ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับหลวง   ฉบับมหาจุฬาฯ   บาลีอักษรไทย   PaliRoman 
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกชองแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๕ พระอภิธรรมปิฎก เล่มที่ ๑๒ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
นกามาวจรทุกนกุสลัตติกกามาวจรทุกกุสลัตติกะ
[๓๑๘] กุศลธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่- *กามาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย กุศลธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่กามาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๓๑๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒
นรูปาวจรทุกนกุสลัตติกรูปาวจรทุกกุสลัตติกะ
[๓๒๐] กุศลธรรมที่เป็นรูปาวจรธรรม อาศัยที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย กุศลธรรมที่ไม่ใช่รูปาวจรธรรม ฯลฯ มี ๒ นัย
นอรูปาวจรทุกนกุสลัตติกอรูปาวจรทุกกุสลัตติกะ
[๓๒๑] กุศลธรรมที่เป็นอรูปาวจรธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย กุศลธรรมที่ไม่ใช่อรูปาวจรธรรม ฯลฯ มี ๒ นัย
นปริยาปันนทุกนกุสลัตติกปริยาปันนทุกกุสลัตติกะ
[๓๒๒] กุศลธรรมที่เป็นอปริยาปันนธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่อปริยาปันน- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย กุศลธรรมที่เป็นปริยาปันนธรรม ฯลฯ มี ๒ นัย
นนิยยานิกทุกนกุสลัตติกนิยยานิกทุกกุสลัตติกะ
[๓๒๓] กุศลธรรมที่เป็นนิยยานิกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่นิยยานิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย กุศลธรรมที่เป็นอนิยยานิกธรรม ฯลฯ มี ๒ นัย
นนิยตทุกนกุสลัตติกนิยตทุกกุสลัตติกะ
[๓๒๔] กุศลธรรมที่เป็นนิยตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่นิยตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย กุศลธรรมที่เป็นอนิยตธรรม ฯลฯ มี ๒ นัย
นสอุตตรทุกนกุสลัตติกสอุตตรทุกกุสลัตติกะ
[๓๒๕] กุศลธรรมที่เป็นอนุตตรธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่อนุตตรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย กุศลธรรมที่เป็นสอุตตรธรรม ฯลฯ มี ๒ นัย
นสรณทุกนกุสลัตติกสรณทุกกุสลัตติกะ
[๓๒๖] กุศลธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลที่ไม่ใช่สรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๓๒๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑ [๓๒๘] อกุศลธรรมที่เป็นสรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อกุศลที่ไม่ใช่สรณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๓๒๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑ [๓๓๐] อัพยากตธรรมที่เป็นอรณธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัพยากตธรรมที่ไม่ใช่สรณ- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๓๓๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒
นเหตุทุกนเวทนาตติกเหตุทุกเวทนาตติกะ
[๓๓๒] สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนาย- *สัมปยุตตธรรมที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตต- *ธรรมที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เป็นเหตุธรรม และสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เป็น นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย [๓๓๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ ในนเหตุนทุกขายเวทนายสัมปยุตตมูล มีวาระ ๓ เหมือนกัน [๓๓๔] อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อทุก- *ขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๓๓๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นเหตุทุกนวิปากัตติกเหตุทุกวิปากัตติกะ
[๓๓๖] วิปากธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่วิปากธรรมที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๓๓๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๓๓๘] วิปากธัมมธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่วิปากธัมมธรรมที่เป็นนเหตุ- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๓๓๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๓๔๐] เนววิปากนวิปากธัมมธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เนววิปากนวิปาก- *ธัมมธรรมที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๓๔๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นเหตุทุกนอุปาทินนุปาทานิยัตติกะ
เหตุทุกอุปาทินนุปาทานิยัตติกะ
[๓๔๒] ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทินนุปาทานิยธรรมที่เป็นนเหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่อุปาทินนุ- *ปาทานิยธรรมที่เป็นเหตุธรรม โดยอารัมมณปัจจัย ฯลฯ เป็นปัจจัยแก่อุปาทินนุปาทานิยธรรมที่เป็นนเหตุธรรม โดยอารัมมณปัจจัย ฯลฯ เป็นปัจจัยแก่อุปาทินนุปาทานิยธรรมที่เป็นเหตุธรรม และอุปาทินนุปาทานิยธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม โดยอารัมมณปัจจัย ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทินนุปาทานิยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่อุปาทินนุปาทานิย- *ธรรมที่เป็นนเหตุธรรม โดยอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทินนุปาทานิยธรรมที่เป็นนเหตุธรรม และธรรมที่ไม่ใช่อุปาทินนุปาทานิย- *ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่อุปาทินนุปาทานิยธรรมที่เป็นเหตุธรรม โดยอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย
มีวาระ ๙ ฯลฯ
[๓๔๓] อนุปาทินนุปาทานิยธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนุปาทินนุปาทา- *นิยธรรมที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๓๔๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๓๔๕] อนุปาทินนุปาทานิยธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนุปาทินอนุปาทา- *นิยธรรมที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๓๔๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นเหตุทุกนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกัตติกะ
เหตุทุกสังกิลิฏฐสังกิเลสิกัตติกะ
