ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับหลวง   ฉบับมหาจุฬาฯ   บาลีอักษรไทย   PaliRoman 
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๐ ภาษาบาลี อักษรไทย พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๗ อภิ. ป.(๑) อนุโลมติกปฏฺฐานํ ปุริมํ

                     กมฺมมูลกํ
   [๘๘๒]  กมฺมปจฺจยา  นเหตุยา สตฺต ... นอารมฺมเณ สตฺต
นอธิปติยา  สตฺต  นอนนฺตเร  สตฺต  นสมนนฺตเร  สตฺต นสหชาเต
เทฺว นอญฺมญฺเ ตีณิ นนิสฺสเย เทฺว นอุปนิสฺสเย สตฺต นปุเรชาเต
สตฺต  นปจฺฉาชาเต  สตฺต  นอาเสวเน  สตฺต  นวิปาเก  สตฺต
นอาหาเร  เทฺว  นอินฺทฺริเย  สตฺต  นฌาเน  สตฺต นมคฺเค สตฺต
นสมฺปยุตฺเต  ตีณิ  นวิปฺปยุตฺเต  ปญฺจ  โนอตฺถิยา  เทฺว โนนตฺถิยา
สตฺต โนวิคเต สตฺต โนอวิคเต เทฺว ฯ
   [๘๘๓]  กมฺมอุปนิสฺสยนฺติ นเหตุยา เทฺว ... นอารมฺมเณ เทฺว
นอธิปติยา เทฺว นอนนฺตเร เทฺว นสมนนฺตเร เทฺว นสหชาเต เทฺว
นอญฺมญฺเ  เทฺว  นนิสฺสเย  เทฺว นปุเรชาเต เทฺว นปจฺฉาชาเต
เทฺว  นอาเสวเน เทฺว นวิปาเก เทฺว นอาหาเร เทฺว นอินฺทฺริเย
เทฺว  นฌาเน  เทฺว  นมคฺเค เทฺว นสมฺปยุตฺเต เทฺว นวิปฺปยุตฺเต
เทฺว โนอตฺถิยา เทฺว โนนตฺถิยา เทฺว โนวิคเต เทฺว โนอวิคเต เทฺว ฯ
   [๘๘๔]  กมฺมอนนฺตรสมนนฺตรอุปนิสฺสยนตฺถิวิคตนฺติ   นเหตุยา
เอกํ  ...  นอารมฺมเณ  เอกํ  นอธิปติยา เอกํ นสหชาเต เอกํ
นอญฺมญฺเ  เอกํ  นนิสฺสเย  เอกํ นปุเรชาเต เอกํ นปจฺฉาชาเต
เอกํ  นอาเสวเน เอกํ นวิปาเก เอกํ นอาหาเร เอกํ นอินฺทฺริเย
เอกํ  นฌาเน  เอกํ  นมคฺเค เอกํ นสมฺปยุตฺเต เอกํ นวิปฺปยุตฺเต
เอกํ โนอตฺถิยา เอกํ โนอวิคเต เอกํ ฯ
   [๘๘๕]  กมฺมสหชาตนิสฺสยอาหารอตฺถิอวิคตนฺติ  นเหตุยา  สตฺต
... นอารมฺมเณ สตฺต นอธิปติยา สตฺต นอนนฺตเร สตฺต นสมนนฺตเร
สตฺต  นอญฺมญฺเ  ตีณิ  นอุปนิสฺสเย  สตฺต  นปุเรชาเต  สตฺต
นปจฺฉาชาเต  สตฺต  นอาเสวเน  สตฺต  นวิปาเก สตฺต นอินฺทฺริเย
สตฺต  นฌาเน  สตฺต  นมคฺเค  สตฺต นสมฺปยุตฺเต ตีณิ นวิปฺปยุตฺเต
ตีณิ โนนตฺถิยา สตฺต โนวิคเต สตฺต ฯ
   [๘๘๖]  กมฺมสหชาตอญฺมญฺนิสฺสยอาหารอตฺถิอวิคตนฺติ
นเหตุยา  ตีณิ  ...  นอารมฺมเณ  ตีณิ นอธิปติยา ตีณิ นอนนฺตเร
ตีณิ  นสมนนฺตเร  ตีณิ  นอุปนิสฺสเย  ตีณิ  นปุเรชาเต  ตีณิ
นปจฺฉาชาเต  ตีณิ  นอาเสวเน  ตีณิ นวิปาเก ตีณิ นอินฺทฺริเย ตีณิ
นฌาเน  ตีณิ  นมคฺเค  ตีณิ  นสมฺปยุตฺเต  เอกํ  นวิปฺปยุตฺเต ตีณิ
โนนตฺถิยา ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ
   [๘๘๗]  กมฺมสหชาตอญฺมญฺนิสฺสยอาหารสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ
นเหตุยา   ตีณิ  ...  นอารมฺมเณ  ตีณิ  นอธิปติยา  ตีณิ
นอนนฺตเร  ตีณิ  นสมนนฺตเร  ตีณิ  นอุปนิสฺสเย  ตีณิ  นปุเรชาเต
ตีณิ  นปจฺฉาชาเต  ตีณิ  นอาเสวเน ตีณิ นวิปาเก ตีณิ นอินฺทฺริเย
ตีณิ  นฌาเน  ตีณิ  นมคฺเค  ตีณิ นวิปฺปยุตฺเต ตีณิ โนนตฺถิยา ตีณิ
โนวิคเต ตีณิ ฯ
   [๘๘๘]  กมฺมสหชาตนิสฺสยอาหารวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ
