ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับหลวง   ฉบับมหาจุฬาฯ   บาลีอักษรไทย   PaliRoman 
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกชองแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๓๘ พระอภิธรรมปิฎก เล่มที่ ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑
อนุสัยวาร
[๑๒๕๕] กามราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลใด ปฏิฆานุสัย ย่อมไม่ นอนเนื่องแก่บุคคลนั้นหรือ? ถูกแล้ว. หรือว่า ปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลใด กามราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่อง แก่บุคคลนั้น? ถูกแล้ว. กามราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลใด มานานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่ บุคคลนั้นหรือ? กามราคานุสัยย่อมไม่นอนเนื่องแก่พระอนาคามี แต่มานานุสัย จะไม่นอนเนื่องแก่ พระอนาคามีนั้นก็หาไม่ กามราคานุสัยย่อมไม่นอนเนื่อง และมานานุสัย ก็ย่อมไม่นอนเนื่องแก่ พระอรหันต์ หรือว่า มานานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลใด กามราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่อง แก่บุคคลนั้น? ถูกแล้ว. กามราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลใด ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย ย่อม ไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้นหรือ? ถูกแล้ว. หรือว่า วิจิกิจฉานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลใด กามราคานุสัย ย่อมไม่ นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น? วิจิกิจฉานุสัยย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคล ๒ จำพวก กามราคานุสัย จะไม่นอนเนื่อง แก่บุคคลเหล่านั้นก็หาไม่ วิจิกิจฉานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่อง และกามราคานุสัย ก็ย่อมไม่นอนเนื่อง แก่บุคคล ๒ จำพวก. กามราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลใด ภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้นหรือ? กามราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่พระอนาคามี แต่อวิชชานุสัยจะไม่นอนเนื่องแก่ พระอนาคามีนั้นก็หาไม่ กามราคานุสัย และอวิชชานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่พระอรหันต์. หรือว่า อวิชชานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลใด กามราคานุสัย ย่อมไม่ นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น? ถูกแล้ว. [๑๒๕๖] ปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลใด มานานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่อง แก่บุคคลนั้นหรือ? ปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่พระอนาคามี แต่มานานุสัย จะไม่นอนเนื่องแก่ พระอนาคามีนั้นก็หาไม่ ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่พระอรหันต์. หรือว่า มานานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลใด ปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่อง แก่บุคคลนั้น? ถูกแล้ว. ปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลใด ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้นหรือ? ถูกแล้ว. หรือว่า วิจิกิจฉานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลใด ปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่อง แก่บุคคลนั้น? วิจิกิจฉานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคล ๒ จำพวก แต่ปฏิฆานุสัยจะไม่นอนเนื่องแก่ บุคคลเหล่านั้นก็หาไม่ วิจิกิจฉานุสัย และปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคล ๒ จำพวก. ปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลใด ภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัย ย่อม ไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้นหรือ? ปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่พระอนาคามี แต่อวิชชานุสัย จะไม่นอนเนื่องแก่ พระอนาคามีนั้นก็หาไม่ ปฏิฆานุสัย และอวิชชานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่พระอรหันต์. หรือว่า อวิชชานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลใด ปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอน เนื่องแก่บุคคลนั้น? ถูกแล้ว. [๑๒๕๗] มานานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลใด ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉา- *นุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้นหรือ? ถูกแล้ว. หรือว่า วิจิกิจฉานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลใด มานานุสัย ย่อมไม่นอน เนื่องแก่บุคคลนั้น? วิจิกิจฉานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคล ๓ จำพวก แต่มานานุสัย จะไม่นอนเนื่อง แก่บุคคลเหล่านั้นก็หาไม่ วิจิกิจฉานุสัย และมานานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่พระอรหันต์. มานานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลใด ภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัย ย่อม ไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้นหรือ? ถูกแล้ว. หรือว่า อวิชชานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลใด มานานุสัย ย่อมไม่นอน เนื่องแก่บุคคลนั้น? ถูกแล้ว. [๑๒๕๘] ทิฏฐานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลใด วิจิกิจฉานุสัย ย่อมไม่นอน เนื่องแก่บุคคลนั้นหรือ? ถูกแล้ว. หรือว่า วิจิกิจฉานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลใด ทิฏฐานุสัย ย่อมไม่นอน เนื่องแก่บุคคลนั้น? ถูกแล้ว. ฯลฯ. [๑๒๕๙] วิจิกิจฉานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลใด ภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้นหรือ? วิจิกิจฉานุสัยย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคล ๓ จำพวก แต่อวิชชานุสัย จะไม่นอนเนื่องแก่ บุคคลเหล่านั้นก็หาไม่ วิจิกิจฉานุสัย และอวิชชานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่พระอรหันต์. หรือว่า อวิชชานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลใด วิจิกิจฉานุสัย ย่อมไม่นอน เนื่องแก่บุคคลนั้น? ถูกแล้ว. [๑๒๖๐] ภวราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลใด อวิชชานุสัย ย่อมไม่นอน เนื่องแก่บุคคลนั้นหรือ? ถูกแล้ว. หรือว่า อวิชชานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลใด ภวราคานุสัย ย่อมไม่นอน เนื่องแก่บุคคลนั้นหรือ? ถูกแล้ว. [๑๒๖๑] กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลใด มานานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้นหรือ? กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่พระอนาคามี แต่มานานุสัย จะ ไม่นอนเนื่องแก่พระอนาคามีนั้นก็หาไม่ กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ย่อมไม่ นอนเนื่องแก่พระอรหันต์ หรือว่า มานานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลใด กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น? ถูกแล้ว. กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลใด ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้นหรือ? ถูกแล้ว. หรือว่า วิจิกิจฉานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลใด กามราคานุสัย และ ปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น? วิจิกิจฉานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคล ๒ จำพวก แต่กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย จะไม่นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้นก็หาไม่ วิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคล ๒ จำพวก. กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลใด ภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้นหรือ? กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่พระอนาคามี แต่อวิชชานุสัย จะ ไม่นอนเนื่องแก่พระอนาคามีนั้นก็หาไม่ กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และอวิชชานุสัย ย่อมไม่ นอนเนื่องแก่พระอรหันต์. หรือว่า อวิชชานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลใด กามราคานุสัย และปฏิฆา- *นุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น? ถูกแล้ว. [๑๒๖๒] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคล ใด ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้นหรือ? ถูกแล้ว. หรือว่า วิจิกิจฉานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น? วิจิกิจฉานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลทั้ง ๒ แต่กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และ มานานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้นก็หาไม่ วิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย และปฏิฆา- *นุสัยย่อมไม่นอนเนื่องแก่พระอนาคามี แต่มานานุสัย จะไม่นอนเนื่องแก่พระอนาคามีนั้นก็หาไม่ วิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่พระอรหันต์. กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลใด ภวราคา- *นุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้นหรือ? ถูกแล้ว. หรือว่า อวิชชานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น? ถูกแล้ว. [๑๒๖๓] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย ย่อมไม่นอน เนื่องแก่บุคคลใด วิจิกิจฉานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้นหรือ? ถูกแล้ว. หรือว่า วิจิกิจฉานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น? วิจิกิจฉานุสัย และทิฏฐานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคล ๒ จำพวก แต่กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย จะไม่นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้นก็หาไม่ วิจิกิจฉานุสัย กามราคา- *นุสัย ปฏิฆานุสัย และทิฏฐานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่พระอนาคามี แต่มานานุสัย จะไม่นอน เนื่องแก่พระอนาคามีนั้นก็หาไม่ วิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และ ทิฏฐานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่พระอรหันต์ ฯลฯ. [๑๒๖๔] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลใด ภวราคานุสัย ฯลฯ อวิชชานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคล นั้นหรือ? ถูกแล้ว. หรือว่า อวิชชานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น? ถูกแล้ว. [๑๒๖๕] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลใด อวิชชานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้นหรือ? ถูกแล้ว. หรือว่า อวิชชานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคล นั้น? ถูกแล้ว. [๑๒๖๖] กามราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่ใด ปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่อง ในที่นั้นหรือ? กามราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่นี้ คือ ในทุกขเวทนา แต่ปฏิฆานุสัย จะไม่ นอนเนื่องในที่นั้นก็หาไม่ กามราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่อง และปฏิฆานุสัย ก็ย่อมไม่นอนเนื่อง ในที่นี้ คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ในอปริยาปันนธรรม. หรือว่า ปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่ใด กามราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่อง ในที่นั้นหรือ? ปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่นี้ คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แต่กามราคานุสัย จะไม่นอนเนื่องในที่นั้นก็หาไม่ ปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่อง และกามราคานุสัย ก็ย่อม ไม่นอนเนื่องในที่นี้ คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ในอปริยาปันนธรรม. กามราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่ใด มานานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่นั้น หรือ? กามราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่นี้ คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่มานานุสัย จะไม่นอนเนื่องในที่นั้นก็หาไม่ กามราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่อง และมานานุสัย ก็ย่อมไม่ นอนเนื่องในที่นี้ คือ ในทุกขเวทนา ในอปริยาปันนธรรม. หรือว่า มานานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่ใด กามราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่อง ในที่นั้น? ถูกแล้ว. กามราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่ใด ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย ย่อมไม่ นอนเนื่องในที่นั้นหรือ? กามราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่นี้ คือ ในทุกขเวทนา ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่วิจิกิจฉานุสัย จะไม่นอนเนื่องในที่นั้นก็หาไม่ กามราคานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ย่อมไม่ นอนเนื่องในที่นี้ คือ ในอปริยาปันนธรรม. หรือว่า วิจิกิจฉานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่ใด กามราคานุสัย ย่อมไม่นอน เนื่องในที่นั้น? ถูกแล้ว. กามราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่ใด ภวราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่นั้น หรือ? กามราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่นี้ คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่ภวราคานุสัย จะนอนเนื่องในที่นั้นก็หาไม่ กามราคานุสัย และภวราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่นี้ คือ ในทุกขเวทนา ในอปริยาปันนธรรม. หรือว่า ภวราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่ใด กามราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่อง ในที่นั้น? ภวราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่นี้ คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แต่กามราคานุสัย จะไม่นอนเนื่องในที่นั้นก็หาไม่ ภวราคานุสัย และกามราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่นี้ คือ ในทุกขเวทนา ในอปริยาปันนธรรม. กามราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่ใด อวิชชานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่นั้น หรือ? กามราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่นี้ คือ ในทุกขเวทนา ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่อวิชชานุสัย จะไม่นอนเนื่องในที่นั้นก็หาไม่ กามราคานุสัย และอวิชชานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่อง ในที่นี้ คือ ในอปริยาปันนธรรม. หรือว่า อวิชชานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่ใด กามราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่อง ในที่นั้น? ถูกแล้ว. [๑๒๖๗] ปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่ใด มานานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่อง ในที่นั้นหรือ? ปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่นี้ คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ใน อรูปธาตุ แต่มานานุสัย จะไม่นอนเนื่องในที่นั้นก็หาไม่ ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ย่อมไม่ นอนเนื่องในที่นี้ คือ ในอปริยาปันนธรรม. หรือว่า มานานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่ใด ปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่อง ในที่นั้น? มานานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่นี้ คือ ในทุกขเวทนา แต่ปฏิฆานุสัย จะไม่นอนเนื่อง ในที่นั้นก็หาไม่ มานานุสัย และปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่นี้ คือ ในอปริยาปันนธรรม. ปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่ใด ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย ย่อมไม่ นอนเนื่องในที่นั้นหรือ? ปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่นี้ คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ใน อรูปธาตุ แต่วิจิกิจฉานุสัย จะไม่นอนเนื่องในที่นั้นก็หาไม่ ปฏิฆานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ย่อมไม่ นอนเนื่องในที่นี้ คือ ในอปริยาปันนธรรม. หรือว่า วิจิกิจฉานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่ใด ปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่อง ในที่นั้น? ถูกแล้ว. ปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่ใด ภวราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่นั้น หรือ? ปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่นี้ คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่ภวราคานุสัย จะไม่นอนเนื่องในที่นั้นก็หาไม่ ปฏิฆานุสัย และภวราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่นี้ คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในอปริยาปันนธรรม. หรือว่า ภวราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่ใด ปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่อง ในที่นั้น? ภวราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่นี้ คือ ในทุกขเวทนา แต่ปฏิฆานุสัย จะไม่ นอนเนื่องในที่นั้นก็หาไม่ ภวราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่นี้ คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในอปริยาปันนธรรม. ปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่ใด อวิชชานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่นั้น หรือ? ปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่นี้ คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ใน อรูปธาตุ แต่อวิชชานุสัย จะไม่นอนเนื่องในที่นั้นก็หาไม่ ปฏิฆานุสัย และอวิชชานุสัย ย่อมไม่ นอนเนื่องในที่นี้ คือ ในอปริยาปันนธรรม. หรือว่า อวิชชานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่ใด ปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่อง ในที่นั้น? ถูกแล้ว. [๑๒๖๘] มานานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่ใด ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่นั้นหรือ? มานานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่นี้ คือ ในทุกขเวทนา แต่วิจิกิจฉานุสัย จะไม่ นอนเนื่องในที่นั้นก็หาไม่ มานานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่นี้ คือ ใน อปริยาปันนธรรม. หรือว่า วิจิกิจฉานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่ใด มานานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่อง ในที่นั้น? ถูกแล้ว. มานานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่ใด ภวราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่นั้น หรือ? ถูกแล้ว. หรือว่า ภวราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่ใด มานานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่อง ในที่นั้น? ภวราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่นี้ คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แต่มานานุสัย จะไม่นอนเนื่องในที่นั้นก็หาไม่ ภวราคานุสัย และมานานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่นี้ คือ ใน ทุกขเวทนา ในอปริยาปันนธรรม. มานานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่ใด อวิชชานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่นั้น หรือ? มานานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่นี้ คือ ในทุกขเวทนา แต่อวิชชานุสัย จะไม่นอน เนื่องในที่นั้นก็หาไม่ มานานุสัย และอวิชชานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่นี้ คือ ในอปริยา- *ปันนธรรม. หรือว่า อวิชชานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่ใด มานานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องใน ที่นั้น? ถูกแล้ว. [๑๒๖๙] ทิฏฐานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่ใด วิจิกิจฉานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่อง ในที่นั้นหรือ? ถูกแล้ว. หรือว่า วิจิกิจฉานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่ใด ทิฏฐานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องใน ที่นั้น? ถูกแล้ว. [๑๒๗๐] วิจิกิจฉานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่ใด ภวราคานุสัย ย่อมไม่นอน เนื่องในที่นั้นหรือ? ถูกแล้ว. หรือว่า ภวราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่ใด วิจิกิจฉานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่อง ในที่นั้น? ภวราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่นี้ คือ ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ แต่วิจิกิจฉานุสัย จะไม่นอนเนื่องในที่นั้นก็หาไม่ ภวราคานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่นี้ คือ ในอปริยาปันนธรรม. วิจิกิจฉานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่ใด อวิชชานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่ นั้นหรือ? ถูกแล้ว. หรือว่า อวิชชานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่ใด วิจิกิจฉานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่อง ในที่นั้น? ถูกแล้ว. [๑๒๗๑] ภวราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่ใด อวิชชานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่อง ในที่นั้นหรือ? ภวราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่นี้ คือ ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ แต่อวิชชานุสัย จะไม่นอนเนื่องในที่นั้นก็หาไม่ ภวราคานุสัย และอวิชชานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่นี้ คือ ในอปริยาปันนธรรม. หรือว่า อวิชชานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่ใด ภวราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่อง ในที่นั้น? ถูกแล้ว. [๑๒๗๒] กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่ใด มานานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่นั้นหรือ? กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่นี้ คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่มานานุสัย จะไม่นอนเนื่องในที่นั้นก็หาไม่ กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ย่อม ไม่นอนเนื่องในที่นี้ คือ ในอปริยาปันนธรรม. หรือว่า มานานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่ใด กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่นั้น? มานานุสัย และกามราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่นี้ คือ ในทุกขเวทนา แต่ ปฏิฆานุสัย จะไม่นอนเนื่องในที่นั้นก็หาไม่ มานานุสัย กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ย่อม ไม่นอนเนื่องในที่นี้ คือ ในอปริยาปันนธรรม. กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่ใด ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่นั้นหรือ? กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่นี้ คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่วิจิกิจฉานุสัย จะไม่นอนเนื่องในที่นั้นก็หาไม่ กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่นี้ คือ ในอริยาปันนธรรม. หรือว่า วิจิกิจฉานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่ใด กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่นั้น? ถูกแล้ว. กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่ใด ภวราคานุสัย ย่อมไม่ นอนเนื่องในที่นั้นหรือ? กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่นี้ คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่ภวราคานุสัย จะไม่นอนเนื่องในที่นั้นก็หาไม่ กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ย่อมไม่ นอนเนื่องในที่นี้ คือ ในอปริยาปันนธรรม. หรือว่า ภวราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่ใด กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่นั้น? ภวราคานุสัย และกามราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่นี้ คือ ในทุกขเวทนา แต่ ปฏิฆานุสัย จะไม่นอนเนื่องในที่นั้นก็หาไม่ ภวราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่อง ในที่นี้ คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แต่กามราคานุสัย จะไม่นอนเนื่องในที่นั้นก็หาไม่ ภวราคานุสัย กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่นี้ คือ ในอปริยาปันนธรรม. กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่ใด อวิชชานุสัย ย่อมไม่ นอนเนื่องในที่นั้นหรือ? กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่นี้ คือ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่อวิชชานุสัย จะไม่นอนเนื่องในที่นั้นก็หาไม่ กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และอวิชชานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่นี้ คือ ในอปริยาปันนธรรม. หรือว่า อวิชชานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่ใด กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่นั้น? ถูกแล้ว. [๑๒๗๓] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่ใด ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่นั้นหรือ? ถูกแล้ว. หรือว่า วิจิกิจฉานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่ใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และ มานานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่นั้น? ถูกแล้ว. กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่ใด ภวราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่นั้นหรือ? ถูกแล้ว. หรือว่า ภวราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่ใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และ มานานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่นั้น? ภวราคานุสัย กามราคานุสัย และมานานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่นี้ คือ ในทุกขเวทนา แต่ปฏิฆานุสัย จะไม่นอนเนื่องในที่นั้นก็หาไม่ ภวราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่อง ในที่นี้ คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แต่กามราคานุสัย และมานานุสัย จะไม่นอนเนื่องใน ที่นั้นก็หาไม่ ภวราคานุสัย กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องใน คือ อปริยาปันนธรรม. กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่ใด อวิชชานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่นั้นหรือ? ถูกแล้ว. หรือว่า อวิชชานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่ใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และ มานานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่นั้น? ถูกแล้ว. [๑๒๗๔] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย ย่อมไม่นอน เนื่องในที่ใด วิจิกิจฉานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่นั้นหรือ? ถูกแล้ว. หรือว่า วิจิกิจฉานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่ใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่นั้น? ถูกแล้ว. [๑๒๗๕] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่ใด ภวราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่นั้นหรือ? ถูกแล้ว. หรือว่า ภวราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่ใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่นั้น? ภวราคานุสัย กามราคานุสัย และมานานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่นี้ คือในทุกขเวทนา แต่ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จะไม่นอนเนื่องในที่นั้นก็หาไม่ ภวราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่นี้ คือ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แต่กามราคานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จะไม่นอนเนื่องในที่นั้นก็หาไม่ ภวราคานุสัย กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่นี้ คือ ในอปริยาปันนธรรม ฯลฯ. [๑๒๗๖] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่ใด อวิชชานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่นั้นหรือ? ถูกแล้ว. หรือว่า อวิชชานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่ใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องในที่นั้น? ถูกแล้ว. [๑๒๗๗] กามราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด ปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้นหรือ? กามราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคล ๓ จำพวก ในทุกขเวทนา แต่ปฏิฆานุสัย จะไม่นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้นก็หาไม่ กามราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่อง และปฏิฆานุสัย ก็ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น คือ แก่ บุคคลเหล่านั้นนั่นแหละ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ในอปริยาปันนธรรม กามราคานุสัย ย่อมไม่ นอนเนื่อง และปฏิฆานุสัย ก็ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคล ๒ จำพวก ในที่ทั้งปวง. หรือว่า ปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด กามราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น? ปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคล ๓ จำพวก ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แต่กามราคานุสัย จะไม่นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้นก็หาไม่ ปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่อง และกามราคานุสัย ก็ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้นในที่นั้น คือ แก่บุคคลเหล่านั้นนั่นแหละ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ในอปริยาปันนธรรม ปฏิฆานุสัย และกามราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคล ๒ จำพวก ในที่ทั้งปวง. กามราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด มานานุสัย ย่อมไม่ นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้นหรือ? กามราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคล ๓ จำพวก ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่มานานุสัย จะไม่นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้นก็หาไม่ กามราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่อง และมานานุสัย ก็ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคลเหล่านั้นนั่นแหละ ในทุกขเวทนา ในอปริยาปันนธรรม กามราคานุสัย ย่อมไม่ นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น คือแก่พระอนาคามี ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่มานานุสัย จะไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้นก็หาไม่ กามราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่อง และมานานุสัย ก็ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น คือแก่บุคคลนั้น นั่นแหละ ในทุกขเวทนา ในอปริยาปันนธรรม กามราคานุสัย และมานานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่อง แก่พระอรหันต์ ในที่ทั้งปวง. หรือว่า มานานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด กามราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น? ถูกแล้ว. กามราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้นหรือ? กามราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แก่ปุถุชนในทุกขเวทนา ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่วิจิกิจฉานุสัย จะไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้นก็หาไม่ กามราคานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น คือแก่บุคคลนั้น นั่นแหละในอปริยาปันนธรรม กามราคานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคล ๒ จำพวก ในที่ทั้งปวง. หรือว่า วิจิกิจฉานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด กามราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น? วิจิกิจฉานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคล ๒ จำพวก ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แต่กามราคานุสัย จะไม่นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้นก็หาไม่ วิจิกิจฉานุสัย และกามราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคล เหล่านั้นนั่นแหละ ในทุกขเวทนา ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ในอปริยาปันนธรรม วิจิกิจฉานุสัย และกามราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคล ๒ จำพวก ในที่ทั้งปวง. กามราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด ภวราคานุสัย ย่อมไม่ นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้นหรือ? กามราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคล ๓ จำพวก ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่ภวราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้นก็หาไม่ กามราคานุสัย และภวราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคล เหล่านั้นนั่นแหละ ในทุกขเวทนา ในอปริยาปันนธรรม กามราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่ บุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แก่พระอนาคามี ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่ภวราคานุสัย จะไม่ นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้นก็หาไม่ กามราคานุสัย และภวราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่อง แก่บุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคลนั้นนั่นแหละ ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ในอปริยา- *ปันนธรรม กามราคานุสัย และภวราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่พระอรหันต์ ในที่ทั้งปวง. หรือว่า ภวราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด กามราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น? ภวราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคล ๓ จำพวก ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แต่กามราคานุสัย จะไม่นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้นในที่นั้น ก็หาไม่ ภวราคานุสัย และกามราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคลเหล่านั้นนั่นแหละ ในทุกขเวทนา ในอปริยาปันนธรรม ภวราคานุสัย และ กามราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่พระอรหันต์ ในที่ทั้งปวง. กามราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด อวิชชานุสัย ย่อมไม่ นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้นหรือ? กามราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคล ๓ จำพวก ในทุกขเวทนา ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่อวิชชานุสัย จะไม่นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้นก็หาไม่ กามราคานุสัย และอวิชชานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคลเหล่านั้นนั่นแหละ ในอปริยาปันนธรรม กามราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่ บุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แก่พระอนาคามี ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่อวิชชานุสัย จะไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้นก็หาไม่ กามราคานุสัย และอวิชชานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคลนั้นนั่นแหละ ในอปริยาปันนธรรม กามราคานุสัย และอวิชชานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่พระอรหันต์ ในที่ทั้งปวง. หรือว่า อวิชชานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด กามราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น? ถูกแล้ว. [๑๒๗๘] ปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด มานานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้นหรือ? ปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคล ๓ จำพวก ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่มานานุสัย จะไม่นอนเนื่องแก่บุคคล เหล่านั้น ในที่นั้นก็หาไม่ ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคลเหล่านั้นแหละ ในอปริยาปันนธรรม ปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่อง แก่บุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แก่พระอนาคามี ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่มานานุสัยจะไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้นก็หาไม่ ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ย่อม ไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคลนั้นนั่นแหละ ในทุกขเวทนา ในอปริยา- *ปันนธรรม ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่พระอรหันต์ ในที่ทั้งปวง. หรือว่า มานานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด ปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น? มานานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคล ๓ จำพวก ในทุกขเวทนา แต่ปฏิฆานุสัย จะไม่นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้นก็หาไม่ มานานุสัย และปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคลเหล่านั้นนั่นแหละ ในอปริยาปันนธรรม มานานุสัย และปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่พระอรหันต์ ในที่ทั้งปวง. ปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉา- *นุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้นหรือ? ปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แก่ปุถุชน ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่วิจิกิจฉานุสัย จะไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น ก็หาไม่ ปฏิฆานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคลนั้น นั่นแหละ ในอปริยาปันนธรรม ปฏิฆานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคล ๒ จำพวก ในที่ทั้งปวง. หรือว่า วิจิกิจฉานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด ปฏิฆานุสัย ย่อม ไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น? วิจิกิจฉานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคล ๒ จำพวก ในทุกขเวทนา แต่ปฏิฆานุสัย จะไม่นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้นก็หาไม่ วิจิกิจฉานุสัย และปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคลเหล่านั้นนั่นแหละ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ในอปริยาปันนธรรม วิจิกิจฉานุสัย ย่อมไม่ นอนเนื่อง และปฏิฆานุสัย ก็ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคล ๒ จำพวก ในที่ทั้งปวง. ปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด ภวราคานุสัย ย่อมไม่นอน เนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้นหรือ? ปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคล ๓ จำพวก ใน รูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่ภวราคานุสัย จะไม่นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้นก็หาไม่ ปฏิฆานุสัย และภวราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคล เหล่านั้นนั่นแหละ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในอปริยาปันนธรรม ปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอน เนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แก่พระอนาคามี ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่ภวราคานุสัย จะ ไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้นก็หาไม่ ปฏิฆานุสัย และภวราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่ บุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคลนั้นนั่นแหละ ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ในอปริยาปันนธรรม ปฏิฆานุสัย และภวราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่พระอรหันต์ ในที่ทั้งปวง. หรือว่า ภวราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด ปฏิฆานุสัย ย่อมไม่ นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น? ภวราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคล ๓ จำพวก ในทุกขเวทนา แต่ปฏิฆานุสัย จะไม่นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้นก็หาไม่ ภวราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคลเหล่านั้นนั่นแหละ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในอปริยาปันนธรรม ภวราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่อง