ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 1 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 1 : Vinaya. Mahāvi (1)
   [187] Sāmaṃ adhiṭṭhāya dūtena dūtaparamparāya visakkiyena dūtena
gatapaccāgatena   dūtena  araho  rahosaññī  raho  arahosaññī
araho  arahosaññī  raho  rahosaññī  kāyena  saṃvaṇṇeti  vācāya
saṃvaṇṇeti  kāyena  vācāya  saṃvaṇṇeti  dūtena  saṃvaṇṇeti  lekhāya
saṃvaṇṇeti  opātaṃ  apassenaṃ  upanikkhipanaṃ  bhesajjaṃ  rūpūpahāro
saddūpahāro  gandhūpahāro  rasūpahāro  phoṭṭhabbūpahāro  dhammūpahāro
ācikkhanā anusāsanī saṅketakammaṃ nimittakammanti.
   [188]  Sāmanti  sayaṃ hanati kāyena vā kāyapaṭibaddhena vā
nissaggiyena  vā  .  adhiṭṭhāyāti  adhiṭṭhahitvā  āṇāpeti  evaṃ
vijjha evaṃ pahara evaṃ ghātehīti.
   [189]  Bhikkhu bhikkhuṃ āṇāpeti itthannāmaṃ jīvitā voropehīti
āpatti  dukkaṭassa  .  so  taṃ  maññamāno taṃ jīvitā voropeti
āpatti  ubhinnaṃ  pārājikassa  . bhikkhu bhikkhuṃ āṇāpeti itthannāmaṃ
jīvitā  voropehīti  āpatti  dukkaṭassa  .  so  taṃ  maññamāno
aññaṃ  jīvitā  voropeti  mūlaṭṭhassa  anāpatti  vadhakassa  āpatti
pārājikassa  .  bhikkhu  bhikkhuṃ  āṇāpeti  itthannāmaṃ  jīvitā
voropehīti  āpatti  dukkaṭassa  .  so  aññaṃ  maññamāno  taṃ
jīvitā  voropeti  āpatti  ubhinnaṃ  pārājikassa  .  bhikkhu bhikkhuṃ
Āṇāpeti  itthannāmaṃ  jīvitā  voropehīti  āpatti  dukkaṭassa .
So  aññaṃ  maññamāno  aññaṃ  jīvitā  voropeti  mūlaṭṭhassa
anāpatti vadhakassa āpatti pārājikassa.
   [190] Bhikkhu bhikkhuṃ āṇāpeti itthannāmassa pāvada itthannāmo
itthannāmassa  pāvadatu  itthannāmo  itthannāmaṃ  jīvitā voropetūti
āpatti  dukkaṭassa . so itarassa āroceti āpatti dukkaṭassa .
Vadhako paṭiggaṇhāti mūlaṭṭhassa āpatti thullaccayassa . so taṃ jīvitā
voropeti  āpatti  sabbesaṃ pārājikassa . bhikkhu bhikkhuṃ āṇāpeti
itthannāmassa   pāvada   itthannāmo   itthannāmassa   pāvadatu
itthannāmo  itthannāmaṃ  jīvitā  voropetūti  āpatti dukkaṭassa .
So  aññaṃ  āṇāpeti  āpatti  dukkaṭassa  . vadhako paṭiggaṇhāti
āpatti  dukkaṭassa . so taṃ jīvitā voropeti mūlaṭṭhassa anāpatti
āṇāpakassa ca vadhakassa ca āpatti pārājikassa.
   [191]  Bhikkhu bhikkhuṃ āṇāpeti itthannāmaṃ jīvitā voropehīti
āpatti  dukkaṭassa  . so gantvā puna paccāgacchati nāhaṃ sakkomi
taṃ  jīvitā  voropetunti  .  so  puna āṇāpeti yadā sakkosi
tadā  taṃ  jīvitā voropehīti āpatti dukkaṭassa . so taṃ jīvitā
voropeti āpatti ubhinnaṃ pārājikassa.
