. https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=38&A=7190&w=&modeTY=2              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน :- https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=38&A=7190&modeTY=2              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=38&item=1030&items=6              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=38&siri=29              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=38&i=1030              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๘ https://84000.org/tipitaka/read/?index_38 https://84000.org/tipitaka/english/?index_38

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบดั้งเดิม

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]