แก่พระอรหันต์ ในที่ทั้งปวง. ปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด อวิชชานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่อง แก่บุคคลนั้น ในที่นั้นหรือ? ปฏิฆานุสัยย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคล ๓ จำพวก ใน เวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่อวิชชานุสัย จะไม่นอนเนื่องแก่บุคคล เหล่านั้น ในที่นั้นก็หาไม่. ปฏิฆานุสัย และอวิชชานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคลเหล่านั้นนั่นแหละ ในอปริยาปันนธรรม ปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่อง แก่บุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แก่พระอนาคามี ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่อวิชชานุสัย จะไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้นก็หาไม่ ปฏิฆานุสัย และอวิชชานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคลนั้นนั่นแหละ ในอปริยาปันนธรรม ปฏิฆานุสัย และอวิชชานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่พระอรหันต์ ในที่ทั้งปวง. หรือว่า อวิชชานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด ปฏิฆานุสัย ย่อมไม่ นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น? ถูกแล้ว. [๑๒๗๙] มานานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้นหรือ? มานานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แก่ปุถุชน ในทุกขเวทนา แต่วิจิกิจฉานุสัย จะไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้นก็หาไม่ มานานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคลนั้นนั่นแหละ ในอปริยาปันนธรรม มานานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่พระอรหันต์ ในที่ทั้งปวง. หรือว่า วิจิกิจฉานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด มานานุสัย ย่อมไม่ นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น? วิจิกิจฉานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคล ๓ จำพวก ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่มานานุสัย จะไม่นอนเนื่องแก่บุคคล เหล่านั้น ในที่นั้นก็หาไม่ วิจิกิจฉานุสัย และมานานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคลเหล่านั้นนั่นแหละ ในทุกขเวทนา ในอปริยาปันนธรรม วิจิกิจฉานุสัย และมานานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่พระอรหันต์ ในที่ทั้งปวง. มานานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด ภวราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่อง แก่บุคคลนั้น ในที่นั้นหรือ? ถูกแล้ว. หรือว่า ภวราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด มานานุสัย ย่อมไม่ นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น? ภวราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคล ๔ จำพวก ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แต่มานานุสัย จะไม่นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้นก็หาไม่ ภวราคานุสัย และมานานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคลเหล่านั้น นั่นแหละ ในทุกขเวทนา ในอปริยาปันนธรรม ภวราคานุสัย และมานานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่อง แก่พระอรหันต์ ในที่ทั้งปวง. มานานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด อวิชชานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่อง แก่บุคคลนั้น ในที่นั้นหรือ? มานานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคล ๔ จำพวก ในทุกขเวทนา แต่อวิชชานุสัย จะไม่นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้นก็หาไม่ มานานุสัย และอวิชชานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคลเหล่านั้นนั่นแหละ ใน อปริยาปันนธรรม มานานุสัย และอวิชชานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่พระอรหันต์ ในที่ทั้งปวง. หรือว่า อวิชชานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด มานานุสัย ย่อมไม่ นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น? ถูกแล้ว. [๑๒๘๐] ทิฏฐานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด วิจิกิจฉานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้นหรือ? ถูกแล้ว. หรือว่า วิจิกิจฉานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด ทิฏฐานุสัย ย่อม ไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น? ถูกแล้ว ฯลฯ. [๑๒๘๑] วิจิกิจฉานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด ภวราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้นหรือ? วิจิกิจฉานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคล ๓ จำพวก ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่ภวราคานุสัย จะไม่นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้นก็หาไม่ วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น คือ แก่บุคคลเหล่านั้น นั่นแหละ ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ในอปริยาปันนธรรม วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่พระอรหันต์ ในที่ทั้งปวง. หรือว่า ภวราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด วิจิกิจฉานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น? ภวราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แก่ปุถุชน ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ แต่วิจิกิจฉานุสัย จะไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้นก็หาไม่ ภวราคานุสัย และ วิจิกิจฉานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น คือ แก่บุคคลนั้นนั่นแหละ ในอปริยาปันนธรรม ภวราคานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่พระอรหันต์ ในที่ทั้งปวง. วิจิกิจฉานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด อวิชชานุสัย ย่อมไม่ นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้นหรือ? วิจิกิจฉานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคล ๓ จำพวก ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ในอรูปธาตุ แต่อวิชชานุสัย จะไม่นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้นก็หาไม่ วิจิกิจฉานุสัย และอวิชชานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคลเหล่านั้นนั่นแหละ ในอปริยาปันนธรรม วิจิกิจฉานุสัย และอวิชชานุสัย ย่อมไม่ นอนเนื่องแก่พระอรหันต์ ในที่ทั้งปวง. หรือว่า อวิชชานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด อวิชชานุสัย ย่อม ไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น? ถูกแล้ว. [๑๒๘๒] ภวราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด อวิชชานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้นหรือ? ภวราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคล ๔ จำพวก ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ แต่อวิชชานุสัย จะไม่นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้นก็หาไม่ ภวราคานุสัย และอวิชชานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่พระอรหันต์ ในที่ทั้งปวง. หรือว่า อวิชชานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด ภวราคานุสัย ย่อม ไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น? ถูกแล้ว. [๑๒๘๓] กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ ใด มานานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้นหรือ? กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้นในที่นั้น คือ แก่ บุคคล ๓ จำพวก ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่มานานุสัย จะไม่นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้นก็หาไม่ กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคลเหล่านั้นนั่นแหละ ในอปริยาปันนธรรม กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แก่พระอนาคามี ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่มานานุสัย จะไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้นก็หาไม่ กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคลนั้นนั่นแหละ ในทุกขเวทนา ในอปริยาปันนธรรม กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ย่อมไม่นอน เนื่องแก่พระอรหันต์ ในที่ทั้งปวง. หรือว่า มานานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด กามราคานุสัย และ ปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น? มานานุสัย และกามราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น คือ แก่ บุคคล ๓ จำพวก ในทุกขเวทนา แต่ปฏิฆานุสัยจะไม่นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น ก็หาไม่ มานานุสัย กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้นใน ที่นั้น คือ แก่บุคคลเหล่านั้นนั่นแหละ ในอปริยาปันนธรรม มานานุสัย กามราคานุสัย และ ปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่พระอรหันต์ ในที่ทั้งปวง. กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้นหรือ? กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้นในที่นั้น คือ แก่ปุถุชน ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่วิจิกิจฉานุสัย จะไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้นก็หาไม่ กาม ราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคล นั้นนั่นแหละ ในอปริยาปันนธรรม แก่บุคคล ๒ จำพวก ในที่ทั้งปวง ฯลฯ. หรือว่า วิจิกิจฉานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น? วิจิกิจฉานุสัย และกามราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคล ๒ จำพวก ในทุกขเวทนา แต่ปฏิฆานุสัย จะไม่นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่ นั้นก็หาไม่ วิจิกิจฉานุสัย และปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคลเหล่านั้นนั่นแหละ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แต่กามราคานุสัย จะไม่นอนเนื่องแก่ บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้นก็หาไม่ วิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอน เนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคลเหล่านั้นนั่นแหละ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ ในอปริยาปันนธรรม แก่บุคคล ๒ จำพวก ในที่ทั้งปวง ฯลฯ. กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด ภวราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น? กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น คือ แก่ บุคคล ๓ จำพวก ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่ภวราคานุสัย จะไม่นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้นก็หาไม่ กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และภวราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคล เหล่านั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคลเหล่านั้นนั่นแหละ ในอปริยาปันนธรรม กามราคานุสัย และ ปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แก่พระอนาคามี ในรูปธาตุ ใน- *อรูปธาตุ แต่ภวราคานุสัย จะไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้นก็หาไม่ กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และภวราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคลนั้น นั่นแหละ ในเวทนา ๓ ในกามธาตุ ในอปริยาปันนธรรม แก่พระอรหันต์ ในที่ทั้งปวง ฯลฯ. หรือว่า ภวราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น? ภวราคานุสัย และกามราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคล ๓ จำพวก ในทุกขเวทนา แต่ปฏิฆานุสัย จะไม่นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น ก็หาไม่ ภวราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น คือ แก่ บุคคลเหล่านั้นนั่นแหละ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แต่กามราคานุสัย จะไม่นอนเนื่องแก่บุคคล เหล่านั้น ในที่นั้นก็หาไม่ ภวราคานุสัย กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่ บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น คือ บุคคลเหล่านั้นนั่นแหละ ในอปริยาปันนธรรม แก่พระอรหันต์ ในที่ทั้งปวง ฯลฯ. กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด อวิชชานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น? กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคล ๓ จำพวก ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่อวิชชานุสัย จะไม่นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้นก็หาไม่ กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และอวิชชานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่า นั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคลเหล่านั้นนั่นแหละ ในอปริยาปันนธรรม กามราคานุสัย และ ปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แก่พระอนาคามี ในเวทนา ๓ ใน กามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่อวิชชานุสัย จะไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้นก็หาไม่ กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และอวิชชานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แก่ บุคคลนั้นนั่นแหละ ในอปริยาปันนธรรม แก่พระอรหันต์ ในที่ทั้งปวง ฯลฯ. หรือว่า อวิชชานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น? ถูกแล้ว. [๑๒๘๔] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคล ใด ในที่ใด ทิฏฐานุสัย ฯลฯ วิจิกิจฉานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น หรือ? ถูกแล้ว. หรือว่า วิจิกิจฉานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น? วิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย และมานานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ใน ที่นั้น คือ แก่บุคคล ๒ จำพวก ในทุกขเวทนา แต่ปฏิฆานุสัยจะไม่นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้นก็หาไม่ วิจิกิจฉานุสัย และปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคลเหล่านั้นนั่นแหละ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แต่กามราคานุสัย และมานานุสัย จะไม่นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้นก็หาไม่ วิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคลเหล่านั้นนั่นแหละ ในรูปธาตุ ใน อรูปธาตุ แต่มานานุสัย จะไม่นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้นก็หาไม่ วิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้นในที่นั้น คือ แก่บุคคลเหล่านั้นนั่นแหละ ในอปริยาปันนธรรม วิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย และปฏิฆา- *นุสัยย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แก่พระอนาคามี ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่มานานุสัยจะไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้นก็หาไม่ วิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคลนั้นนั่นแหละ ในทุกขเวทนา ในอปริยาปันนธรรม แก่พระอรหันต์ ในที่ทั้งปวง ฯลฯ. กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลใด ใน ที่ใด ภวราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้นหรือ? ถูกแล้ว. หรือว่า ภวราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และฆานานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น? ภวราคานุสัย กามราคานุสัย และมานานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคล ๓ จำพวก ในทุกขเวทนา แต่ปฏิฆานุสัย จะไม่นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้นก็หาไม่ ภวราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคลเหล่านั้นนั่นแหละ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แต่กามราคานุสัย และมานานุสัย จะไม่นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้นก็หาไม่ ภวราคานุสัย กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคลเหล่านั้นนั่นแหละ ในอปริยาปันนธรรม ภวราคานุสัย กามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคล นั้น ในที่นั้น คือ แก่พระอนาคามี ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แต่มานานุสัย จะไม่นอนเนื่อง แก่บุคคลนั้น ในที่นั้นก็หาไม่ ภวราคานุสัย กามราคานุสัย และมานานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่อง แก่บุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคลนั้นนั่นแหละ ในทุกขเวทนา ในอปริยาปันนธรรม แก่ พระอรหันต์ ในที่ทั้งปวง ฯลฯ. กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด อวิชชานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้นหรือ? กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แก่พระอนาคามี ในทุกขเวทนา แต่อวิชชานุสัย จะไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น ก็หาไม่ กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และอวิชชานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคลนั้นนั่นแหละ ในอปริยาปันนธรรม แก่พระอรหันต์ ในที่ทั้งปวง ฯลฯ หรือว่า อวิชชานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และมานานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น? ถูกแล้ว. [๑๒๘๕] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย ย่อมไม่นอน เนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด วิจิกิจฉานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้นหรือ? ถูกแล้ว. หรือว่า วิจิกิจฉานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น. วิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคล เหล่านั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคล ๒ จำพวก ในทุกขเวทนา แต่ปฏิฆานุสัย จะไม่นอนเนื่อง แก่บุคคลเหล่านั้นในที่นั้นก็หาไม่ วิจิกิจฉานุสัย ปฏิฆานุสัย และทิฏฐานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่อง แก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคลเหล่านั้นนั่นแหละ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แต่ กามราคานุสัย และมานานุสัย จะไม่นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้นก็หาไม่ วิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และทิฏฐานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคลเหล่านั้นนั่นแหละ ในรูปธาตุ ในอรูปธาตุ แต่มานานุสัย จะไม่นอนเนื่องแก่บุคคล เหล่านั้น ในที่นั้นก็หาไม่ วิจิกิจฉานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่อง กามราคานุสัย มานานุสัย และ ทิฏฐานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคลเหล่านั้นนั่นแหละ ในอปริยาปันนธรรม วิจิกิจฉานุสัย กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย และทิฏฐานุสัย ย่อมไม่นอน เนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แก่พระอนาคามี ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ ในรูปธาตุ ใน อรูปธาตุ แต่มานานุสัย จะไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้นก็หาไม่ วิจิกิจฉานุสัย ย่อมไม่ นอนเนื่อง กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคลนั้นนั่นแหละ ในทุกขเวทนา ในอปริยาปันนธรรม วิจิกิจฉานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่อง กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย และทิฏฐานุสัย ก็ย่อมไม่นอนเนื่อง แก่พระอรหันต์ในที่ทั้งปวง ฯลฯ. [๑๒๘๖] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด ภวราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ใน ที่นั้นหรือ? ถูกแล้ว. หรือว่า ภวราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น? ภวราคานุสัย กามราคานุสัย และมานานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น คือแก่ปุถุชน ในทุกขเวทนา แต่ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จะไม่นอนเนื่อง แก่บุคคลนั้น ในที่นั้นก็หาไม่ ภวราคานุสัย และปฏิฆานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคลนั้นนั่นแหละ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แต่กามราคานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย จะไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้นก็หาไม่ ภวราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่อง กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ก็ย่อม ไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคลนั้นนั่นแหละ ในอปริยาปันนธรรม ภวราคานุสัย กามราคานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคล ๒ จำพวก ในทุกขเวทนา แต่ปฏิฆานุสัย จะไม่นอนเนื่องแก่บุคคล เหล่านั้น ในที่นั้นก็หาไม่ ภวราคานุสัย ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ย่อมไม่ นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคลนั้นนั่นแหละ ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แต่ กามราคานุสัย และมานานุสัย จะไม่นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้นก็หาไม่ ภวราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่อง กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ย่อมไม่ นอนเนื่องแก่บุคคลเหล่านั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคลเหล่านั้นนั่นแหละ ในอปริยาปันนธรรม ภวราคานุสัย กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่ บุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แก่พระอนาคามี ในเวทนา ๒ ในกามธาตุ แต่มานานุสัย จะไม่ นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้นก็หาไม่ ภวราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่อง กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ก็ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคลนั้นนั่นแหละ ในทุกขเวทนา ในอปริยาปันนธรรม แก่พระอรหันต์ ในที่ทั้งปวง ฯลฯ. [๑๒๘๗] กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด อวิชชานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่อง แก่บุคคลนั้น ในที่นั้นหรือ? กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แก่พระอนาคามี ในทุกขเวทนา แต่อวิชชานุสัย จะไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้นก็หาไม่ กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย ภวราคานุสัย และอวิชชานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลนั้น ในที่นั้น คือ แก่บุคคลนั้นนั่นแหละ ในอปริยาปันนธรรม กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่อง และอวิชชานุสัย ก็ย่อมไม่นอนเนื่องแก่ พระอรหันต์ ในที่ทั้งปวง. หรือว่า อวิชชานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่องแก่บุคคลใด ในที่ใด กามราคานุสัย ปฏิฆานุสัย มานานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และภวราคานุสัย ย่อมไม่นอนเนื่อง แก่บุคคลนั้น ในที่นั้น? ถูกแล้ว.
อนุสัยวาร จบ.

             เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๓๘ บรรทัดที่ ๑๑๖๓๖-๑๒๓๖๖ หน้าที่ ๔๖๓-๔๙๑. http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=38&A=11636&Z=12366&pagebreak=0 http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=38&A=11636&pagebreak=0              ฟังเนื้อความพระไตรปิฎก : [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10]              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=38&siri=35              ศึกษาอรรถกถาได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=38&i=1255              พระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=38&A=9342              The Pali Tipitaka in Roman :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=38&A=9342              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๘ http://84000.org/tipitaka/read/?index_38

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกชองแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย

บันทึก ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖. บันทึก ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙. บันทึกล่าสุด ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]