ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับหลวง   ฉบับมหาจุฬาฯ   บาลีอักษรไทย   PaliRoman 
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกชองแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๓๘ พระอภิธรรมปิฎก เล่มที่ ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑
ปทโสธนมูลจักกวาร ๒
[๔๒] รูป คือรูปขันธ์หรือ? ปิยรูป สาตรูป เรียกว่า รูป แต่ไม่ใช่รูปขันธ์ รูปขันธ์ เป็นรูปด้วย เป็นรูปขันธ์ด้วย ขันธ์ คือเวทนาขันธ์หรือ? เวทนาขันธ์ เป็นขันธ์ด้วย เป็นเวทนาขันธ์ด้วย ขันธ์ที่เหลือนอกนั้น เป็นขันธ์ แต่ ไม่ใช่เวทนาขันธ์. [๔๓] รูป คือรูปขันธ์หรือ? ปิยรูป สาตรูป เรียกว่า รูป แต่ไม่ใช่รูปขันธ์ รูปขันธ์ เป็นรูปด้วย เป็นรูปขันธ์ด้วย. ขันธ์ คือสัญญาขันธ์หรือ? สัญญาขันธ์ เป็นขันธ์ด้วย เป็นสัญญาขันธ์ด้วย ขันธ์ที่เหลือนอกนั้น เป็นขันธ์ แต่ ไม่ใช่สัญญาขันธ์. [๔๔] รูป คือรูปขันธ์หรือ? ปิยรูป สาตรูป เรียกว่า รูป แต่ไม่ใช่รูปขันธ์ รูปขันธ์ เป็นรูปด้วย เป็นรูปขันธ์ด้วย. ขันธ์ คือสังขารขันธ์หรือ? สังขารขันธ์ เป็นขันธ์ด้วย เป็นสังขารขันธ์ด้วย ขันธ์ที่เหลือนอกนั้น เป็นขันธ์ แต่ ไม่ใช่สังขารขันธ์. [๔๕] รูป คือรูปขันธ์หรือ? ปิยรูป สาตรูป เรียกว่า รูป แต่ไม่ใช่รูปขันธ์ รูปขันธ์ เป็นรูปด้วย เป็นรูปขันธ์ด้วย. ขันธ์ คือวิญญาณขันธ์หรือ? วิญญาณขันธ์ เป็นขันธ์ด้วย เป็นวิญญาณขันธ์ด้วย ขันธ์ที่เหลือนอกนั้น เป็นขันธ์ แต่ ไม่ใช่วิญญาณขันธ์. [๔๖] เวทนา คือเวทนาขันธ์หรือ? ถูกแล้ว. ขันธ์ คือรูปขันธ์หรือ? รูปขันธ์ เป็นขันธ์ด้วย เป็นรูปขันธ์ด้วย ขันธ์ที่เหลือนอกนั้น เป็นขันธ์ แต่ไม่ใช่ รูปขันธ์. [๔๗] เวทนา คือเวทนาขันธ์หรือ? ถูกแล้ว. ขันธ์ คือสัญญาขันธ์หรือ? สัญญาขันธ์ เป็นขันธ์ด้วย เป็นสัญญาขันธ์ด้วย ขันธ์ที่เหลือนอกนั้น เป็นขันธ์ แต่ ไม่ใช่สัญญาขันธ์. [๔๘] เวทนา คือเวทนาขันธ์หรือ? ถูกแล้ว. ขันธ์ คือสังขารขันธ์หรือ? สังขารขันธ์ เป็นขันธ์ด้วย เป็นสังขารขันธ์ด้วย ขันธ์ที่เหลือนอกนั้น เป็นขันธ์ แต่ ไม่ใช่สังขารขันธ์. [๔๙] เวทนา คือเวทนาขันธ์หรือ? ถูกแล้ว. ขันธ์ คือวิญญาณขันธ์หรือ? วิญญาณขันธ์ เป็นขันธ์ด้วย เป็นวิญญาณขันธ์ด้วย ขันธ์ที่เหลือนอกนั้น เป็นขันธ์ แต่ ไม่ใช่วิญญาณขันธ์. [๕๐] สัญญา