   [192]  Bhikkhu bhikkhuṃ āṇāpeti itthannāmaṃ jīvitā voropehīti
Āpatti  dukkaṭassa  . so taṃ āṇāpetvā vippaṭisārī na sāveti
mā  ghātehīti  .  so  taṃ  jīvitā  voropeti  āpatti ubhinnaṃ
pārājikassa  .  bhikkhu  bhikkhuṃ  āṇāpeti  itthannāmaṃ  jīvitā
voropehīti  āpatti  dukkaṭassa  .  so  āṇāpetvā vippaṭisārī
sāveti  mā  ghātehīti  .  so āṇatto ahaṃ tayāti taṃ jīvitā
voropeti  mūlaṭṭhassa  anāpatti  vadhakassa  āpatti  pārājikassa .
Bhikkhu  bhikkhuṃ  āṇāpeti  itthannāmaṃ  jīvitā  voropehīti  āpatti
dukkaṭassa . so āṇāpetvā vippaṭisārī sāveti mā ghātehīti .
So sādhūti oramati ubhinnaṃ anāpatti.
   [193]  Araho  rahosaññī  ullapati  aho itthannāmo hato
assāti  āpatti  dukkaṭassa  .  raho  arahosaññī  ullapati aho
itthannāmo  hato  assāti āpatti dukkaṭassa . araho arahosaññī
ullapati   aho   itthannāmo   hato   assāti   āpatti
dukkaṭassa  .  raho  rahosaññī  ullapati  aho  itthannāmo
hato assāti āpatti dukkaṭassa.
   [194]  Kāyena  saṃvaṇṇeti nāma kāyena vikāraṃ karoti yo
evaṃ  marati so dhanaṃ vā labhati yasaṃ vā labhati saggaṃ vā gacchatīti
āpatti  dukkaṭassa  .  tāya  saṃvaṇṇanāya  marissāmīti dukkhaṃ vedanaṃ
uppādeti  āpatti  thullaccayassa  . marati āpatti pārājikassa .
Vācāya  saṃvaṇṇeti  nāma  vācāya  bhaṇati  yo  evaṃ  marati so
Dhanaṃ  vā  labhati  yasaṃ  vā  labhati  saggaṃ  vā  gacchatīti āpatti
dukkaṭassa  .  tāya  saṃvaṇṇanāya marissāmīti dukkhaṃ vedanaṃ uppādeti
āpatti  thullaccayassa  .  marati  āpatti  pārājikassa . kāyena
vācāya  saṃvaṇṇeti  nāma  kāyena  ca  vikāraṃ karoti vācāya ca
bhaṇati  yo  evaṃ  marati  so  dhanaṃ  vā  labhati  yasaṃ vā labhati
saggaṃ  vā  gacchatīti  āpatti  dukkaṭassa  .  tāya  saṃvaṇṇanāya
marissāmīti  dukkhaṃ  vedanaṃ  uppādeti  āpatti  thullaccayassa .
Marati āpatti pārājikassa.
   [195]  Dūtena saṃvaṇṇeti nāma dūtassa sāsanaṃ āroceti yo
evaṃ  marati so dhanaṃ vā labhati yasaṃ vā labhati saggaṃ vā gacchatīti
āpatti  dukkaṭassa . dūtassa sāsanaṃ sutvā marissāmīti dukkhaṃ vedanaṃ
uppādeti  āpatti  thullaccayassa  . marati āpatti pārājikassa .
Lekhāya  saṃvaṇṇeti  nāma  lekhaṃ  chindati  yo  evaṃ  marati  so
dhanaṃ  vā  labhati  yasaṃ  vā labhati saggaṃ vā gacchatīti akkharakkharāya
āpatti  dukkaṭassa  .  lekhaṃ  passitvā  marissāmīti  dukkhaṃ vedanaṃ
uppādeti āpatti thullaccayassa. Marati āpatti pārājikassa.
   [196] Opātaṃ nāma manussaṃ uddissa opātaṃ khanati papatitvā
marissatīti āpatti dukkaṭassa 1- . papatite dukkhā vedanā uppajjati
@Footnote: 1 ito paraṃ yuropiyapotthake manusso tasmiṃ papati āpatti
@dukkaṭassāti attho vutto. so pana sabbapotthakesu na dissati.
Āpatti  thullaccayassa  .  marati  āpatti pārājikassa . anodissa
opātaṃ  khanati  yo koci papatitvā marissatīti āpatti dukkaṭassa .
