ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับหลวง   ฉบับมหาจุฬาฯ   บาลีอักษรไทย   PaliRoman 
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกชองแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๓๘ พระอภิธรรมปิฎก เล่มที่ ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑
ปวัตติวาร
อุปาทวาร
[๒๙๖] จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด โสตายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น หรือ? จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งมีแต่จักขุ ไม่มีโสตะ ที่กำลังเกิดอยู่ แต่โสตายตนะจะเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ จักขายตนะย่อมเกิดขึ้น และโสตายตนะก็ย่อม เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งมีจักขุ มีโสตะ ที่กำลังเกิดอยู่. หรือว่า โสตายตนะ ย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น. โสตายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งมีแต่โสตะ ไม่มีจักขุ ที่กำลังเกิดอยู่ แต่ จักขายตนะจะเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ โสตายตนะย่อมเกิดขึ้น และจักขายตนะก็ย่อม เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งมีโสตะ มีจักขุ ที่กำลังเกิดอยู่. [๒๙๗] จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด ฆานายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น หรือ? จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งมีแต่จักขุ ไม่มีฆานะ ที่กำลังเกิดอยู่ แต่ฆานายตนะจะเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ จักขายตนะย่อมเกิดขึ้น และฆานายตนะก็ย่อม เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งมีจักขุ มีฆานะ ที่กำลังเกิดอยู่. หรือว่า ฆานายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น. ฆานายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งมีแต่ฆานะ ไม่มีจักขุ ที่กำลังเกิดอยู่ แต่ จักขายตนะจะเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ ฆานายตนะย่อมเกิดขึ้น และจักขายตนะก็ย่อม เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งมีฆานะ มีจักขุ ที่กำลังเกิดอยู่. [๒๙๘] จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด รูปายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้นหรือ? ถูกแล้ว. หรือว่า รูปายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น. รูปายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งมีแต่รูป ไม่มีจักขุ ที่กำลังเกิดอยู่ แต่ จักขายตนะจะเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ รูปายตนะย่อมเกิดขึ้น และจักขายตนะก็ย่อมเกิดขึ้น แก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งมีจักขุ ที่กำลังเกิดอยู่. [๒๙๙] จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด มนายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้นหรือ? ถูกแล้ว. หรือว่า มนายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น. มนายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งมีแต่จิต ไม่มีจักขุ ที่กำลังเกิดอยู่ แต่ จักขายตนะจะเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ มนายตนะย่อมเกิดขึ้น และจักขายตนะก็ย่อมเกิดขึ้น แก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งมีจักขุ ที่กำลังเกิดอยู่. [๓๐๐] จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด ธัมมายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น หรือ? ถูกแล้ว. หรือว่า ธัมมายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น. ธัมมายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งไม่มีจักขุ ที่กำลังเกิดอยู่ แต่จักขายตนะจะ เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ ธัมมายตนะย่อมเกิดขึ้น และจักขายตนะก็ย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ เหล่านั้น ซึ่งมีจักขุ ที่กำลังเกิดอยู่. [๓๐๑] ฆานายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด รูปายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้นหรือ? ถูกแล้ว. หรือว่า รูปายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด ฆานายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น. รูปายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งมีแต่รูป ไม่มีฆานะ ที่กำลังเกิดอยู่ แต่ ฆานายตนะจะเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ รูปายตนะย่อมเกิดขึ้น และฆานายตนะก็ย่อมเกิดขึ้น แก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งมีฆานะ ที่กำลังเกิดอยู่. [๓๐๒] ฆานายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด มนายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้นหรือ? ถูกแล้ว. หรือว่า มนายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด ฆานายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น. มนายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งมีแต่จิต ไม่มีฆานะ ที่กำลังเกิดอยู่ แต่ ฆานายตนะจะเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ มนายตนะย่อมเกิดขึ้น และฆานายตนะก็ย่อมเกิดขึ้น แก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งมีฆานะ ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่. [๓๐๓] ฆานายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด ธัมมายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น หรือ? ถูกแล้ว. หรือว่า ธัมมายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด ฆานายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น. ธัมมายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งไม่มีฆานะ ที่กำลังเกิดอยู่ แต่ฆานายตนะ จะเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ ธัมมายตนะย่อมเกิดขึ้น และฆานายตนะก็ย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ เหล่านั้น ซึ่งมีฆานะ ที่กำลังเกิดอยู่. [๓๐๔] รูปายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด มนายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้นหรือ? รูปายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งไม่มีจิต ที่กำลังเกิดอยู่ แต่มนายตนะจะ เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ รูปายตนะย่อมเกิดขึ้น และมนายตนะก็ย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ เหล่านั้น ซึ่งมีรูป มีจิต ที่กำลังเกิดอยู่. หรือว่า มนายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด รูปายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น. มนายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งไม่มีรูป ที่กำลังเกิดอยู่ แต่รูปายตนะจะ เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ มนายตนะย่อมเกิดขึ้น และรูปายตนะก็ย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ เหล่านั้นซึ่งมีจิต มีรูป ที่กำลังเกิดอยู่. [๓๐๕] รูปายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด ธัมมายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้นหรือ? ถูกแล้ว. หรือว่า ธัมมายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด รูปายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น. ธัมมายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งไม่มีรูป ที่กำลังเกิดอยู่ แต่รูปายตนะจะ เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ ธัมมายตนะย่อมเกิดขึ้น และรูปายตนะก็ย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ เหล่านั้น ซึ่งมีรูป ที่กำลังเกิดอยู่. [๓๐๖] มนายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด ธัมมายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้นหรือ? ถูกแล้ว. หรือว่า ธัมมายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด มนายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น. ธัมมายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งไม่มีจิต ที่กำลังเกิดอยู่ แต่มนายตนะจัก เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ ธัมมายตนะย่อมเกิดขึ้น และมนายตนะก็ย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ เหล่านั้น ซึ่งมีจิต ที่กำลังเกิดอยู่. [๓๐๗] จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นในภูมิใด โสตายตนะย่อมเกิดขึ้นในภูมินั้นหรือ? ถูกแล้ว. หรือว่า โสตายตนะย่อมเกิดขึ้นในภูมิใด จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นในภูมินั้น. ถูกแล้ว. [๓๐๘] จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นในภูมิใด ฆานายตนะย่อมเกิดขึ้นในภูมินั้นหรือ? จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นรูปาวจรภูมิ แต่ฆานายตนะจะเกิดขึ้นใน ภูมินั้นก็หาไม่ จักขายตนะย่อมเกิดขึ้น และฆานายตนะก็ย่อมเกิดขึ้นในภูมินั้น ซึ่งเป็น กามาวจรภูมิ. หรือว่า ฆานายตนะย่อมเกิดขึ้นในภูมิใด จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นในภูมินั้น. ถูกแล้ว. [๓๐๙] จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นในภูมิใด รูปายตนะย่อมเกิดขึ้นในภูมินั้นหรือ? ถูกแล้ว. หรือว่า รูปายตนะย่อมเกิดขึ้นในภูมิใด จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นในภูมินั้น. รูปายตนะย่อมเกิดขึ้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นอสัญญสัตตภูมิ แต่จักขายตนะจะเกิดขึ้นใน ภูมินั้นก็หาไม่ รูปายตนะย่อมเกิดขึ้น และจักขายตนะก็ย่อมเกิดขึ้นในภูมินั้น ซึ่งเป็น ปัญจโวการภูมิ. [๓๑๐] จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นในภูมิใด มนายตนะย่อมเกิดขึ้นในภูมินั้นหรือ? ถูกแล้ว. หรือว่า มนายตนะย่อมเกิดขึ้นในภูมิใด จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นในภูมินั้น. มนายตนะย่อมเกิดขึ้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นอรูปภูมิ แต่จักขายตนะจะเกิดขึ้นในภูมินั้น ก็หาไม่ มนายตนะย่อมเกิดขึ้น และจักขายตนะก็ย่อมเกิดขึ้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นปัญจโวการภูมิ. [๓๑๑] จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นในภูมิใด ธัมมายตนะย่อมเกิดขึ้นในภูมินั้นหรือ? ถูกแล้ว. หรือว่า ธัมมายตนะย่อมเกิดขึ้นในภูมิใด จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นในภูมินั้น. ธัมมายตนะย่อมเกิดขึ้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นอสัญญสัตตภูมิ เป็นอรูปภูมิ แต่จักขายตนะ จะเกิดขึ้นในภูมินั้นก็หาไม่ ธัมมายตนะย่อมเกิดขึ้น และจักขายตนะก็ย่อมเกิดขึ้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นปัญจโวการภูมิ. [๓๑๒] ฆานายตนะย่อมเกิดขึ้นในภูมิใด รูปายตนะย่อมเกิดขึ้นในภูมินั้นหรือ? ถูกแล้ว. หรือว่า รูปายตนะย่อมเกิดขึ้นในภูมิใด ฆานายตนะย่อมเกิดขึ้นในภูมินั้น. รูปายตนะย่อมเกิดขึ้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นรูปาวจรภูมิ แต่ฆานายตนะจะเกิดขึ้นในภูมินั้น ก็หาไม่ รูปายตนะย่อมเกิดขึ้น และฆานายตนะก็ย่อมเกิดขึ้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นกามาวจรภูมิ (พึงทราบว่า ฆานายตนะย่อมเกิดขึ้นในที่ใด มนายตนะและธัมมายตนะย่อมเกิดขึ้นในที่นั้น เป็นเช่นเดียวกัน ไม่มีความต่างกัน มีความสังเขปในวาระต่อไป). [๓๑๓] ฆานายตนะย่อมเกิดขึ้นในภูมิใด ธัมมายตนะย่อมเกิดขึ้นในภูมินั้น หรือ? ถูกแล้ว. หรือว่า ธัมมายตนะย่อมเกิดขึ้นในภูมิใด ฆานายตนะย่อมเกิดขึ้นในภูมินั้น. ธัมมายตนะย่อมเกิดขึ้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แต่ฆานายตนะจะ เกิดขึ้นในภูมินั้นก็หาไม่ ธัมมายตนะย่อมเกิดขึ้น และฆานายตนะก็ย่อมเกิดขึ้นในภูมินั้น ซึ่งเป็น กามาวจรภูมิ. [๓๑๔] รูปายตนะย่อมเกิดขึ้นในภูมิใด มนายตนะย่อมเกิดขึ้นในภูมินั้นหรือ? รูปายตนะย่อมเกิดขึ้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นอสัญญสัตตภูมิ แต่มนายตนะจะเกิดขึ้นในภูมิ นั้นก็หาไม่ รูปายตนะย่อมเกิดขึ้น และมนายตนะก็ย่อมเกิดขึ้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นปัญจโวการภูมิ. หรือว่า มนายตนะย่อมเกิดขึ้นในภูมิใด รูปายตนะย่อมเกิดขึ้นในภูมินั้น. มนายตนะย่อมเกิดขึ้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นอรูปภูมิ แต่รูปายตนะจะเกิดขึ้นในภูมินั้นก็ หาไม่ มนายตนะย่อมเกิดขึ้น และรูปายตนะก็ย่อมเกิดขึ้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นปัญจโวการภูมิ. [๓๑๕] รูปายตนะย่อมเกิดขึ้นในภูมิใด ธัมมายตนะย่อมเกิดขึ้นในภูมินั้นหรือ? ถูกแล้ว. หรือว่า ธัมมายตนะย่อมเกิดขึ้นในภูมิใด รูปายตนะย่อมเกิดขึ้นในภูมินั้น. ธัมมายตนะย่อมเกิดขึ้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นอรูปภูมิ แต่รูปายตนะจะเกิดขึ้นในภูมินั้นก็ หาไม่ ธัมมายตนะย่อมเกิดขึ้น และรูปายตนะก็ย่อมเกิดขึ้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นปัญจโวการภูมิ เป็น อสัญญสัตตภูมิ. [๓๑๖] มนายตนะย่อมเกิดขึ้นในภูมิใด ธัมมายตนะย่อมเกิดขึ้นในภูมินั้นหรือ? ถูกแล้ว. หรือว่า ธัมมายตนะย่อมเกิดขึ้นในภูมิใด มนายตนะย่อมเกิดขึ้นในภูมินั้น. ธัมมายตนะย่อมเกิดขึ้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นอสัญญสัตตภูมิ แต่มนายตนะจะเกิดขึ้นใน ภูมินั้นก็หาไม่ ธัมมายตนะย่อมเกิดขึ้น และมนายตนะก็ย่อมเกิดขึ้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นจตุโวการภูมิ ปัญจโวการภูมิ. [๓๑๗] จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด โสตายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่ สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น คือสัตว์ซึ่งมีจักขุ แต่ไม่มีโสตะ ที่ กำลังเกิดอยู่ แต่โสตายตนะจะเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ จักขายตนะย่อมเกิดขึ้น และโสตายตนะก็ย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น คือสัตว์ซึ่งมีจักขุ มีโสตะ ที่กำลังเกิดอยู่. หรือว่า โสตายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ นั้นในภูมินั้น. โสตายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น คือสัตว์ซึ่งมีโสตะ แต่ไม่มีจักขุ ที่กำลังเกิดอยู่ แต่จักขายตนะจะเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ โสตายตนะย่อม เกิดขึ้นและจักขายตนะก็ย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น คือสัตว์ซึ่งมีโสตะ มีจักขุ ที่กำลัง เกิดอยู่ (อายตนะที่ย่อไว้แล้วเป็นเช่นเดียวกัน). [๓๑๘] มนายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด ธัมมายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ นั้นในภูมินั้นหรือ? ถูกแล้ว. หรือว่า ธัมมายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด มนายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ นั้นในภูมินั้น. ธัมมายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น คือสัตว์ซึ่งไม่มีจิตที่กำลังเกิดอยู่ แต่ มนายตนะจะเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ ธัมมายตนะย่อมเกิดขึ้น และมนายตนะ ก็ย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น คือสัตว์ซึ่งมีจิตที่กำลังเกิดอยู่. [๓๑๙] จักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใด โสตายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ นั้นหรือ? จักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งไม่มีจักขุ มีแต่โสตะ ที่กำลังเกิดอยู่ แต่ โสตายตนะจะไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ จักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้น และโสตายตนะก็ ย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น คือสัตว์ที่กำลังจุติอยู่ทั้งหมด สัตว์ซึ่งไม่มีจักษุ ไม่มีโสตะที่ กำลังเกิดอยู่. หรือว่า โสตายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใด จักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ นั้น. โสตายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งไม่มีโสตะ แต่มีจักขุที่กำลังเกิดอยู่ แต่ จักขายตนะจะไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ โสตายตนะย่อมไม่เกิดขึ้น และจักขายตนะก็ ย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น คือสัตว์ที่กำลังจุติอยู่ทั้งหมด สัตว์ซึ่งไม่มีโสตะ ไม่มีจักขุที่ กำลังเกิดอยู่. [๓๒๐] จักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใด ฆานายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ นั้นหรือ? จักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งไม่มีจักขุ แต่มีฆานะที่กำลังเกิดอยู่ แต่ ฆานายตนะจะไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ จักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้น และฆานายตนะก็ ย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น คือสัตว์ที่กำลังจุติอยู่ทั้งหมด สัตว์ซึ่งไม่มีจักขุ ไม่มีฆานะที่ กำลังเกิดขึ้นอยู่. หรือว่า ฆานายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใด จักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ นั้น. ฆานายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งไม่มีฆานะ แต่มีจักขุที่กำลังเกิดอยู่ แต่ จักขายตนะจะไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ ฆานายตนะย่อมไม่เกิดขึ้น และจักขายตนะก็ ย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น คือสัตว์ที่กำลังจุติอยู่ทั้งหมด สัตว์ซึ่งไม่มีฆานะ ไม่มีจักขุที่ กำลังเกิดอยู่. [๓๒๑] จักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใด รูปายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ นั้นหรือ? จักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งไม่มีจักขุ แต่มีรูปที่กำลังเกิดอยู่ แต่ รูปายตนะจะไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ จักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้น และรูปายตนะก็ย่อม ไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น คือสัตว์ที่กำลังจุติอยู่ทั้งหมด สัตว์ซึ่งไม่มีรูปที่กำลังเกิดอยู่. หรือว่า รูปายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใด จักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น. ถูกแล้ว. [๓๒๒] จักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใด มนายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ นั้นหรือ? จักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งไม่มีจักขุ มีจิตที่กำลังเกิดอยู่ แต่มนายตนะ จะไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ จักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้น และมนายตนะก็ย่อมไม่เกิดขึ้น แก่สัตว์เหล่านั้น คือสัตว์ที่กำลังจุติอยู่ทั้งหมด สัตว์ที่ไม่มีจิตที่กำลังเกิดอยู่. หรือว่า มนายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใด จักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น. ถูกแล้ว. [๓๒๓] จักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใด ธัมมายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ นั้นหรือ? จักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งไม่มีจักขุที่กำลังเกิดอยู่ แต่ธัมมายตนะ จะไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ จักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้น และธัมมายตนะก็ย่อมไม่เกิด ขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลังจุติอยู่ทั้งหมด. หรือว่า ธัมมายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใด จักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่ สัตว์นั้น. ถูกแล้ว. [๓๒๔] ฆานายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใด รูปายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ นั้นหรือ? ฆานายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งไม่มีฆานะ แต่มีรูปที่กำลังเกิดอยู่ แต่ รูปายตนะจะไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ ฆานายตนะย่อมไม่เกิดขึ้น และรูปายตนะก็ย่อม ไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลังจุติอยู่ทั้งหมด ซึ่งไม่มีรูปที่กำลังเกิดอยู่. หรือว่า รูปายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใด ฆานายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น. ถูกแล้ว. [๓๒๕] ฆานายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใด มนายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ นั้นหรือ? ฆานายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งไม่มีฆานะ แต่มีจิตที่กำลังเกิดอยู่ แต่ มนายตนะจะไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ ฆานายตนะย่อมไม่เกิดขึ้น และมนายตนะก็ย่อม ไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลังจุติอยู่ทั้งหมด ซึ่งไม่มีจิต กำลังเกิดอยู่. หรือว่า มนายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใด ฆานายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น. ถูกแล้ว. [๓๒๖] ฆานายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใด ธัมมายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ นั้นหรือ? ฆานายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งไม่มีฆานะที่กำลังเกิดอยู่ แต่ธัมมายตนะ จะไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ ฆานายตนะย่อมไม่เกิดขึ้น และธัมมายตนะก็ย่อมไม่เกิดขึ้น แก่สัตว์เหล่านั้น ที่กำลังจุติอยู่ทั้งหมด. หรือว่า ธัมมายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใด ฆานายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่ สัตว์นั้น. ถูกแล้ว. [๓๒๗] รูปายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใด มนายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น หรือ? รูปายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งไม่มีรูปที่กำลังเกิดอยู่ แต่มนายตนะจะไม่ เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ รูปายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นและมนายตนะก็ย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ เหล่านั้น ซึ่งกำลังจุติอยู่ทั้งหมด. หรือว่า มนายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใด รูปายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น. มนายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งไม่มีจิตที่กำลังเกิดอยู่ แต่รูปายตนะจะไม่ เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ มนายตนะย่อมไม่เกิดขึ้น และรูปายตนะก็ย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ เหล่านั้น ที่กำลังจุติอยู่ทั้งหมด. [๓๒๘] รูปายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใด ธัมมายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ นั้นหรือ? รูปายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งไม่มีรูปที่กำลังเกิดอยู่ แต่ธัมมายตนะจะ ไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ รูปายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นและธัมมายตนะก็ย่อมไม่เกิดขึ้นแก่ สัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลังจุติอยู่ทั้งหมด. หรือว่า ธัมมายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใด รูปายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น. ถูกแล้ว. [๓๒๙] มนายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใด ธัมมายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ นั้นหรือ? มนายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งไม่มีจิตที่กำลังเกิดอยู่ แต่ธัมมายตนะจะ ไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ มนายตนะย่อมไม่เกิดขึ้น และธัมมายตนะก็ย่อมไม่เกิดขึ้นแก่ สัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลังจุติอยู่ทั้งหมด. หรือว่า ธัมมายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใด มนายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น. ถูกแล้ว. [๓๓๐] จักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นในภูมิใด โสตายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นในภูมิ นั้นหรือ? ถูกแล้ว. หรือว่า โสตายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นในภูมิใด จักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นในภูมินั้น. ถูกแล้ว. [๓๓๑] จักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นในภูมิใด ฆานายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นในภูมิ นั้นหรือ? ถูกแล้ว. หรือว่า ฆานายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นในภูมิใด จักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นในภูมินั้น. ฆานายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นรูปาวจรภูมิ แต่จักขายตนะจะไม่เกิดขึ้นใน ภูมินั้นก็หาไม่ ฆานายตนะย่อมไม่เกิดขึ้น และจักขายตนะก็ย่อมไม่เกิดขึ้นในภูมินั้น ซึ่งเป็น อสัญญสัตตภูมิ ซึ่งเป็นอรูปภูมิ. [๓๓๒] จักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นในภูมิใด รูปายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นในภูมินั้น หรือ? จักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นอสัญญสัตตภูมิ แต่รูปายตนะจะไม่เกิดขึ้น ในภูมินั้นก็หาไม่ จักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้น และรูปายตนะก็ย่อมไม่เกิดขึ้นในภูมินั้น ซึ่งเป็น อรูปภูมิ. หรือว่า รูปายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นในภูมิใด จักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นในภูมินั้น. ถูกแล้ว. [๓๓๓] จักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นในภูมิใด มนายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นในภูมินั้น หรือ? จักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นอรูปภูมิ แต่มนายตนะจะไม่เกิดขึ้นในภูมิ นั้นก็หาไม่ จักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้น และมนายตนะก็ย่อมไม่เกิดขึ้นในภูมินั้น ซึ่งเป็น อสัญญสัตตภูมิ. หรือว่า มนายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นในภูมิใด จักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นในภูมินั้น. ถูกแล้ว. [๓๓๔] จักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นในภูมิใด ธัมมายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นในภูมิ นั้นหรือ? ย่อมเกิดขึ้น. หรือว่า ธัมมายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นในภูมิใด จักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นในภูมินั้น. ไม่มี. [๓๓๕] ฆานายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นในภูมิใด รูปายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นในภูมินั้น หรือ? ฆานายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นรูปาวจรภูมิ แต่รูปายตนะไม่เกิดขึ้นใน ภูมินั้นก็หาไม่ ฆานายตนะย่อมไม่เกิดขึ้น และรูปายตนะก็ย่อมไม่เกิดขึ้นในภูมินั้น ซึ่งเป็น อรูปภูมิ. หรือว่า รูปายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นในภูมิใด ฆานายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นในภูมินั้น. ถูกแล้ว. [๓๓๖] ฆานายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นในภูมิใด มนายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นในภูมินั้น หรือ? ฆานายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แต่มนายตนะ จะไม่เกิดขึ้นในภูมินั้นก็หาไม่ ฆานายตนะย่อมไม่เกิดขึ้น และมนายตนะก็ย่อมไม่เกิดขึ้นในภูมิ นั้น ซึ่งเป็นอสัญญสัตตภูมิ. หรือว่า มนายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นในภูมิใด ฆานายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นในภูมินั้น. ถูกแล้ว. [๓๓๗] ฆานายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นในภูมิใด ธัมมายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นในภูมินั้น หรือ? ย่อมเกิดขึ้น. หรือว่า ธัมมายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นในภูมิใด ฆานายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นในภูมินั้น. ไม่มี. [๓๓๘] รูปายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นในภูมิใด มนายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นในภูมินั้น หรือ? ย่อมเกิดขึ้น. หรือว่า มนายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นในภูมิใด รูปายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นในภูมินั้น. ย่อมเกิดขึ้น. [๓๓๙] รูปายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นในภูมิใด ธัมมายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นในภูมินั้น หรือ? ย่อมเกิดขึ้น. หรือว่า ธัมมายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นในภูมิใด รูปายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นในภูมินั้น. ไม่มี. [๓๔๐] มนายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นในภูมิใด ธัมมายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นในภูมินั้น หรือ? ย่อมเกิดขึ้น. หรือว่า ธัมมายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นในภูมิใด มนายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นในภูมินั้น. ไม่มี. [๓๔๑] จักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใด ในภูมิใด โสตายตนะย่อมไม่เกิด ขึ้นแก่สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? จักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น คือสัตว์ซึ่งไม่มีจักขุ แต่มีโสตะที่ กำลังเกิดอยู่ แต่โสตายตนะจะไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ จักขายตนะย่อมไม่ เกิดขึ้น และโสตายตนะก็ย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น คือสัตว์ทั้งหมดที่กำลังจุติอยู่ สัตว์ ซึ่งไม่มีจักขุ ไม่มีโสตะ ที่กำลังเกิดอยู่. หรือว่า โสตายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใด ในภูมิใด จักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้น แก่สัตว์นั้นในภูมินั้น. โสตายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งไม่มีโสตะ แต่มีจักขุที่กำลังเกิด อยู่ แต่จักขายตนะจะไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ โสตายตนะย่อมไม่เกิดขึ้น และ จักขายตนะก็ย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น คือสัตว์ทั้งหมดที่กำลังจุติอยู่ สัตว์ซึ่งไม่มี โสตะ ไม่มีจักขุ ที่กำลังเกิดอยู่. [๓๔๒] มนายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใด ในภูมิใด ธัมมายตนะย่อมไม่เกิด ขึ้นแก่สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? มนายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งไม่มีจิตที่กำลังเกิดอยู่ แต่ธัมมาย- *ตนะจะไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ มนายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นและธัมมายตนะก็ ย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังจุติอยู่ทั้งหมด. หรือว่า ธัมมายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใด ในภูมิใด มนายตนะย่อมไม่เกิด ขึ้นแก่สัตว์นั้นในภูมินั้น. ถูกแล้ว. [๓๔๓] จักขายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใด โสตายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่ สัตว์นั้นหรือ? ถูกแล้ว. หรือว่า โสตายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใด จักขายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์นั้น. ถูกแล้ว. [๓๔๔] จักขายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใด ฆานายตนะ ฯลฯ รูปายตนะ มนายตนะ ธัมมายตนะ เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์นั้นหรือ? ถูกแล้ว. หรือว่า ธัมมายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใด จักขายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ นั้นหรือ. ถูกแล้ว. [๓๔๕] ฆานายตนะ ฯลฯ รูปายตนะ มนายตนะ เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใด ธัมมายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์นั้นหรือ? ถูกแล้ว. หรือว่า ธัมมายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใด มนายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์นั้น. ถูกแล้ว. [๓๔๖] จักขายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วในภูมิใด ฯลฯ (อายตนะมีประมาณเท่าใด พึงเพิ่ม คำว่า ย่อมเกิดขึ้น เคยเกิดขึ้นแล้วเช่นเดียวกันในกาลทั้งปวง คือที่เป็นปัจจุบันบ้าง อดีตบ้าง อนาคตบ้าง อดีตกับปัจจุบันบ้าง อนาคตกับปัจจุบันบ้าง อนาคตกับอดีตบ้าง.) [๓๔๗] จักขายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใด ในภูมิใด โสตายตนะเคยเกิดขึ้น แล้วแก่สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? ถูกแล้ว. หรือว่า โสตายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใด ในภูมิใด จักขายตนะเคยเกิดขึ้นแล้ว แก่สัตว์นั้นในภูมินั้น. ถูกแล้ว. [๓๔๘] จักขายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใด ในภูมิใด ฆานายตนะเคยเกิดขึ้น แล้วแก่สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? จักขายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นรูปาวจรสัตว์ แต่ฆานาย- *ตนะได้เกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ จักขายตนะเคยเกิดขึ้นแล้ว และฆานายตนะ ก็เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นกามาวจรสัตว์. หรือว่า ฆานายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใด ในภูมิใด จักขายตนะเคยเกิดขึ้น แล้วแก่สัตว์นั้นในภูมินั้น. ถูกแล้ว. [๓๔๙] จักขายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใด ในภูมิใด รูปายตนะเคยเกิดขึ้น แล้วแก่สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? ถูกแล้ว. หรือว่า รูปายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใด ในภูมิใด จักขายตนะเคยเกิดขึ้น แล้วแก่สัตว์นั้นในภูมินั้น. รูปปายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์ แต่จักขายตนะ จะได้เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ รูปายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วและจักขายตนะ ก็เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งมีขันธ์ ๕. [๓๕๐] จักขายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใด ในภูมิใด มนายตนะเคยเกิดขึ้นแล้ว แก่สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? ถูกแล้ว. หรือว่า มนายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใด ในภูมิใด จักขายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่ สัตว์นั้นในภูมินั้น. มนายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นอรูปสัตว์ แต่จักขายตนะจะ ได้เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ มนายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วและจับขายตนะ ก็ได้เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งมีขันธ์ ๕. [๓๕๑] จักขายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใด ในภูมิใด ธัมมายตนะเคยเกิด ขึ้นแล้วแก่สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? ถูกแล้ว. หรือว่า ธัมมายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใด ในภูมิใด จักขายตนะเคยเกิดขึ้น แล้วแก่สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ. ธัมมายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์ ซึ่งเป็น อรูปสัตว์. แต่จักขายตนะจะได้เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ ธัมมายตนะเคย เกิดขึ้นแล้ว และจักขายตนะก็ได้เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นซึ่งมีขันธ์ห้า. [๓๕๒] ฆานายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใด ในภูมิใด รูปายตนะเคยเกิดขึ้น แล้วแก่สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? ถูกแล้ว. หรือว่า รูปายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใด ในภูมิใด ฆานายตนะเคยเกิดขึ้นแล้ว แก่สัตว์นั้นในภูมินั้น. รูปายตนะได้เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นรูปาวจรสัตว์ แต่ฆานาย- *ตนะจะได้เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ รูปายตนะเคยเกิดขึ้นแล้ว และ ฆานายตนะก็ได้เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้น ในภูมินั้น ซึ่งเป็นกามาวจรสัตว์. [๓๕๓] ฆานายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใด ในภูมิใด มนายตนะเคยเกิดขึ้น แล้วแก่สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? ถูกแล้ว. หรือว่า มนายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใด ในภูมิใด ฆานายตนะเคยเกิดขึ้นแล้ว แก่สัตว์นั้นในภูมินั้น. ธัมมายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นรูปาวจรสัตว์ อรูปาวจรสัตว์ แต่ฆานายตนะจะได้เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ มนายตนะเคยเกิดขึ้นแล้ว และฆานายตนะก็ได้เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นนามาวจรสัตว์. [๓๕๔] ฆานายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใด ในภูมิใด ธัมมายตนะเคยเกิดขึ้น แล้วแก่สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? ถูกแล้ว. หรือว่า ธัมมายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใด ในภูมิใด ฆานายตนะเคยเกิดขึ้น แล้วแก่สัตว์นั้นในภูมินั้น. ธัมมายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นรูปาวจรสัตว์ อรูปาวจรสัตว์ แต่ฆานายตนะจะได้เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ ธัมมายตนะเคยเกิดขึ้นแล้ว และฆานายตนะก็ได้เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นกามาวจรสัตว์. [๓๕๕] รูปายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใด ในภูมิใด มนายตนะเคยเกิดขึ้นแล้ว แก่สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? รูปายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์ แต่มนายตนะ จะได้เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ รูปายตนะได้เคยเกิดขึ้นแล้ว และมนาย- *ตนะก็ได้เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งมีขันธ์ ๕. หรือว่า มนายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใด ในภูมิใด รูปายตนะเคยเกิดขึ้นแล้ว แก่สัตว์นั้นในภูมินั้น. มนายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นอรูปสัตว์ แต่รูปายตนะ จะได้เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ มนายตนะเคยเกิดขึ้นแล้ว และรูปายตนะ ก็ได้เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งมีขันธ์ ๕. [๓๕๖] รูปายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใด ในภูมิใด ธัมมายตนะเคยเกิดขึ้น แล้วแก่สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? ถูกแล้ว. หรือว่า ธัมมายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใด ในภูมิใด รูปายตนะเคยเกิดขึ้นแล้ว แก่สัตว์นั้นในภูมินั้น? ธัมมายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นอรูปสัตว์ แต่รูปายตนะ จะได้เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ ธัมมายตนะเคยเกิดขึ้นแล้ว และรูปายตนะ ก็ได้เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งมีขันธ์ ๕ ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์. [๓๕๗] มนายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใด ในภูมิใด ธัมมายตนะเคยเกิดขึ้น แล้วแก่สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? ถูกแล้ว. หรือว่า ธัมมายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใด ในภูมิใด มนายตนะเคยเกิดขึ้นแล้ว แก่สัตว์นั้นในภูมินั้น. ธัมมายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์ แต่มนายตนะ จะได้เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ ธัมมายตนะเคยเกิดขึ้นแล้ว และมนายตนะ ก็ได้เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมิ ซึ่งมีขันธ์ ๔ ซึ่งมีขันธ์ ๕. [๓๕๘] จักขายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใด โสตายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้ว แก่สัตว์นั้นหรือ? ไม่มี. หรือว่า โสตายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใด จักขายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้ว แก่สัตว์นั้น. ไม่มี. [๓๕๙] มนายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใด ธัมมายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้ว แก่สัตว์นั้นหรือ? ไม่มี. หรือว่า ธัมมายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใด มนายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้ว แก่สัตว์นั้น. ไม่มี. [๓๖๐] จักขายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้วในภูมิใด. [๓๖๑] จักขายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใด ในภูมิใด โสตายตนะไม่เคย เกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? ถูกแล้ว. หรือว่า โสตายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใด ในภูมิใด จักขายตนะไม่เคย เกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์นั้นในภูมินั้น. ถูกแล้ว. [๓๖๒] จักขายตนะ ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใด ในภูมิใด ฆานายตนะไม่ เคยเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? ถูกแล้ว. หรือว่า ฆานายตนะ ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใด ในภูมิใด จักขายตนะไม่เคย เกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์นั้นในภูมินั้น. ฆานายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นรูปาวจรสัตว์ แต่ จักขายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ ฆานายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้ว และจักขายตนะก็ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นสัตว์ชั้นสุทธาวาส ซึ่งเป็น อสัญญสัตว์ ซึ่งเป็นอรูปสัตว์. [๓๖๓] จักขายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใด ในภูมิใด รูปายตนะไม่เคย เกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? จักขายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้ว แก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์ แต่ รูปายตนะจะไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ จักขายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้ว และรูปายตนะก็ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นสัตว์ชั้นสุทธาวาส ซึ่งเป็น อรูปสัตว์. หรือว่า รูปายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใด ในภูมิใด จักขายตนะไม่เคย เกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์นั้นในภูมินั้น. ถูกแล้ว. [๓๖๔] จักขายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใด ในภูมิใด มนายตนะไม่เคย เกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? จักขายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นอรูปสัตว์ แต่มนายตนะ จะไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ จักขายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นสัตว์ชั้นสุทธาวาส ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์. หรือว่า มนายตนะ ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใดในภูมิใด จักขายตนะไม่เคย เกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์นั้นในภูมินั้น. ถูกแล้ว. [๓๖๕] จักขายตนะ ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใดในภูมิใด ธัมมายตนะไม่เคย เกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? จักขายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์ ซึ่งเป็น อรูปสัตว์ แต่ธัมมายตนะจะไม่เกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ จักขายตนะไม่ เคยเกิดขึ้นแล้ว และธัมมายตนะก็ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นสัตว์ชั้น สุทธาวาส. หรือว่า ธัมมายตนะ ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใด ในภูมิใด จักขายตนะไม่เคย เกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์นั้นในภูมินั้น. ถูกแล้ว. [๓๖๖] ฆานายตนะ ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใดในภูมิใด รูปายตนะไม่เคย เกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? ฆานายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นรูปาวจรสัตว์ แต่รูปาย ตนะจะไม่เคยเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ ฆานายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้ว และรูปาย ตนะก็ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นสัตว์ชั้นสุทธาวาส ซึ่งเป็นอรูปสัตว์. หรือว่า รูปายตนะ ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใดในภูมิใด ฆานายตนะไม่เคย เกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์นั้นในภูมินั้น. ถูกแล้ว. [๓๖๗] ฆานายตนะ ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใดในภูมิใด มนายตนะไม่เคย เกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? ฆานายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นรูปาวจรสัตว์ อรูปาวจร- *สัตว์ แต่มนายตนะจะไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ ฆานายตนะไม่เคย เกิดขึ้นแล้ว และมนายตนะก็ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นสัตว์ชั้น สุทธาวาส ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์. หรือว่า มนายตนะ ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใดในภูมิใด ฆานายตนะไม่เคย เกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์นั้นในภูมินั้น. ถูกแล้ว. [๓๖๘] ฆานายตนะ ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใดในภูมิใด ธัมมายตนะไม่เคย เกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? ฆานายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นรูปาวจรสัตว์ อรูปาวจร- *สัตว์ แต่ธัมมายตนะจะไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ ฆานายตนะไม่เคย เกิดขึ้นแล้ว และธัมมายตนะก็ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นสัตว์ชั้น สุทธาวาส. หรือว่า ธัมมายตนะ ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใดในภูมิใด ฆานายตนะไม่เคย เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์นั้นในภูมินั้น. ถูกแล้ว. [๓๖๙] รูปายตนะ ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใดในภูมิใด มนายตนะไม่เคย เกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? รูปายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นอรูปสัตว์ แต่มนายตนะ จะไม่เคยเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ รูปายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้ว และมนายตนะ ก็ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นสัตว์ชั้นสุทธาวาส. หรือว่า มนายตนะ ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใดในภูมิใด รูปายตนะไม่เคย เกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์นั้นในภูมินั้น. มนายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์ แต่ รูปายตนะจะไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ มนายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้ว และรูปายตนะก็ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นสัตว์ชั้นสุทธาวาส. [๓๗๐] รูปายตนะ ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใดในภูมิใด ธัมมายตนะไม่เคย เกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? รูปายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นอรูปสัตว์ แต่ธัมมายตนะ จะไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ รูปายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้ว และ ธัมมายตนะก็ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นสัตว์ชั้นสุทธาวาส. หรือว่า ธัมมายตนะ ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใดในภูมิใด รูปายตนะไม่เคย เกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์นั้นในภูมินั้น. ถูกแล้ว. [๓๗๑] มนายตนะ ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใดในภูมิใด ธัมมายตนะไม่เคย เกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? มนายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์ แต่ ธัมมายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ มนายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้ว และธัมมายตนะก็ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นสัตว์ชั้นสุทธาวาส. หรือว่า ธัมมายตนะ ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใดในภูมิใด มนายตนะไม่เคย เกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์นั้นในภูมินั้น. ถูกแล้ว. [๓๗๒] จักขายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด โสตายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้นหรือ? ถูกแล้ว. หรือว่า โสตายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด จักขายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น. ถูกแล้ว. [๓๗๓] จักขายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด ฆานายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้นหรือ? สัตว์เหล่าใดเข้าถึงรูปาวจรภูมิแล้วจักปรินิพพาน จักขายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น แต่ฆานายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ จักขายตนะจักเกิดขึ้น และฆานายตนะก็จัก เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นนอกนี้. หรือว่า ฆานายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด จักขายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น. ถูกแล้ว. [๓๗๔] จักขายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด รูปายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้นหรือ? ถูกแล้ว. หรือว่า รูปายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด จักขายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น. ถูกแล้ว. (จักขายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด มนายตนะและธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้นเป็น เช่นเดียวกัน วาระเหล่านี้เหมือนกันทั้งสองวาระ) [๓๗๕] จักขายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด ธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้นหรือ? ถูกแล้ว. หรือว่า ธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด จักขายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น. สัตว์เหล่าใดเข้าถึงอรูปภูมิแล้วจักปรินิพพาน ธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น แต่จักขายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ ธัมมายตนะจักเกิดขึ้น และจักขายตนะก็จัก เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น นอกนี้. [๓๗๖] ฆานายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด รูปายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้นหรือ? ถูกแล้ว. หรือว่า รูปายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด ฆานายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น. สัตว์เหล่าใดเข้าถึงรูปาวจรภูมิแล้วจักปรินิพพาน รูปายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น แต่ฆานายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ รูปายตนะจักเกิดขึ้น และฆานายตนะก็จักเกิดขึ้น แก่สัตว์เหล่านั้น นอกนี้. [๓๗๗] ฆานายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด มนายตนะ ฯลฯ ธัมมายตนะจักเกิดขึ้น แก่สัตว์นั้นหรือ? ถูกแล้ว. หรือว่า ธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด ฆานายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น. สัตว์เหล่าใดเข้าถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แล้วจักปรินิพพาน ธัมมายตนะจักเกิดขึ้น แก่สัตว์เหล่านั้น แต่ฆานายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ ธัมมายตนะจักเกิดขึ้น และ ฆานายตนะก็จักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น นอกนี้. [๓๗๘] รูปายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด มนายตนะ ฯลฯ ธัมมายตนะจักเกิดขึ้น แก่สัตว์นั้นหรือ? ถูกแล้ว. หรือว่า ธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด รูปายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น. สัตว์เหล่าใดเข้าถึงอรูปภูมิแล้วจักปรินิพพาน ธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น แต่รูปายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ ธัมมายตนะจักเกิดขึ้น และรูปายตนะก็จักเกิดขึ้น แก่สัตว์เหล่านั้น นอกนี้. [๓๗๙] มนายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด ธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้นหรือ? ถูกแล้ว. หรือว่า ธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด มนายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น. ถูกแล้ว. [๓๘๐] จักขายตนะจักเกิดขึ้นในภูมิใด. [๓๘๑] จักขายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด โสตายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์ นั้นในภูมินั้นหรือ? ถูกแล้ว. หรือว่า โสตายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด จักขายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น ในภูมินั้น. ถูกแล้ว. [๓๘๒] จักขายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด ฆานายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์ นั้นในภูมินั้นหรือ? จักขายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นรูปาวจรสัตว์ แต่ฆานายตนะ จักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ จักขายตนะจักเกิดขึ้น และฆานายตนะก็จักเกิดขึ้น แก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นกามาวจรสัตว์. หรือว่า ฆานายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด จักขายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น ในภูมินั้น. ถูกแล้ว. [๓๘๓] จักขายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด รูปายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น ในภูมินั้นหรือ? ถูกแล้ว. หรือว่า รูปายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด จักขายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น ในภูมินั้น. รูปายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์ แต่จักขายตนะ จักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ รูปายตนะจักเกิดขึ้น และจักขายตนะก็จักเกิดขึ้น แก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งมีขันธ์ ๕. [๓๘๔] จักขายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด มนายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น ในภูมินั้นหรือ? ถูกแล้ว. หรือว่า มนายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด จักขายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น ในภูมินั้น. มนายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นอรูปสัตว์ แต่จักขายตนะ จักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ มนายตนะจักเกิดขึ้น และจักขายตนะก็จักเกิดขึ้น แก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งมีขันธ์ ๕. [๓๘๕] จักขายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด ธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์ นั้นในภูมินั้นหรือ? ถูกแล้ว. หรือว่า ธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด จักขายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์ นั้นในภูมินั้น. ธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์ ซึ่งเป็นอรูปสัตว์ แต่จักขายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ ธัมมายตนะจักเกิดขึ้นและจักขายตนะ ก็จักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งมีขันธ์ ๕. [๓๘๖] ฆานายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด รูปายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น ในภูมินั้นหรือ? ถูกแล้ว. หรือว่า รูปายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด ฆานายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น ในภูมินั้น. รูปายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นรูปาวจรสัตว์ แต่ฆานายตนะ จักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ รูปายตนะจักเกิดขึ้น และฆานายตนะก็จักเกิดขึ้นแก่ สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นกามาวจรสัตว์. [๓๘๗] ฆานายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด มนายตนะ ฯลฯ ธัมมายตนะ จักเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? ถูกแล้ว. หรือว่า ธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด ฆานายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์ นั้นในภูมินั้น. ธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นรูปาวจรสัตว์ อรูปาวจรสัตว์ แต่ฆานายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้นในภูมินั้นก็หาไม่ ธัมมายตนะจักเกิดขึ้น และฆานายตนะก็ จักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นกามาวจรสัตว์. [๓๘๘] รูปายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด มนายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น ในภูมินั้นหรือ? รูปายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์ แต่มนายตนะ จักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ รูปายตนะจักเกิดขึ้น และมนายตนะก็จะเกิดขึ้นแก่ สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งมีขันธ์ ๕. หรือว่า มนายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด รูปายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น ในภูมินั้น. มนายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นอรูปสัตว์ แต่รูปายตนะจักเกิดขึ้น แก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ มนายตนะจักเกิดขึ้น และรูปายตนะก็จักเกิดขึ้นแก่สัตว์ เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งมีขันธ์ ๕. [๓๘๙] รูปายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด ธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์ นั้นในภูมินั้นหรือ? ถูกแล้ว. หรือว่า ธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด รูปายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น ในภูมินั้น. ธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นอรูปสัตว์ แต่รูปายตนะ จักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ ธัมมายตนะจักเกิดขึ้น และรูปายตนะก็จักเกิดขึ้น แก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งมีขันธ์ ๕ ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์. [๓๙๐] มนายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด ธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น ในภูมินั้นหรือ? ถูกแล้ว. หรือว่า ธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด มนายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น ในภูมินั้น. ธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์ แต่มนายตนะจักเกิดขึ้น แก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ ธัมมายตนะจักเกิดขึ้น และมนายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์ เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งมีขันธ์ ๔ ซึ่งมีขันธ์ ๕. [๓๙๑] จักขายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใด โสตายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น หรือ? ถูกแล้ว. หรือว่า โสตายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใด จักขายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น. ถูกแล้ว. [๓๙๒] จักขายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใด ฆานายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น หรือ? ถูกแล้ว. หรือว่า ฆานายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใด จักขายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น. สัตว์เหล่าใดเข้าถึงรูปาวจรภูมิแล้วจักปรินิพพาน ฆานายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ เหล่านั้น แต่จักขายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ ฆานายตนะจักไม่เกิดขึ้น และ จักขายตนะก็จักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งเกิดในภพครั้งสุดท้าย ซึ่งเข้าถึงอรูปภูมิแล้ว จักปรินิพพาน. [๓๙๓] จักขายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใด รูปายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น หรือ? ถูกแล้ว. หรือว่า รูปายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใด จักขายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น. ถูกแล้ว. [๓๙๔] จักขายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใด มนายตนะ ฯลฯ ธัมมายตนะจัก ไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์นั้นหรือ? สัตว์เหล่าใดเข้าถึงอรูปภูมิแล้วจักปรินิพพาน จักขายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น แต่ธัมมายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ จักขายตนะจักไม่เกิดขึ้น และธัมมายตนะ ก็จักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งเกิดในภพครั้งสุดท้าย. หรือว่า ธัมมายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใด จักขายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น. ถูกแล้ว. [๓๙๕] ฆานายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใด รูปายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น หรือ? สัตว์เหล่าใดเข้าถึงรูปาวจรภูมิแล้วจักปรินิพพาน ฆานายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่า นั้น แต่รูปายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ ฆานายตนะจักไม่เกิดขึ้นและรูปายตนะก็ จักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งเกิดในภพครั้งสุดท้าย ซึ่งเข้าถึงอรูปภูมิแล้วจักปรินิพพาน. หรือว่า รูปายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใด ฆานายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น. ถูกแล้ว. [๓๙๖] ฆานายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใด มนายตนะ ฯลฯ ธัมมายตนะ จักไม่ เกิดขึ้นแก่สัตว์นั้นหรือ? สัตว์เหล่าใดเข้าถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แล้วจักปรินิพพาน ฆานายตนะจักไม่เกิดขึ้น แก่สัตว์เหล่านั้น แต่ธัมมายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ ฆานายตนะจักไม่เกิดขึ้น และธัมมายตนะก็จักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งเกิดในภพครั้งสุดท้าย. หรือว่า ธัมมายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใด ฆานายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ นั้น. ถูกแล้ว. [๓๙๗] รูปายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใด มนายตนะ ฯลฯ ธัมมายตนะจักไม่เกิด ขึ้นแก่สัตว์นั้นหรือ? สัตว์เหล่าใดเข้าถึงอรูปภูมิแล้วจักปรินิพพาน รูปายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น แต่ธัมมายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ รูปายตนะจักไม่เกิดขึ้น และธัมมายตนะ ก็จักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งเกิดในภพครั้งสุดท้าย. หรือว่า ธัมมายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใด รูปายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น? ถูกแล้ว. [๓๙๘] มนายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใด ธัมมายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น หรือ? ถูกแล้ว. หรือว่า ธัมมายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใด มนายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น. ถูกแล้ว. [๓๙๙] จักขายตนะจักไม่เกิดขึ้นในภูมิใด. [๔๐๐] จักขายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด โสตายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่ สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? ถูกแล้ว. หรือว่า โสตายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด จักขายตนะจักไม่เกิดขึ้น แก่สัตว์นั้นในภูมินั้น. ถูกแล้ว. [๔๐๑] จักขายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด ฆานายตนะจักไม่เกิดขึ้น แก่สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? ถูกแล้ว. หรือว่า ฆานายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด จักขายตนะจักไม่เกิดขึ้น แก่สัตว์นั้นในภูมินั้น. ฆานายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นรูปาวจรสัตว์ แต่จักขายตนะ จักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ ฆานายตนะจักไม่เกิดขึ้น และจักขายตนะก็จักไม่ เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเกิดในภพครั้งสุดท้าย ในปัญจโวการภูมิ ซึ่งเป็นอสัญญ- *สัตว์ ซึ่งเป็นอรูปสัตว์. [๔๐๒] จักขายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด รูปายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่ สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? จักขายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์ แต่รูปายตนะ จักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ จักขายตนะจักไม่เกิดขึ้น และรูปายตนะก็จักไม่ เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเกิดในภพครั้งสุดท้าย ในปัญจโวการภูมิ ซึ่งเป็นอรูปสัตว์. หรือว่า รูปายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด จักขายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่ สัตว์นั้นในภูมินั้น. ถูกแล้ว. [๔๐๓] จักขายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด มนายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่ สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? จักขายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นอรูปสัตว์ แต่มนายตนะจัก ไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ จักขายตนะจักไม่เกิดขึ้นและมนายตนะก็จักไม่เกิดขึ้น แก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์. หรือว่า มนายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด จักขายตนะจักไม่เกิดขึ้น แก่สัตว์นั้นในภูมินั้น? ถูกแล้ว. [๔๐๔] จักขายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด ธัมมายตนะจักไม่เกิดขึ้น แก่สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? จักขายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์ ซึ่งเป็นอรูปสัตว์ แต่ธัมมายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ จักขายตนะจักไม่เกิดขึ้น และธัมมายตนะ ก็จักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์. หรือว่า ธัมมายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด จักขายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่ สัตว์นั้นในภูมินั้น. ถูกแล้ว. [๔๐๕] ฆานายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด รูปายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่ สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? ฆานายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นรูปาวจรสัตว์ แต่รูปายตนะ จักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ ฆานายตนะจักไม่เกิดขึ้น และรูปายตนะก็จักไม่ เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ในปัญจโวการภูมิ ซึ่งเป็นอรูปสัตว์. หรือว่า รูปายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด ฆานายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่ สัตว์นั้นในภูมินั้น. ถูกแล้ว. [๔๐๖] ฆานายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด มนายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่ สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? ฆานายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นรูปาวจรสัตว์ อรูปาวจรสัตว์ แต่มนายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ ฆานายตนะจักไม่เกิดขึ้น และ มนายตนะก็จักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์. หรือว่า มนายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด ฆานายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่ สัตว์นั้นในภูมินั้น. ถูกแล้ว. [๔๐๗] ฆานายตนะ จักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด ธัมมายตนะจักไม่เกิดขึ้น แก่สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? ฆานายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นรูปาวจรสัตว์ อรูปาวจรสัตว์ แต่ธัมมายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ ฆานายตนะจักไม่เกิดขึ้น และ ธัมมายตนะก็จักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์. หรือว่า ธัมมายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด ฆานายตนะจักไม่เกิดขึ้น แก่สัตว์นั้นในภูมินั้น. ถูกแล้ว. [๔๐๘] รูปายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด มนายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่ สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? รูปายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นอรูปสัตว์ แต่มนายตนะจักไม่ เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ รูปายตนะจักไม่เกิดขึ้น และมนายตนะก็จักไม่เกิดขึ้น แก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์. หรือว่า มนายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด รูปายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่ สัตว์นั้นในภูมินั้น. มนายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์ แต่รูปายตนะ จักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ มนายตนะจักไม่เกิดขึ้น และรูปายตนะก็จักไม่ เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์. [๔๐๙] รูปายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด ธัมมายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่ สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? รูปายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นอรูปสัตว์ แต่ธัมมายตนะจัก ไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ รูปายตนะจักไม่เกิดขึ้น และธัมมายตนะก็จักไม่ เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์. หรือว่า ธัมมายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด รูปายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่ สัตว์นั้นในภูมินั้น? ถูกแล้ว. [๔๑๐] มนายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด ธัมมายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่ สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? มนายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์ แต่ธัมมายตนะ จักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ มนายตนะจักไม่เกิดขึ้นและธัมมายตนะก็จักไม่ เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์. หรือว่า ธัมมายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด มนายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่ สัตว์นั้นในภูมินั้น. ถูกแล้ว. [๔๑๑] จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด โสตายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์นั้น หรือ? ถูกแล้ว. หรือว่า โสตายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใด จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ นั้น? โสตายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้น คือสัตว์ทั้งหมดที่กำลังจุติอยู่ สัตว์ไม่มีจักษุ ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ แต่จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ โสตายตนะเคยเกิดขึ้นแล้ว และจักขายตนะก็ย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งมีจักษุ ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่. [๔๑๒] จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด ฆานายตนะ ฯลฯ รูปายตนะ มนายตนะ ธัมมายตนะ เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์นั้นหรือ? ถูกแล้ว. หรือว่า ธัมมายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใด จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น. ธัมมายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้น คือสัตว์ทั้งหมดที่กำลังจุติอยู่ สัตว์ไม่มีจักขุ ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ แต่จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ ธัมมายตนะเคยเกิดขึ้นแล้ว และจักขายตนะก็ย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งมีจักขุ ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่. [๔๑๓] ฆานายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด รูปายตนะ ฯลฯ มนายตนะ ธัมมายตนะ เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์นั้นหรือ? ถูกแล้ว. หรือว่า ธัมมายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใด ฆานายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น. ธัมมายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้น คือสัตว์ทั้งหมดที่กำลังจุติอยู่ ซึ่งเป็นสัตว์ ไม่มีฆานะ ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ แต่ฆานายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ ธัมมายตนะ เคยเกิดขึ้นแล้ว และฆานายตนะก็ย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งมีฆานะ ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่. [๔๑๔] รูปายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด มนายตนะ ฯลฯ ธัมมายตนะเคย เกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์นั้นหรือ? ถูกแล้ว. หรือว่า ธัมมายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใด รูปายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น. ธัมมายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้น คือสัตว์ทั้งหมดที่กำลังจุติอยู่ ซึ่งเป็น อรูปสัตว์ ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ แต่รูปายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ ธัมมายตนะเคย เกิดขึ้นแล้ว และรูปายตนะก็ย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งเป็นสัตว์มีรูป ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่. [๔๑๕] มนายตนะย่อมเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใด ธัมมายตนะเคยเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น หรือ? ถูกแล้ว. หรือว่า ธัมมายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใด มนายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น. ธัมมายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้น คือสัตว์ทั้งหมดที่กำลังจุติอยู่ ซึ่งไม่มีจิต ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ แต่มนายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ ธัมมายตนะเคยเกิดขึ้นแล้ว และมนายตนะก็ย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งเป็นสัตว์มีจิต ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่. [๔๑๖] จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นในภูมิใด. [๔๑๗] จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด โสตายตนะเคยเกิดขึ้นแล้ว แก่สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังเข้าถึงชั้นสุทธาวาส แต่ โสตายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ จักขายตนะย่อมเกิดขึ้น และ โสตายตนะก็เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งมีจักขุ ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ นอกนี้. หรือว่า โสตายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใดในภูมิใด จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่ สัตว์นั้นในภูมินั้น. โสตายตนะเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังจุติจากปัญจโวการภูมิ สัตว์ที่ ไม่มีจักขุ ที่กำลังเข้าถึงกามาวจรภูมิ แต่จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ โสตายตนะเคยเกิดขึ้นแล้ว และจักขายตนะก็ย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งมีจักขุ ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่. [๔๑๘] จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด ฆานายตนะเคยเกิดขึ้นแล้ว แก่สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังเข้าถึงรูปาวจรภูมิ แต่ ฆานายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ จักขายตนะย่อมเกิดขึ้น และ ฆานายตนะก็เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งมีจักษุ ที่กำลังเข้าถึงกามาวจรภูมิ. หรือว่า ฆานายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใดในภูมิใด จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่ สัตว์นั้นในภูมินั้น. ฆานายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังจุติจากกามาวจรภูมิ ซึ่ง ไม่มีจักขุ ที่กำลังเข้าถึงกามาวจรภูมิ แต่จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ ฆานายตนะเคยเกิดขึ้นแล้ว และจักขายตนะก็ย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งมีจักขุ ที่กำลังเข้าถึงกามาวจรภูมิ. [๔๑๙] จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด รูปายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่ สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังเข้าถึงชั้นสุทธาวาส แต่ รูปายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ จักขายตนะย่อมเกิดขึ้น และ รูปายตนะก็เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งมีจักขุ ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ นอกนี้. หรือว่า รูปายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใดในภูมิใด จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่ สัตว์นั้นในภูมินั้น. รูปายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังจุติจากปัญจโวการภูมิ ซึ่ง ไม่มีจักขุ ที่กำลังเข้าถึงกามาวจรภูมิ ที่เป็นอสัญญสัตว์ แต่จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ รูปายตนะเคยเกิดขึ้นแล้ว และจักขายตนะก็ย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งมีจักขุ ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่. [๔๒๐] จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด มนายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่ สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังเข้าถึงชั้นสุทธาวาส แต่ มนายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ จักขายตนะย่อมเกิดขึ้น และ มนายตนะก็เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งมีจักขุ ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ นอกนี้. หรือว่า มนายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใดในภูมิใด จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่ สัตว์นั้นในภูมินั้น. มนายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังจุติจากปัญจโวการภูมิ ซึ่ง ไม่มีจักขุ ที่กำลังเข้าถึงกามาวจรภูมิ ซึ่งเป็นอรูปสัตว์ แต่จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ในภูมินั้นก็หาไม่ มนายตนะเคยเกิดขึ้นแล้ว และจักขายตนะก็ย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นใน ภูมินั้น ซึ่งมีจักขุ ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่. [๔๒๑] จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด ธัมมายตนะเคยเกิดขึ้นแล้ว แก่สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังเข้าถึงชั้นสุทธาวาส แต่ ธัมมายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ จักขายตนะย่อมเกิดขึ้น และ ธัมมายตนะก็เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งมีจักขุ ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ นอกนี้. หรือว่า ธัมมายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใดในภูมิใด จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่ สัตว์นั้นในภูมินั้น. ธัมมายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น คือสัตว์ทั้งหมดที่กำลังจุติอยู่ ซึ่ง ไม่มีจักขุ ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ แต่จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ ธัมมายตนะเคยเกิดขึ้นแล้ว และจักขายตนะก็ย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งมีจักขุ ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่. [๔๒๒] ฆานายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด รูปายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่ สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? ถูกแล้ว. หรือว่า รูปายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใดในภูมิใด ฆานายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่ สัตว์นั้นในภูมินั้น. รูปายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังจุติจากกามาวจรภูมิ ซึ่ง ไม่มีฆานะ ที่กำลังเข้าถึงชั้นกามาวจรภูมิ ซึ่งเป็นรูปาวจรสัตว์ แต่ฆานายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ รูปายตนะเคยเกิดขึ้นแล้ว และฆานายตนะก็ย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งมีฆานะ ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่. [๔๒๓] ฆานายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด มนายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่ สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? ถูกแล้ว. หรือว่า มนายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใดในภูมิใด ฆานายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่ สัตว์นั้นในภูมินั้น. มนายตนะเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังจุติจากกามาวจรภูมิ ซึ่งไม่มี ฆานะ ที่กำลังเข้าถึงกามาวจรภูมิ ซึ่งเป็นรูปาวจรสัตว์ ซึ่งเป็นอรูปาวจรสัตว์ แต่ฆานายตนะ ย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ มนายตนะเคยเกิดขึ้นแล้ว และฆานายตนะก็ย่อม เกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งมีฆานะ ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่. [๔๒๔] ฆานายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด ธัมมายตนะเคยเกิดขึ้นแล้ว แก่สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? ถูกแล้ว. หรือว่า ธัมมายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใดในภูมิใด ฆานายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่ สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น. ธัมมายตนะเคยเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น คือสัตว์ทั้งหมดที่กำลังจุติอยู่ ซึ่งไม่มี ฆานะ ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ แต่ฆานายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ ธัมมายตนะ เคยเกิดขึ้นแล้ว และฆานายตนะก็ย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งมีฆานะ ที่กำลัง เกิดขึ้นอยู่. [๔๒๕] รูปายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด มนายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่ สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? รูปายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังเข้าถึงชั้นสุทธาวาส ที่กำลังเข้า ถึงอสัญญสัตตภูมิ แต่มนายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ รูปายตนะย่อม เกิดขึ้น และมนายตนะก็เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังเข้าถึงปัญจโวการภูมิ นอกนี้. หรือว่า มนายตนะ เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใดในภูมิใด รูปายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่ สัตว์นั้นในภูมินั้น. มนายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังจุติจากปัญจโวการภูมิ ซึ่ง เป็นอรูปสัตว์ แต่รูปายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ มนายตนะเคยเกิดขึ้น แล้ว และรูปายตนะก็ย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังเข้าถึงปัญจโวการภูมิ. [๔๒๖] รูปายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด ธัมมายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่ สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? รูปายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังเข้าถึงชั้นสุทธาวาส แต่ ธัมมายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ รูปายตนะย่อมเกิดขึ้น และ ธัมมายตนะก็เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งมีรูป ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ นอกนี้. หรือว่า ธัมมายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใดในภูมิใด รูปายตนะย่อมเกิดขึ้นแล้ว แก่สัตว์นั้นในภูมินั้น. ธัมมายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังจุติอยู่ทั้งหมด ซึ่งไม่มี รูป ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ แต่รูปายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ ธัมมายตนะ เคยเกิดขึ้นแล้ว และรูปายตนะก็ย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งมีรูป ที่กำลังเกิดอยู่. [๔๒๗] มนายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด ธัมมายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่ สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? มนายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังเข้าถึงชั้นสุทธาวาส แต่ ธัมมายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ มนายตนะย่อมเกิดขึ้น และ ธัมมายตนะก็เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งมีจิต ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ นอกนี้. หรือว่า ธัมมายตนะ เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใดในภูมิใด มนายตนะย่อมเกิดขึ้น แก่สัตว์นั้นในภูมินั้น. ธัมมายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังจุติอยู่ทั้งหมด ซึ่งไม่มีจิต ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ แต่มนายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ ธัมมายตนะเคย เกิดขึ้นแล้ว และมนายตนะก็ย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งมีจิต ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่. [๔๒๘] จักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใด โสตายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่ สัตว์นั้นหรือ? เคยเกิดขึ้นแล้ว. หรือว่า โสตายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใด จักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่ สัตว์นั้น. ไม่มี. [๔๒๙] จักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใด ฆานายตนะ ฯลฯ รูปายตนะ มนายตนะ ธัมมายตนะ ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์นั้นหรือ? เคยเกิดขึ้นแล้ว. หรือว่า ธัมมายตนะไม่เกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใด จักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ นั้น. ไม่มี. [๔๓๐] ฆานายตนะ ฯลฯ รูปายตนะ มนายตนะ ย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใด ธัมมายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์นั้นหรือ? เคยเกิดขึ้นแล้ว. หรือว่า ธัมมายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใด มนายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ นั้น. ไม่มี. [๔๓๑] จักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นในภูมิใด. [๔๓๒] จักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด โสตายตนะไม่เคยเกิดขึ้น