คือสัญญาขันธ์หรือ? ทิฏฐิสัญญา เป็นสัญญา แต่ไม่ใช่สัญญาขันธ์ สัญญาขันธ์ เป็นสัญญาด้วย เป็น สัญญาขันธ์ด้วย. ขันธ์ คือรูปขันธ์หรือ? รูปขันธ์ เป็นขันธ์ด้วย เป็นรูปขันธ์ด้วย ขันธ์ที่เหลือนอกนั้น เป็นขันธ์ แต่ไม่ใช่ รูปขันธ์. [๕๑] สัญญา คือสัญญาขันธ์หรือ? ทิฏฐิสัญญา เป็นสัญญา แต่ไม่ใช่สัญญาขันธ์ สัญญาขันธ์ เป็นสัญญาด้วย เป็น สัญญาขันธ์ด้วย. ขันธ์ คือเวทนาขันธ์หรือ? เวทนาขันธ์ เป็นขันธ์ด้วย เป็นเวทนาขันธ์ด้วย ขันธ์ที่เหลือนอกนั้น เป็นขันธ์ แต่ ไม่ใช่เวทนาขันธ์. [๕๒] สัญญา คือสัญญาขันธ์หรือ? ทิฏฐิสัญญา เป็นสัญญา แต่ไม่ใช่สัญญาขันธ์ สัญญาขันธ์ เป็นสัญญาด้วย เป็น สัญญาขันธ์ด้วย. ขันธ์ คือสังขารขันธ์หรือ? สังขารขันธ์ เป็นขันธ์ด้วย เป็นสังขารขันธ์ด้วย ขันธ์ที่เหลือนอกนั้น เป็นขันธ์ แต่ ไม่ใช่สังขารขันธ์. [๕๓] สัญญา คือสัญญาขันธ์หรือ? ทิฏฐิสัญญา เป็นสัญญา แต่ไม่ใช่สัญญาขันธ์ สัญญาขันธ์ เป็นสัญญาด้วย เป็น สัญญาขันธ์ด้วย. ขันธ์ คือวิญญาณขันธ์หรือ? วิญญาณขันธ์ เป็นขันธ์ด้วย เป็นวิญญาณขันธ์ด้วย ขันธ์ที่เหลือนอกนั้น เป็นขันธ์ แต่ไม่ใช่วิญญาณขันธ์. [๕๔] สังขาร คือสังขารขันธ์หรือ? ยกเว้นสังขารขันธ์เสียแล้ว สังขารที่เหลือนอกนั้น เป็นสังขาร แต่ไม่ใช่สังขารขันธ์ สังขารขันธ์ เป็นสังขารด้วย เป็นสังขารขันธ์ด้วย. ขันธ์ คือรูปขันธ์หรือ? รูปขันธ์ เป็นขันธ์ด้วย เป็นรูปขันธ์ด้วย ขันธ์ที่เหลือนอกนั้น เป็นขันธ์ แต่ไม่ใช่ รูปขันธ์? [๕๕] สังขาร คือสังขารขันธ์หรือ? ยกเว้นสังขารขันธ์เสียแล้ว สังขารที่เหลือนอกนั้น เป็นสังขาร แต่ไม่ใช่สังขารขันธ์ สังขารขันธ์ เป็นสังขารด้วย เป็นสังขารขันธ์ด้วย. ขันธ์ คือเวทนาขันธ์หรือ? เวทนาขันธ์ เป็นขันธ์ด้วย เป็นเวทนาขันธ์ด้วย ขันธ์ที่เหลือนอกนั้น เป็นขันธ์ แต่ไม่ใช่ เวทนาขันธ์. [๕๖] สังขาร คือสังขารขันธ์หรือ? ยกเว้นสังขารขันธ์เสียแล้ว สังขารที่เหลือนอกนั้น เป็นสังขาร แต่ไม่ใช่สังขารขันธ์ สังขารขันธ์ เป็นสังขารด้วย เป็นสังขารขันธ์ด้วย. ขันธ์ คือสัญญาขันธ์หรือ? สัญญาขันธ์ เป็นขันธ์ด้วย เป็นสัญญาขันธ์ด้วย ขันธ์ที่เหลือนอกนั้น เป็นขันธ์ แต่ ไม่ใช่สัญญาขันธ์. [๕๗] สังขาร คือสังขารขันธ์หรือ? ยกเว้นสังขารขันธ์เสีย สังขารที่เหลือนอกนั้น เป็นสังขาร แต่ไม่ใช่สังขารขันธ์ สังขารขันธ์เป็นสังขารด้วย เป็นสังขารขันธ์ด้วย. ขันธ์ คือวิญญาณขันธ์หรือ? วิญญาณขันธ์เป็นขันธ์ด้วย เป็นวิญญาณขันธ์ด้วย ขันธ์ที่เหลือนอกนั้น เป็นขันธ์ แต่ ไม่ใช่วิญญาณขันธ์. [๕๘] วิญญาณ คือวิญญาณขันธ์หรือ? ถูกแล้ว. ขันธ์ คือรูปขันธ์หรือ? รูปขันธ์ เป็นขันธ์ด้วย เป็นรูปขันธ์ด้วย ขันธ์ที่เหลือนอกนั้น เป็นขันธ์ แต่ไม่ใช่รูปขันธ์. [๕๙] วิญญาณ คือวิญญาณขันธ์หรือ? ถูกแล้ว. ขันธ์ คือเวทนาขันธ์หรือ? เวทนาขันธ์ เป็นขันธ์ด้วย เป็นเวทนาขันธ์ด้วย ขันธ์ที่เหลือนอกนั้น เป็นขันธ์ แต่ไม่ใช่ เวทนาขันธ์. [๖๐] วิญญาณ คือวิญญาณขันธ์หรือ? ถูกแล้ว. ขันธ์ คือสัญญาขันธ์หรือ? สัญญาขันธ์ เป็นขันธ์ด้วย เป็นสัญญาขันธ์ด้วย ขันธ์ที่เหลือนอกนั้น เป็นขันธ์ แต่ไม่ใช่ สัญญาขันธ์. [๖๑] วิญญาณ คือวิญญาณขันธ์หรือ? ถูกแล้ว. ขันธ์ คือสังขารขันธ์หรือ? สังขารขันธ์ เป็นขันธ์ด้วย เป็นสังขารขันธ์ด้วย ขันธ์ที่เหลือนอกนั้น เป็นขันธ์ แต่ไม่ใช่ สังขารขันธ์. [๖๒] ไม่ใช่รูป ไม่ใช่รูปขันธ์หรือ? ถูกแล้ว. ไม่ใช่ขันธ์ ไม่ใช่เวทนาขันธ์หรือ? ถูกแล้ว. ไม่ใช่รูป ไม่ใช่รูปขันธ์หรือ? ถูกแล้ว. ไม่ใช่ขันธ์ ไม่ใช่สัญญาขันธ์หรือ? ถูกแล้ว. ไม่ใช่รูป ไม่ใช่รูปขันธ์หรือ? ถูกแล้ว. ไม่ใช่ขันธ์ ไม่ใช่สังขารขันธ์หรือ? ถูกแล้ว. ไม่ใช่รูป ไม่ใช่รูปขันธ์หรือ? ถูกแล้ว. ไม่ใช่ขันธ์ ไม่ใช่วิญญาณขันธ์หรือ? ถูกแล้ว. [๖๓] ไม่ใช่เวทนา ไม่ใช่เวทนาขันธ์หรือ? ถูกแล้ว. ไม่ใช่ขันธ์ ไม่ใช่รูปขันธ์หรือ? ถูกแล้ว. ไม่ใช่เวทนา ไม่ใช่เวทนาขันธ์หรือ? ถูกแล้ว. ไม่ใช่ขันธ์ ไม่ใช่สัญญาขันธ์หรือ? ถูกแล้ว. ไม่ใช่เวทนา ไม่ใช่เวทนาขันธ์หรือ? ถูกแล้ว. ไม่ใช่ขันธ์ ไม่ใช่สังขารขันธ์หรือ? ถูกแล้ว. ไม่ใช่เวทนา ไม่ใช่เวทนาขันธ์หรือ? ถูกแล้ว. ไม่ใช่ขันธ์ ไม่ใช่วิญญาณขันธ์หรือ? ถูกแล้ว. [๖๔] ไม่ใช่สัญญา ไม่ใช่สัญญาขันธ์หรือ? ถูกแล้ว. ไม่ใช่ขันธ์ ไม่ใช่รูปขันธ์หรือ? ถูกแล้ว. ไม่ใช่สัญญา ไม่ใช่สัญญาขันธ์หรือ? ถูกแล้ว. ไม่ใช่ขันธ์ ไม่ใช่เวทนาขันธ์หรือ? ถูกแล้ว. ไม่ใช่สัญญา ไม่ใช่สัญญาขันธ์หรือ? ถูกแล้ว. ไม่ใช่ขันธ์ ไม่ใช่สังขารขันธ์หรือ? ถูกแล้ว. ไม่ใช่สัญญา ไม่ใช่สัญญาขันธ์หรือ? ถูกแล้ว. ไม่ใช่ขันธ์ ไม่ใช่วิญญาณขันธ์หรือ? ถูกแล้ว. [๖๕] ไม่ใช่สังขาร ไม่ใช่สังขารขันธ์หรือ? ถูกแล้ว. ไม่ใช่ขันธ์ ไม่ใช่รูปขันธ์หรือ? ถูกแล้ว. ไม่ใช่สังขาร ไม่ใช่สังขารขันธ์หรือ? ถูกแล้ว. ไม่ใช่ขันธ์ ไม่ใช่เวทนาขันธ์หรือ? ถูกแล้ว. ไม่ใช่สังขาร ไม่ใช่สังขารขันธ์หรือ? ถูกแล้ว. ไม่ใช่ขันธ์ ไม่ใช่สัญญาขันธ์หรือ? ถูกแล้ว. ไม่ใช่สังขาร ไม่ใช่สังขารขันธ์หรือ? ถูกแล้ว. ไม่ใช่ขันธ์ ไม่ใช่วิญญาณขันธ์หรือ? ถูกแล้ว. [๖๖] ไม่ใช่วิญญาณ ไม่ใช่วิญญาณขันธ์หรือ? ถูกแล้ว. ไม่ใช่ขันธ์ ไม่ใช่รูปขันธ์หรือ? ถูกแล้ว. ไม่ใช่วิญญาณ ไม่ใช่วิญญาณขันธ์หรือ? ถูกแล้ว. ไม่ใช่ขันธ์ ไม่ใช่เวทนาขันธ์หรือ? ถูกแล้ว. ไม่ใช่วิญญาณ ไม่ใช่วิญญาณขันธ์หรือ? ถูกแล้ว. ไม่ใช่ขันธ์ ไม่ใช่สัญญาขันธ์หรือ? ถูกแล้ว. ไม่ใช่วิญญาณ ไม่ใช่วิญญาณขันธ์หรือ? ถูกแล้ว. ไม่ใช่ขันธ์ ไม่ใช่สังขารขันธ์หรือ? ถูกแล้ว.

             เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๓๘ บรรทัดที่ ๖๙๖-๘๘๓ หน้าที่ ๒๙-๓๖. http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=38&A=696&Z=883&pagebreak=0 http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=38&A=696&pagebreak=0              ฟังเนื้อความพระไตรปิฎก : [1], [2]              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=38&siri=5              ศึกษาอรรถกถาได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=38&i=42              พระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=38&A=450              อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=7560              The Pali Tipitaka in Roman :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=38&A=450              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=7560              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๘ http://84000.org/tipitaka/read/?index_38

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกชองแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย

บันทึก ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖. บันทึก ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙. บันทึกล่าสุด ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]