ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับหลวง   ฉบับมหาจุฬาฯ   บาลีอักษรไทย   PaliRoman 
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกชองแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๓๙ พระอภิธรรมปิฎก เล่มที่ ๖ ยมกปกรณ์ ภาค ๒
       [๑๓๙๕] ผู้ใดย่อมกำหนดรู้จักขุนทรีย์ ผู้นั้นเคยละแล้วซึ่ง
โทมนัสสินทรีย์หรือ
       ถูกแล้ว
       หรือว่า ผู้ใดเคยละแล้วซึ่งโทมนัสสินทรีย์ ผู้นั้นย่อมกำหนด
รู้จักขุนทรีย์
       บุคคล ๒ จำพวกเคยละโทมนัสสินทรีย์แล้ว แต่ย่อมกำหนดรู้จักขุนทรีย์
ก็หาไม่ บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรค เคยละโทมนัสสินทรีย์แล้ว
และย่อมกำหนดรู้จักขุนทรีย์
       [๑๓๙๖] ผู้ใดย่อมกำหนดรู้จักขุนทรีย์ ผู้นั้นเคยเจริญแล้วซึ่ง
อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์หรือ
       ถูกแล้ว
       หรือว่า ผู้ใดเคยเจริญแล้วซึ่งอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ผู้นั้น
ย่อมกำหนดรู้จักขุนทรีย์
       บุคคล ๖ จำพวก เคยเจริญแล้วซึ่งอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ แต่ย่อม
กำหนดรู้จักขุนทรีย์ก็หาไม่ บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรค เคยเจริญ
แล้วซึ่งอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ และย่อมกำหนดรู้จักขุนทรีย์
       [๑๓๙๗] ผู้ใดย่อมกำหนดรู้จักขุนทรีย์ ผู้นั้นเคยเจริญแล้วซึ่ง
อัญญินทรีย์หรือ
       หามิได้
       หรือว่า ผู้ใดเคยเจริญแล้วซึ่งอัญญินทรีย์ ผู้นั้นย่อมกำหนดรู้
จักขุนทรีย์หรือ
       หามิได้
       [๑๓๙๘] ผู้ใดย่อมกำหนดรู้จักขุนทรีย์ ผู้นั้นเคยทำให้แจ้งแล้ว
ซึ่งอัญญาตาวินทรีย์
       หามิได้
       หรือว่า ผู้ใดเคยทำให้แจ้งแล้วซึ่งอัญญาตาวินทรีย์ ผู้นั้นย่อม
กำหนดรู้จักขุนทรีย์
       หามิได้
       [๑๓๙๙] ผู้ใดย่อมละโทมนัสสินทรีย์ ผู้นั้นเคยเจริญแล้วซึ่ง
อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์หรือ
       ถูกแล้ว
       หรือว่า ผู้ใดเคยเจริญแล้วซึ่งอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ ผู้นั้น
ย่อมละโทมนัสสินทรีย์
       บุคคล ๖ จำพวกเคยเจริญแล้วซึ่งอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์แต่ย่อมละ
โทมนัสสินทรีย์ก็หาไม่ ผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรค เคยเจริญแล้วซึ่ง
อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ และย่อมละโทมนัสสินทรีย์
       [๑๔๐๐] ผู้ใดย่อมละโทมนัสสินทรีย์ ผู้นั้นเคยเจริญแล้วซึ่ง
อัญญินทรีย์หรือ
       หามิได้
       หรือว่า ผู้ใดเจริญแล้วซึ่งอัญญินทรีย์ ผู้นั้นย่อมละโทมนัส
สินทรีย์
       หามิได้
       [๑๔๐๑] ผู้ใดย่อมละโทมนัสสินทรีย์ ผู้นั้นเคยทำให้แจ้งแล้ว
ซึ่งอัญญาตาวินทรีย์หรือ
       หามิได้
       หรือว่า ผู้ใดเคยทำให้แจ้งแล้วซึ่งอัญญาตาวินทรีย์ ผู้นั้น
ย่อมละโทมนัสสินทรีย์
       หามิได้
       [๑๔๐๒] ผู้ใดย่อมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ ผู้นั้น
เคยเจริญแล้วซึ่งอัญญินทรีย์ หรือ
       หามิได้
       หรือว่า ผู้ใดเคยเจริญแล้วซึ่งอัญญินทรีย์ ผู้นั้นย่อมเจริญ
อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์
       หามิได้
       [๑๔๐๓] ผู้ใดย่อมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ ผู้นั้น
เคยทำให้แจ้งแล้วซึ่งอัญญาตาวินทรีย์ หรือ
       หามิได้
       หรือว่า ผู้ใดเคยทำให้แจ้งแล้วซึ่งอัญญาตาวินทรีย์ ผู้นั้น
ย่อมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์
       หามิได้
       [๑๔๐๔] ผู้ใดย่อมเจริญอัญญินทรีย์ ผู้นั้นเคยทำให้แจ้ง
แล้วซึ่งอัญญาตาวินทรีย์ หรือ
       หามิได้
       หรือว่า ผู้ใดเคยทำให้แจ้งแล้วซึ่งอัญญาตาวินทรีย์ ผู้นั้น
ย่อมเจริญอัญญินทรีย์
       หามิได้

             เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๓๙ บรรทัดที่ ๑๔๘๔๖-๑๔๙๑๑ หน้าที่ ๖๐๗-๖๐๙. http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=39&A=14846&Z=14911&pagebreak=0 http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=39&A=14846&pagebreak=0              ฟังเนื้อความพระไตรปิฎก : [คลิกเพื่อฟัง]              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=39&siri=27              ศึกษาอรรถกถาได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=39&i=1395              พระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=39&A=10784              The Pali Tipitaka in Roman :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=39&A=10784              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๙ http://84000.org/tipitaka/read/?index_39

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกชองแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย

บันทึก ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖. บันทึก ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙. บันทึกล่าสุด ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]