ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับหลวง   ฉบับมหาจุฬาฯ   บาลีอักษรไทย   PaliRoman 
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกชองแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๓๙ พระอภิธรรมปิฎก เล่มที่ ๖ ยมกปกรณ์ ภาค ๒
       [๑๔๐๕] ผู้ใดย่อมไม่กำหนดรู้จักขุนทรีย์ ผู้นั้นไม่เคยละแล้ว
ซึ่งโทมนัสสินทรีย์ หรือ
       บุคคล ๒ จำพวกย่อมไม่กำหนดรู้จักขุนทรีย์ แต่จะไม่เคยละแล้วซึ่ง
โทมนัสสินทรีย์ก็หาไม่ บุคคล ๖ จำพวกย่อมไม่กำหนดรู้จักขุนทรีย์และไม่เคย
ละแล้วซึ่งโทมนัสสินทรีย์
       หรือว่า ผู้ใดไม่เคยละแล้วซึ่งโทมนัสสินทรีย์ ผู้นั้นย่อมไม่
กำหนดรู้จักขุนทรีย์
       ถูกแล้ว
       [๑๔๐๖] ผู้ใดย่อมไม่กำหนดรู้จักขุนทรีย์ ผู้นั้นไม่เคยเจริญ
แล้วซึ่งอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ หรือ
       บุคคล ๖ จำพวกย่อมไม่กำหนดรู้จักขุนทรีย์ แต่จะไม่เคยเจริญแล้วซึ่ง
อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ก็หาไม่ บุคคล ๒ จำพวกย่อมไม่กำหนดรู้จักขุนทรีย์
และไม่เคยเจริญแล้วซึ่งอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์
       หรือว่า ผู้ใดไม่เคยเจริญแล้วซึ่งอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์
ผู้นั้นย่อมไม่กำหนดรู้จักขุนทรีย์
       ถูกแล้ว
       [๑๔๐๗] ผู้ใดไม่กำหนดรู้จักขุนทรีย์ ผู้นั้นไม่เคยเจริญแล้ว
ซึ่งอัญญินทรีย์ หรือ
       พระอรหันต์ย่อมไม่กำหนดรู้จักขุนทรีย์ แต่จะไม่เคยเจริญแล้วซึ่ง
อัญญินทรีย์ก็หาไม่ บุคคล ๗ จำพวก ย่อมไม่กำหนดรู้จักขุนทรีย์ และไม่เคย
เจริญแล้วซึ่งอัญญินทรีย์
       หรือว่า ผู้ใดไม่เคยเจริญแล้วซึ่งอัญญินทรีย์ ผู้นั้นย่อมไม่
กำหนดรู้จักขุนทรีย์
       บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรค ไม่เคยเจริญแล้วซึ่งอัญญิน-
*ทรีย์ แต่ย่อมไม่กำหนดรู้จักขุนทรีย์ก็หาไม่ บุคคล ๗ จำพวกไม่เคยเจริญแล้ว
ซึ่งอัญญินทรีย์ และย่อมไม่กำหนดรู้จักขุนทรีย์
       [๑๔๐๘] ผู้ใดไม่กำหนดรู้จักขุนทรีย์ ผู้นั้นไม่เคยทำให้แจ้ง
แล้วซึ่งอัญญาตาวินทรีย์ หรือ
       พระอรหันต์ย่อมไม่กำหนดรู้จักขุนทรีย์ แต่จะไม่เคยทำให้แจ้งแล้วซึ่ง
อัญญาตาวินทรีย์ก็หาไม่ บุคคล ๘ จำพวก ย่อมไม่กำหนดรู้จักขุนทรีย์ และไม่เคย
ทำให้แจ้งแล้วซึ่งอัญญาตาวินทรีย์
       หรือว่า ผู้ใดไม่เคยทำให้แจ้งแล้วซึ่งอัญญาตาวินทรีย์ ผู้นั้น
ย่อมไม่กำหนดรู้จักขุนทรีย์
       บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรค ไม่เคยทำให้แจ้งแล้วซึ่ง
อัญญาตาวินทรีย์ แต่ย่อมไม่กำหนดรู้จักขุนทรีย์ก็หาไม่ บุคคล ๘ จำพวกไม่เคย
กำหนดรู้แล้วซึ่งอัญญาตาวินทรีย์ และย่อมไม่กำหนดรู้จักขุนทรีย์
       [๑๔๐๙] ผู้ใดย่อมไม่ละโทมนัสสินทรีย์ ผู้นั้นไม่เคยเจริญ
