ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับหลวง   ฉบับมหาจุฬาฯ   บาลีอักษรไทย   PaliRoman 
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกชองแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๓๘ พระอภิธรรมปิฎก เล่มที่ ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑
อนุสยยมก
อนุสัย ๗
อนุสัย ๗ คือ ๑. กามราคานุสัย ๒. ปฏิฆานุสัย ๓. มานานุสัย ๔. ทิฏฐานุสัย ๕. วิจิกิจฉานุสัย ๖. ภวราคานุสัย ๗. อวิชชานุสัย [๑๒๒๑] กามราคานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่ไหน? กามราคานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นี้ คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ. ปฏิฆานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่ไหน? ปฏิฆานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นี้ คือ ในทุกขเวทนา. มานานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่ไหน? มานานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นี้ คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ใน อรูปธาตุ. ทิฏฐานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่ไหน? ทิฏฐานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นี้ คือ ในธรรมที่นับเนื่องในกายของตนทั้งหมด วิจิกิจฉานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่ไหน? วิจิกิจฉานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นี้ คือ ในธรรมที่นับเนื่องในกายของตนทั้งหมด. ภวราคานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่ไหน? ภวราคานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นี้ คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ. อวิชชานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่ไหน? อวิชชานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นี้ คือ ในธรรมที่นับเนื่องในกายของตนทั้งหมด.
อนุสัยวาร
[๑๒๒๒] กามราคานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด ปฏิฆานุสัย ย่อมนอนเนื่อง แก่บุคคลนั้นหรือ? ถูกแล้ว. หรือว่า ปฏิฆานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด กามราคานุสัย ย่อมนอนเนื่อง แก่บุคคลนั้น? ถูกแล้ว. กามราคานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด มานานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น หรือ? ถูกแล้ว. หรือว่า มานานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด กามราคานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่ บุคคลนั้น? มานานุสัยย่อมนอนเนื่องแก่พระอนาคามี แต่กามราคานุสัยจะนอนเนื่องแก่พระอนาคามี นั้น ก็หาไม่ มานานุสัย ย่อมนอนเนื่องและกามราคานุสัยก็ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคล ๓ จำพวก กามราคานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด ทิฏฐานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น หรือ? กามราคานุสัยย่อมนอนเนื่องแก่บุคคล ๒ จำพวก แต่ทิฏฐานุสัยจะไม่นอนเนื่องอยู่แก่ บุคคล ๒ จำพวกเหล่านั้นก็หาไม่ กามราคานุสัยย่อมนอนเนื่องและทิฏฐานุสัยย่อมนอนเนื่องแก่ ปุถุชน. หรือว่า ทิฏฐานุสัยย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด กามราคานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่ บุคคลนั้น? ถูกแล้ว. กามราคานุสัยย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด วิจิกิจฉานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น หรือ? กามราคานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคล ๒ จำพวก แต่วิจิกิจฉานุสัย จะนอนเนื่องแก่ บุคคลเหล่านั้นก็หาไม่ กามราคานุสัยย่อมนอนเนื่อง และวิจิกิจฉานุสัยย่อมนอนเนื่องแก่ปุถุชน. หรือว่า วิจิกิจฉานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด กามราคานุสัย ย่อมนอนเนื่อง แก่บุคคลนั้น? ถูกแล้ว. กามราคานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด ภวราคานุสัยย่อมนอนเนื่องแก่บุคคล นั้น? ถูกแล้ว. หรือว่า ภวราคานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด กามราคานุสัย ย่อมนอน เนื่องแก่บุคคลนั้น? ภวราคานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่พระอนาคามี แต่กามราคานุสัยจะนอนเนื่องแก่พระ- *อนาคามีก็หาไม่ ภวราคานุสัยย่อมนอนเนื่องและกามราคานุสัยก็ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคล ๓ จำพวก. กามราคานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด อวิชชานุสัยย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น หรือ? ถูกแล้ว. หรือว่า อวิชชานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด กามราคานุสัย ย่อมนอนเนื่อง แก่บุคคลนั้น? อวิชชานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่พระอนาคามี แต่กามราคานุสัยจะนอนเนื่องแก่พระ อนาคามี ก็หาไม่ อวิชชานุสัยและกามราคานุสัยก็ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคล ๓ จำพวก. [๑๒๒๓] ปฏิฆานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด มานานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่ บุคคลนั้นหรือ? ถูกแล้ว. หรือว่า มานานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด ปฏิฆานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่ บุคคลนั้น? มานานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่พระอนาคามี แต่ปฏิฆานุสัย จะนอนเนื่องอยู่แก่พระ- *อนาคามีนั้นก็หาไม่ มานานุสัยย่อมนอนเนื่องและปฏิฆานุสัย ก็ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคล ๓ จำพวก. ปฏิฆานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย ย่อมนอน เนื่องแก่บุคคลนั้น? ปฏิฆานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคล ๒ จำพวก แต่วิจิกิจฉานุสัยจะนอนเนื่องแก่บุคคล ๒ จำพวกเหล่านั้น ก็หาไม่ ปฏิฆานุสัยย่อมนอนเนื่องและวิจิกิจฉานุสัย ก็ย่อมนอนเนื่องแก่ ปุถุชน. หรือว่า วิจิกิจฉานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด ปฏิฆานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่ บุคคลนั้น? ถูกแล้ว. ปฏิฆานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด ภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัย ย่อมนอน เนื่องแก่บุคคลนั้น? ถูกแล้ว. ปฏิฆานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด ภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัย ย่อมนอน เนื่องแก่บุคคลนั้นหรือ? ถูกแล้ว. หรือว่า อวิชชานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด ปฏิฆานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่ บุคคลนั้น? อวิชชานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่พระอนาคามี แต่ปฏิฆานุสัย จะนอนเนื่องแก่พระ อนาคามี ก็หาไม่ อวิชชานุสัยและปฏิฆานุสัย ก็ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคล ๓ จำพวก. [๑๒๒๔] มานานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้นหรือ? มานานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคล ๓ จำพวก แต่วิจิกิจฉานุสัยจะนอนเนื่องแก่บุคคล ๓ จำพวกเหล่านั้น ก็หาไม่ มานานุสัยย่อมนอนเนื่องและวิจิกิจฉานุสัยก็ย่อมนอนเนื่องแก่ปุถุชน. หรือว่า วิจิกิจฉานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด มานานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่ บุคคลนั้น? ถูกแล้ว. มานานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด ภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัย ย่อมนอน เนื่องแก่บุคคลนั้น? ถูกแล้ว. หรือว่า อวิชชานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด มานานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่ บุคคลนั้น? ถูกแล้ว. [๑๒๒๕] ทิฏฐานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด วิจิกิจฉานุสัยย่อมนอนเนื่องแก่ บุคคลนั้นหรือ? ถูกแล้ว. หรือว่า วิจิกิจฉานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด ทิฏฐานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่ บุคคลนั้น? ถูกแล้ว. ทิฏฐานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด ภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัย ย่อม นอนเนื่องแก่บุคคลนั้นหรือ? ถูกแล้ว. หรือว่า อวิชชานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด ทิฏฐานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่ บุคคลนั้น? อวิชชานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคล ๓ จำพวก แต่ทิฏฐานุสัยจะนอนเนื่องแก่บุคคล ๓ จำพวกเหล่านั้นก็หาไม่ อวิชชานุสัย ย่อมนอนเนื่อง และทิฏฐานุสัยก็ย่อมนอนเนื่องแก่ ปุถุชน. [๑๒๒๖] วิจิกิจฉานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด ภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชา- *นุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้นหรือ? ถูกแล้ว. หรือว่า อวิชชานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด วิจิกิจฉานุสัย ย่อมนอนเนื่อง แก่บุคคลนั้น? อวิชชานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคล ๓ จำพวก แต่วิจิกิจฉานุสัย จะนอนเนื่องแก่ บุคคล ๓ จำพวกเหล่านั้นก็หาไม่ อวิชชานุสัยย่อมนอนเนื่องและวิจิกิจฉานุสัย ก็ย่อมนอนเนื่อง แก่ปุถุชน [๑๒๒๗] ภวราคานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด อวิชชานุสัย ย่อมนอนเนื่อง แก่บุคคลนั้นหรือ? ถูกแล้ว. หรือว่า อวิชชานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด ภวราคานุสัย ย่อมนอนเนื่อง แก่บุคคลนั้นหรือ? ถูกแล้ว. [๑๒๒๘] กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด มานานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้นหรือ? ถูกแล้ว. หรือว่า มานานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น? มานานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่พระอนาคามี แต่กามราคานุสัยและปฏิฆานุสัย จะนอน เนื่องแก่พระอนาคามีนั้นก็หาไม่ มานานุสัยย่อมนอนเนื่องกามราคานุสัยและปฏิฆานุสัย ก็ย่อม นอนเนื่องแก่บุคคล ๓ จำพวก. กามราคานุสัยและปฏิฆานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้นหรือ? กามราคานุสัยและปฏิฆานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคล ๒ จำพวก แต่วิจิกิจฉานุสัย จะนอนเนื่องแก่บุคคล ๒ จำพวกเหล่านั้นก็หาไม่ กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ก็ย่อมนอนเนื่องแก่ปุถุชน. หรือว่า วิจิกิจฉานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด กามราคานุสัยและปฏิฆานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น? ถูกแล้ว. กามราคานุสัยและปฏิฆานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด ภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้นหรือ? ถูกแล้ว. หรือว่า อวิชชานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด กามราคานุสัยและปฏิฆานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น? อวิชชานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่พระอนาคามี แต่กามราคานุสัยและปฏิฆานุสัย จะนอน เนื่องแก่พระอนาคามีนั้นก็หาไม่ อวิชชานุสัย กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ก็ย่อมนอนเนื่อง แก่บุคคล ๓ จำพวก [๑๒๒๙] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้นหรือ? กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคล ๒ จำพวก แต่ วิจิกิจฉานุสัย จะนอนเนื่องแก่บุคคล ๒ จำพวก เหล่านั้นก็หาไม่ กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่ปุถุชน. หรือว่า วิจิกิจฉานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น? ถูกแล้ว. กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด ภวราคา นุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้นหรือ? ถูกแล้ว. หรือว่า อวิชชานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น? อวิชชานุสัย และมานานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่พระอนาคามี แต่กามราคานุสัย และ ปฏิฆานุสัย จะนอนเนื่องแก่พระอนาคามีนั้นก็หาไม่ อวิชชานุสัย กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคล ๓ จำพวก [๑๒๓๐] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย ย่อมนอนเนื่อง แก่บุคคลใด วิจิกิจฉานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้นหรือ? ถูกแล้ว. หรือว่า วิจิกิจฉานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น? ถูกแล้ว. กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด ภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้นหรือ? ถูกแล้ว. หรือว่า อวิชชานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น? อวิชชานุสัย และมานานุสัยย่อมนอนเนื่องแก่พระอนาคามี แต่กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และทิฏฐานุสัย จะนอนเนื่องแก่พระอนาคามีนั้นก็หาไม่ อวิชชานุสัย กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคล ๒ จำพวก แต่ทิฏฐานุสัย จะนอนเนื่องแก่บุคคล ๒ จำพวกเหล่านั้นก็หาไม่ อวิชชานุสัย กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่ปุถุชน. [๑๒๓๑] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด ภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้นหรือ? ถูกแล้ว. หรือว่า อวิชชานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น? อวิชชานุสัย และมานานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่พระอนาคามี แต่กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จะนอนเนื่องแก่พระอนาคามีนั้นก็หาไม่ อวิชชานุสัย กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคล ๒ จำพวก แต่ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จะนอนเนื่องแก่บุคคล ๒ จำพวกเหล่านั้นก็หาไม่ อวิชชานุสัย กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่ปุถุชน. [๑๒๓๒] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด อวิชชานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้นหรือ? ถูกแล้ว. หรือว่า อวิชชานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น? อวิชชานุสัย มานานุสัย ภวราคานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่พระอนาคามี แต่กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จะนอนเนื่องแก่พระอนาคามีนั้นก็หาไม่ อวิชชานุสัย กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และภวราคานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคล ๒ จำพวก แต่ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัยจะนอนเนื่องแก่บุคคล ๒ จำพวกเหล่านั้นก็หาไม่ อวิชชานุสัย กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย ย่อมนอน เนื่องแก่ปุถุชน. [๑๒๓๓] กามราคานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่ใด ปฏิฆานุสัย ย่อมนอนเนื่องใน ที่นั้นหรือ? หามิได้. หรือว่า ปฏิฆานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่ใด กามราคานุสัย ย่อมนอนเนื่องใน ที่นั้น? หามิได้. กามราคานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่ใด มานานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นั้นหรือ? ถูกแล้ว. หรือว่า มานานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่ใด กามราคานุสัย ย่อมนอนเนื่องใน ที่นั้น? มานานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นี้ คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่กามราคานุสัย จะนอนเนื่องในที่นั้นก็หาไม่ มานานุสัย ย่อมนอนเนื่อง และกามราคานุสัย ก็ย่อมนอนเนื่อง ในที่นี้ คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ. กามราคานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่ใด ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย ย่อม นอนเนื่องในที่นั้นหรือ? ถูกแล้ว. หรือว่า วิจิกิจฉานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่ใด กามราคานุสัย ย่อมนอนเนื่อง ในที่นั้น? วิจิกิจฉานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นี้ คือ ในทุกขเวทนา ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่กามราคานุสัย จะนอนเนื่องในที่นั้นก็หาไม่ วิจิกิจฉานุสัย และกามราคานุสัย ย่อมนอนเนื่อง ในที่นี้ คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ. กามราคานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่ใด ภวราคานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นั้นหรือ? หามิได้. หรือว่า ภวราคานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่ใด