ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับหลวง   ฉบับมหาจุฬาฯ   บาลีอักษรไทย   PaliRoman 
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกชองแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๕ พระอภิธรรมปิฎก เล่มที่ ๑๒ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
ปัจจนียานุโลมทุกัตติกปัฏฐาน
นเหตุทุกนกุสลัตติกเหตุทุกกุสลัตติกะ
[๑๗๒] กุศลธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย กุศลธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย กุศลธรรมที่เป็นเหตุธรรม และกุศลธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่เป็น นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๗๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๑๗๔] อกุศลธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๑๗๕] อัพยากตธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัพยากตธรรม ที่เป็นนเหตุ- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อัพยากตธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัพยากตธรรม ที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อัพยากตธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัพยากตธรรมที่เป็นนเหตุธรรม และ ธรรมที่ไม่ใช่อัพยากตธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๗๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นสเหตุกทุกนกุสลัตติกสเหตุกทุกกุสลัตติกะ
[๑๗๗] กุศลธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๗๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑ [๑๗๙] อกุศลธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๑๘๐] อัพยากตที่เป็นอเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัพยากตธรรม ที่ไม่ใช่สเหตุก- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อัพยากตธรรมที่เป็นอเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัพยากตธรรม ที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อัพยากตธรรมที่เป็นอเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัพยากตธรรม ที่ไม่ใช่สเหตุกธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อัพยากตธรรม ที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๘๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นเหตุสัมปยุตตทุกนกุสลัตติกเหตุสัมปยุตตทุกกุสลัตติกะ
[๑๘๒] อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่เหตุสัมปยุตตธรรม ฯลฯ
นเหตุสเหตุกทุกนกุสลัตติกเหตุสเหตุกทุกกุสลัตติกะ
[๑๘๓] ธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่เป็นนเหตุธรรม และไม่ใช่อเหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่กุศล- *ธรรมที่เป็นทั้งเหตุและสเหตุกธรรม โดยอารัมมณปัจจัย ฯลฯ เป็นปัจจัยแก่กุศลธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม แต่ไม่ใช่เหตุธรรม โดยอารัมมณปัจจัย ฯลฯ เป็นปัจจัยแก่กุศลธรรม ที่เป็นทั้งเหตุและสเหตุกธรรม และกุศลธรรมที่เป็น สเหตุกธรรม แต่ไม่ใช่เหตุธรรม โดยอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่อเหตุกธรรม และไม่ใช่นเหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่กุศลธรรมที่ เป็นทั้งเหตุและสเหตุกธรรม โดยอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่เป็นนเหตุธรรม แต่ไม่ใช่อเหตุกธรรม และธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่ อเหตุกธรรม และไม่ใช่นเหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่กุศลธรรมที่เป็นทั้งเหตุและสเหตุกธรรม โดย อารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย ในปัจจัยทั้งปวง มีหัวข้อปัจจัย ๙ [๑๘๔] ธรรมที่ไม่ใช่อกุศลที่เป็นนเหตุธรรม แต่ไม่ใช่อเหตุกธรรม เป็นปัจจัยแก่อกุศล- *ธรรมที่เป็นทั้งเหตุและสเหตุกธรรม โดยอารัมมณปัจจัย ฯลฯ มีหัวข้อปัจจัย ๙ [๑๘๕] ธรรมที่ไม่ใช่อัพยากตธรรมที่เป็นนเหตุธรรม แต่ไม่ใช่อเหตุกธรรม เป็นปัจจัย แก่อัพยากตธรรมที่เป็นทั้งเหตุและสเหตุกธรรม โดยอารัมมณปัจจัย ฯลฯ มี ๓ นัย มีหัวปัจจัย ๙
นเหตุเหตุสัมปยุตตทุกนกุสลัตติกเหตุเหตุสัมปยุตตทุกกุสลัตติกะ
[๑๘๖] ธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่เป็นเหตุธรรม แต่ไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัยแก่ กุศลธรรมที่เป็นทั้งเหตุและเหตุสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณปัจจัย ฯลฯ พึงกระทำหัวข้อปัจจัย ๙ [๑๘๗] ธรรมที่ไม่ใช่อกุศลที่เป็นนเหตุธรรม แต่ไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรม เป็นปัจจัย แก่อกุศลธรรมที่เป็นทั้งเหตุและเหตุสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณปัจจัย ฯลฯ พึงกระทำหัวข้อปัจจัย ๙ [๑๘๘] ธรรมที่ไม่ใช่อัพยากตธรรมที่เป็นนเหตุธรรม แต่ไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรม เป็น ปัจจัยแก่อัพยากตธรรม ที่เป็นทั้งเหตุและเหตุสัมปยุตตธรรม โดยอารัมมณปัจจัย พึงกระทำ หัวข้อปัจจัย ๙
นเหตุนสเหตุกทุกนกุสลัตติกนเหตุสเหตุกทุกกุสลัตติกะ
[๑๘๙] กุศลธรรมที่เป็นนเหตุสเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่เป็นนเหตุธรรม แต่ไม่ใช่สเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๙๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑ [๑๙๑] อกุศลธรรมที่เป็นนเหตุสเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศลที่เป็นนเหตุธรรม แต่ไม่ใช่สเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๙๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑ [๑๙๓] อัพยากตธรรมที่เป็นนเหตุอเหตุกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัพยากตธรรมที่ไม่ใช่ นเหตุธรรม และไม่ใช่อเหตุกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๙๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑
นสัปปัจจยทุกนกุสลัตติกสัปปัจจยทุกกุสลัตติกะ