แล้วซึ่งอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ หรือ
       บุคคล ๖ จำพวกย่อมไม่ละโทมนัสสินทรีย์ แต่จะไม่เคยเจริญแล้วซึ่ง
อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ก็หาไม่ บุคคล ๒ จำพวกย่อมไม่ละโทมนัสสินทรีย์
และไม่เคยเจริญแล้วซึ่งอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์
       หรือว่า ผู้ใดไม่เคยเจริญแล้วซึ่งอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ ผู้
นั้นย่อมไม่ละโทมนัสสินทรีย์
       ถูกแล้ว
       [๑๔๑๐] ผู้ใดย่อมไม่ละโทมนัสสินทรีย์ ผู้นั้นไม่เคยเจริญแล้ว
ซึ่งอัญญินทรีย์ หรือ
       พระอรหันต์ย่อมไม่ละโทมนัสสินทรีย์ แต่จะไม่เคยเจริญแล้วซึ่งอัญญิน
ทรีย์ก็หาไม่ บุคคล ๗ จำพวกย่อมไม่ละโทมนัสสินทรีย์ และไม่เคยเจริญแล้ว
ซึ่งอัญญินทรีย์
       หรือว่า ผู้ใดไม่เคยเจริญแล้วซึ่งอัญญินทรีย์ ผู้นั้นย่อมไม่
ละโทมนัสสินทรีย์
       ท่านผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรค ไม่เคยเจริญแล้วซึ่งอัญญิน-
*ทรีย์ แต่ย่อมไม่ละโทมนัสสินทรีย์ก็หาไม่ บุคคล ๗ จำพวกไม่เคยเจริญแล้วซึ่ง
อัญญินทรีย์ และย่อมไม่ละโทมนัสสินทรีย์
       [๑๔๑๑] ผู้ใดย่อมไม่ละโทมนัสสินทรีย์ ผู้นั้นไม่เคยทำให้
แจ้งแล้วซึ่งอัญญาตาวินทรีย์ หรือ
       พระอรหันต์ย่อมไม่ละโทมนัสสินทรีย์ แต่จะไม่เคยทำให้แจ้งแล้วซึ่ง
อัญญาตาวินทรีย์ก็หาไม่ บุคคล ๘ จำพวกย่อมไม่ละโทมนัสสินทรีย์ และไม่เคย
ทำให้แจ้งแล้วซึ่งอัญญาตาวินทรีย์
       หรือว่า ผู้ใดไม่เคยทำให้แจ้งแล้วซึ่งอัญญาตาวินทรีย์ ผู้นั้น
ย่อมไม่ละโทมนัสสินทรีย์
       ท่านผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรค ไม่เคยทำให้แจ้งแล้วซึ่ง
อัญญาตาวินทรีย์ แต่ย่อมไม่ละโทมนัสสินทรีย์ก็หาไม่ บุคคล ๘ จำพวกไม่เคย
ทำให้แจ้งแล้วซึ่งอัญญาตาวินทรีย์ และย่อมไม่ละโทมนัสสินทรีย์
       [๑๔๑๒] ผู้ใดย่อมไม่เจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ ผู้นั้น
ไม่เคยเจริญแล้วซึ่งอัญญินทรีย์ หรือ
       พระอรหันต์ย่อมไม่เจริญอนัญญัสสามีตินทรีย์ แต่จะไม่เคยเจริญแล้วซึ่ง
อัญญินทรีย์ก็หาไม่ บุคคล ๗ จำพวกย่อมไม่เจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์
และไม่เคยเจริญแล้วซึ่งอัญญินทรีย์
       หรือว่า ผู้ใดไม่เคยเจริญแล้วซึ่งอัญญินทรีย์ ผู้นั้นย่อมไม่
เจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์
       บุคคลที่ ๘ ไม่เคยเจริญแล้วซึ่งอัญญินทรีย์ แต่ย่อมไม่เจริญอนัญญา-
*ตัญญัสสามีตินทรีย์ก็หาไม่ บุคคล ๗ จำพวกไม่เคยเจริญแล้วซึ่งอัญญินทรีย์ และ
ย่อมไม่เจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์
       [๑๔๑๓] ผู้ใดย่อมไม่เจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ ผู้นั้น