[๓๔๗] สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สังกิลิฏฐสังกิเลสิก- *ธรรมที่เป็นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๓๔๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๓๔๙] อสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๓๕๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นเหตุทุกนวิตักกัตติกเหตุทุกวิตักกัตติกะ
[๓๕๑] สวิตักกสวิจารธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สวิตักกสวิจารธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๓๕๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๓๕๓] อวิตักกวิจารมัตตธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อวิตักกอวิจารมัตต ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๓๕๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๓๕๕] อวิตักกอวิจารธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อวิตักกอวิจารธรรมที่เป็น นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๓๕๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นเหตุทุกนปีติตติกเหตุทุกปีติตติกะ
[๓๕๗] ปีติสหคตธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปีติสหคตธรรมที่เป็นนเหตุ- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๓๕๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๓๕๙] สุขสหคตธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สุขสหคตธรรมที่เป็นนเหตุ- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๓๖๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๓๖๑] อุเบกขาสหคตธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อุเบกขาสหคตธรรม- *ที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๓๖๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นเหตุทุกนทัสสนัตติกเหตุทุกทัสสนัตติกะ
[๓๖๓] ทัสสเนนปหาตัพพธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพ- *ธรรมที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๓๖๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๓๖๕] ภาวนายปหาตัพพธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ภาวนายปหาตัพพ- *ธรรมที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๓๖๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๓๖๗] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรมที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เนวทัสส- *เนนนภาวนายปหาตัพพธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ทุกมูลมี ๑ นัย ในปัจจัยทั้งปวง มีวาระ ๓
นเหตุทุกนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกัตติกะ
เหตุทุกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกัตติกะ
[๓๖๘] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ทัสสเนน- *ปหาตัพพเหตุกธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๓๖๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑ [๓๗๐] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ภาวนาย- *ปหาตัพพเหตุกธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๓๗๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑ [๓๗๒] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรม ที่ไม่ใช่เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรมที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เนว- *ทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย โดยคณิตกนัย มีวาระ ๓
นเหตุทุกนอาจยคามิตติกเหตุทุกอาจยคามิตติกะ
[๓๗๓] อาจยคามิธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาจยคามิธรรมที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๓๗๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๓๗๕] อปจยคามิธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อปจยคามิธรรมที่เป็นนเหตุ- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๓๗๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๓๗๗] เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เนวาจย- *คามินาปจยคามิธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เนวาจยคามินาปจยคามิธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เนวาจยคามินาปจยคามิ- *ธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย โดยคณิตกนัย มีวาระ ๓
นเหตุทุกนเสกขัตติกเหตุทุกเสกขัตติกะ
[๓๗๘] เสกขธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เสกขธรรมที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๓๗๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๓๘๐] อเสกขธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อเสกขธรรมที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๓๘๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๓๘๒] เนวเสกขานาเสกขธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เนวเสกขานา- *เสกขธรรมที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เนวเสกขานาเสกขธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เนวเสกขานาเสกขธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย โดยคณิตกนัย มีวาระ ๓
นเหตุทุกนปริตตัตติกเหตุทุกปริตตัตติกะ
[๓๘๓] ปริตตธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปริตตธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ปริตตธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปริตตธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย โดยคณิตกนัย มีวาระ ๓ [๓๘๔] มหัคคตธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่มหัคคตธรรมที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๓๘๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๓๘๖] อัปปมาณธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัปปมาณธรรมที่เป็นนเหตุ- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๓๘๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นเหตุทุกนปริตตารัมมณัตติกเหตุทุกปริตตารัมมณัตติกะ
