ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับหลวง   ฉบับมหาจุฬาฯ   บาลีอักษรไทย   PaliRoman 
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกชองแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๕ พระอภิธรรมปิฎก เล่มที่ ๑๒ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
อุปาทินนุปาทานิยัตติกเหตุทุกะ
นอุปาทินนุปาทานิยัตติกนเหตุทุกะ
[๔๖๘] นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นอุปาทินนุปาทา- *นิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อนุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นอุปาทินนุปาทานิย- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นอุปาทินนุปาทานิย- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อุปาทินนุปาทานิยธรรม และนเหตุธรรมที่ไม่ใช่อนุปาทินนอนุปาทา- *นิยธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นอุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อนุปาทินนุปาทานิยธรรม และนเหตุธรรมที่ไม่ใช่อนุปาทินนอนุปาทา- *นิยธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นอุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นอนุปาทินนุปาทานิย- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นอนุปาทินนอนุปาทานิย- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย [๔๖๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๓ [๔๗๐] ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อนุปาทินนุปาทานิยธรรม อาศัยนเหตุธรรม ที่เป็นอุปาทินนุปาทานิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๔๗๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
สังกิลิฏฐสังกิเลสิกัตติกเหตุทุกะ
นสังกิลิฏฐสังกิเลสิกัตติกนเหตุทุกะ
[๔๗๒] นเหตุธรรมที่ไม่ใช่สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นสังกิลิฏฐ- *สังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๔๗๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๓ [๔๗๔] ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม อาศัยนเหตุธรรม ที่เป็นสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๔๗๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
สวิตักกเหตุทุกนสวิตักกนเหตุทุกะ
[๔๗๖] นเหตุธรรมที่ไม่ใช่สวิตักกสวิจารธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นสวิตักกสวิจาร- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๔๗๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๕ [๔๗๘] ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยนเหตุธรรม ที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๔๗๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๘
ปีติตติกเหตุทุกนปีติตติกนเหตุทุกะ
[๔๘๐] นเหตุธรรมที่ไม่ใช่ปีติสหคตธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นปีติสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๔๘๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๘ [๔๘๒] ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม อาศัยนเหตุธรรม ที่เป็นปีติสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๔๘๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๘
ทัสสนัตติกเหตุทุกนทัสสนัตติกนเหตุทุกะ
[๔๘๔] นเหตุธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นทัสสเนน- *ปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๔๘๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๓ [๔๘๖] ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยนเหตุธรรม ที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๔๘๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกัตติกเหตุทุกะ
นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกัตติกนเหตุทุกะ
[๔๘๘] นเหตุธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นทัสส- *เนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๔๘๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๖ [๔๙๐] ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยนเหตุธรรม ที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๔๙๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
อาจยคามิตติกเหตุทุกนอาจยคามิตติกนเหตุทุกะ
[๔๙๒] นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อาจยคามิธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นอาจยคามิธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๔๙๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๓ [๔๙๔] ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อาจยคามิธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็น อาจยคามิธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๔๙๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
เสกขัตติกเหตุทุกนเสกขัตติกนเหตุทุกะ
[๔๙๖] นเหตุธรรมที่ไม่ใช่เสกขธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นเสกขธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๔๙๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๓ [๔๙๘] ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อเสกขธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นเสกข- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๔๙๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙

             เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๕ บรรทัดที่ ๖๑๑๙-๖๑๘๙ หน้าที่ ๒๔๕-๒๔๘. http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=45&A=6119&Z=6189&pagebreak=0 http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=45&A=6119&pagebreak=0              ฟังเนื้อความพระไตรปิฎก : [คลิกเพื่อฟัง]              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=45&siri=78              ศึกษาอรรถกถาได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=988              พระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=5088              The Pali Tipitaka in Roman :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=5088              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๕ http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกชองแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย

บันทึก ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖. บันทึก ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙. บันทึกล่าสุด ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com