ไม่เคยทำให้แจ้งแล้วซึ่งอัญญาตาวินทรีย์ หรือ
       พระอรหันต์ย่อมไม่เจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ แต่จะไม่เคยทำให้
แจ้งแล้วซึ่งอัญญาตาวินทรีย์ก็หาไม่ บุคคล ๗ จำพวกย่อมไม่เจริญอนัญญาตัญญัส-
*สามีตินทรีย์ และไม่เคยทำให้แจ้งแล้วซึ่งอัญญาตาวินทรีย์
       หรือว่า ผู้ใดไม่เคยทำให้แจ้งแล้วซึ่งอัญญาตาวินทรีย์ ผู้นั้น
ย่อมไม่เจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์
       บุคคลที่ ๘ ไม่เคยทำให้แจ้งแล้วซึ่งอัญญาตาวินทรีย์ แต่ย่อมไม่เจริญ
อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ก็หาไม่ บุคคล ๗ จำพวกไม่เคยทำให้แจ้งแล้วซึ่ง
อัญญาตาวินทรีย์ และย่อมไม่เจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์
       [๑๔๑๔] ผู้ใดย่อมไม่เจริญอัญญินทรีย์ ผู้นั้นไม่เคยทำให้แจ้ง
แล้วซึ่งอัญญาตาวินทรีย์ หรือ
       พระอรหันต์ย่อมไม่เจริญอัญญินทรีย์ แต่จะไม่เคยทำให้แจ้งแล้วซึ่งอัญญา
ตาวินทรีย์ก็หาไม่ บุคคล ๕ จำพวก ย่อมไม่เจริญอัญญินทรีย์ และไม่เคยทำให้
แจ้งแล้วซึ่งอัญญาตาวินทรีย์
       หรือว่า ผู้ใดไม่เคยทำให้แจ้งแล้วซึ่งอัญญาตาวินทรีย์ ผู้นั้น
ย่อมไม่เจริญอัญญินทรีย์
       ผู้ที่มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตตมรรค ๓ จำพวก ไม่เคยทำให้แจ้งแล้ว
ซึ่งอัญญาตาวินทรีย์ แต่ย่อมไม่เจริญอัญญินทรีย์ก็หาไม่ บุคคล ๕ จำพวก ไม่เคย
ทำให้แจ้งแล้วซึ่งอัญญาตาวินทรีย์ และย่อมไม่เจริญอัญญินทรีย์

             เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๓๙ บรรทัดที่ ๑๔๙๑๒-๑๕๐๐๕ หน้าที่ ๖๐๙-๖๑๓. http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=39&A=14912&Z=15005&pagebreak=0 http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=39&A=14912&pagebreak=0              ฟังเนื้อความพระไตรปิฎก : [1], [2]              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=39&siri=28              ศึกษาอรรถกถาได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=39&i=1405              พระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=39&A=10822              The Pali Tipitaka in Roman :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=39&A=10822              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๙ http://84000.org/tipitaka/read/?index_39

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกชองแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย

บันทึก ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖. บันทึก ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙. บันทึกล่าสุด ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]