ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับหลวง   ฉบับมหาจุฬาฯ   บาลีอักษรไทย   PaliRoman 
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกชองแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๕ พระอภิธรรมปิฎก เล่มที่ ๑๒ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
เหตุทุกสนิทัสสนัตติกนเหตุทุกนสนิทัสสนัตติกะ
[๒๕๗] ธรรมที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่ สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่เหตุ โดยอารัมมณปัจจัย ฯลฯ ธรรมที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นสนิทัสสน- *สัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ และธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่เหตุ โดยอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย [๒๕๘] ธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรมที่เป็นอนิทัสสน- *สัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย [๒๕๙] ธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรมที่เป็นอนิทัสสน- *อัปปฏิฆธรรม ที่เป็นเหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรมที่เป็นอนิทัสสนสัปปฏิฆ- *ธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่เหตุ อาศัยธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆ- *ธรรม ที่เป็นเหตุ และธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่เหตุ เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๒๖๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
สเหตุกทุกกุสลัตติกนสเหตุกทุกนกุสลัตติกะ
[๒๖๑] ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็นสเหตุก- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล ที่เป็นสเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต ที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอัพยากฤต ที่เป็น อเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย
เหตุสัมปยุตตทุกกุสลัตติกนเหตุสัมปยุตตทุกนกุสลัตติกะ
[๒๖๒] ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่เหตุสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็น เหตุสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่เหตุสัมปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล ที่เป็นเหตุ สัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต ที่ไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอัพยากฤต ที่เป็น เหตุวิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย
เหตุสเหตุกทุกกุสลัตติกนเหตุสเหตุกทุกนกุสลัตติกะ
[๒๖๓] ธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็นทั้งเหตุธรรม และสเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ที่เป็นนเหตุธรรม แต่ไม่ใช่อเหตุกธรรม โดยอารัมมณปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็นทั้งเหตุธรรม และสเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม และไม่ใช่นเหตุกธรรม โดยอารัมมณปัจจัย มี ๒ นัย ธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็นทั้งเหตุธรรม และสเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่ กุศล ที่เป็นนเหตุธรรม แต่ไม่ใช่อเหตุกธรรม และธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม และไม่ใช่นเหตุธรรม โดยอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย [๒๖๔] ธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็นสเหตุกธรรม แต่ไม่ใช่เหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม และไม่ใช่นเหตุธรรม โดยอารัมมณปัจจัย มี ๔ นัย เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่อเหตุกธรรม โดย อารัมมณปัจจัย มี ๕ นัย เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม และไม่ใช่อเหตุกธรรม และธรรม ที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม และไม่ใช่นเหตุธรรม โดยอารัมมณปัจจัย มี ๖ นัย [๒๖๕] ธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็นทั้งเหตุธรรม และสเหตุกธรรม และธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็นสเหตุกธรรม แต่ไม่ใช่เหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่อเหตุกธรรม โดยอารัมมณปัจจัย มี ๗ นัย เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม และไม่ใช่เหตุธรรม โดย อารัมมณปัจจัย มี ๘ นัย เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่อเหตุกธรรม และธรรม ที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม และที่ไม่ใช่นเหตุธรรม โดยอารัมมณปัจจัย มี ๙ นัย [๒๖๖] ธรรมที่เป็นอกุศล ที่เป็นทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่เหตุธรรมและไม่ใช่อเหตุกธรรม โดยอารัมมณปัจจัย
พึงจัดให้เป็นวาระ ๙ โดยอุบายนี้
[๒๖๗] ธรรมที่เป็นอัพยากฤต ที่เป็นทั้งเหตุธรรมและสเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่ ธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต ที่ไม่ใช่เหตุธรรมและไม่ใช่อเหตุกธรรม โดยอารัมมณปัจจัย
พึงจัดให้เป็นวาระ ๙
ฯลฯ
เหตุและเหตุสัมปยุตตทุกะเหมือนกับเหตุและสเหตุกะ
ฯลฯ
พึงจัดให้เป็นวาระ ๙
นเหตุสเหตุกทุกกุสลัตติกนเหตุนสเหตุกทุกนกุสลัตติกะ
[๒๖๘] ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่เหตุธรรมและไม่ใช่สเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่เป็น กุศลที่ไม่ใช่เหตุธรรม แต่เป็นสเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่เหตุธรรมและไม่ใช่สเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล ที่ไม่ใช่เหตุธรรม แต่เป็นสเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต ที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่อเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่เป็น อัพยากฤต ที่ไม่ใช่เหตุธรรม แต่เป็นอเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย

             เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๕ บรรทัดที่ ๔๗๖๙-๔๘๓๕ หน้าที่ ๑๙๑-๑๙๓. http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=45&A=4769&Z=4835&pagebreak=0 http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=45&A=4769&pagebreak=0              ฟังเนื้อความพระไตรปิฎก : [คลิกเพื่อฟัง]              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=45&siri=61              ศึกษาอรรถกถาได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=777              พระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=3871              The Pali Tipitaka in Roman :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=3871              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๕ http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกชองแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย

บันทึก ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖. บันทึก ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙. บันทึกล่าสุด ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]