[๓๘๘] ปริตตารัมมณธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปริตตารัมมณธรรมที่เป็น นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๓๘๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๓๙๐] มหัคคตารัมมณธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่มหัคคตารัมมณธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๓๙๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๓๙๒] อัปปมาณารัมมณธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัปปมาณารัมมณธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๓๙๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นเหตุทุกนหีนัตติกเหตุทุกหีนัตติกะ
[๓๙๔] หีนธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่หีนธรรมที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๓๙๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๓๙๖] มัชฌิมธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่มัชฌิมธรรมที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มัชฌิมธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่มัชฌิมธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย โดยคณิตกนัย มีวาระ ๓ [๓๙๗] ปณีตธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปณีตธรรมที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๓๙๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นเหตุทุกนมิจฉัตตัตติกเหตุทุกมิจฉัตตัตติกะ
[๓๙๙] มิจฉัตตนิยตธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่มิจฉัตตนิยตธรรมที่เป็น นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๔๐๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๔๐๑] สัมมัตตนิยตธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สัมมัตตนิยตธรรม ที่เป็น นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๔๐๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๔๐๓] อนิยตธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนิยตธรรมที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อนิยตธรรมที่เป็นนเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนิยตธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย โดยคณิตกนัย มีวาระ ๓
นเหตุทุกนมัคคารัมมณัตติกเหตุทุกมัคคารัมมณัตติกะ
[๔๐๔] มัคคารัมมณธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่มัคคารัมมณธรรมที่เป็น นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๔๐๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๔๐๖] มัคคเหตุกธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่มัคคเหตุกธรรมที่เป็นนเหตุ- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๔๐๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๔๐๘] มัคคาธิปติธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่มัคคาธิปติธรรมที่เป็นนเหตุ- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๔๐๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นเหตุทุกนอุปปันนัตติกเหตุทุกอุปปันนัตติกะ
[๔๑๐] ธรรมที่ไม่ใช่อุปปันนธรรมที่เป็นนเหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่อุปปันนธรรมที่เป็น- *เหตุธรรม โดยอารัมมณปัจจัย [๔๑๑] ในอารัมมณปัจจัย มีวาระ ๙
นเหตุทุกนอตีตัตติกเหตุทุกอตีตัตติกะ
[๔๑๒] ธรรมที่ไม่ใช่ปัจจุปปันนธรรมที่เป็นเหตุธรรม เป็นปัจจัยแก่ปัจจุปปันนธรรม ที่เป็นเหตุธรรม โดยอารัมมณปัจจัย [๔๑๓] ในอารัมมณปัจจัย มีวาระ ๙
นเหตุทุกนอตีตารัมมณัตติกเหตุทุกอตีตารัมมณัตติกะ
[๔๑๔] อตีตารัมมณธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อตีตารัมมณธรรมที่เป็น นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๔๑๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๔๑๖] อนาคตารัมมณธรรมเหตุที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนาคตารัมมณธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๔๑๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๔๑๘] ปัจจุปปันนารัมมณธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปัจจุปันนารัมมณ- *ธรรมที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๔๑๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
อัชฌัตติกธรรมท่านมิได้จำแนกไว้
นเหตุทุกนอัชฌัตตารัมมณัตติกเหตุทุกอัชฌัตตารัมมณัตติกะ
[๔๒๐] อัชฌัตตารัมมณธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อัชฌัตตารัมมณธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๔๒๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๔๒๒] พหิทธารัมมณธรรมที่เป็นเหตุธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่พหิทธารัมมณธรรม ที่เป็นนเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๔๒๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ อัชฌัตตพหิทธารัมมณธรรม ไม่มี

             เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๕ บรรทัดที่ ๙๐๒๔-๙๒๖๕ หน้าที่ ๓๖๓-๓๗๓. http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=45&A=9024&Z=9265&pagebreak=0 http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=45&A=9024&pagebreak=0              ฟังเนื้อความพระไตรปิฎก : [1], [2], [3]              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=45&siri=112              ศึกษาอรรถกถาได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=2010              พระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=7918              The Pali Tipitaka in Roman :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=7918              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๕ http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกชองแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย

บันทึก ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖. บันทึก ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙. บันทึกล่าสุด ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]