ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับหลวง   ฉบับมหาจุฬาฯ   บาลีอักษรไทย   PaliRoman 
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกชองแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๕ พระอภิธรรมปิฎก เล่มที่ ๑๒ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
นสเหตุกทุกนเหตุทุกะ
[๔๘๖] นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่สเหตุกธรรมและนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อเหตุธรรม อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๔๘๗] นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม และนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม อาศัย นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๔๘๘] นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม และนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม และนเหตุ- *ธรรม ที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม และนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม อาศัยนเหตุ- *ธรรม ที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม และนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๔๘๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
พึงให้พิสดารทุกวาร
[๔๙๐] ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๔๙๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑ ในปัจจัยทั้งปวง มี " ๑
นเหตุสัมปยุตตทุกนเหตุทุกะ
[๔๙๒] อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่เหตุสัมปยุตตธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรม ฯลฯ
นเหตุสเหตุกทุกนเหตุทุกะ
[๔๙๓] อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่อเหตุกธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม และไม่ใช่นเหตุธรรม ฯลฯ
นเหตุสัมปยุตตทุกนเหตุทุกะ
[๔๙๔] อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรม ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม ที่ไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรม และไม่ใช่ นเหตุธรรม ฯลฯ
นเหตุนสเหตุกทุกนเหตุทุกะ
[๔๙๕] อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่สเหตุกธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่อเหตุกธรรม ฯลฯ
จูฬันตรทุกนเหตุทุกะ
[๔๙๖] อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อัปปัจจยธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อสังขตธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่สัปปฏิฆธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อัปปฏิฆธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่รูปีธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อรูปีธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่โลกิยธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่โลกุตตรธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่เกนจิวิญเญยยธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่เกนจินวิญเญยยธรรม ฯลฯ
โนอาสวโคจฉกทุกนเหตุทุกะ
[๔๙๗] อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อาสวธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่สาสวธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อนาสวธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อาสวสัมปยุตตธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อาสววิปปยุตตธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อาสวธรรม และไม่ใช่อนาสวธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อาสวธรรม และไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อาสวธรรม และไม่ใช่อาสววิปปยุตตธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อาสววิปปยุตตธรรม และไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อาสววิปปยุตตธรรม และไม่ใช่สาสวธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อาสววิปปยุตตธรรม และไม่ใช่อนาสวธรรม ฯลฯ
ฉโคจฉกทุกนเหตุทุกะ
[๔๙๘] อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่คันถธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่โอฆธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่โยคธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่นีวรณธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม ฯลฯ
มหันตรทุกนเหตุทุกะ
[๔๙๙] อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่สารัมมณธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่จิตตธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่เจตสิกธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่จิตตสัมปยุตตธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่จิตตสมุฏฐานธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่จิตตสหภูธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่จิตตานุปริวัตติธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อัชฌัตติกธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่พาหิรธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อุปปาทินนธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อนุปาทินนธรรม ฯลฯ
ทวิโคจฉกทุกนเหตุทุกะ
[๕๐๐] อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อุปาทานธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่กิเลสธรรม ฯลฯ อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่กิเลสธรรม ฯลฯ

             เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๕ บรรทัดที่ ๓๐๓๘-๓๑๒๙ หน้าที่ ๑๒๒-๑๒๕. http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=45&A=3038&Z=3129&pagebreak=0 http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=45&A=3038&pagebreak=0              ฟังเนื้อความพระไตรปิฎก : [1], [2]              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=45&siri=37              ศึกษาอรรถกถาได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=486              พระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=2463              The Pali Tipitaka in Roman :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=2463              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๕ http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกชองแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย

บันทึก ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖. บันทึก ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙. บันทึกล่าสุด ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]