ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับหลวง   ฉบับมหาจุฬาฯ   บาลีอักษรไทย   PaliRoman 
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกชองแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๕ พระอภิธรรมปิฎก เล่มที่ ๑๒ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
นเวทนาตติกนเหตุทุกะ
[๓๐๗] นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่ สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่สุขาย- *เวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่ สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่ทุกขาย- *เวทนายสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ฯลฯ
นวิปากัตติกนเหตุทุกะ
[๓๐๘] อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่วิปากธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่วิปากธัมมธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่เนววิปากนวิปากธัมมธรรม ฯลฯ
นอุปาทินนุปาทานิยติกนเหตุทุกะ
[๓๐๙] อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อุปาทินนุปาทานิยธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อนุปาทินนุปาทานิยธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม ฯลฯ
นสังกิลิฏฐสังกิเลสิกัตติกนเหตุทุกะ
[๓๑๐] อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม ฯลฯ
นสวิตักกัตติกนเหตุทุกะ
[๓๑๑] อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่สวิตักกสวิจารธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อวิตักกวิจารมัตตธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อวิตักกอวิจารธรรม ฯลฯ
นปีติตติกนเหตุทุกะ
[๓๑๒] อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่ปีติสหคตธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่สุขสหคตธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม ฯลฯ
นทัสสนัตติกนเหตุทุกะ
[๓๑๓] อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ฯลฯ
นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกัตติกนเหตุทุกะ
[๓๑๔] อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุธรรม ฯลฯ
นอาจยคามิตติกนเหตุทุกะ
[๓๑๕] อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อาจยคามิธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อปจยคามิธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม ฯลฯ
นเสกขัตติกนเหตุทุกะ
[๓๑๖] อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่เสกขธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อเสกขธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่เนวเสกขานาเสกขธรรม ฯลฯ
นปริตัตติกนเหตุทุกะ
[๓๑๗] อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่ปริตตธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่มหัคคตธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อัปปมาณธรรม ฯลฯ
นปริตตารัมมณัตติกนเหตุทุกะ
[๓๑๘] อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่ปริตตารัมมณธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่มหัคคตารัมมณธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อัปปมาณารัมมณธรรม ฯลฯ
นหีนัตติกนเหตุทุกะ
[๓๑๙] อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่หีนธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่มัชฌิมธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่ปณีตธรรม ฯลฯ
นมิจฉัตตัตติกนเหตุทุกะ
[๓๒๐] อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่มิจฉัตตนิยตธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่สัมมัตตนิยตธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อนิยตธรรม ฯลฯ
นมัคคารัมมณัตติกนเหตุทุกะ
[๓๒๑] อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่มัคคารัมมณธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่มัคคเหตุกธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่มัคคาธิปติธรรม ฯลฯ
นอุปปันนัตติกนเหตุทุกะ
[๓๒๒] อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อนุปปันนธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อุปปาทิธรรม ฯลฯ
นอตีตัตติกนเหตุทุกะ
[๓๒๓] อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อตีตธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อนาคตธรรม ฯลฯ
นอตีตารัมมณัตติกนเหตุทุกะ
[๓๒๔] อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อตีตารัมมณธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อนาคตารัมมณธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่ปัจจุปปันนารัมมณธรรม ฯลฯ
นอัชฌัตตัตติกนเหตุทุกะ
[๓๒๕] อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อัชฌัตตธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่พหิทธาธรรม ฯลฯ
นอัชฌัตตารัมมณัตติกนเหตุทุกะ
[๓๒๖] อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อัชฌัตตารัมมณธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่พหิทธารัมมณธรรม ฯลฯ

             เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๕ บรรทัดที่ ๒๐๒๔-๒๑๐๕ หน้าที่ ๘๑-๘๔. http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=45&A=2024&Z=2105&pagebreak=0 http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=45&A=2024&pagebreak=0              ฟังเนื้อความพระไตรปิฎก : [คลิกเพื่อฟัง]              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=45&siri=25              ศึกษาอรรถกถาได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=307              พระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=1600              The Pali Tipitaka in Roman :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=1600              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๕ http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกชองแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย

บันทึก ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖. บันทึก ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙. บันทึกล่าสุด ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com