ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับหลวง   ฉบับมหาจุฬาฯ   บาลีอักษรไทย   PaliRoman 
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกชองแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๕ พระอภิธรรมปิฎก เล่มที่ ๑๒ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
นทัสสนัตติกนกุสลัตติกทัสสนัตติกกุสลัตติกะ
[๑๐๔๐] กุศลธรรมที่เป็นเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๔๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๑๐๔๒] อกุศลธรรมที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศลที่ไม่ใช่ ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๔๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖ [๑๐๔๔] อัพยากตธรรมที่เป็นเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ อัพยากตธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๔๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖
นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกัตติกนกุสลัตติกะ
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกัตติกกุสลัตติกะ
[๑๐๔๖] กุศลธรรมที่เป็นเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๔๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๑๐๔๘] อกุศลธรรมที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรมเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ อกุศล ที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๔๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖ [๑๐๕๐] อัพยากตธรรมที่เป็นเนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยธรรม ที่ไม่ใช่อัพยากตธรรมที่ไม่ใช่เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๕๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖
นอาจยคามิตติกนกุสลัตติกอาจยคามิตติกกุสลัตติกะ
[๑๐๕๒] กุศลธรรมที่เป็นอาจยคามิธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อาจยคามิ- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๕๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖ [๑๐๕๔] อกุศลธรรมที่เป็นอาจยคามิธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศลที่ไม่ใช่อาจยคามิ- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๕๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๑๐๕๖] อัพยากตธรรมที่เป็นเนวาจยคามินาปจยคามิธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัพยากต- *ธรรมที่ไม่ใช่อาจยคามิธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๕๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕
นเสกขัตติกนกุสลัตติกเสกขัตติกกุสลัตติกะ
[๑๐๕๘] กุศลธรรมที่เป็นเสกขธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่เสกขธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๕๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖ [๑๐๖๐] อกุศลธรรมที่เป็นเนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศลที่ไม่ใช่ เสกขธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๖๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๑๐๖๒] อัพยากตธรรมที่เป็นเนวเสกขานาเสกขธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัพยากต- *ธรรม ที่ไม่ใช่เสกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๖๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕
นปริตตัตติกนกุสลัตติกปริตตัตติกกุสลัตติกะ
[๑๐๖๔] กุศลธรรมที่เป็นมหัคคตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่มหัคคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๖๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ [๑๐๖๖] อกุศลธรรมที่เป็นปริตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศลที่ไม่ใช่มหัคคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๖๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๑๐๖๘] อัพยากตธรรมที่เป็นปริตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัพยากตธรรมที่ไม่ใช่ ปริตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๖๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖
นปริตตารัมณัตติกนกุสลัตติกปริตตารัมณัตติกกุสลัตติกะ
[๑๐๗๐] กุศลธรรมที่เป็นปริตตารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่ปริตตา- *รัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๗๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑ [๑๐๗๒] อกุศลธรรมที่เป็นปริตตารัมมณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศลที่ไม่ใช่ปริตตา- *รัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๗๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๔
นหีนัตติกนกุสลัตติกหีนัตติกจกุสลัตติกะ
[๑๐๗๔] กุศลธรรมที่เป็นมัชฌิมธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่หีนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๗๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖ [๑๐๗๖] อกุศลธรรมที่เป็นหีนธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศลที่ไม่ใช่หีนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๗๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๑๐๗๘] อัพยากตธรรมที่เป็นมัชฌิมธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัพยากตธรรม ที่ไม่ใช่ หีนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๗๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖
นมิจฉัตตัตติกนกุสลัตติกมิจฉัตตัตติกกุสลัตติกะ
[๑๐๘๐] กุศลธรรมที่เป็นสัมมัตตนิยตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่มิจฉัตต- *นิยตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๘๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖ [๑๐๘๒] อกุศลธรรมที่เป็นมิจฉัตตนิยตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่ มิจฉัตตนิยตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๘๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖ [๑๐๘๔] อัพยากตธรรมที่เป็นอนิยตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัพยากตธรรมที่ไม่ใช่ มิจฉัตตนิยตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๘๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖

             เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๕ บรรทัดที่ ๑๐๘๓๑-๑๐๙๐๘ หน้าที่ ๔๓๖-๔๓๙. http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=45&A=10831&Z=10908&pagebreak=0 http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=45&A=10831&pagebreak=0              ฟังเนื้อความพระไตรปิฎก : [คลิกเพื่อฟัง]              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=45&siri=131              ศึกษาอรรถกถาได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=2732              พระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=9672              The Pali Tipitaka in Roman :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=9672              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๕ http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกชองแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย

บันทึก ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖. บันทึก ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙. บันทึกล่าสุด ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]