ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับหลวง   ฉบับมหาจุฬาฯ   บาลีอักษรไทย   PaliRoman 
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกชองแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๕ พระอภิธรรมปิฎก เล่มที่ ๑๒ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
ปริยาปันนทุกกุสลัตติกนปริยาปันนทุกนกุสลัตติกะ
[๓๑๐] ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อปริยาปันนธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็น ปริยาปันนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่อปริยาปันนธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็นอปริยา- *ปันนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๒ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่อปริยาปันนธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล ที่เป็น ปริยาปันนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย
อัพยากตมูล มี ๒ นัย
นิยยานิกทุกกุสลัตติกนนิยยานิกทุกกุสลัตติกะ
[๓๑๑] ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่นิยยานิกธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็น นิยยานิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่นิยยานิกธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็นอนิยยานิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๒ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่นิยยานิกธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล ที่เป็นอนิยยานิก- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย
อัพยากตมูล มี ๒ นัย
นิยตทุกกุสลัตติกนนิยตทุกนกุสลัตติกะ
[๓๑๒] ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่นิยตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็นนิยตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่นิยตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็นอนิยตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๒ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่นิยตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล ที่เป็นนิยตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่นิยตธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล ที่เป็นอนิยตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๒ นัย
อัพยากตมูล มี ๒ นัย
สอุตตรทุกกุสลัตติกนสอุตตรทุกนกุสลัตติกะ
[๓๑๓] ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อนุตตรธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็น สอุตตรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อนุตตรธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็นอนุตตรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๒ นัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อนุตตรธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล ที่เป็นสอุตตรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย
อัพยากตมูล มี ๒ นัย
สรณทุกกุสลัตติกนสรณทุกนกุสลัตติกะ
[๓๑๔] ธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นกุศล ที่เป็นอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอกุศล ที่เป็นสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย [๓๑๕] ธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต ที่ไม่ใช่อรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอัพยากฤต ที่เป็น อรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นอัพยากฤต ที่เป็นอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๓๑๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร
[๓๑๗] ธรรมที่เป็นอัพยากฤต ที่เป็นอรณธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต ที่ไม่ใช่อรณธรรม โดยอารัมมณปัจจัย ธรรมที่เป็นอัพยากฤต ที่เป็นอรณธรรม เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต ที่ไม่ใช่ สรณธรรม โดยอารัมมณปัจจัย [๓๑๘] ในอารัมมณปัจจัย มีวาระ ๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒
สรณทุกเวทนาตติกนสรณทุกนเวทนาตติกะ
[๓๑๙] ธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรม ที่เป็นสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่เป็นสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นสุขาย- *เวทนายสัมปยุตตธรรม ที่เป็นสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่อรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่เป็นสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นสุขาย- *เวทนายสัมปยุตตธรรม ที่เป็นอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๔ นัย ธรรมที่ไม่ใช่ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็น ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่เป็นสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็น อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรม ที่เป็นสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๔ นัย
สรณทุกวิปากัตติกนสรณทุกนวิปากัตติกะ
[๓๒๐] ธรรมที่ไม่ใช่วิปากธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นวิปากธรรม ที่เป็นอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่วิปากธัมมธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นวิปากธัมมธรรม ที่เป็นสรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่วิปากธัมมธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นวิปากธัมมธรรม ที่เป็นอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๒ นัย ธรรมที่ไม่ใช่เนววิปากนวิปากธัมมธรรม ที่ไม่ใช่สรณธรรม อาศัยธรรมที่เป็นเนววิปาก- *นวิปากธัมมธรรม ที่เป็นอรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย

             เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๕ บรรทัดที่ ๕๑๓๑-๕๒๐๕ หน้าที่ ๒๐๕-๒๐๘. http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=45&A=5131&Z=5205&pagebreak=0 http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=45&A=5131&pagebreak=0              ฟังเนื้อความพระไตรปิฎก : [คลิกเพื่อฟัง]              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=45&siri=66              ศึกษาอรรถกถาได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=830              พระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=4223              The Pali Tipitaka in Roman :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=4223              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๕ http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกชองแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย

บันทึก ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖. บันทึก ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙. บันทึกล่าสุด ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]