กามราคานุสัย ย่อมนอนเนื่องใน ที่นั้น? หามิได้. กามราคานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่ใด อวิชชานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นั้นหรือ? ถูกแล้ว. หรือว่า อวิชชานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่ใด กามราคานุสัย ย่อมนอนเนื่อง ในที่นั้น? อวิชชานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นี้ คือ ในทุกขเวทนา ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่กามราคานุสัย จะนอนเนื่องอยู่ในที่นั้นก็หาไม่ อวิชชานุสัย และกามราคานุสัย ย่อม นอนเนื่องอยู่ในที่นี้ คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ. [๑๒๓๔] ปฏิฆานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่ใด มานานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นั้น หรือ? หามิได้. หรือว่า มานานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่ใด ปฏิฆานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นั้น? หามิได้. ปฏิฆานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่ใด ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย ย่อมนอนเนื่อง ในที่นั้นหรือ? ถูกแล้ว. หรือว่า วิจิกิจฉานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่ใด ปฏิฆานุสัย ย่อมนอนเนื่อง ในที่นั้น? วิจิกิจฉานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นี้ คือในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่ปฏิฆานุสัย จะนอนเนื่องอยู่ในที่นั้นก็หาไม่ วิจิกิจฉานุสัย และปฏิฆานุสัย ย่อมนอนเนื่อง ในที่นี้ คือ ในทุกขเวทนา. ปฏิฆานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่ใด ภวราคานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นั้นหรือ? หามิได้. หรือว่า ภวราคานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่ใด ปฏิฆานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นั้น? หามิได้. ปฏิฆานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่ใด อวิชชานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นั้นหรือ? ถูกแล้ว. หรือว่า อวิชชานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่ใด ปฏิฆานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นั้น? อวิชชานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นี้ คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่ปฏิฆานุสัย จะนอนเนื่องอยู่ในที่นั้นก็หาไม่ อวิชชานุสัยและปฏิฆานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นี้ คือในทุกขเวทนา. [๑๒๓๕] มานานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่ใด ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นั้นหรือ? ถูกแล้ว. หรือว่า วิจิกิจฉานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่ใด มานานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นั้น? วิจิกิจฉานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นี้ คือ ในทุกขเวทนา แต่มานานุสัยจะนอนเนื่อง ในนั้นก็หาไม่ วิจิกิจฉานุสัย และมานานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นี้ คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ. มานานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่ใด ภวราคานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นั้นหรือ? มานานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นี้ คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แต่ภวราคานุสัย จะนอนเนื่องในที่นั้นก็หาไม่ มานานุสัย และภวราคานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นี้ คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ. หรือว่า ภวราคานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่ใด มานานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นั้น? ถูกแล้ว. มานานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่ใด อวิชชานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นั้นหรือ? ถูกแล้ว. หรือว่า อวิชชานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่ใด มานานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นั้น? อวิชชานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นี้ คือ ในทุกขเวทนา แต่มานานุสัยจะนอนเนื่อง ในที่นั้นก็หาไม่ อวิชชานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นี้ คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ. [๑๒๓๖] ทิฏฐานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่ใด วิจิกิจฉานุสัย ย่อมนอนเนื่อง ในที่นั้นหรือ? ถูกแล้ว. หรือว่า วิจิกิจฉานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่ใด ทิฏฐานุสัย ย่อมนอนเนื่อง ในที่นั้น? ถูกแล้ว. ทิฏฐานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่ใด ภวราคานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นั้นหรือ? ทิฏฐานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นี้ คือ ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ แต่ภวราคานุสัย จะนอนเนื่องในที่นั้นก็หาไม่ ทิฏฐานุสัย และภวราคานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นี้ คือในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ. หรือว่า ภวราคานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่ใด ทิฏฐานุสัย ย่อมนอนเนื่อง ในที่นั้น? ถูกแล้ว. ทิฏฐานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่ใด อวิชชานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นั้นหรือ? ถูกแล้ว. หรือว่า อวิชชานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่ใด ทิฏฐานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นั้น? ถูกแล้ว. [๑๒๓๗] วิจิกิจฉานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่ใด ภวราคานุสัย ย่อมนอนเนื่อง ในที่นั้นหรือ? วิจิกิจฉานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นี้ คือ ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ แต่ภวราคานุสัย จะนอนเนื่องในที่นั้นก็หาไม่ วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นี้ คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ. หรือว่า ภวราคานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่ใด วิจิกิจฉานุสัย ย่อมนอนเนื่อง ในที่นั้น. ถูกแล้ว. วิจิกิจฉานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่ใด อวิชชานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นั้นหรือ? ถูกแล้ว. หรือว่า อวิชชานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่ใด วิจิกิจฉานุสัย ย่อมนอนเนื่อง ในที่นั้น? ถูกแล้ว. [๑๒๓๘] ภวราคานุสัย ย่อมนอนเนื่องอยู่ในที่ใด อวิชชานุสัย ย่อมนอนเนื่องอยู่ ในที่นั้นหรือ? ถูกแล้ว. หรือว่า อวิชชานุสัย ย่อมนอนเนื่องอยู่ในที่ใด ภวราคานุสัย ย่อมนอนเนื่อง ในที่นั้น? อวิชชานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นี้ คือ ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ แต่ภวราคานุสัย จะนอนเนื่องในที่นั้นก็หาไม่ อวิชชานุสัย และภวราคานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นี้ คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ. [๑๒๓๙] กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่ใด มานานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นั้นหรือ? ไม่มี. หรือว่า มานานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่ใด กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นั้น. มานานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นี้ คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่กามานุสัย และ ปฏิฆานุสัย จะนอนเนื่องในที่นั้นก็หาไม่ มานานุสัย และกามราคานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นี้ คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แต่ปฏิฆานุสัย จะนอนเนื่องในที่นั้นก็หาไม่ ปฏิฆานุสัย ย่อม นอนเนื่องในที่นี้ คือ ในทุกขเวทนา แต่กามราคานุสัย และมานานุสัย จะนอนเนื่องในที่นั้น ก็หาไม่. กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่ใด ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นั้นหรือ? ไม่มี. หรือว่า วิจิกิจฉานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่ใด กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นั้น? วิจิกิจฉานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นี้ คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จะนอนเนื่องในที่นั้นก็หาไม่ วิจิกิจฉานุสัย และกามราคานุสัย ย่อมนอนเนื่อง ในที่นี้ คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แต่ปฏิฆานุสัย จะนอนเนื่องในที่นั้นก็หาไม่ วิจิกิจฉานุสัย และปฏิฆานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นี้ คือ ในทุกขเวทนา แต่กามราคานุสัย จะนอนเนื่องใน ที่นั้นก็หาไม่. กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่ใด ภวราคานุสัย ย่อมนอน เนื่องในนั้นหรือ? ไม่มี. หรือว่า ภวราคานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่ใด กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นั้น? หามิได้. กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่ใด อวิชชานุสัย ย่อมนอนเนื่อง ในที่นั้นหรือ? ไม่มี. หรือว่า อวิชชานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่ใด กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นั้น? อวิชชานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นี้ คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่กามราคานุสัย และ ปฏิฆานุสัย จะนอนเนื่องในที่นั้นก็หาไม่ อวิชชานุสัย และกามราคานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นี้ คือ ในทุกขเวทนา ๒ ในกามธาตุ แต่ปฏิฆานุสัย จะนอนเนื่องในที่นั้นก็หาไม่ อวิชชานุสัย และปฏิฆานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นี้ คือ ในทุกขเวทนา แต่กามราคานุสัย จะนอนเนื่องใน ที่นั้นก็หาไม่. [๑๒๔๐] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่ใด ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นั้นหรือ? ไม่มี. หรือว่า วิจิกิจฉานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่ใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และ มานานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นั้นหรือ? วิจิกิจฉานุสัย และมานานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นี้ คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่ กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จะนอนเนื่องในที่นั้นก็หาไม่ วิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย และ มานานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นี้ คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แต่ปฏิฆานุสัย จะนอนเนื่อง ในที่นั้นก็หาไม่ วิจิกิจฉานุสัย และปฏิฆานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นี้ คือ ในทุกขเวทนา แต่ กามราคานุสัย และมานานุสัย จะนอนเนื่องในที่นั้นก็หาไม่. กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่ใด ภวราคานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นั้นหรือ? ไม่มี. หรือว่า ภวราคานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่ใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และ มานานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นั้น? ภวราคานุสัย และมานานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นี้ คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่ กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จะนอนเนื่องในที่นั้นก็หาไม่ กามราคานุสัย และมานานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นี้ คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แต่ภวราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จะ นอนเนื่องในที่นั้นก็หาไม่ ปฏิฆานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นี้ คือ ในทุกขเวทนา แต่ภวราคานุสัย กามราคานุสัย และมานานุสัย จะนอนเนื่องในที่นั้นก็หาไม่. กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่ใด อวิชชานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นั้นหรือ? ไม่มี. หรือว่า อวิชชานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่ใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และ มานานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นั้น? อวิชชานุสัย และมานานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นี้ คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่ กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จะนอนเนื่องในที่นั้นก็หาไม่ อวิชชานุสัย กามราคานุสัย และ มานานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นี้ คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แต่ปฏิฆานุสัย จะนอนเนื่อง ในที่นั้นก็หาไม่ อวิชชานุสัย และปฏิฆานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นี้ คือ ในทุกขเวทนา แต่ กามราคานุสัย จะนอนเนื่องในที่นั้นก็หาไม่. [๑๒๔๑] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย ย่อมนอนเนื่อง ในที่ใด วิจิกิจฉานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นั้นหรือ? ไม่มี. หรือว่า วิจิกิจฉานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่ใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นั้น? วิจิกิจฉานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นี้ คือ ในรูปธาตุ ใน อรูปธาตุ แต่กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จะนอนเนื่องในที่นั้นก็หาไม่ วิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นี้ คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แต่ปฏิฆานุสัย จะนอนเนื่องในที่นั้นก็หาไม่ วิจิกิจฉานุสัย ปฏิฆานุสัย และทิฏฐานุสัย ย่อม นอนเนื่องในที่นี้ คือ ในทุกขเวทนา แต่กามราคานุสัย และมานานุสัย จะนอนเนื่องในที่นั้น ก็หาไม่. กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่ใด ภวราคานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นั้นหรือ? ไม่มี. หรือว่า ภวราคานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่ใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นั้น? ภวราคานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นี้ คือ ในรูปธาตุ ใน อรูปธาตุ แต่กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จะนอนเนื่องในที่นั้นก็หาไม่ กามราคานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นี้ คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แต่ภวราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จะนอนเนื่องในที่นั้นก็หาไม่ ปฏิฆานุสัย และทิฏฐานุสัย ย่อมนอนเนื่องใน ที่นี้ คือ ในทุกขเวทนา แต่ภวราคานุสัย กามราคานุสัย และมานานุสัย จะนอนเนื่องในที่นั้น ก็หาไม่. กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่ใด อวิชชานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นั้นหรือ? ไม่มี. หรือว่า อวิชชานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่ใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นั้น? อวิชชานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นี้ คือ ในรูปธาตุ ใน อรูปธาตุ แต่กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จะนอนเนื่องในที่นั้นก็หาไม่ อวิชชานุสัย กามราคานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นี้ คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แต่ปฏิฆานุสัย จะนอนเนื่องในที่นั้นก็หาไม่ อวิชชานุสัย ปฏิฆานุสัย และทิฏฐานุสัย ย่อม นอนเนื่องในที่นี้ คือ ในทุกขเวทนา แต่กามราคานุสัย และมานานุสัย จะนอนเนื่องในที่นั้น ก็หาไม่. [๑๒๔๒] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่ใด ภวราคานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นั้นหรือ? ไม่มี. หรือว่า ภวราคานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่ใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นั้น? ภวราคานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นี้ คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จะนอนเนื่องในที่นั้น ก็หาไม่ กามราคานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นี้ คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แต่ภวราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จะนอนเนื่องในที่นั้นก็หาไม่ ปฏิฆานุสัย ทิฏฐา- *นุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นี้ คือ ในทุกขเวทนา แต่ภวราคานุสัย กามราคานุสัย และมานานุสัย จะนอนเนื่องในที่นั้นก็หาไม่. กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ย่อมนอน เนื่องในที่ใด อวิชชานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นั้นหรือ? ไม่มี. หรือว่า อวิชชานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่ใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นั้น? อวิชชานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นี้ คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จะนอนเนื่องในที่นั้นก็หาไม่ อวิชชานุสัย กามราคานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นี้ คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แต่ปฏิฆานุสัย จะนอนเนื่องในที่นั้นก็หาไม่ อวิชชานุสัย ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นี้ คือ ในทุกขเวทนา แต่ กามราคานุสัย และมานานุสัย จะนอนเนื่องในที่นั้นก็หาไม่. [๑๒๔๓] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และ ภวราคานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่ใด อวิชชานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นั้นหรือ? ไม่มี. หรือว่า อวิชชานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่ใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นั้นหรือ? อวิชชานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย ย่อมนอนเนื่อง ในที่นี้ คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จะนอนเนื่องในที่นั้น ก็หาไม่ อวิชชานุสัย กามราคานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ย่อมนอนเนื่อง ในที่นี้ คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แต่ปฏิฆานุสัย และภวราคานุสัย จะนอนเนื่องในที่นั้น ก็หาไม่ อวิชชานุสัย ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ย่อมนอนเนื่องในที่นี้ คือ ในทุกขเวทนา แต่กามราคานุสัย มานานุสัย และภวราคานุสัย จะนอนเนื่องในที่นั้นก็หาไม่. [๑๒๔๔] กามราคานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด ปฏิฆานุสัย ย่อม นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้นหรือ? หรือว่า ปฏิฆานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด กามราคานุสัย ย่อมนอน เนื่องแก่บุคคลนั้นในที่นั้น? หามิได้. กามราคานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด มานานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่ บุคคลนั้น ในที่นั้นหรือ? ถูกแล้ว. หรือว่า มานานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด กามราคานุสัย ย่อมนอน เนื่องแก่บุคคลนั้นในที่นั้น? มานานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แก่ผู้เป็นพระอนาคามี ใน เวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่กามราคานุสัย จะนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น ก็หาไม่ มานานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น คือ บุคคล ๓ จำพวก ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่กามราคานุสัย จะนอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้นก็หาไม่ มานานุสัย และกามราคานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น คือ บุคคล ๒ จำพวก นั่นแหละ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ. กามราคานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้นหรือ? กามราคานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคล ๒ จำพวก ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แต่วิจิกิจฉานุสัย จะนอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้นก็หาไม่ กามราคานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคลผู้เป็นปุถุชน ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ. หรือว่า วิจิกิจฉานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด กามราคานุสัย ย่อม นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในนั้นที่นั้น? วิจิกิจฉานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคลผู้เป็นปุถุชน ใน ทุกขเวทนา ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่กามราคานุสัย จะนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น ก็หาไม่ วิจิกิจฉานุสัย และกามราคานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคล ผู้เป็นปุถุชนนั่นแหละ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ. กามราคานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด ภวราคานุสัย ย่อมนอนเนื่อง แก่บุคคลนั้น ในที่นั้นหรือ? หามิได้. หรือว่า ภวราคานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด กามราคานุสัย ย่อม นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น? หามิได้. กามราคานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด อวิชชานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่ บุคคลนั้น ในที่นั้นหรือ? ถูกแล้ว. หรือว่า อวิชชานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด กามราคานุสัย ย่อม นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น? อวิชชานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แก่ผู้เป็นพระอนาคามี ใน เวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่กามราคานุสัย จะนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้นก็หาไม่ อวิชชานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น คือบุคคล ๓ จำพวก ในทุกขเวทนา ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่กามราคานุสัย จะนอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้นก็หาไม่ อวิชชานุสัย และกามราคานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคล ๓ จำพวกนั่นแหละ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ. [๑๒๔๕] ปฏิฆานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด มานานุสัย ย่อมนอน เนื่องแก่บุคคลนั้นในที่นั้น หรือ? หามิได้. หรือว่า มานานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด ปฏิฆานุสัย ย่อมนอนเนื่อง แก่บุคคลนั้นในที่นั้น? หามิได้. ปฏิฆานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้นหรือ? ปฏิฆานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น คือบุคคล ๒ จำพวก ใน ทุกขเวทนา แต่วิจิกิจฉานุสัย จะนอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้นก็หาไม่ ปฏิฆานุสัย และ วิจิกิจฉานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แก่ปุถุชน ในทุกขเวทนา. หรือว่า วิจิกิจฉานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด ปฏิฆานุสัย ย่อมนอน เนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น? วิจิกิจฉานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แก่ปุถุชน ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่ปฏิฆานุสัย จะนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้นก็หาไม่ วิจิกิจฉานุสัย ย่อมนอนเนื่อง และปฏิฆานุสัยก็ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคลนั้นนั่นแหละ ในทุกขเวทนา. ปฏิฆานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด ภวราคานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่ บุคคลนั้น ในที่นั้นหรือ? หามิได้. หรือว่า ภวราคานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด ปฏิฆานุสัย ย่อมนอน เนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น? หามิได้. ปฏิฆานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด อวิชชานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่ บุคคลนั้น ในที่นั้นหรือ? ถูกแล้ว. หรือว่า อวิชชานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด ปฏิฆานุสัย ย่อมนอน เนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น? อวิชชานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แก่พระอนาคามี ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่ปฏิฆานุสัยจะนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้นก็หาไม่ อวิชชานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น คือบุคคล ๓ จำพวก ในเวทนา ๒ ใน กามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่ปฏิฆานุสัย จะนอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้นก็ หาไม่ อวิชชานุสัย และปฏิฆานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น คือแก่บุคคล ๓ จำพวกเหล่านั้นนั่นแหละ ในทุกขเวทนา. [๑๒๔๖] มานานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้นหรือ? มานานุสัยย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น คือ บุคคล ๓ จำพวก ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่วิจิกิจฉานุสัยจะนอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น ก็หาไม่ มานานุสัยและวิจิกิจฉานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น คือ แก่ปุถุชน ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ในเวทนา ๒. หรือว่า วิจิกิจฉานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด มานานุสัย ย่อมนอน เนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น? วิจิกิจฉานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แก่ปุถุชน ในทุกขเวทนา แต่มานานุสัยจะนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้นก็หาไม่ วิจิกิจฉานุสัย และมานานุสัยย่อมนอน เนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น คือแก่บุคคลนั้นนั่นแหละ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ. มานานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด ภวราคานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่ บุคคลนั้น ในที่นั้นหรือ? มานานุสัยย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคล ๔ จำพวก ใน เวทนา ๒ ในกามธาตุ แต่ภวราคานุสัย จะนอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้นก็หาไม่ มานานุสัย และภวราคานุสัยย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคลเหล่านั้น นั่นแหละ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ. หรือว่า ภวราคานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด มานานุสัย ย่อมนอน เนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น? ถูกแล้ว. มานานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด อวิชชานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่ แก่บุคคลนั้น ในที่นั้นหรือ? ถูกแล้ว. หรือว่า อวิชชานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด มานานุสัย ย่อมนอน เนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น? อวิชชานุสัยย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคล ๔ จำพวก ใน ทุกขเวทนา แต่มานานุสัย จะนอนเนื่องแต่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้นก็หาไม่ อวิชชานุสัย และ มานานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคลเหล่านั้นนั่นแหละ ใน เวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ. [๑๒๔๗] ทิฏฐานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด วิจิกิจฉานุสัย ย่อม นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้นหรือ? ถูกแล้ว. หรือว่า วิจิกิจฉานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด ทิฏฐานุสัย ย่อม นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น? ถูกแล้ว ฯลฯ. [๑๒๔๘] วิจิกิจฉานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด ภวราคานุสัย ย่อม นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้นหรือ? วิจิกิจฉานุสัยย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แก่ปุถุชน ในเวทนา ๓ ใน กามธาตุ แต่ภวราคานุสัย จะนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้นก็หาไม่ วิจิกิจฉานุสัย และภวราคา- *นุสัยย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคลนั้นนั่นแหละ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ. หรือว่า ภวราคานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด วิจิกิจฉานุสัย ย่อม นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น ภวราคานุสัยย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคล ๓ จำพวก ใน รูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่วิจิกิจฉานุสัยจะนอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้นก็หาไม่ ภวราคา- *นุสัย และวิจิกิจฉานุสัยย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แก่ปุถุชน ในรูปธาตุ ใน อรูปธาตุ. วิจิกิจฉานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด อวิชชานุสัย ย่อมนอนเนื่อง แก่บุคคลนั้น ในที่นั้นหรือ? ถูกแล้ว. หรือว่า อวิชชานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด วิจิกิจฉานุสัย ย่อม นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น? อวิชชานุสัยย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคล ๓ จำพวก ใน กามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่วิจิกิจฉานุสัยจะนอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น ก็หาไม่ อวิชชานุสัย และวิจิกิจฉานุสัยย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แก่ปุถุชน ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ. [๑๒๔๙] ภวราคานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด อวิชชานุสัย ย่อม นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้นหรือ? ถูกแล้ว. หรือว่า อวิชชานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด ภวราคานุสัย ย่อมนอน เนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น? อวิชชานุสัยย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคล ๔ จำพวก ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ แต่ภวราคานุสัยจะนอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้นก็หาไม่ อวิชชานุสัย และ ภวราคานุสัยย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคลเหล่านั้นนั่นแหละ ใน รูปธาตุ ในอรูปธาตุ. [๑๒๕๐] กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด มานานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้นหรือ? ไม่มี. หรือว่า มานานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด กามราคานุสัย และ ปฏิฆานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น? มานานุสัยย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แก่พระอนาคามี ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่กามราคานุสัยและปฏิฆานุสัยจะนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้นก็หาไม่ มานานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้นในที่นั้น คือ แก่บุคคล ๓ จำพวก ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จะนอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ใน ที่นั้นก็หาไม่ มานานุสัย และกามราคานุสัยย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น คือ แก่ บุคคลเหล่านั้นนั่นแหละ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แต่ปฏิฆานุสัยจะนอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้นก็หาไม่. กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้นหรือ? ไม่มี. หรือว่า วิจิกิจฉานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด กามราคานุสัย และ ปฏิฆานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น? วิจิกิจฉานุสัยย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แก่ปุถุชน ในรูปธาตุ ใน อรูปธาตุ แต่กามราคานุสัยและปฏิฆานุสัยจะนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้นก็หาไม่ วิจิกิจฉานุสัย และกามราคานุสัยย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคลนั้นนั่นแหละ ใน เวทนา ๒ ในกามธาตุ แต่ปฏิฆานุสัยจะนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้นก็หาไม่ วิจิกิจฉานุสัย และปฏิฆานุสัยย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคลนั้นนั่นแหละ ในทุกขเวทนา แต่กามราคานุสัยจะนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้นก็หาไม่. กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด ภวราคานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้นหรือ? หามิได้. หรือว่า ภวราคานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด กามราคานุสัย และ ปฏิฆานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น? กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด อวิชชานุสัย ย่อม นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น? ไม่มี. หรือว่า อวิชชานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด กามราคานุสัย และ ปฏิฆานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น? อวิชชานุสัยย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แก่พระอนาคามี ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ในภูมินั้น ในอรูปธาตุ แต่กามราคานุสัยและปฏิฆานุสัย จะนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้นก็หาไม่ อวิชชานุสัยย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้นในที่นั้น คือแก่บุคคล ๓ จำพวก ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัยจะนอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ใน ที่นั้นก็หาไม่ อวิชชานุสัยและปฏิฆานุสัยจะนอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้นก็หาไม่ อวิชชา- *นุสัยและกามราคานุสัยย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น คือแก่บุคคลเหล่านั้นนั่นแหละ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แต่ปฏิฆานุสัยจะนอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้นก็หาไม่ อวิชชานุสัยและปฏิฆานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคลเหล่านั้น นั่นแหละ ในทุกขเวทนา แต่กามราคานุสัยจะนอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้นก็หาไม่. [๑๒๕๑] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้นหรือ? ไม่มี. หรือว่า วิจิกิจฉานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น? กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด ภวราคานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้นหรือ? วิจิกิจฉานุสัยและมานานุสัยย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แก่ปุถุชน ใน รูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัยจะนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้นก็หาไม่ วิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย และมานานุสัยย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคล นั้นนั่นแหละ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แต่ปฏิฆานุสัยจะนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น ก็หาไม่ วิจิกิจฉานุสัย และปฏิฆานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคลนั้น นั่นแหละ ในทุกขเวทนา แต่กามราคานุสัยและมานานุสัย จะนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น ก็หาไม่. ไม่มี. หรือว่า ภวราคานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น? หามิได้. กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด อวิชชานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้นหรือ? ไม่มี. หรือว่า อวิชชานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น? อวิชชานุสัยย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แก่พระอนาคามี ในทุกขเวทนา แต่กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานาสัยจะนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้นก็หาไม่ อวิชชานุสัย และมานานุสัย จะนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคลนั้นนั่นแหละ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่กามราคานุสัยและปฏิฆานุสัย จะนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้นก็หาไม่ อวิชชานุสัยและมานานุสัยย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น คือ แก่ บุคคล ๓ จำพวก ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัยจะนอนเนื่องแก่ บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้นก็หาไม่ อวิชชานุสัย กามราคานุสัย และมานานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่ บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคลเหล่านั้นนั่นแหละ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แต่ ปฏิฆานุสัยจะนอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้นก็หาไม่ อวิชชานุสัยและปฏิฆานุสัย ย่อม นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคลเหล่านั้นนั่นแหละ ในทุกขเวทนา แต่ กามราคานุสัยและมานานุสัย จะนอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้นก็หาไม่. [๑๒๕๒] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย ย่อมนอนเนื่อง แก่บุคคลใด ในที่ใด วิจิกิจฉานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้นหรือ? ไม่มี. หรือว่า วิจิกิจฉานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น? วิจิกิจฉานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แก่ปุถุชน ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่กามราคานุสัยและปฏิฆานุสัย จะนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้นก็หาไม่ วิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่ บุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคลนั้นนั่นแหละ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แต่ปฏิฆานุสัยจะ นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้นก็หาไม่ วิจิกิจฉานุสัย ปฏิฆานุสัย และทิฏฐานุสัย ย่อมนอน เนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคลนั้นนั่นแหละ ในทุกขเวทนา แต่กามราคานุสัย และมานานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้นก็หาไม่. กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด ภวราคานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้นหรือ? ไม่มี. หรือว่า ภวราคานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น? ภวราคานุสัยและมานานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคล ๓ จำพวก ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย จะนอนเนื่องแก่ บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้นก็หาไม่ ภวราคานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่ บุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แก่ปุถุชน ในรูปธาตุ อรูปธาตุ แต่กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จะนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้นก็หาไม่. กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด อวิชชานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้นหรือ? ไม่มี. หรือว่า อวิชชานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด กามราคานุสัย ปฏิฆา- *นุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น? อวิชชานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แก่พระอนาคามี ในทุกขเวทนา แต่กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย จะนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น ก็หาไม่ อวิชชานุสัย และมานานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคลนั้น นั่นแหละ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และ ทิฏฐานุสัยจะนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้นก็หาไม่ อวิชชานุสัย และมานานุสัย ย่อมนอนเนื่อง แก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคล ๒ จำพวก ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และทิฏฐานุสัยจะนอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้นก็หาไม่ อวิชชานุสัย กามราคานุสัย และมานานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น คือแก่บุคคลเหล่านั้น นั่นแหละ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แต่ปฏิฆานุสัยและทิฏฐานุสัย จะนอนเนื่องแก่บุคคล เหล่านั้น ในที่นั้นก็หาไม่ อวิชชานุสัยและปฏิฆานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น คือแก่บุคคลเหล่านั้นนั่นแหละ ในทุกขเวทนา แต่กามราคานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย จะนอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้นก็หาไม่ อวิชชานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แก่ปุถุชน ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จะนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้นก็หาไม่ อวิชชานุสัย กามราคานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น คือแก่บุคคลนั้นนั่นแหละ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แต่ปฏิฆานุสัย จะนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้นก็หาไม่ อวิชชา- *นุสัย ปฏิฆานุสัย และทิฏฐานุสัยย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคลนั้น นั่นแหละ ในทุกขเวทนา แต่กามราคานุสัย และมานานุสัย จะนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ใน ที่นั้นก็หาไม่. [๑๒๕๓] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด ภวราคานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้นหรือ? ไม่มี. หรือว่า ภวราคานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด กามราคานุสัย ปฏิฆา- *นุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น? ภวราคานุสัย และมานานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคล ๓ จำพวก ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จะนอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้นก็หาไม่ ภวราคานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และ วิจิกิจฉานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น คือแก่ปุถุชน ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จะนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้นก็หาไม่. กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ย่อมนอนเนื่อง แก่บุคคลใด ในที่ใด อวิชชานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้นหรือ? ไม่มี. หรือว่า อวิชชานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น? อวิชชานุสัยย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แก่พระอนาคามี ในทุกขเวทนา แต่กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จะนอนเนื่องแก่ บุคคลนั้น ในที่นั้นก็หาไม่ อวิชชานุสัย และมานานุสัยย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคลนั้นนั่นแหละ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จะนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้นก็หาไม่ อวิชชานุสัยและมานานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคล ๒ จำพวก ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จะนอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้นก็หาไม่ อวิชชานุสัย กามราคานุสัย และมานานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคลเหล่านั้นนั่นแหละ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แต่ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จะนอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้นก็หาไม่ อวิชชานุสัย และปฏิฆานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น คือแก่บุคคลเหล่านั้นนั่นแหละ ในทุกขเวทนา แต่กามราคานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จะนอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้นก็หาไม่ อวิชชานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แก่ปุถุชน ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จะนอนเนื่องแก่บุคคลนั้นในที่นั้นก็หาไม่ อวิชชานุสัย กามราคานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคลนั้นนั่นแหละ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แต่ปฏิฆานุสัยจะนอนเนื่องแก่ บุคคลนั้น ในที่นั้นก็หาไม่ อวิชชานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น คือแก่บุคคลนั้นนั่นแหละ ในทุกขเวทนา แต่กามราคานุสัย และมานานุสัย จะนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้นก็หาไม่. [๑๒๕๔] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด อวิชชานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่ บุคคลนั้น ในที่นั้นหรือ? ไม่มี. หรือว่า อวิชชานุสัยย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น? อวิชชานุสัย มานานุสัย และภวราคานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แก่พระอนาคามี ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และ วิจิกิจฉานุสัย จะนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้นก็หาไม่ อวิชชานุสัยและมานานุสัย ย่อม นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคลนั้นนั่นแหละ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แต่กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย จะนอนเนื่องแก่ บุคคลนั้น ในที่นั้นก็หาไม่ อวิชชานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคลนั้น นั่นแหละ ในทุกขเวทนา แต่กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย จะนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้นก็หาไม่ อวิชชานุสัย มานานุสัย และ ภวราคานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคล ๒ จำพวก ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จะนอนเนื่องแก่ บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้นก็หาไม่ อวิชชานุสัย กามราคานุสัย และมานานุสัย ย่อมนอนเนื่อง แก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคลเหล่านั้นนั่นแหละ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แต่ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย จะนอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้นก็หาไม่ อวิชชานุสัย และปฏิฆานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคลเหล่านั้นนั่นแหละ ในทุกขเวทนา แต่กามราคานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย จะนอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้นก็หาไม่ อวิชชานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น คือแก่ปุถุชน ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จะนอนเนื่อง แก่บุคคลนั้นในที่นั้นก็หาไม่ อวิชชานุสัย กามราคานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และ วิจิกิจฉานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น คือแก่บุคคลนั้นนั่นแหละ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แต่ปฏิฆานุสัยและภวราคานุสัย จะนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้นก็หาไม่ อวิชชานุสัย ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคลนั้นนั่นแหละ ในทุกขเวทนา แต่กามราคานุสัย มานานุสัย และภวราคานุสัย จะนอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้นก็หาไม่.
อนุโลม จบ.

             เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๓๘ บรรทัดที่ ๑๐๘๔๖-๑๑๖๓๕ หน้าที่ ๔๓๒-๔๖๓. http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=38&A=10846&Z=11635&pagebreak=0 http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=38&A=10846&pagebreak=0              ฟังเนื้อความพระไตรปิฎก : [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11]              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=38&siri=34              ศึกษาอรรถกถาได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=38&i=1221              พระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=38&A=8662              อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=8171              The Pali Tipitaka in Roman :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=38&A=8662              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=8171              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๘ http://84000.org/tipitaka/read/?index_38

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกชองแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย

บันทึก ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖. บันทึก ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙. บันทึกล่าสุด ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]