ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับหลวง   ฉบับมหาจุฬาฯ   บาลีอักษรไทย   PaliRoman 
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกชองแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๔ พระอภิธรรมปิฎก เล่มที่ ๑๑ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๕
วิปากัตติกเหตุทุกะ
[๕๘] เหตุธรรมที่เป็นวิปากธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นวิปากธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นวิปากธัมมธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นวิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นเนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็น- *เนววิปากนวิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๙] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในอาเสวนปัจจัย มี " ๒ ในกัมมปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในวิปากปัจจัย มี " ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๓ [๖๐] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๒ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๓
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงให้พิสดารเหมือนปฏิจจวาร
[๖๑] เหตุธรรมที่เป็นวิปากธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นวิปาก- *ธรรม โดยเหตุปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นวิปากธัมมธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นวิปากธัมม- *ธรรม โดยเหตุปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นเนววิปากนวิปากธัมมธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็น เนววิปากนวิปากธัมมธรรม โดยเหตุปัจจัย [๖๒] เหตุธรรมที่เป็นวิปากธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นวิปาก- *ธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นวิปากธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นวิปากธัมมธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นวิปากธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นเนววิปากนวิปาก- *ธัมมธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นวิปากธัมมธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นวิปากธัมม- *ธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นวิปากธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นวิปากธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นวิปากธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นเนววิปาก- *นวิปากธัมมธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นเนววิปากนวิปากธัมมธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็น เนววิปากนวิปากธัมมธรรม โดยอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย [๖๓] เหตุธรรมที่เป็นวิปากธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นวิปาก- *ธรรม โดยอธิปติปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นวิปากธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นวิปากธัมมธรรม โดยอธิปติปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นวิปากธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นเนววิปากนวิปาก- *ธัมมธรรม โดยอธิปติปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นวิปากธัมมธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นวิปากธัมม- *ธรรม โดยอธิปติปัจจัย มี ๒ นัย เหตุธรรมที่เป็นเนววิปากนวิปากธัมมธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็น เนววิปากนวิปากธัมมธรรม โดยอธิปติปัจจัย [๖๔] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๖ ในอนันตรปัจจัย มี " ๕ ในสมนันตรปัจจัย มี " ๕ ในสหชาตปัจจัย มี " ๓ ในอัญญมัญญปัจจัย มี " ๓ ในนิสสยปัจจัย มี " ๓ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในอาเสวนปัจจัย มี " ๒ ในวิปากปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๓ [๖๕] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๙ [๖๖] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ [๖๗] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙
ปัญหาวารในกุสลัตติกะฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น
[๖๘] นเหตุธรรม ที่เป็นวิปากธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นวิปาก- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นเนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นวิปาก- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นวิปากธรรม และนเหตุธรรมที่เป็นเนววิปากนวิปาก- *ธรรม อาศัยนเหตุธรรม ที่เป็นวิปากธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นวิปากธัมมธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นวิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นเนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นวิปาก- *ธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นวิปากธัมมธรรม และนเหตุธรรมที่เป็นเนววิปากนวิปาก- *ธัมมธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นวิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นเนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็น- *เนววิปากนวิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย นเหตุธรรมที่เป็นเนววิปากวิปากธัมมธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นวิปาก- *ธรรม และนเหตุธรรมที่เป็นเนววิปากนวิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย นเหตุธรรมที่เป็นเนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็น วิปากธัมมธรรม และนเหตุธรรมที่เป็นเนววิปากนวิปากธัมมธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๖๙] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๕ ในอธิปติปัจจัย มี " ๙ ในอนันตรปัจจัย มี " ๕ ในสมนันตรปัจจัย มี " ๕ ในสหชาตปัจจัย