ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับหลวง   ฉบับมหาจุฬาฯ   บาลีอักษรไทย   PaliRoman 
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกชองแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๕ พระอภิธรรมปิฎก เล่มที่ ๑๒ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
โนอาสวทุกนสนิทัสสนัตติกอาสวทุกสนิทัสสนัตติกะ
[๔๖๐] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสน สัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย โดยคณิตกนัย มีวาระ ๓ [๔๖๑] ฯลฯ อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม ฯลฯ มีวาระ ๓ เหมือนกับนัยก่อน [๔๖๒] อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสน- *อัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๔๖๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑
นสาสวทุกนสนิทัสสนัตติกสาสวทุกสนิทัสสนัตติกะ
[๔๖๔] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เป็นสาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆ- *ธรรมที่ไม่ใช่สาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เป็นสาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่อนาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย โดยคณิตกนัย มีวาระ ๓ พึงกระทำเป็นปัญหา ๓ โดยนัยแห่งนสาสวนอนิทัสสนอัปปฏิฆมูลข้างต้น [๔๖๕] อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมที่เป็นสาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆ- *ธรรมที่ไม่ใช่อนาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๔๖๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑
นอาสวสัมปยุตตทุกนสนิทัสสนัตติกะ
อาสวสัมปยุตตทุกสนิทัสสนัตติกะ
[๔๖๗] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัส- *สนสัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่อาสวสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เป็นอาสววิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัป- *ปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่อาสววิปปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย โดยคณิตกนัย มีวาระ ๓ ในนอาสวสัมปยุตตนอนิทัสสนสัปปฏิฆมูล มีวาระ ๓ เหมือนกัน [๔๖๘] อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่เป็นอาสววิปปยุตตธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่อาสวสัมปยุตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๔๖๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑
นอาสวสาสวทุกนสนิทัสสนัตติกะ
อาสวสาสวทุกสนิทัสสนัตติกะ
[๔๗๐] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่เป็นสาสวธรรม แต่ไม่ใช่อาสวธรรม อาศัยธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่อาสวธรรมและไม่ใช่อนาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ ปัจจัย สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่เป็นสาสวธรรม แต่ไม่ใช่อาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่อาสวธรรม และไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่อาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย โดยคณิตกนัย มีวาระ ๓ แม้ในนอาสวะและอนาสวนอนิทัสสนสัปปฏิฆมูล ก็มีวาระ ๓ เหมือนกับนัยก่อน [๔๗๑] อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมที่เป็นสาสวธรรม แต่ไม่ใช่อาสวธรรม อาศัยธรรมที่ ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่อาสวธรรม และไม่ใช่อนาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ- *ปัจจัย [๔๗๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑ นอาสวะและนอาสวสัมปยุตตทุกะ วาระไม่มีหัวข้อปัจจัย
อาสววิปปยุตตนสาสวทุกนสนิทัสสนัตติกะ
อาสววิปปยุตตสาสวทุกสนิทัสสนัตติกะ
[๔๗๓] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่เป็นอาสววิปปยุตตสาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่เป็นอาสววิปปยุตตะและไม่ใช่สาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่เป็นอาสวิปปยุตตสาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสน- *สัปปฏิฆธรรม ที่เป็นอาสววิปปยุตตะ และไม่ใช่อนาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย โดยคณิตกนัย มีวาระ ๓ แม้ในอาสววิปปยุตตสาสวอนิทัสสนอัปปฏิฆมูล ก็มีวาระ ๓ เหมือนกับนัยก่อน [๔๗๔] อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่เป็นอาสววิปปยุตตสาสวธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม ที่เป็นอาสววิปปยุตตะ และไม่ใช่อนาสวธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุ- *ปัจจัย [๔๗๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑

             เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๕ บรรทัดที่ ๙๓๗๑-๙๔๓๐ หน้าที่ ๓๗๗-๓๗๙. http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=45&A=9371&Z=9430&pagebreak=0 http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=45&A=9371&pagebreak=0              ฟังเนื้อความพระไตรปิฎก : [คลิกเพื่อฟัง]              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=45&siri=115              ศึกษาอรรถกถาได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=2152              พระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=8247              The Pali Tipitaka in Roman :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=8247              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๕ http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกชองแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย

บันทึก ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖. บันทึก ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙. บันทึกล่าสุด ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]