นเหตุยา  ตีณิ  ...  นอารมฺมเณ  ตีณิ นอธิปติยา ตีณิ นอนนฺตเร
ตีณิ  นสมนนฺตเร  ตีณิ  นอญฺมญฺเ  ตีณิ  นอุปนิสฺสเย  ตีณิ
นปุเรชาเต  ตีณิ  นปจฺฉาชาเต ตีณิ นอาเสวเน ตีณิ นวิปาเก ตีณิ
นอินฺทฺริเย  ตีณิ  นฌาเน  ตีณิ  นมคฺเค  ตีณิ  นสมฺปยุตฺเต  ตีณิ
โนนตฺถิยา ตีณิ โนวิคเต ตีณิ ฯ
   [๘๘๙]  กมฺมสหชาตนิสฺสยวิปากอาหารอตฺถิอวิคตนฺติ  นเหตุยา
เอกํ  ...  นอารมฺมเณ  เอกํ  นอธิปติยา เอกํ นอนนฺตเร เอกํ
นสมนนฺตเร  เอกํ  นอญฺมญฺเ เอกํ นอุปนิสฺสเย เอกํ นปุเรชาเต
เอกํ นปจฺฉาชาเต เอกํ นอาเสวเน เอกํ นอินฺทฺริเย เอกํ นฌาเน
เอกํ  นมคฺเค เอกํ นสมฺปยุตฺเต เอกํ นวิปฺปยุตฺเต เอกํ โนนตฺถิยา
เอกํ โนวิคเต เอกํ ฯ
   [๘๙๐]  กมฺมสหชาตอญฺมญฺนิสฺสยวิปากอาหารอตฺถิอวิคตนฺติ
นเหตุยา  เอกํ  ...  นอารมฺมเณ  เอกํ  นอธิปติยา  เอกํ
นอนนฺตเร เอกํ นสมนนฺตเร เอกํ นอุปนิสฺสเย เอกํ นปุเรชาเต เอกํ
นปจฺฉาชาเต เอกํ นอาเสวเน เอกํ นอินฺทฺริเย เอกํ นฌาเน เอกํ
นมคฺเค  เอกํ นสมฺปยุตฺเต เอกํ นวิปฺปยุตฺเต เอกํ โนนตฺถิยา เอกํ
โนวิคเต เอกํ ฯ
   [๘๙๑]  กมฺมสหชาตอญฺมญฺนิสฺสยวิปากอาหารสมฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ
นเหตุยา  เอกํ  ...  นอารมฺมเณ  เอกํ  นอธิปติยา  เอกํ
นอนนฺตเร  เอกํ  นสมนนฺตเร  เอกํ นอุปนิสฺสเย เอกํ นปุเรชาเต
เอกํ นปจฺฉาชาเต เอกํ นอาเสวเน เอกํ นอินฺทฺริเย เอกํ นฌาเน
เอกํ  นมคฺเค  เอกํ  นวิปฺปยุตฺเต เอกํ โนนตฺถิยา เอกํ โนวิคเต
เอกํ ฯ
   [๘๙๒]  กมฺมสหชาตนิสฺสยวิปากอาหารวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ
นเหตุยา  เอกํ ... นอารมฺมเณ เอกํ นอธิปติยา เอกํ นอนนฺตเร
เอกํ  นสมนนฺตเร  เอกํ  นอญฺมญฺเ  เอกํ  นอุปนิสฺสเย  เอกํ
นปุเรชาเต เอกํ นปจฺฉาชาเต เอกํ นอาเสวเน เอกํ นอินฺทฺริเย เอกํ
นฌาเน  เอกํ  นมคฺเค  เอกํ  นสมฺปยุตฺเต เอกํ โนนตฺถิยา เอกํ
โนวิคเต เอกํ ฯ
   [๘๙๓]  กมฺมสหชาตอญฺมญฺนิสฺสยวิปากอาหารวิปฺปยุตฺตอตฺถิอวิคตนฺติ
นเหตุยา  เอกํ  ...  นอารมฺมเณ  เอกํ  นอธิปติยา  เอกํ
นอนนฺตเร  เอกํ  นสมนนฺตเร  เอกํ นอุปนิสฺสเย เอกํ นปุเรชาเต
เอกํ นปจฺฉาชาเต เอกํ นอาเสวเน เอกํ นอินฺทฺริเย เอกํ นฌาเน
เอกํ  นมคฺเค  เอกํ  นสมฺปยุตฺเต เอกํ โนนตฺถิยา เอกํ โนวิคเต
เอกํ ฯ
                   กมฺมมูลกํ นิฏฺิตํ ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๔๐ หน้าที่ ๒๙๑-๒๙๔. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=40&A=5821&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=40&A=5821              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=40&item=882&items=12              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=40&siri=115              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=882              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๐ http://84000.org/tipitaka/read/?index_40

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com