ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับหลวง   ฉบับมหาจุฬาฯ   บาลีอักษรไทย   PaliRoman 
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกชองแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๕ พระอภิธรรมปิฎก เล่มที่ ๑๒ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
นเหตุทุกจูฬันตรทุกะ
[๔๗๒] ธรรมที่ไม่ใช่อัปปัจจยธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัปปัจจย- *ธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อัปปัจจยธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัปปัจจยธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อัปปัจจยธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อัปปัจจยธรรม ที่ไม่ใช่ นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัปปัจจยธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๔๗๓] ธรรมที่ไม่ใช่อัปปัจจยธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัปปัจจย- *ธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อัปปัจจยธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัปปัจจยธรรม ที่ไม่ ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อัปปัจจยธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อัปปัจจยธรรม ที่ไม่ใช่ นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัปปัจจยธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๔๗๔] ธรรมที่ไม่ใช่อัปปัจจยธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัปปัจจย- *ธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อัปปัจจยธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อัปปัจจยธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัปปัจจยธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อัปปัจจยธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อัปปัจจยธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อัปปัจจยธรรม ที่ไม่ใช่ นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัปปัจจยธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อัปปัจจยธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๔๗๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ ในปัจจัยทั้งปวง มี " ๙ [๔๗๖] อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อสังขตธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สัปปฏิฆธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัปปฏิฆธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่รูปีธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อรูปีธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่โลกิยธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่โลกุตตรธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เกนจิวิญเญยยธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เกนจินวิญเญยยธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ
นเหตุทุกโนอาสวโคจฉกทุกะ
[๔๗๗] อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สาสวธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนาสวธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาสวสัมปยุตตธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาสววิปปยุตตธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม และไม่ใช่อนาสวธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนาสวธรรม และไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม และไม่ใช่อาสววิปปยุตตธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาสววิปปยุตตธรรม และไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม ที่เป็น นเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตธรรม และไม่ใช่สาสวธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตธรรม และไม่ใช่อาสวธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตธรรม และไม่ใช่อนาสวธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ
นเหตุทุกฉโคจฉกทุกะ
[๔๗๘] อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่คันถธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่โอฆธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่โยคธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นีวรณธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ
นเหตุทุกมหันตรทุกะ
[๔๗๙] อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สารัมมณธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เจตสิกธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตสัมปยุตตธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตสมุฏฐานธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตสหภูธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตานุปริวัตติธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัชฌัตติกธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่พาหิรธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อุปาทินนธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนุปาทินนธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ฯลฯ
นเหตุทุกทวิโคจฉกทุกะ
[๔๘๐] อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนุปาทานธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กิเลสธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม ฯลฯ

             เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๕ บรรทัดที่ ๒๙๐๕-๒๙๗๙ หน้าที่ ๑๑๖-๑๑๙. http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=45&A=2905&Z=2979&pagebreak=0 http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=45&A=2905&pagebreak=0              ฟังเนื้อความพระไตรปิฎก : [1], [2]              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=45&siri=35              ศึกษาอรรถกถาได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=472              พระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=2377              The Pali Tipitaka in Roman :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=2377              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๕ http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกชองแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย

บันทึก ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖. บันทึก ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙. บันทึกล่าสุด ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com