แล้วแก่สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? จักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังจุติจากปัญจโวการภูมิ ซึ่ง ไม่มีจักขุ ที่กำลังเข้าถึงกามาวจรภูมิ แต่โสตายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็ หาไม่ จักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้น และโสตายตนะก็ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในชั้นสุทธาวาส ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์ ซึ่งเป็นอรูปสัตว์. หรือว่า โสตายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใดในภูมิใด จักขายตนะย่อมไม่ เกิดขึ้นแก่สัตว์นั้นในภูมินั้น. โสตายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังเข้าถึงชั้นสุทธาวาส แต่จักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ โสตายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้ว และจักขายตนะก็ย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในชั้นสุทธาวาส ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์ ซึ่งเป็นอรูปสัตว์. [๔๓๓] จักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด ฆานายตนะไม่เคยเกิดขึ้น แล้วแก่สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? จักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังจุติจากกามาวจรภูมิ ซึ่ง ไม่มีจักขุ ที่กำลังเข้าถึงกามาวจรภูมิ แต่ฆานายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ก็หาไม่ จักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้น และฆานายตนะก็ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่ง กำลังจุติจากรูปาวจรภูมิ ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์ ซึ่งเป็นอรูปสัตว์. หรือว่า ฆานายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใด ในภูมิใด จักขายตนะไม่เคย เกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์นั้นในภูมินั้น? ฆานายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังเข้าถึงรูปาวจรภูมิ แต่จักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ ฆานายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้ว และจักขายตนะก็ย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังจุติจากรูปาวจรภูมิ ซึ่งเป็น อสัญญสัตว์ ซึ่งเป็นอรูปสัตว์. [๔๓๔] จักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด รูปายตนะไม่เคยเกิดขึ้น แล้วแก่สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? จักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังจุติจากปัญจโวการภูมิ ซึ่งไม่มีจักขุ ที่กำลังเข้าถึงกามาวจรภูมิ ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์ แต่รูปายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่ สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ จักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้น และรูปายตนะก็ไม่เคยเกิดขึ้นแล้ว แก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในชั้นสุทธาวาส ซึ่งเป็นอรูปสัตว์. หรือว่า รูปายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใด ในภูมิใด จักขายตนะย่อมไม่ เกิดขึ้นแก่สัตว์นั้นในภูมินั้น. รูปายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังเข้าถึงชั้นสุทธาวาส แต่จักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ รูปายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้ว และจักขายตนะก็ย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในชั้นสุทธาวาส ซึ่งเป็นอรูปสัตว์. [๔๓๕] จักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด มนายตนะไม่เคยเกิดขึ้น แล้วแก่สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? จักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังจุติจากปัญจโวการภูมิ ซึ่งไม่มีจักขุ ที่กำลังเข้าถึงกามาวจรภูมิ ซึ่งเป็นอรูปสัตว์ แต่มนายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่ สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ จักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นและมนายตนะก็ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่ สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในชั้นสุทธาวาส ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์. หรือว่า มนายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใด ในภูมิใด จักขายตนะย่อมไม่ เกิดขึ้นแก่สัตว์นั้นในภูมินั้น. มนายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังเข้าถึงชั้นสุทธาวาส แต่จักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ มนายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้ว และจักขายตนะก็ย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในชั้นสุทธาวาส ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์. [๔๓๖] จักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด ธัมมายตนะไม่เคยเกิดขึ้น แล้วแก่สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? จักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังจุติอยู่ทั้งหมด ซึ่งไม่มีจักขุ ที่กำลังเกิดอยู่ แต่ธัมมายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ จักขายตนะ ย่อมไม่เกิดขึ้นและธัมมายตนะก็ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพาน อยู่ในชั้นสุทธาวาส. หรือว่า ธัมมายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใด ในภูมิใด จักขายตนะย่อมไม่ เกิดขึ้นแก่สัตว์นั้นในภูมินั้น. ธัมมายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังเข้าถึงชั้นสุทธาวาส แต่จักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ ธัมมายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้ว และจักขายตนะก็ย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในชั้นสุทธาวาส. [๔๓๗] ฆานายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด รูปายตนะไม่เคยเกิดขึ้น แล้วแก่สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? ฆานายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังจุติจากกามาวจรภูมิ ซึ่ง ไม่มีฆานะ ที่กำลังเข้าถึงกามาวจรภูมิ ซึ่งเป็นรูปาวจรสัตว์ แต่รูปายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่ สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ ฆานายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นและรูปายตนะก็ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่ สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งอยู่ในชั้นสุทธาวาส ซึ่งเป็นอรูปสัตว์. หรือว่า รูปายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใด ในภูมิใด ฆานายตนะย่อมไม่ เกิดขึ้นแก่สัตว์นั้นในภูมินั้น. ถูกแล้ว. [๔๓๘] ฆานายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด มนายตนะไม่เคยเกิดขึ้น แล้วแก่สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? ฆานายตนะย่อมไม่เคยเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังจุติจากกามาวจรภูมิ ซึ่งไม่มีฆานะ ที่กำลังเข้าถึงกามาวจรภูมิ ซึ่งเป็นรูปาวจรสัตว์ อรูปาวจรสัตว์ แต่มนายตนะ ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ ฆานายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นและมนายตนะ ก็ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งอยู่ในชั้นสุทธาวาส ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์. หรือว่า มนายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใด ในภูมิใด ฆานายตนะย่อมไม่ เกิดขึ้นแก่สัตว์นั้นในภูมินั้น. ถูกแล้ว. [๔๓๙] ฆานายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด ธัมมายตนะไม่เคยเกิดขึ้น แล้วแก่สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? ฆานายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น คือสัตว์ทั้งหมดที่กำลังจุติอยู่ ซึ่ง ไม่มีฆานะ ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ แต่ธัมมายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ ฆานายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นและธัมมายตนะก็ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งอยู่ ในชั้นสุทธาวาส. หรือว่า ธัมมายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใด ในภูมิใด ฆานายตนะย่อม ไม่เกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์นั้นในภูมินั้น. ถูกแล้ว. [๔๔๐] รูปายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด มนายตนะไม่เคยเกิดขึ้น แล้วแก่สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? รูปายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังจุติจากปัญจโวการภูมิ ซึ่ง เป็นอรูปสัตว์ แต่มนายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ รูปายตนะย่อม ไม่เกิดขึ้นและมนายตนะก็ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ ในชั้นสุทธาวาส ซึ่งกำลังจุติจากอสัญญสัตตภูมิ. หรือว่า มนายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใดในภูมิใด รูปายตนะไม่เคยเกิดขึ้น แล้วแก่สัตว์นั้นในภูมินั้น. มนายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังเข้าถึงชั้นสุทธาวาส ซึ่งกำลังเข้าถึงอสัญญสัตตภูมิ แต่รูปายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ มนายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้ว และรูปายตนะก็ย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะ ปรินิพพานอยู่ในชั้นสุทธาวาส ซึ่งกำลังจุติจากอสัญญสัตตภูมิ. [๔๔๑] รูปายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด ธัมมายตนะไม่เคยเกิดขึ้น แล้วแก่สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? รูปายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังจุติอยู่ทั้งหมด ซึ่งไม่มีรูป ที่กำลังเกิดอยู่ แต่ธัมมายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ รูปายตนะ ย่อมไม่เกิดขึ้นและธัมมายตนะก็ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพาน อยู่ในชั้นสุทธาวาส. หรือว่า ธัมมายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใดในภูมิใด รูปายตนะย่อมไม่ เกิดขึ้นแก่สัตว์นั้นในภูมินั้น. ธัมมายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังเข้าถึงชั้นสุทธาวาส แต่รูปายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ ธัมมายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้ว และ รูปายตนะก็ย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในชั้นสุทธาวาส. [๔๔๒] มนายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด ธัมมายตนะไม่เคยเกิดขึ้น แล้วแก่สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? มนายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังจุติอยู่ทั้งหมด ซึ่งไม่มีจิต ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ แต่ธัมมายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ มนายตนะ ย่อมไม่เกิดขึ้น และธัมมายตนะก็ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพาน อยู่ในชั้นสุทธาวาส. หรือว่า ธัมมายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใดในภูมิใด มนายตนะย่อมไม่ เกิดขึ้นแก่สัตว์นั้นในภูมินั้น. ธัมมายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังเข้าถึงชั้นสุทธาวาส แต่มนายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ ธัมมายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้ว และ มนายตนะก็ย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในชั้นสุทธาวาส. [๔๔๓] จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด โสตายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้นหรือ? จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ที่กำลังเข้าถึงปัญจโวการ- *ภูมิ และแก่สัตว์เหล่านั้นซึ่งเข้าถึงอรูปภูมิแล้วจักปรินิพพานที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ แต่โสตายตนะ จักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ จักขายตนะย่อมเกิดขึ้น และโสตายตนะก็จักเกิดขึ้นแก่สัตว์ เหล่านั้น ซึ่งมีจักขุ ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ นอกนี้. หรือว่า โสตายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น. โสตายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลังจุติอยู่ทั้งหมด ซึ่งไม่มีจักขุ ที่กำลังเกิดขึ้น อยู่ แต่จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ โสตายตนะจักเกิดขึ้น และจักขายตนะ ก็ย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งมีจักขุที่กำลังเกิดขึ้นอยู่. [๔๔๔] จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด ฆานาตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้นหรือ? จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ที่กำลังเข้าถึงปัญจโวการ- *ภูมิ และแก่สัตว์เหล่านั้นซึ่งเข้าถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แล้วจักปรินิพพาน ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ แต่ฆานายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นและฆานายตนะก็จัก เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งมีจักขุ ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ นอกนี้. หรือว่า ฆานายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น. ฆานายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลังจุติอยู่ทั้งหมด ซึ่งไม่มีจักขุ แต่ จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ ฆานายตนะจักเกิดขึ้น และจักขายตนะย่อมไม่ เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นซึ่งมีจักขุ ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่. [๔๔๕] จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด รูปายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้นหรือ? จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ที่กำลังเข้าถึงปัญจโวการ- *ภูมิ และแก่สัตว์เหล่านั้นซึ่งเข้าถึงอรูปภูมิ แล้วจักปรินิพพาน ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ แต่รูปายตนะ จักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ จักขายตนะย่อมเกิดขึ้น และรูปายตนะก็จักเกิดขึ้นแก่สัตว์ เหล่านั้น ซึ่งมีจักขุ ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ นอกนี้. หรือว่า รูปายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด จักขายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น. รูปายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลังจุติอยู่ทั้งหมด ซึ่งไม่มีจักขุ ที่กำลัง เกิดขึ้นอยู่ แต่จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ รูปายตนะจักเกิดขึ้นและจักขายตนะ ก็ย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งมีจักขุ ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่. [๔๔๖] จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด มนายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้นหรือ? จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ที่กำลังเข้าถึงปัญจโวการ- *ภูมิ แต่มนายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ จักขายตนะย่อมเกิดขึ้น และมนายตนะก็ จักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งมีจักขุ ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ นอกนี้. หรือว่า มนายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น. มนายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลังจุติอยู่ทั้งหมด ซึ่งไม่มีจักขุที่กำลังเกิดขึ้น อยู่ แต่จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ มนายตนะจักเกิดขึ้น และจักขายตนะ ก็ย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งมีจักขุ ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่. [๔๔๗] จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด ธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้นหรือ? จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ที่กำลังเข้าถึงปัญจโวการ- *ภูมิ แต่ธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ จักขายตนะย่อมเกิดขึ้น และธัมมายตนะ ก็จักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งมีจักขุ ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ นอกนี้. หรือว่า ธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น. ธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลังจุติอยู่ทั้งหมด ซึ่งไม่มีจักขุ ที่กำลัง เกิดขึ้นอยู่ แต่จักขายตนะก็ย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ ธัมมายตนะจักเกิดขึ้น และ จักขายตนะก็ย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งมีจักขุ ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่. [๔๔๘] ฆานายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด รูปายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้นหรือ? ฆานายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ที่กำลังเข้าถึงกามาวจรภูมิ และแก่สัตว์เหล่านั้น ผู้เข้าถึงอรูปาวจรภูมิแล้วจักปรินิพพาน ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ แต่รูปายตนะจัก เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ ฆานายตนะย่อมเกิดขึ้น และรูปายตนะก็จักเกิดขึ้นแก่สัตว์ เหล่านั้น ซึ่งมีฆานะ ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ นอกนี้. หรือว่า รูปายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด ฆานายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น. รูปายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลังจุติอยู่ทั้งหมด ซึ่งไม่มีฆานะ ที่กำลังเกิดขึ้น อยู่ แต่ฆานายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ รูปายตนะจักเกิดขึ้น และฆานายตนะ ก็ย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งมีฆานะ ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่. [๔๔๙] ฆานายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด มนายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้นหรือ? ฆานายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ที่กำลังเข้าถึงกามาวจรภูมิ แต่มนายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ ฆานายตนะย่อมเกิดขึ้น และมนายตนะก็จัก เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งมีฆานะ ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ นอกนี้. หรือว่า มนายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด ฆานายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น. มนายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลังจุติอยู่ทั้งหมด ซึ่งไม่มีฆานะ ที่กำลัง เกิดขึ้นอยู่ แต่ฆานายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ มนายตนะจักเกิดขึ้น และ ฆานายตนะก็ย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งมีฆานะ ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่. [๔๕๐] ฆานายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด ธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้นหรือ? ฆานายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ที่กำลังเข้าถึงกามาวจร- *ภูมิ แต่ธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ ฆานายตนะย่อมเกิดขึ้น และธัมมายตนะ ก็จักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งมีฆานะ ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ นอกนี้. หรือว่า ธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด ฆานายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น. ธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลังจุติอยู่ทั้งหมด ซึ่งไม่มีฆานะ ที่กำลัง เกิดขึ้นอยู่ แต่ฆานายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ ธัมมายตนะจักเกิดขึ้น และ ฆานายตนะก็ย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งมีฆานะที่กำลังเกิดขึ้นอยู่. [๔๕๑] รูปายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด มนายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้นหรือ? รูปายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ที่กำลังเข้าถึงปัญจโวการ- *ภูมิ แต่มนายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ รูปายตนะย่อมเกิดขึ้น และมนายตนะก็ จักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งมีรูป ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ นอกนี้. หรือว่า มนายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด รูปายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น. มนายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลังจุติอยู่ทั้งหมด ซึ่งไม่มีรูปที่กำลังเกิดขึ้น อยู่ แต่รูปายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ มนายตนะจักเกิดขึ้น และรูปายตนะก็ ย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งมีรูปที่กำลังเกิดขึ้นอยู่. [๔๕๒] รูปายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด ธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้นหรือ? รูปายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ที่กำลังเข้าถึงปัญจโวการ- *ภูมิ แต่ธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ รูปายตนะย่อมเกิดขึ้น และธัมมายตนะ ก็จักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นซึ่งมีรูป ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ นอกนี้. หรือว่า ธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด รูปายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น. ธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลังจุติอยู่ทั้งหมด ซึ่งไม่มีรูป ที่กำลังเกิดอยู่ แต่รูปายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ ธัมมายตนะจักเกิดขึ้น และรูปายตนะก็ย่อม เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งมีรูปที่กำลังเกิดขึ้นอยู่. [๔๕๓] มนายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด ธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้นหรือ? มนายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ แต่ ธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ มนายตนะย่อมเกิดขึ้น และธัมมายตนะก็จักเกิดขึ้น แก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งมีจิต ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่นอกนี้. หรือว่า ธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด มนายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น? ธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลังจุติอยู่ทั้งหมด ซึ่งไม่มีจิต ที่กำลังเกิดอยู่ แต่มนายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ ธัมมายตนะจักเกิดขึ้นและมนายตนะก็ย่อมเกิด ขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งมีจิต ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่. [๔๕๔] จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นในภูมิใด ฯลฯ [๔๕๕] จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด โสตายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์ นั้น ในภูมินั้นหรือ? จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ที่กำลังเข้าถึง ปัญจโวการภูมิ แต่โสตายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ จักขายตนะย่อมเกิด ขึ้นและโสตายตนะก็จักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งมีจักขุที่กำลังเกิดอยู่ นอกนี้. หรือว่า โสตายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ นั้น ในภูมินั้น. โสตายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังจุติจากปัญจโวการภูมิ ซึ่งไม่มี จักขุ ที่กำลังเข้าถึงกามาวาจรภูมิ แต่จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ โสตายตนะจักเกิดขึ้น และจักขายตนะก็ย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งมีจักขุที่กำลัง เกิดขึ้นอยู่. [๔๕๖] จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด ฆานายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์ นั้น ในภูมินั้นหรือ? จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ที่กำลังเข้าถึง กามาวจรภูมิ ที่กำลังเข้าถึงรูปาวจรภูมิ แต่ฆานายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นและฆานายตนะก็จักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งมีจักขุที่กำลังเข้า ถึงกามาวจรภูมิ นอกนี้. หรือว่า ฆานายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ นั้น ในภูมินั้น. ฆานายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังจุติจากกามาวจรภูมิ ซึ่งไม่มีจักขุ ที่กำลังเข้าถึงกามาวจรภูมิ แต่จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ ฆานายตนะ จักเกิดขึ้น และจักขายตนะก็ย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งมีจักขุ ที่กำลังเข้าถึง กามาวจรภูมิ. [๔๕๗] จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด รูปายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์ นั้น ในภูมินั้นหรือ? จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ที่กำลังเข้าถึง ปัญจโวการภูมิ แต่รูปายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ จักขายตนะย่อมเกิดขึ้น และรูปายตายนะก็จักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งมีจักขุที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ นอกนี้. หรือว่า รูปายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น ในภูมินั้น. รูปายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังจุติจากปัญจโวการภูมิ ซึ่งไม่มี จักขุ ที่กำลังเข้าถึงกามาวจรภูมิ ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์ แต่จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ในภูมินั้นก็หาไม่ รูปายตนะจักเกิดขึ้นและจักขายตนะก็ย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่ง มีจักขุ ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่. [๔๕๘] จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด มนายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์ นั้น ในภูมินั้นหรือ? จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ที่กำลังเข้าถึง ปัญจโวการภูมิ แต่มนายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ จักขายตนะย่อมเกิดขึ้น และมนายตนะก็จักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งมีจักขุ ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ นอกนี้. หรือว่า มนายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ นั้น ในภูมินั้น. มนายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังจุติจากปัญจโวการภูมิ ซึ่งไม่มี จักขุ ที่กำลังเข้าถึงกามาวจรภูมิ ซึ่งเป็นอรูปสัตว์ แต่จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นใน ภูมินั้นก็หาไม่ มนายตนะจักเกิดขึ้นและจักขายตนะก็ย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งมี จักขุ ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่. [๔๕๙] จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด ธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์ นั้น ในภูมินั้นหรือ? จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น เป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ที่กำลังเข้าถึงซึ่ง ปัญจโวการภูมิ แต่ธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ จักขายตนะย่อมเกิดขึ้น และธัมมายตนะก็จักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งมีจักขุ ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ นอกนี้. หรือว่า ธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ นั้น ในภูมินั้น. ธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังจุติอยู่ทั้งหมด ซึ่งไม่มีจักขุ ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ แต่จักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ ธัมมายตนะจัก เกิดขึ้น และจักขายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งมีจักขุที่กำลังเกิดขึ้นอยู่. [๔๖๐] ฆานายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด รูปายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์ นั้น ในภูมินั้นหรือ? ฆานายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ที่กำลังเข้าถึง กามาวจรภูมิ แต่รูปายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ ฆานายตนะย่อมเกิดขึ้น และรูปายตนะก็จักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งมีฆานะ ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ นอกนี้. หรือว่า รูปายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด ฆานายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ นั้น ในภูมินั้น. รูปายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังจุติอยู่จากกามาวจรภูมิ ซึ่งไม่มี ฆานะ ที่กำลังเข้าถึงกามาวจรภูมิ ซึ่งเป็นรูปาวจรสัตว์ แต่ฆานายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ รูปายตนะจักเกิดขึ้น และฆานายตนะก็ย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ในภูมินั้น ซึ่งมีฆานะ ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่. [๔๖๑] ฆานายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด มนายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์ นั้น ในภูมินั้นหรือ? ฆานายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ที่กำลังเข้า ถึงกามาวจรภูมิ แต่ธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ ฆานายตนะย่อมเกิด ขึ้น และมนายตนะก็จักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งมีฆานะที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ นอกนี้. หรือว่า มนายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด ฆานายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ นั้นในภูมินั้น. มนายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังจุติจากกามาวจรภูมิ ซึ่งไม่มี ฆานะ ที่กำลังเข้าถึงกามาวจรภูมิ ซึ่งเป็นรูปาวจรสัตว์ ซึ่งเป็นอรูปาวจรสัตว์ แต่ฆานายตนะ ย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ มนายตนะจักเกิดขึ้น และฆานายตนะก็ย่อม เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งมีฆานะ ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่. [๔๖๒] ฆานายตนะย่อมเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใดในภูมิใด ธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแก่ สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? ฆานายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ที่กำลังเข้าถึง กามาวจรภูมิ แต่ธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ ฆานายตนะย่อมเกิดขึ้น และธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งมีฆานะที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ นอกนี้. หรือว่า ธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด ฆานายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ นั้น ในภูมินั้น. ธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังจุติอยู่ทั้งหมด ซึ่งไม่มีฆานะ ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ แต่ฆานายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ ธัมมายตนะจัก เกิดขึ้น และมนายตนะก็ย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งมีฆานะที่กำลังเกิดขึ้นอยู่. [๔๖๓] รูปายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด มนายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น ในภูมินั้นหรือ? รูปายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ที่กำลังเข้าถึง ปัญจโวการภูมิ ที่กำลังเข้าถึงอสัญญสัตตภูมิ แต่มนายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นใน ภูมินั้นก็หาไม่ รูปายตนะย่อมเกิดขึ้น และมนายตนะก็จักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่ง กำลังเข้าถึงปัญจโวการภูมิ นอกนี้. หรือว่า มนายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด รูปายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น ในภูมินั้น. มนายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังจุติจากปัญจโวการภูมิ ซึ่งเป็น อรูปสัตว์ แต่รูปายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ มนายตนะจักเกิดขึ้น และ รูปายตนะก็ย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังเข้าถึงปัญจโวการภูมิ. [๔๖๔] รูปายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด ธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์ นั้นในภูมินั้นหรือ? รูปายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ที่กำลังเข้าถึง ปัญจโวการภูมิ แต่ธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ รูปายตนะย่อมเกิดขึ้น และธัมมายตนะก็จักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งมีรูป ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ นอกนี้. หรือว่า ธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด รูปายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ นั้นในภูมินั้น. ธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังจุติอยู่ทั้งหมด ซึ่งไม่มีรูป ที่ กำลังเกิดขึ้นอยู่ แต่รูปายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ ธัมมายตนะจัก เกิดขึ้น และรูปายตนะก็ย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งมีรูป ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่. [๔๖๕] มนายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด ธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์ นั้นในภูมินั้นหรือ? มนายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ แต่ธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ มนายตนะย่อมเกิดขึ้น และ ธัมมายตนะก็จักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งมีจิต ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ นอกนี้. หรือว่า ธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด มนายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์ นั้นในภูมินั้น. ธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังจุติอยู่ทั้งหมด ซึ่งไม่มีจิต ที่ กำลังเกิดขึ้นอยู่ แต่มนายตนะย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ ธัมมายตนะจัก เกิดขึ้น และมนายตนะก็ย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งมีจิต ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่. [๔๖๖] จักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใด โสตายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ นั้นหรือ? จักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลังจุติอยู่ทั้งหมด ซึ่งไม่มีจักขุ ที่กำลัง เกิดขึ้นอยู่ แต่โสตายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ จักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้น และ โสตายตนะก็จักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในปัญจโวการภูมิ ซึ่งเป็น ปัจฉิมภวิกสัตว์ในอรูปภูมิ และแก่สัตว์เหล่านั้นซึ่งเข้าถึงอรูปภูมิแล้วจักปรินิพพาน ที่กำลังจุติอยู่. หรือว่า โสตายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใด จักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น. โสตายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ที่กำลังเข้าถึง ปัญจโวการภูมิ และแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งเข้าถึงอรูปภูมิแล้วจักปรินิพพาน ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ แต่จักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ โสตายตนะจักไม่เกิดขึ้น และจักขายตนะ ก็ย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในปัญจโวการภูมิ ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ในอรูปภูมิ และแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งเข้าถึงอรูปภูมิ แล้วจักปรินิพพาน ที่กำลังจุติอยู่. [๔๖๗] จักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใด ฆานายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น หรือ? จักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลังจุติอยู่ทั้งหมด ซึ่งไม่มีจักขุ ที่กำลัง เกิดขึ้นอยู่ แต่ฆานายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ จักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้น และ ฆานายตนะก็จักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในปัญจโวการภูมิ ซึ่งเป็น ปัจฉิมภวิกสัตว์ ในอรูปภูมิ และแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งเข้าถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แล้วจัก ปรินิพพาน ที่กำลังจุติอยู่. หรือว่า ฆานายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใด จักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น. ฆานายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ที่กำลังเข้าถึง ปัญจโวการภูมิ และแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งเข้าถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แล้วจักปรินิพพาน ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ แต่จักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ ฆานายตนะจักไม่เกิดขึ้น และจักขายตนะก็ย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในปัญจโวการภูมิ ซึ่งเป็น ปัจฉิมภวิกสัตว์ ในอรูปภูมิ และแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งเข้าถึงรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แล้วจัก ปรินิพพาน ที่กำลังจุติอยู่. [๔๖๘] จักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใด รูปายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น หรือ? จักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลังจุติอยู่ทั้งหมด ซึ่งไม่มีจักขุ ที่กำลัง เกิดขึ้นอยู่ แต่รูปายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ จักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้น และ รูปายตนะก็จักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในปัญจโวการภูมิ ซึ่งเป็น ปัจฉิมภวิกสัตว์ ในอรูปภูมิ และแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งเข้าถึงอรูปภูมิแล้วจักปรินิพพาน ที่กำลัง จุติอยู่. หรือว่า รูปายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใด จักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น. รูปายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ที่กำลังเข้าถึงปัญจโว- *การภูมิและแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งเข้าถึงอรูปภูมิ แล้วจักปรินิพพาน ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ แต่จักขายตนะ ย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ รูปายตนะจักไม่เกิดขึ้น และจักขายตนะก็ย่อมไม่เกิดขึ้น แก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในปัญจโวการภูมิ ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ในอรูปภูมิ และ แก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งเข้าถึงอรูปภูมิ แล้วจักปรินิพพาน ที่กำลังจุติอยู่. [๔๖๙] จักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใด มนายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น หรือ? จักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลังจุติอยู่ทั้งหมด ซึ่งไม่มีจักขุ ที่กำลัง เกิดขึ้นอยู่ แต่มนายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ จักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้น และ มนายตนะก็จักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในปัญจโวการภูมิ ซึ่งเป็น ปัจฉิมภวิกสัตว์ ในอรูปภูมิ. หรือว่า มนายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใด จักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น. มนายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ที่กำลังเข้าถึงปัญจโว- *การภูมิ แต่จักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ มนายตนะจักไม่เกิดขึ้น และ จักขายตนะก็ย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในปัญจโวการภูมิ ซึ่งเป็น ปัจฉิมภวิกสัตว์ ในอรูปภูมิ. [๔๗๐] จักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใด ธัมมายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น หรือ? จักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลังจุติอยู่ทั้งหมด ซึ่งไม่มีจักขุ ที่กำลัง เกิดขึ้นอยู่ แต่ธัมมายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ จักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้น และ ธัมมายตนะก็จักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในปัญจโวการภูมิ ซึ่งเป็น ปัจฉิมภวิกสัตว์ ในอรูปภูมิ. หรือว่า ธัมมายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใด จักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น. ธัมมายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ที่กำลังเข้าถึง ปัญจโวการภูมิ แต่จักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ ธัมมายตนะจักไม่เกิดขึ้น และจักขายตนะก็ย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในปัญจโวการภูมิ ซึ่งเป็น ปัจฉิมภวิกสัตว์ ในอรูปภูมิ. [๔๗๑] ฆานายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใด รูปายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น หรือ? ฆานายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลังจุติอยู่ทั้งหมด ซึ่งไม่มีฆานะ ที่ กำลังเกิดขึ้นอยู่ แต่รูปายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ ฆานายตนะย่อมไม่เกิดขึ้น และรูปายตนะก็จักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในกามาวจรภูมิ ซึ่งเป็น ปัจฉิมภวิกสัตว์ ในรูปาวจรภูมิ ในอรูปาวจรภูมิ และแก่สัตว์เหล่านั้น ผู้เข้าถึงอรูปภูมิแล้วจัก ปรินิพพาน ที่กำลังจุติอยู่. หรือว่า รูปายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใด ฆานายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น. รูปายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ที่กำลังเข้าถึงกามาวจรภูมิ และแก่สัตว์เหล่านั้น ผู้เข้าถึงอรูปภูมิแล้วจักปรินิพพาน ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ แต่ฆานายตนะย่อม ไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ รูปายตนะจักไม่เกิดขึ้น และฆานายตนะก็ย่อมไม่เกิดขึ้นแก่ สัตว์เหล่านั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในกามาวจรภูมิ ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ในรูปาวจรภูมิ ใน อรูปาวจรภูมิ และแก่สัตว์เหล่านั้น ผู้เข้าถึงแล้วจักปรินิพพาน ที่กำลังจุติอยู่. [๔๗๒] ฆานายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใด มนายตนะ ฯลฯ ธัมมายตนะ จักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์นั้นหรือ? ฆานายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลังจุติอยู่ทั้งหมด ซึ่งไม่มีฆานะ ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ แต่ธัมมายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ ฆานายตนะย่อมไม่เกิดขึ้น และธัมมายตนะก็จักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในกามาวจรภูมิ ซึ่งเป็น ปัจฉิมภวิกสัตว์ ในรูปาวจรภูมิ ในอรูปาวจรภูมิ. หรือว่า ธัมมายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใด ฆานายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น. ธัมมายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ที่กำลังเข้าถึงกามาวจร- *ภูมิ แต่ฆานายตนะ ย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ ธัมมายตนะจักไม่เกิดขึ้น และ ฆานายตนะก็ย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในกามาวจรภูมิ ซึ่งเป็นปัจฉิม- *ภวิกสัตว์ ในรูปาวจรภูมิ ในอรูปาวจรภูมิ. [๔๗๓] รูปายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใด มนายตนะ ฯลฯ ธัมมายตนะ จักไม่ เกิดขึ้นแก่สัตว์นั้นหรือ? รูปายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลังจุติอยู่ทั้งหมด ซึ่งไม่มีรูป ที่กำลัง เกิดขึ้นอยู่ แต่ธัมมายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ รูปายตนะย่อมไม่เกิดขึ้น และ ธัมมายตนะก็จักไม่เกิดขึ้นแก่เหล่าสัตว์นั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในปัญจโวการภูมิ ซึ่งเป็นปัจฉิม- *ภวิกสัตว์ ในอรูปภูมิ. หรือว่า ธัมมายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใด รูปายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น. ธัมมายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ที่กำลังเข้าถึงปัญจโว- *การภูมิ แต่รูปายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ ธัมมายตนะจักไม่เกิดขึ้น และ รูปายตนะก็ย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในปัญจโวการภูมิ ซึ่งเป็นปัจฉิม- *ภวิกสัตว์ ในอรูปภูมิ. [๔๗๔] มนายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใด ธัมมายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น หรือ? มนายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งกำลังจุติอยู่ทั้งหมด ซึ่งไม่มีจิต ที่กำลัง เข้าถึงอยู่ แต่ธัมมายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ มนายตนะย่อมไม่เกิดขึ้น และ ธัมมายตนะก็จักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่. หรือว่า ธัมมายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใด มนายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น. ธัมมายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ แต่มนายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ ธัมมายตนะจักไม่เกิดขึ้น และมนายตนะ ก็ย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่. [๔๗๕] จักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นในภูมิใด. [๔๗๖] จักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด โสตายตนะจักไม่เกิดขึ้น แก่สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? จักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังจุติอยู่จากปัญจโวการภูมิ ซึ่งไม่มีจักขุ ที่กำลังเข้าถึงกามาวจรภูมิ แต่โสตายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ จักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้น และโสตายตนะก็จักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะ ปรินิพพานอยู่ในปัญจโวการภูมิ ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์ ซึ่งเป็นอรูปสัตว์. หรือว่า โสตายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด จักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้น แก่สัตว์นั้นในภูมินั้น. โสตายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ที่กำลังเข้าถึง ปัญจโวการภูมิ แต่จักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ โสตายตนะจักไม่ เกิดขึ้น และจักขายตนะก็ย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในปัญจ- *โวการภูมิ ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์ ซึ่งเป็นอรูปสัตว์. [๔๗๗] จักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด ฆานายตนะจักไม่เกิดขึ้น แก่สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? จักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังจุติจากกามาวจรภูมิ ซึ่ง ไม่มีจักขุ ที่กำลังเข้าถึงกามาวจรภูมิ แต่ฆานายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ จักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้น และฆานายตนะก็จักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะ ปรินิพพานอยู่ในกามาวจรภูมิ ซึ่งกำลังจุติจากรูปาวจรภูมิ ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์ ซึ่งเป็นอรูปสัตว์. หรือว่า ฆานายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใด จักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น ในภูมินั้น. ฆานายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ที่กำลังเข้าถึง กามาวจรภูมิ ที่กำลังเข้าถึงรูปาวจรภูมิ แต่จักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ก็หาไม่ ฆานายตนะจักไม่เกิดขึ้นและจักขายตนะก็ย่อมไม่เกิดแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะ ปรินิพพานอยู่ในกามาวจรภูมิ ซึ่งกำลังจุติจากรูปาวจรภูมิ ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์ ซึ่งเป็นอรูปสัตว์. [๔๗๘] จักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด รูปายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่ สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? จักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังจุติจากปัญจโวการภูมิ ซึ่งไม่มีจักขุ ที่กำลังเข้าถึงกามาวจรภูมิ ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์ แต่รูปายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ จักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้น และรูปายตนะก็จักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในปัญจโวการภูมิ ซึ่งเป็นอรูปสัตว์. หรือว่า รูปายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด จักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้น แก่สัตว์นั้นในภูมินั้น. รูปายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ที่กำลังเข้าถึง ปัญจโวการภูมิ แต่จักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ รูปายตนะจักไม่ เกิดขึ้น และจักขายตนะก็ย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ใน ปัญจโวการภูมิ ซึ่งเป็นอรูปสัตว์. [๔๗๙] จักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด มนายตนะจักไม่เกิดขึ้น แก่สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? จักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังจุติจากปัญจโวการภูมิ ซึ่งไม่มีจักขุ ที่กำลังเข้าถึงกามาวจรภูมิ ซึ่งเป็นอรูปสัตว์ แต่มนายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ จักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้น และมนายตนะก็จักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในปัญจโวการภูมิ ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ในอรูปภูมิ ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์. หรือว่า มนายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด จักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้น แก่สัตว์นั้นในภูมินั้น. มนายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ที่กำลังเข้าถึง ปัญจโวการภูมิ แต่จักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ มนายตนะจัก ไม่เกิดขึ้น และจักขายตนะก็ย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ใน ปัญจโวการภูมิ ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ในอรูปภูมิ ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์. [๔๘๐] จักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด ธัมมายตนะจักไม่เกิดขึ้น แก่สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? จักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังจุติอยู่ทั้งหมด ซึ่งไม่มีจักขุ ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ แต่ธัมมายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ จักขายตนะ ย่อมไม่เกิดขึ้น และธัมมายตนะก็จักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ใน ปัญจโวการภูมิ ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ในอรูปภูมิ. หรือว่า ธัมมายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด จักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้น แก่สัตว์นั้นในภูมินั้น. ธัมมายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ที่กำลัง เข้าถึงปัญจโวการภูมิ แต่จักขายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ ธัมมายตนะ จักไม่เกิดขึ้น และจักขายตนะก็ย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ ในปัญจโวการภูมิ ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ในอรูปภูมิ. [๔๘๑] ฆานายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด รูปายตนะย่อมไม่เกิดขึ้น แก่สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? ฆานายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังจุติจากกามาวจรภูมิ ซึ่ง ไม่มีฆานะ ที่กำลังเข้าถึงกามาวจรภูมิ ซึ่งเป็นรูปาวจรสัตว์ แต่รูปายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์- *เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ ฆานายตนะย่อมไม่เกิดขึ้น และรูปายตนะก็จักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์- *เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในกามาวจรภูมิ ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ในรูปาวจรภูมิ ซึ่งเป็นอรูปสัตว์. หรือว่า รูปายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด ฆานายตนะย่อมไม่เกิดขึ้น แก่สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ. รูปายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ที่กำลังเข้าถึง กามาวจรภูมิ แต่ฆานายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ รูปายตนะจักไม่ เกิดขึ้น และฆานายตนะก็ย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ใน กามาวจรภูมิ ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ในรูปาวจรภูมิ ซึ่งเป็นอรูปสัตว์. [๔๘๒] ฆานายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด มนายตนะจักไม่เกิดขึ้น แก่สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? ฆานายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังจุติจากกามาวจรภูมิ ซึ่ง ไม่มีฆานะ ที่กำลังเข้าถึงกามาวจรภูมิ ซึ่งเป็นรูปาวจรสัตว์ อรูปาวจรสัตว์ แต่มนายตนะจักไม่ เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ ฆานายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นและมนายตนะก็จักไม่เกิดขึ้น แก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในกามาวจรภูมิ ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ในรูปาวจร- *ภูมิ ในอรูปาวจรภูมิ ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์. หรือว่า มนายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด ฆานายตนะย่อมไม่เกิดขึ้น แก่สัตว์นั้นในภูมินั้น. มนายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ที่กำลังเข้าถึง กามาวจรภูมิ แต่ฆานายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ มนายตนะจักไม่ เกิดขึ้น และฆานายตนะก็ย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในกามา- *วจรภูมิ ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ในรูปาวจรภูมิ ในอรูปาวจรภูมิ ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์. [๔๘๓] ฆานายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด ธัมมายตนะจักไม่เกิดขึ้น แก่สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? ฆานายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังจุติอยู่ทั้งหมด ซึ่งไม่มีฆานะ ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ แต่ธัมมายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ ฆานายตนะ ย่อมไม่เกิดขึ้น และธัมมายตนะก็จักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ใน กามาวจรภูมิ ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ในรูปาวจรภูมิ ในอรูปาวจรภูมิ. หรือว่า ธัมมายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด ฆานายตนะย่อมไม่เกิดขึ้น แก่สัตว์นั้นในภูมินั้น. ธัมมายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ที่กำลังเข้าถึง กามาวจรภูมิ แต่ฆานายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ ธัมมายตนะจักไม่ เกิดขึ้น และฆานายตนะก็ย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ใน กามาวจรภูมิ ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ในรูปาวจรภูมิ ในอรูปาวจรภูมิ. [๔๘๔] รูปายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด มนายตนะจักไม่เกิดขึ้น แก่สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? รูปายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังจุติอยู่จากปัญจโวการภูมิ ซึ่งเป็นอรูปสัตว์ แต่มนายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ รูปายตนะย่อม ไม่เกิดขึ้น และมนายตนะก็จักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ใน ปัญจโวการภูมิ ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ในอรูปภูมิ ซึ่งกำลังจุติจากอสัญญสัตตภูมิ. หรือว่า มนายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด รูปายตนะย่อมไม่เกิดขึ้น แก่สัตว์นั้นในภูมินั้น. มนายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ที่กำลังเข้าถึง ปัญจโวการภูมิ ซึ่งกำลังเข้าถึงอสัญญสัตตภูมิ แต่รูปายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น ในภูมินั้นก็หาไม่ มนายตนะจักไม่เกิดขึ้น และรูปายตนะก็ย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ในปัญจโวการภูมิ ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ในอรูปภูมิ ซึ่งกำลังจุติจาก อสัญญสัตตภูมิ. [๔๘๕] รูปายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด ธัมมายตนะจักไม่เกิดขึ้น แก่สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? รูปายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังจุติอยู่ทั้งหมด ซึ่งไม่มีรูป ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ แต่ธัมมายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ รูปายตนะย่อม ไม่เกิดขึ้น และธัมมายตนะก็จักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ใน ปัญจโวการภูมิ ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ในอรูปภูมิ. หรือว่า ธัมมายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด รูปายตนะย่อมไม่เกิดขึ้น แก่สัตว์นั้นในภูมินั้น. ธัมมายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ที่กำลัง เข้าถึงปัญจโวการภูมิ แต่รูปายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ ธัมมายตนะ จักไม่เกิดขึ้น และรูปายตนะก็ย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่ใน ปัญจโวการภูมิ ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ในอรูปภูมิ. [๔๘๖] มนายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด ธัมมายตนะจักไม่เกิดขึ้น แก่สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? มนายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังจุติอยู่ทั้งหมด ซึ่งไม่มีจิต ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ แต่ธัมมายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ มนายตนะย่อม ไม่เกิดขึ้น และธัมมายตนะก็จักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่. หรือว่า ธัมมายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด มนายตนะย่อมไม่เกิดขึ้น แก่สัตว์นั้นในภูมินั้น. ธัมมายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ที่กำลัง เกิดขึ้นอยู่ แต่มนายตนะย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ ธัมมายตนะจักไม่เกิดขึ้น และมนายตนะก็ย่อมไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งจะปรินิพพานอยู่. [๔๘๗] จักขายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใด โสตายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น หรือ? จักขายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ และสัตว์ซึ่งเข้าถึง อรูปภูมิแล้วจักปรินิพพาน แต่โสตายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ จักขายตนะเคย เกิดขึ้นแล้ว และโสตายตนะก็จักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น นอกนี้. หรือว่า โสตายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด จักขายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์นั้น. ถูกแล้ว. [๔๘๘] จักขายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใด ฆานายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น หรือ? จักขายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์และสัตว์ซึ่งเข้าถึง รูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ แล้วจักปรินิพพาน แต่ฆานายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ จักขายตนะเคยเกิดขึ้นแล้ว และฆานายตนะก็จักขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น นอกนี้. หรือว่า ฆานายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด จักขายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์นั้น. ถูกแล้ว. [๔๘๙] จักขายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใด รูปายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น หรือ? จักขายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์และสัตว์ซึ่งเข้าถึง อรูปภูมิแล้วจักปรินิพพาน แต่รูปายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ จักขายตนะเคยเกิดขึ้น แล้ว และรูปายตนะก็จักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น นอกนี้. หรือว่า รูปายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด จักขายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์นั้น. ถูกแล้ว. [๔๙๐] จักขายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใด มนายตนะ ฯลฯ ธัมมายตนะ จักเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้นหรือ? จักขายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ แต่ธัมมายตนะจัก เกิดขึ้นแก่สัตว์นั้นก็หาไม่ จักขายตนะเคยเกิดขึ้นแล้ว และธัมมายตนะ ก็จักเกิดขึ้นแก่สัตว์ เหล่านั้น นอกนี้. หรือว่า ธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด จักขายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์นั้น. ถูกแล้ว. [๔๙๑] ฆานายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใด รูปายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น หรือ? ฆานายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ และสัตว์ซึ่งเข้าถึง อรูปภูมิแล้วจักปรินิพพาน แต่รูปายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ ฆานายตนะเคยเกิดขึ้น แล้วและรูปายตนะก็จักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้น นอกนี้. หรือว่า รูปายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด ฆานายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์นั้น. ถูกแล้ว. [๔๙๒] ฆานายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใด มนายตนะ ฯลฯ ธัมมายตนะ จักเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้นหรือ? ฆานายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ แต่ธัมมายตนะ จักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ ฆานายตนะเคยเกิดขึ้นแล้ว และธัมมายตนะก็จักเกิดขึ้นแก่ สัตว์เหล่านั้น นอกนี้. หรือว่า ธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด ฆานายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์นั้น. ถูกแล้ว. [๔๙๓] รูปายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใด มนายตนะ ฯลฯ ธัมมายตนะ จัก เกิดขึ้นแก่สัตว์นั้นหรือ? รูปายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ แต่ธัมมายตนะ จักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ รูปายตนะเคยเกิดขึ้นแล้ว และธัมมายตนะก็จักเกิดขึ้นแก่สัตว์ เหล่านั้น นอกนี้. หรือว่า ธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด รูปายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์นั้น? ถูกแล้ว. [๔๙๔] มนายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใด ธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น หรือ? มนายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ แต่ธัมมายตนะ จักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นก็หาไม่ มนายตนะเคยเกิดขึ้นแล้ว และธัมมายตนะก็จักเกิดขึ้นแก่สัตว์ เหล่านั้น นอกนี้. หรือว่า ธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์ใด มนายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์นั้น. ถูกแล้ว. [๔๙๕] จักขายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วในภูมิใด. [๔๙๖] จักขายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใดในภูมิใด โสตายตนะจักเกิดขึ้น แก่สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? จักขายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ในปัญจ- *โวการภูมิ แต่โสตายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ จักขายตนะเคยเกิดขึ้นแล้ว และโสตายตนะก็จักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งมีขันธ์ ๕ นอกนี้. หรือว่า โสตายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด จักขายตนะเคยเกิดขึ้นแล้ว แก่สัตว์นั้นในภูมินั้น. ถูกแล้ว. [๔๙๗] จักขายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใดในภูมิใด ฆานายตนะจักเกิดขึ้น แก่สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? จักขายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ในกามา- *วจรภูมิซึ่งเป็นรูปาวจรสัตว์ แต่ฆานายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ จักขายตนะ เคยเกิดขึ้นแล้ว และฆานายตนะก็จักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นกามาวจรสัตว์ นอกนี้. หรือว่า ฆานายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด. ถูกแล้ว. [๔๙๘] จักขายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใดในภูมิใด รูปายตนะจักเกิดขึ้น แก่สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? จักขายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ในปัญจ- *โวการภูมิ แต่รูปายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ จักขายตนะเคยเกิดขึ้นแล้ว และรูปายตนะก็จักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งมีขันธ์ ๕ นอกนี้. หรือว่า รูปายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด จักขายตนะเคยเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น ในภูมินั้น. รูปายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์ แต่จักขายตนะ เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ รูปายตนะจักเกิดขึ้นและจักขายตนะก็เคยเกิดขึ้น แล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งมีขันธ์ ๕. [๔๙๙] จักขายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใดในภูมิใด มนายตนะจักเกิดขึ้น แก่สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? จักขายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ในปัญจโว- *การภูมิ แต่มนายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ จักขายตนะเคยเกิดขึ้นแล้ว และมนายตนะก็จักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งมีขันธ์ ๕ นอกนี้. หรือว่า มนายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด จักขายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่ สัตว์นั้นในภูมินั้น. มนายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นอรูปสัตว์ แต่จักขายตนะเคย เกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ มนายตนะจักเกิดขึ้น และจักขายตนะก็เคยเกิดขึ้น แล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งมีขันธ์ ๕. [๕๐๐] จักขายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใดในภูมิใด ธัมมายตนะจักเกิดขึ้น แก่สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? จักขายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ในปัญจ- *โวการภูมิ แต่ธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ จักขายตนะเคยเกิดขึ้นแล้ว และธัมมายตนะก็จักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งมีขันธ์ ๕ นอกนี้. หรือว่า ธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด จักขายตนะเคยเกิดขึ้นแล้ว แก่สัตว์นั้นในภูมินั้น. ธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์ ซึ่งเป็นอรูปสัตว์ แต่จักขายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ ธัมมายตนะจักเกิดขึ้น และ จักขายตนะก็เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งมีขันธ์ ๕. [๕๐๑] ฆานายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใดในภูมิใด รูปายตนะจักเกิดขึ้น แก่สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? ฆานายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ใน กามาวจรภูมิ แต่รูปายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ ฆานายตนะเคยเกิดขึ้นแล้ว และรูปายตนะก็จักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นกามาวจรสัตว์ นอกนี้. หรือว่า รูปายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด ฆานายตนะเคยเกิดขึ้นแล้ว แก่สัตว์นั้นในภูมินั้น. รูปายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นรูปาวจรสัตว์ แต่ฆานายตนะ เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ รูปายตนะจักเกิดขึ้น และฆานายตนะก็เคย เกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นกามาวจรสัตว์. [๕๐๒] ฆานายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใดในภูมิใด มนายตนะ ฯลฯ ธัมมา- *ยตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? ฆานายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ใน กามาวจรภูมิ แต่ธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ ฆานายตนะเคยเกิดขึ้น แล้วและธัมมายตนะก็จักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นกามาวจรสัตว์ นอกนี้. หรือว่า ธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด ฆานายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่ สัตว์นั้นในภูมินั้น. ธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นรูปาวจรสัตว์ อรูปาวจรสัตว์ แต่ฆานายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ ธัมมายตนะจักเกิดขึ้นและ ฆานายตนะก็เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นกามาวจรสัตว์. [๕๐๓] รูปายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใดในภูมิใด มนายตนะจักเกิดขึ้นแก่ สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? รูปายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ใน ปัญจโวการภูมิ ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์ แต่มนายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ รูปายตนะเคยเกิดขึ้นแล้ว และมนายตนะก็จักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งมีขันธ์ ๕ นอกนี้. หรือว่า มนายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด รูปายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ นั้นในภูมินั้น. มนายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นอรูปสัตว์ แต่รูปายตนะเคย เกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ มนายตนะจักเกิดขึ้น และรูปายตนะก็เคยเกิดขึ้น แล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งกำลังจุติอยู่จากปัญจโวการภูมิ. [๕๐๔] รูปายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใดในภูมิใด ธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแก่ สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? รูปายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ใน ปัญจโวการภูมิ แต่ธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ รูปายตนะเคยเกิดขึ้น แล้ว และธัมมายตนะก็จักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งมีขันธ์ ๕ ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์ นอกนี้. หรือว่า ธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด รูปายตนะเคยเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น ในภูมินั้น. ธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นอรูปสัตว์ แต่รูปายตนะเคย เกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ ธัมมายตนะจักเกิดขึ้น และรูปายตนะก็เคยเกิดขึ้น แล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งมีขันธ์ ๕ ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์. [๕๐๕] มนายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใดในภูมิใด ธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแก่ สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? มนายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ แต่ ธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ มนายตนะเคยเกิดขึ้นแล้ว และ ธัมมายตนะก็จักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งมีขันธ์ ๔ มีขันธ์ ๕ นอกนี้. หรือว่า ธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด มนายตนะเคยเกิดขึ้นแล้วแก่ สัตว์นั้นในภูมินั้น. ธัมมายตนะจักเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์ แต่มนายตนะเคย เกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ ธัมมายตนะจักเกิดขึ้น และมนายตนะก็เคยเกิดขึ้น แล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งมีขันธ์ ๔ มีขันธ์ ๕. [๕๐๖] จักขายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใด โสตายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ นั้นหรือ? ไม่มี. หรือว่า โสตายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใด จักขายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ นั้น. เคยเกิดขึ้นแล้ว. [๕๐๗] จักขายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใด ฆานายตนะ ฯลฯ รูปายตนะ มนายตนะ ธัมมายตนะ จักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์นั้นหรือ? ไม่มี. หรือว่า ธัมมายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใด จักขายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่ สัตว์นั้น. เคยเกิดขึ้นแล้ว. [๕๐๘] ฆานายตนะ ฯลฯ รูปายตนะ มนายตนะ ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใด ธัมมายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์นั้นหรือ? ไม่มี. หรือว่า ธัมมายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใด มนายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ นั้น. เคยเกิดขึ้นแล้ว. [๕๐๙] จักขายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้วในภูมิใด ฯลฯ. [๕๑๐] จักขายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใดในภูมิใด โสตายตนะจักไม่ เกิดขึ้นแก่สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? ถูกแล้ว. หรือว่า โสตายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด จักขายตนะไม่เคยเกิดขึ้น แล้วแก่สัตว์นั้นในภูมินั้น. โสตายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ในปัญจโว- *การภูมิ แต่จักขายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ โสตายตนะจักไม่ เกิดขึ้น และจักขายตนะก็ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งอยู่ในชั้นสุทธาวาส ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์ ซึ่งเป็นอรูปสัตว์. [๕๑๑] จักขายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใดในภูมิใด ฆานายตนะจักไม่ เกิดขึ้นแก่สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? ถูกแล้ว. หรือว่า ฆานายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด จักขายตนะไม่เคยเกิดขึ้น แล้วแก่สัตว์นั้นในภูมินั้น. ฆานายตนะจักไม่เคยเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ในกามา- *วจรภูมิ ซึ่งเป็นรูปาวจรสัตว์ แต่จักขายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ ฆานายตนะจักไม่เกิดขึ้น และจักขายตนะก็ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งอยู่ ในชั้นสุทธาวาส ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์ ซึ่งเป็นอรูปสัตว์. [๕๑๒] จักขายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใดในภูมิใด รูปายตนะจักไม่เกิดขึ้น เกิดขึ้นแก่สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? จักขายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์ แต่ รูปายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ จักขายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้ว และ รูปายตนะก็จักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งอยู่ในชั้นสุทธาวาส ซึ่งเป็นอรูปสัตว์. หรือว่า รูปายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด จักขายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้ว แก่สัตว์นั้นในภูมินั้น. รูปายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ในปัญจโวการภูมิ แต่จักขายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ รูปายตนะจักไม่เกิดขึ้น และ จักขายตนะก็ไม่เคยเกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งอยู่ในชั้นสุทธาวาส ซึ่งเป็นอรูปสัตว์. [๕๑๓] จักขายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใดในภูมิใด มนายตนะจักไม่เกิดขึ้น แก่สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? จักขายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นอรูปสัตว์ แต่ มนายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ จักขายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้ว และ มนายตนะก็จักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งอยู่ในชั้นสุทธาวาส ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ในอรูปภูมิ ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์. หรือว่า มนายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด จักขายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้ว แก่สัตว์นั้นในภูมินั้น. มนายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ในปัญจโว- *การภูมิ แต่จักขายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ มนายตนะจักไม่ เกิดขึ้น และจักขายตนะก็ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งอยู่ในชั้นสุทธาวาส ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ในอรูปภูมิ ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์. [๕๑๔] จักขายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใดในภูมิใด ธัมมายตนะจักไม่ เกิดขึ้นแก่สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? จักขายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์ ซึ่งเป็น อรูปสัตว์ แต่ธัมมายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ จักขายตนะไม่เคย เกิดขึ้นแล้ว และธัมมายตนะก็จักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งอยู่ในชั้นสุทธาวาส ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ในอรูปภูมิ. หรือว่า ธัมมายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด จักขายตนะไม่เคยเกิดขึ้น แล้วแก่สัตว์นั้นในภูมินั้น. ธัมมายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ในปัญจโว- *การภูมิ แต่จักขายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ ธัมมายตนะจักไม่ เกิดขึ้น และจักขายตนะก็ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งอยู่ในชั้นสุทธาวาส ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ในอรูปภูมิ. [๕๑๕] ฆานายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใดในภูมิใด รูปายตนะจักไม่เกิดขึ้น แก่สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? ฆานายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นรูปาวจรสัตว์ แต่ รูปายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ ฆานายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้ว และ รูปายตนะก็จักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ในรูปาวจรภูมิ ซึ่งเป็นอรูปสัตว์. หรือว่า รูปายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด ฆานายตนะไม่เกิดขึ้นแล้ว แก่สัตว์นั้นในภูมินั้น. รูปายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ในกามาวจรภูมิ แต่ฆานายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ รูปายตนะจักไม่เกิดขึ้นและ ฆานายตนะก็ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ในรูปาวจรภูมิ ซึ่งเป็นอรูปสัตว์. [๕๑๖] ฆานายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด มนายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่ สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? ฆานายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่เหล่าสัตว์นั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นรูปาวจรสัตว์ อรูปาวจร- *สัตว์แต่มนายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ ฆานายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้ว และมนายตนะก็จักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ในรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์. หรือว่า มนายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด ฆานายตนะไม่เคยเกิดขึ้น แล้วแก่สัตว์นั้นในภูมินั้น. มนายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ในกามาวจร- *ภูมิ แต่ฆานายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ มนายตนะจักไม่เกิดขึ้น และฆานายตนะก็ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ใน รูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์. [๕๑๗] ฆานายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใดในภูมิใด ธัมมายตนะจักไม่ เกิดขึ้นแก่สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? ฆานายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นรูปาวจรสัตว์ อรูปาวจร- *สัตว์ แต่ธัมมายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ ฆานายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้ว และธัมมายตนะก็จักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ในรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ. หรือว่า ธัมมายตนะจักไม่เกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใดในภูมิใด ฆานายตนะไม่เคย เกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์นั้นในภูมินั้น. ธัมมายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์นั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ในกามาวจรภูมิ แต่ฆานายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ ธัมมายตนะจักไม่เกิดขึ้นและ ฆานายตนะก็ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ในรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ. [๕๑๘] รูปายตนะไม่เกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใดในภูมิใด มนายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่ สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? รูปายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นอรูปสัตว์ แต่มนายตนะ จักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ รูปายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้ว และมนายตนะ ก็จักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งอยู่ในชั้นสุทธาวาส ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ใน อรูปภูมิ. หรือว่า มนายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด รูปายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้ว แก่สัตว์นั้นในภูมินั้น. มนายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ในปัญจ- *โวการภูมิ ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์ แต่รูปายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ มนายตนะจักไม่เกิดขึ้นและรูปายตนะก็ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งอยู่ใน ชั้นสุทธาวาส ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ในอรูปภูมิ. [๕๑๙] รูปายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใดในภูมิใด ธัมมายตนะจักไม่เกิด ขึ้นแก่สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? รูปายตนะไม่เกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นอรูปสัตว์ แต่ธัมมายตนะ จักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ รูปายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้ว และธัมมายตนะก็ จักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งอยู่ในชั้นสุทธาวาส ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ใน อรูปภูมิ. หรือว่า ธัมมายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด รูปายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้ว แก่สัตว์นั้นในภูมินั้น. ธัมมายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ในปัญจ- *โวการภูมิ แต่รูปายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ ธัมมายตนะจักไม่ เกิดขึ้น และรูปายตนะก็ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งอยู่ในชั้นสุทธาวาส ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ ในอรูปภูมิ. [๕๒๐] มนายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์ใดในภูมิใด ธัมมายตนะจักไม่เกิดขึ้น แก่สัตว์นั้นในภูมินั้นหรือ? มนายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นอสัญญสัตว์ แต่ ธัมมายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ มนายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้ว และ ธัมมายตนะก็จักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งอยู่ในชั้นสุทธาวาส. หรือว่า ธัมมายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์ใดในภูมิใด มนายตนะไม่เคยเกิดขึ้นแล้ว แก่สัตว์นั้นในภูมินั้น. ธัมมายตนะจักไม่เกิดขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งเป็นปัจฉิมภวิกสัตว์ แต่มนายตนะ ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้นก็หาไม่ ธัมมายตนะจักไม่เกิดขึ้น และมนายตนะก็ ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นในภูมินั้น ซึ่งอยู่ในชั้นสุทธาวาส.
อุปาทวาร จบ.

             เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๓๘ บรรทัดที่ ๒๖๙๖-๔๕๔๗ หน้าที่ ๑๐๙-๑๘๓. http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=38&A=2696&Z=4547&pagebreak=0 http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=38&A=2696&pagebreak=0              ฟังเนื้อความพระไตรปิฎก : [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], [12], [13], [14], [15], [16], [17], [18], [19], [20], [21], [22], [23], [24], [25], [26], [27]              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=38&siri=14              ศึกษาอรรถกถาได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=38&i=296              พระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=38&A=1930              The Pali Tipitaka in Roman :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=38&A=1930              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๘ http://84000.org/tipitaka/read/?index_38

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกชองแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย

บันทึก ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖. บันทึก ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙. บันทึกล่าสุด ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]