[๑๙๕] กุศลธรรมที่เป็นสัปปัจจยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศล ที่ไม่ใช่อัปปัจจยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๙๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑ [๑๙๗] อกุศลธรรมที่เป็นสัปปัจจยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศล ที่ไม่ใช่อัปปัจจยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๙๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑ [๑๙๙] อัพยากตธรรมที่เป็นสัปปัจจยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัพยากตธรรม ที่ไม่ใช่ อัปปัจจยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๒๐๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑
นสังขตทุกนกุสลัตติกสังขตทุกกุสลัตติกะ
[๒๐๑] ธรรมที่ไม่ใช่อสังขตธรรม ฯลฯ
นสนิทัสสนทุกนกุสลัตติกสนิทัสสนทุกกุสลัตติกะ
[๒๐๒] กุศลธรรมที่เป็นอนิทัสสนธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่สนิทัสสนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๒๐๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑ [๒๐๔] อกุศลธรรมที่เป็นอนิทัสสนธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศลที่ไม่ใช่สนิทัสสนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๒๐๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑ [๒๐๖] อัพยากตธรรมที่เป็นสนิทัสสนธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัพยากตธรรมที่ไม่ใช่- *สนิทัสสนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อัพยากตธรรมที่เป็นอนิทัสสนธรรม ฯลฯ มี ๓ นัย
นสัปปฏิฆทุกนกุสลัตติกสัปปฏิฆทุกกุสลัตติกะ
[๒๐๗] กุศลธรรมที่เป็นอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่สัปปฏิฆธรรม ฯลฯ
นรูปีทุกนกุสลัตติกรูปีทุกกุสลัตติกะ
[๒๐๘] อกุศลธรรมที่เป็นอรูปีธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่อรูปีธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๒๐๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑ [๒๑๐] อกุศลธรรมที่เป็นอรูปีธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศลที่ไม่ใช่อรูปีธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๒๑๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑ [๒๑๒] อัพยากตธรรมที่เป็นรูปีธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัพยากตธรรม ที่ไม่ใช่รูปีธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๒๑๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑
นโลกิยทุกนกุสลัตติกโลกิยทุกกุสลัตติกะ
[๒๑๔] กุศลธรรมที่เป็นโลกิยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่โลกุตตรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย กุศลธรรมที่เป็นโลกุตตรธรรม ฯลฯ มี ๒ นัย [๒๑๕] อกุศลธรรมที่เป็นโลกิยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศลที่ไม่ใช่โลกุตตรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๒๑๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑ [๒๑๗] อัพยากตธรรมที่เป็นโลกิยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัพยากตธรรมที่ไม่ใช่โลกิย- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อัพยากตธรรมที่เป็นโลกิยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัพยากตธรรมที่ไม่ใช่โลกุตตรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๒๑๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒
นเกนจิวิญเญยยทุกนกุสลัตติกเกนจิวิญเญยยทุกกุสลัตติกะ
[๒๑๙] กุศลธรรมที่เป็นเกนจิวิญเญยยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่เกนจิวิญ- *เญยยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย กุศลธรรมที่เป็นเกนจิวิญเญยยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่เกนจิวิญเญยยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย กุศลธรรมที่เป็นเกนจิวิญเญยยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่เกนจิวิญเญยยธรรม และที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่เกนจิวิญเญยยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย ในปัจจัยทั้งปวง มีวาระ ๙ [๒๒๐] อกุศลธรรมที่เป็นเกนจิวิญเญยยธรรม อาศัยอกุศลธรรมที่ไม่ใช่เกนจิวิญเญยย- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อกุศลธรรมที่เป็นเกนจิวิญเญยยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศลที่ไม่ใช่เกนจิวิญเญยยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๒๒๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ [๒๒๒] อัพยากตธรรมที่เป็นเกนจิวิญเญยยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัพยากตธรรม ที่ไม่ใช่เกนจิวิญเญยยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๒๒๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙

             เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๕ บรรทัดที่ ๘๖๙๑-๘๘๑๙ หน้าที่ ๓๕๐-๓๕๕. http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=45&A=8691&Z=8819&pagebreak=0 http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=45&A=8691&pagebreak=0              ฟังเนื้อความพระไตรปิฎก : [1], [2]              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=45&siri=108              ศึกษาอรรถกถาได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=1864              พระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=7584              The Pali Tipitaka in Roman :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=7584              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๕ http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกชองแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย

บันทึก ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖. บันทึก ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙. บันทึกล่าสุด ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]