ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับหลวง   ฉบับมหาจุฬาฯ   บาลีอักษรไทย   PaliRoman 
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกชองแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๕ พระอภิธรรมปิฎก เล่มที่ ๑๒ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
นสนิทัสสนัตติกโนอาสวทุกสนิทสสนัตติกอาสวทุกะ
[๗๓๒] อาสวธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรมที่ไม่ใช่ สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๓๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๗๓๔] ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรมที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๓๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑
นสนิทัสสนัตติกนสาสวทุกสนิทัสสนัตติกสาสวทุกะ
[๗๓๖] สาสวธรรมที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สาสวธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๓๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑
นสนิทัสสนัตติกอาสวสัมปยุตตทุกะ
สนิทัสสนัตติกอาสวสัมปยุตตทุกะ
[๗๓๘] อาสวสัมปยุตตธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาสว- *สัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๓๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๗๔๐] อาสววิปปยุตตธรรมที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาสว- *วิปปยุตตธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๒๑ นัย
นสนิทัสสนัตติกนอาสวสาสวทุกสนิทัสสนัตติกอาสวสาสวทุกะ
[๗๔๑] อาสวะและสาสวธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาสว- *ธรรม และไม่ใช่อนาสวธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๔๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๗๔๓] ธรรมที่เป็นสาสวธรรม แต่ไม่ใช่อาสวธรรมที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนาสวธรรม และไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๔๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑
นสนิทัสสนัตติกนอาสวอาสวสัมปยุตตทุกะ
นสนิทัสสนัตติกอาสวอาสวสัมปยุตตทุกะ
[๗๔๕] อาสวะและอาสวสัมปยุตตธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรม ที่ไม่ใช่อาสวธรรม และไม่ใช่อาสววิปปยุตตธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๔๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๗๔๗] ธรรมที่เป็นอาสวสัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่อาสวธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆ- *ธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาสววิปปยุตตธรรม และไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสน- *สัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๔๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นสนิทัสนัตติกอาสวสัมปยุตตนสาสวทุกะ
สนิทัสสนัตติกอาสววิปปยุตตสาสวทุกะ
[๗๔๙] อาสววิปปยุตตสาสวธรรม ที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่เป็น อาสววิปปยุตตะ และไม่ใช่สาสวธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑๒ นัย [๗๕๐] อาสววิปปยุตตอนาสวธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่เป็น อาสววิปปยุตตะ และไม่ใช่อนาสวธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๕๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นสนิทัสสนัตติกโนสัญโญชนโคจฉกทุกะ
สนิทัสสนัตติกสัญโญชนโคจฉกทุกะ
[๗๕๒] สัญโญชนธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชน- *ธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๕๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นสนิทัสสนัตติกโนคันถโคจฉกทุกะ
สนิทัสสนัตติกคันถโคจฉกทุกะ
[๗๕๔] คันถธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่คันถธรรมที่ไม่ใช่ สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๕๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นสนิทัสสนัตติกโนโอฆโคจฉกทุกะ
สนิทัสสนัตติกโอฆโคจฉกทุกะ
[๗๕๖] โอฆธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่โอฆธรรม ที่ไม่ใช่ สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๕๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นสนิทัสสนัตติกโนโยคโคจฉกทุกะ
สนิทัสสนัตติกโยคโคจฉกทุกะ
[๗๕๘] โยคธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่โยคธรรม ที่ไม่ใช่ สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๕๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นสนิทัสสนัตติกโนนีวรณโคจฉกทุกะ
สนิทัสสนัตติกนีวรณโคจฉกทุกะ
[๗๖๐] นีวรณธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นีวรณธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๖๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นสนิทัสสนัตติกโนปรามาสโคจฉกทุกะ
สนิทัสสนัตติกปรามาสโคจฉกทุกะ
[๗๖๒] ปรามาสธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗๖๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓

             เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๕ บรรทัดที่ ๑๐๑๔๙-๑๐๒๒๒ หน้าที่ ๔๐๘-๔๑๑. http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=45&A=10149&Z=10222&pagebreak=0 http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=45&A=10149&pagebreak=0              ฟังเนื้อความพระไตรปิฎก : [คลิกเพื่อฟัง]              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=45&siri=124              ศึกษาอรรถกถาได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=2424              พระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=8986              The Pali Tipitaka in Roman :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=8986              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๕ http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกชองแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย

บันทึก ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖. บันทึก ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙. บันทึกล่าสุด ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]