มี " ๑๓ ในอัญญมัญญปัจจัย มี " ๗ ในนิสสยปัจจัย มี " ๑๓ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๕ ในปุเรชาตปัจจัย มี " ๓ ในอาเสวนปัจจัย มี " ๒ ในกัมมปัจจัย มี " ๑๓ ในวิปากปัจจัย มี " ๙ ในอาหารปัจจัย มี " ๑๓ ฯลฯ ในสัมปยุตตปัจจัย มี " ๕ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑๓ [๗๐] นเหตุธรรมที่เป็นวิปากธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นวิปากธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจัย มี ๙ นัย [๗๑] นเหตุธรรมที่เป็นเนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัยนเหตุธรรม ที่เป็นวิปากธรรม เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะอารัมมณปัจจัย [๗๒] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๕ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๑๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อนันตรปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๕ ในปัจจัยที่ไม่ใช่สมนันตรปัจจัย มี " ๕ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อัญญมัญญปัจจัย มี " ๕ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อุปนิสสยปัจจัย มี " ๕ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๑๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๑๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๑๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่กัมมปัจจัย มี " ๒ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๕ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๓
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงให้พิสดารเหมือนปฏิจจวาร
[๗๓] นเหตุธรรมที่เป็นวิปากธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรม ที่เป็น- *วิปากธรรม โดยอารัมมณปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นวิปากธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็นวิปากธัมมธรรม โดยอารัมมณปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นวิปากธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็นเนววิปาก- *นวิปากธัมมธรรม โดยอารัมมณปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นวิปากธัมมธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็นวิปาก ธัมมธรรม โดยอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย นเหตุธรรมที่เป็นเนววิปากนวิปากธัมมธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรม ที่เป็นเนววิปากนวิปากธัมมธรรม โดยอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย [๗๔] นเหตุธรรมที่เป็นวิปากธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็นวิปาก- *ธรรม โดยอธิปติปัจจัย มี ๔ นัย นเหตุธรรมที่เป็นวิปากธัมมธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็นวิปาก- *ธัมมธรรม โดยอธิปติปัจจัย มี ๓ นัย นเหตุธรรมที่เป็นเนววิปากนวิปากธัมมธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรม ที่เป็นเนววิปากนวิปากธัมมธรรม โดยอธิปติปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นเนววิปากนวิปากธัมมธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรม ที่เป็นวิปากธรรม โดยอธิปติปัจจัย มี ๓ นัย [๗๕] นเหตุธรรมที่เป็นวิปากธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็น วิปากธรรม โดยอนันตรปัจจัย มี ๒ นัย นเหตุธรรมที่เป็นวิปากธัมมธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็นวิปาก ธัมมธรรม โดยอนันตรปัจจัย มี ๒ นัย นเหตุธรรมที่เป็นเนววิปากนวิปากธัมมธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรม ที่เป็นเนววิปากนวิปากธัมมธรรม โดยอนันตรปัจจัย มี ๓ นัย [๗๖] ในอารัมมณปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๑๐ ในอนันตรปัจจัย มี " ๗ ในสมนันตรปัจจัย มี " ๗ ในสหชาตปัจจัย มี " ๑๑ ในอัญญมัญญปัจจัย มี " ๗ ในนิสสยปัจจัย มี " ๑๓ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในอาเสวนปัจจัย มี " ๒ ในกัมมปัจจัย มี " ๙ ในวิปากปัจจัย มี " ๓ ในอาหารปัจจัย มี " ๗ ในอินทริยปัจจัย มี " ๙ ในฌานปัจจัย มี " ๗ ในมัคคปัจจัย มี " ๗ ในสัมปยุตตปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในวิปปยุตตปัจจัย มี " ๕ ในอัตถิปัจจัย มี " ๑๓ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑๓ [๗๗] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑๖ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๑๖ [๗๘] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ [๗๙] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙
ปัญหาวารในกุสลัตติกะฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น
วิปากัตติกเหตุทุกะ จบ

             เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๔ บรรทัดที่ ๑๐๓๙๖-๑๐๕๖๕ หน้าที่ ๔๓๕-๔๔๒. http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=44&A=10396&Z=10565&pagebreak=0 http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=44&A=10396&pagebreak=0              ฟังเนื้อความพระไตรปิฎก : [1], [2], [3]              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=44&siri=132              ศึกษาอรรถกถาได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=1969              พระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=44&A=6821              The Pali Tipitaka in Roman :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=44&A=6821              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๔ http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกชองแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย

บันทึก ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖. บันทึก ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙. บันทึกล่าสุด ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com