ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับหลวง   ฉบับมหาจุฬาฯ   บาลีอักษรไทย   PaliRoman 
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกชองแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๕ พระอภิธรรมปิฎก เล่มที่ ๑๒ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
นเวทนาตติกนกุสลัตติกเวทนาตติกกุสลัตติกะ
[๑๐๐๖] กุศลที่เป็นสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่สุขาย- *เวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย กุศลธรรมที่เป็นอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่- *สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๒ นัย กุศลธรรมที่เป็นสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่ทุกขาย- *เวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย กุศลธรรมที่เป็นอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่ ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๒ นัย กุศลธรรมที่เป็นอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่ อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย กุศลธรรมที่เป็นสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่อทุกขม- *สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๒ นัย หัวข้อปัจจัย ๔ โดยคณิตกนัย พึงกระทำให้เป็นหัวข้อปัจจัยอย่างละ ๒ ละ ๒ [๑๐๐๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๔ [๑๐๐๘] อกุศลอธรรมที่เป็นสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อกุศลธรรมที่เป็นทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศลที่ไม่ใช่สุขาย- *เวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๐๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑ [๑๐๑๐] ธรรมที่ไม่ใช่อัพยากตธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ อัพยากตธรรมที่เป็นสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณปัจจัย [๑๐๑๑] ในอารัมมณปัจจัย มีวาระ ๑๔
นวิปากัตติกนกุสลัตติกวิปากัตติกกุสลัตติกะ
[๑๐๑๒] กุศลธรรมที่เป็นวิปากธัมมธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่วิปากธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๑๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๑๐๑๔] อกุศลธรรมที่เป็นวิปากธัมมธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศลที่ไม่ใช่วิปากธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๑๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๑๐๑๖] อัพยากตธรรมที่เป็นเนววิปากนวิปากธัมมธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ อัพยากตธรรมที่ไม่ใช่วิปากธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๑๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นอุปาทินนุปาทานิยัตติกนกุสลัตติกะ
อุปาทินนุปาทานิยัตติกกุสลัตติกะ
[๑๐๑๘] กุศลธรรมที่เป็นอนุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่ อนุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๑๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๑๐๒๐] อกุศลธรรมที่เป็นอนุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศลที่ไม่ใช่ อนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๒๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๑๐๒๒] อัพยากตธรรมที่เป็นอนุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัพยากต- *ธรรม ที่ไม่ใช่อนุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๒๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕
นสังกิลิฏฐสังกิเลสิกัตติกนกุสลัตติกะ
สังกิลิฏฐสังกิเลสิกัตติกกุสลัตติกะ
[๑๐๒๔] กุศลธรรมที่เป็นอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๒๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖ [๑๐๒๖] อกุศลธรรมที่เป็นสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศลธรรมที่ไม่ ใช่สังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๒๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๑๐๒๘] อัพยากตธรรมที่เป็นอสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัพยากต- *ธรรมที่ไม่ใช่สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๒๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖
นวิตักกัตติกนกุสลัตติกวิตักกัตติกกุสลัตติกะ
[๑๐๓๐] กุศลธรรมที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่สวิตัก- *กสวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๓๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๕ [๑๐๓๒] อกุศลธรรมที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศลที่ไม่ใช่สวิตัก กสวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๓๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ [๑๐๓๔] อัพยากตธรรมที่เป็นอวิตักกอวิจารธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัพยากตธรรมที่ ไม่ใช่สวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๓๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๗
นปีติตติกนกุสลัตติกปีติตติกกุสลัตติกะ
[๑๐๓๖] กุศลธรรมที่เป็นปีติสหคตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่ปีติสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๓๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๘ [๑๐๓๘] อกุศลธรรมที่เป็นปีติสหคตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศลที่ไม่ใช่ปีติสหคต- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๓๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๘

             เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๕ บรรทัดที่ ๑๐๗๕๙-๑๐๘๓๐ หน้าที่ ๔๓๓-๔๓๖. http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=45&A=10759&Z=10830&pagebreak=0 http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=45&A=10759&pagebreak=0              ฟังเนื้อความพระไตรปิฎก : [คลิกเพื่อฟัง]              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=45&siri=130              ศึกษาอรรถกถาได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=2698              พระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=9600              The Pali Tipitaka in Roman :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=9600              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๕ http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกชองแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย

บันทึก ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖. บันทึก ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙. บันทึกล่าสุด ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com