ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับหลวง   ฉบับมหาจุฬาฯ   บาลีอักษรไทย   PaliRoman 
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกชองแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๕ พระอภิธรรมปิฎก เล่มที่ ๑๒ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
อาสวสาสวทุกเหตุทุกนอาสวสาสวทุกนเหตุทุกะ
[๑๐๘๒] นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม และไม่ใช่อนาสวธรรม อาศัยเหตุธรรม ที่เป็นอาสวธรรมและสาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม และไม่ใช่อนาสวธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นสาสวธรรม แต่ไม่ใช่อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรมและไม่ใช่อนาสวธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นอาสวธรรม และเหตุธรรมที่เป็นสาสวะ แต่ไม่ใช่อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย [๑๐๘๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕ [๑๐๘๔] ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อนาสวธรรม และไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสว- *ธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นอาสวธรรม และสาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๘๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๕
อาสวอาสวสัมปยุตตทุกเหตุทุกะ
นอาสวอาสวสัมปยุตตทุกนเหตุทุกะ
[๑๐๘๖] นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม และไม่ใช่อาสววิปปยุตตธรรม อาศัยเหตุธรรม ที่เป็นอาสวธรรมและอาสวสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม และไม่ใช่อาสววิปปยุตตธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็น อาสวสัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย [๑๐๘๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๔ [๑๐๘๘] ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อาสววิปปยุตตธรรม และไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ อาสวธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นอาสวธรรมและอาสวสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อาสววิปปยุตตธรรม และไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นอาสวสัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๑๐๘๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๔
อาสววิปปยุตตสาสวทุกเหตุทุกะ
นอาสววิปปยุตตนสาสวทุกนเหตุทุกะ
[๑๐๙๐] นเหตุธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่อนาสวธรรม อาศัยเหตุธรรม ที่เป็นอาสววิปปยุตตสาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย นเหตุธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่อนาสวธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็น อาสววิปปยุตตอนาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๑๐๙๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๔ [๑๐๙๒] ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่เป็นอาสววิปปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่อนาสวธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตสาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่เป็นอาสววิปปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่สาสวธรรม อาศัยนเหตุ- *ธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตอนาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๙๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒
ฉโคจกทุกนเหตุทุกนฉโคจฉกทุกนเหตุทุกะ
[๑๐๙๔] นเหตุธรรมที่ไม่ใช่สัญโญชนธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นสัญโญชนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่ไม่ใช่คันถธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นคันถธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่ไม่ใช่โอฆธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นโอฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่ไม่ใช่โยคธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นโยคธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่ไม่ใช่นีวรณธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นนีวรณธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม อาศัยเหตุธรรมที่ไม่ใช่ปรามาสธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๙๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
สารัมมณทุกนเหตุทุกนสารัมมณทุกนเหตุทุกะ
[๑๐๙๖] นเหตุธรรมที่ไม่ใช่สารัมมณธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นสารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๙๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๑๐๙๘] ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อนารัมมณธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็น สารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อนารัมมณธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นอนารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อนารัมมณธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นสารัมมณธรรม และนเหตุธรรมที่เป็นอนารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๐๙๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
จิตตทุกเหตุทุกโนจิตตทุกนเหตุทุกะ
[๑๑๐๐] นเหตุธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่จิตตธรรม อาศัยเหตุธรรมที่ไม่ใช่จิตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๑๐๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๑๑๐๒] ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่จิตตธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นจิตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๑๐๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
เจตสิกทุกเหตุทุกนเจตสิกทุกนเหตุทุกะ
[๑๑๐๔] นเหตุธรรมที่ไม่ใช่เจตสิกธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นเจตสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๑๐๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๑๑๐๖] ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อเจตสิกธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็น เจตสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๑๐๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
จิตตสัมปยุตตทุกเหตุทุกนจิตตสัมปยุตตทุกนเหตุทุกะ
[๑๑๐๘] นเหตุธรรมที่ไม่ใช่จิตตสัมปยุตตธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นจิตตสัมปยุตต- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๑๐๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
ฯลฯ
จิตตสังสัฏฐทุกเหตุทุกนจิตตสังสัฏฐทุกนเหตุทุกะ
[๑๑๑๐] นเหตุธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นจิตตสังสัฏฐธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๑๑๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
จิตตสมุฏฐานทุกเหตุทุกโนจิตตสมุฏฐานทุกนเหตุทุกะ
[๑๑๑๒] นเหตุธรรมที่ไม่ใช่จิตตสมุฏฐานธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นจิตตสมุฏฐาน- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๑๑๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
จิตตสหภูทุกเหตุทุกโนจิตตสหภูทุกนเหตุทุกะ
[๑๑๑๔] นเหตุธรรมที่ไม่ใช่จิตตสหภูธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นจิตตสหภูธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๑๑๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
จิตตานุปริวัตติทุกเหตุทุกะ
โนจิตตานุปริวัตติทุกนเหตุทุกะ
[๑๑๑๖] นเหตุธรรมที่ไม่ใช่จิตตานุปริวัตติธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นจิตตานุปริวัตติ- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๑๑๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกเหตุทุกะ
โนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกนเหตุทุกะ
[๑๑๑๘] นเหตุธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานธรรม อาศัยเหตุธรรมที่ไม่ใช่จิตต- *สังสัฏฐสมุฏฐานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๑๑๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูทุกเหตุทุกะ
โนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูทุกนเหตุทุกะ
[๑๑๒๐] นเหตุธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็น จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๑๒๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติทุกเหตุทุกะ
โนจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติทุกนเหตุทุกะ
[๑๑๒๒] นเหตุธรรมที่ไม่ใช่จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม อาศัยเหตุธรรม ที่เป็นจิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๑๒๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
อัชฌัตติกทุกเหตุทุกนอัชฌัตติกทุกนเหตุทุกะ
[๑๑๒๔] นเหตุธรรมที่ไม่ใช่พาหิรธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นพาหิรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๑๒๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๑๑๒๖] ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อัชฌัตติกธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็น อัชฌัตติกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๑๒๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
อุปาทาทุกเหตุทุกนอุปาทาทุกนเหตุทุกะ
[๑๑๒๘] นเหตุธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม อาศัยเหตุธรรมที่ไม่ใช่อุปาทา- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๑๒๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๑๑๓๐] ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อุปาทาธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นอุปาทา- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๑๓๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
อุปาทินนทุกเหตุทุกนอุปาทินนทุกนเหตุทุกะ
[๑๑๓๒] นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อุปาทินนธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นอุปาทินนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อุปาทินนธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นอนุปาทินนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย [๑๑๓๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๔ [๑๑๓๔] ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อนุปาทินนธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็น อุปาทินนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อุปาทินนธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นอนุปาทินนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย [๑๑๓๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒
ทวิโคจฉกทุกเหตุทุกนทวิโคจฉกทุกนเหตุทุกะ
[๑๑๓๖] นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อุปาทานธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นอุปาทานธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่ไม่ใช่กิเลสธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นกิเลสธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย
ทัสสเนนปหาตัพพทุกเหตุทุกนทัสสเนนปหาตัพพทุกนเหตุทุกะ
[๑๑๓๗] นเหตุธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นทัสสเนน- *ปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย นเหตุธรรมที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยเหตุธรรมที่ไม่ใช่ ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย [๑๑๓๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๔ [๑๑๓๙] ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยนเหตุธรรม ที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม อาศัยนเหตุธรรม ที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย [๑๑๔๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒
ภาวนายปหาตัพพทุกเหตุทุกนภาวนายปหาตัพพทุกนเหตุทุกะ
[๑๑๔๑] นเหตุธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นภาวนาย- *ปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๑๔๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๔ [๑๑๔๓] ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยนเหตุธรรม ที่เป็นภาวนายปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่ไม่ใช่ภาวนาย- *ปหาตัพพธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๑๔๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกเหตุทุกะ
ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกทุกนเหตุทุกะ
[๑๑๔๕] นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่อนิทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยเหตุธรรม ที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย. นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยเหตุธรรมที่ไม่ใช่ ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย
ในหัวข้อปัจจัยทั้งปวง มี ๓ นัย
[๑๑๔๖] ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่ไม่ใช่ ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๑๔๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒
ฯลฯ

             เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๕ บรรทัดที่ ๗๗๕๓-๗๙๒๕ หน้าที่ ๓๑๑-๓๑๘. http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=45&A=7753&Z=7925&pagebreak=0 http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=45&A=7753&pagebreak=0              ฟังเนื้อความพระไตรปิฎก : [1], [2], [3]              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=45&siri=98              ศึกษาอรรถกถาได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=1602              พระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=6705              The Pali Tipitaka in Roman :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=6705              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๕ http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกชองแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย

บันทึก ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖. บันทึก ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙. บันทึกล่าสุด ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]