Manusso  tasmiṃ  papatati  āpatti  dukkaṭassa  .  papatite  dukkhā
vedanā  uppajjati  āpatti  thullaccayassa  .  marati  āpatti
pārājikassa  .  yakkho  vā  peto  vā tiracchānagatamanussaviggaho
vā  tasmiṃ  papatati  āpatti  dukkaṭassa . papatite dukkhā vedanā
uppajjati  āpatti  dukkaṭassa  .  marati  āpatti  thullaccayassa .
Tiracchānagato  tasmiṃ  papatati  āpatti  dukkaṭassa  .  papatite
dukkhā  vedanā  uppajjati  āpatti  dukkaṭassa  .  marati āpatti
pācittiyassa.
   [197]  Apassenaṃ  nāma apassene satthaṃ vā ṭhapeti visena
vā  makkheti  dubbalaṃ vā karoti sobbhe vā narake vā papāte
vā  ṭhapeti  iminā  1- papatitvā marissatīti āpatti dukkaṭassa .
Satthena  vā  visena  vā papatitena vā dukkhā vedanā uppajjati
āpatti thullaccayassa. Marati āpatti pārājikassa.
   [198]  Upanikkhipanaṃ  nāma  asiṃ  vā sattiṃ vā bheṇḍiṃ vā
sūlaṃ 2- vā laguḷaṃ vā pāsāṇaṃ vā satthaṃ vā visaṃ vā rajjuṃ vā
upanikkhipati  iminā  marissatīti  āpatti  dukkaṭassa  .  tena
@Footnote: 1 yuropiyapotthake ayampi pāṭho na paññāyati. 2 tesu
@vuttapotthakesu ayampi pāṭho na paññāyateva.
Marissāmīti  dukkhaṃ  vedanaṃ  uppādeti  āpatti  thullaccayassa .
Marati āpatti pārājikassa.
   [199]  Bhesajjaṃ nāma sappiṃ vā navanītaṃ vā telaṃ vā madhuṃ
vā  phāṇitaṃ  vā  deti  imaṃ  sāyitvā  marissatīti  āpatti
dukkaṭassa  .  taṃ  sāyite  dukkhā  vedanā  uppajjati  āpatti
thullaccayassa. Marati āpatti pārājikassa.
   [200]  Rūpūpahāro  nāma  amanāpikaṃ  rūpaṃ upasaṃharati bhayānakaṃ
bheravaṃ  imaṃ  passitvā  uttasitvā  marissatīti āpatti dukkaṭassa .
Taṃ  passitvā  uttasati  āpatti  thullaccayassa  .  marati  āpatti
pārājikassa . manāpikaṃ rūpaṃ upasaṃharati pemaniyaṃ 1- hadayaṅgamaṃ 2- imaṃ
passitvā  alābhakena  sussitvā  marissatīti  āpatti  dukkaṭassa .
Taṃ  passitvā  alābhakena  sussati  āpatti  thullaccayassa  . marati
āpatti pārājikassa.
   {200.1}  Saddūpahāro  nāma  amanāpikaṃ  saddaṃ  upasaṃharati
bhayānakaṃ  bheravaṃ  imaṃ  sutvā  uttasitvā  marissatīti  āpatti
dukkaṭassa  .  taṃ  sutvā  uttasati  āpatti  thullaccayassa .
Marati  āpatti pārājikassa . manāpikaṃ saddaṃ upasaṃharati pemaniyaṃ 3-
hadayaṅgamaṃ  4-  imaṃ  sutvā alābhakena sussitvā marissatīti āpatti
dukkaṭassa  .  taṃ sutvā alābhakena sussati āpatti thullaccayassa .
@Footnote: 1-2 ime dve pāṭhā tīsupi potthakesu na dissanti. 3-4 idha pana
@ṭhāne tādisā vā pāṭhā tatthāpi dissanti.
Marati āpatti pārājikassa.
   {200.2} Gandhūpahāro nāma amanāpikaṃ gandhaṃ upasaṃharati jegucchaṃ
pāṭikulyaṃ  imaṃ  ghāyitvā  jegucchatā pāṭikulyatā marissatīti āpatti
dukkaṭassa  .  taṃ  ghāyite  jegucchatā pāṭikulyatā dukkhā vedanā
uppajjati  āpatti  thullaccayassa  .  marati āpatti pārājikassa .
Manāpikaṃ  gandhaṃ  upasaṃharati  imaṃ  ghāyitvā  alābhakena  sussitvā
marissatīti  āpatti  dukkaṭassa  .  taṃ  ghāyitvā alābhakena sussati
āpatti thullaccayassa. Marati. Āpatti pārājikassa.
   {200.3}  Rasūpahāro  nāma  amanāpikaṃ  rasaṃ  upasaṃharati
jegucchaṃ   pāṭikulyaṃ  imaṃ  sāyitvā  jegucchatā  pāṭikulyatā
marissatīti  āpatti  dukkaṭassa  .  taṃ  sāyite  jegucchatā
pāṭikulyatā  dukkhā  vedanā  uppajjati  āpatti  thullaccayassa .
Marati  āpatti  pārājikassa  .  manāpikaṃ  rasaṃ  upasaṃharati  imaṃ
sāyitvā  alābhakena  sussitvā  marissatīti āpatti dukkaṭassa . taṃ
sāyitvā  alābhakena  sussati āpatti thullaccayassa . marati āpatti
pārājikassa.
   {200.4}   Phoṭṭhabbūpahāro  nāma  amanāpikaṃ  phoṭṭhabbaṃ
upasaṃharati  dukkhasamphassaṃ  kharasamphassaṃ  iminā  phuṭṭho  marissatīti
āpatti  dukkaṭassa  .  tena  phuṭṭhassa  dukkhā  vedanā uppajjati
āpatti  thullaccayassa  .  marati  āpatti  pārājikassa . manāpikaṃ
phoṭṭhabbaṃ   upasaṃharati  sukhasamphassaṃ  mudusamphassaṃ  iminā  phuṭṭho
alābhakena  sussitvā  marissatīti  āpatti  dukkaṭassa  .  tena
Phuṭṭho  alābhakena  sussati  āpatti  thullaccayassa  .  marati
āpatti pārājikassa.
   {200.5}   Dhammūpahāro   nāma   nerayikassa   nirayakathaṃ
katheti  imaṃ  sutvā  uttasitvā  marissatīti  āpatti  dukkaṭassa .
Taṃ  sutvā  uttasati  āpatti  thullaccayassa  .  marati  āpatti
pārājikassa  .  kalyāṇakammassa  saggakathaṃ  katheti  imaṃ  sutvā
adhimutto  marissatīti  āpatti  dukkaṭassa  .  taṃ  sutvā adhimutto
marissāmīti  dukkhaṃ  vedanaṃ  uppādeti  āpatti  thullaccayassa .
Marati āpatti pārājikassa.
   [201]  Ācikkhanā  nāma  puṭṭho  bhaṇati  evaṃ marassu yo
evaṃ  marati so dhanaṃ vā labhati yasaṃ vā labhati saggaṃ vā gacchatīti
āpatti  dukkaṭassa  .  tāya  ācikkhanāya marissāmīti dukkhaṃ vedanaṃ
uppādeti āpatti thullaccayassa. Marati āpatti pārājikassa.
   {201.1} Anusāsanī nāma apuṭṭho bhaṇati evaṃ marassu yo evaṃ marati
so  dhanaṃ  vā  labhati  yasaṃ vā labhati saggaṃ vā gacchatīti āpatti
dukkaṭassa  .  tāya anusāsaniyā marissāmīti dukkhaṃ vedanaṃ uppādeti
āpatti thullaccayassa. Marati āpatti pārājikassa.
   [202]  Saṅketakammaṃ  nāma  saṅketaṃ  karoti  purebhattaṃ vā
pacchābhattaṃ  vā  rattiṃ  vā divā vā tena saṅketena taṃ jīvitā
voropehīti  āpatti  dukkaṭassa  .  tena  saṅketena  taṃ jīvitā
voropeti  āpatti  ubhinnaṃ  pārājikassa . taṃ saṅketaṃ pure vā
Pacchā  vā  taṃ  jīvitā  voropeti  mūlaṭṭhassa  anāpatti vadhakassa
āpatti pārājikassa.
   {202.1}   Nimittakammaṃ   nāma  nimittaṃ  karoti  akkhiṃ
vā  nikkhanissāmi  bhamukaṃ  vā  ukkhipissāmi  sīsaṃ  vā ukkhipissāmi
tena  nimittena  taṃ  jīvitā  voropehīti  āpatti  dukkaṭassa .
Tena nimittena taṃ jīvitā voropeti āpatti ubhinnaṃ pārājikassa .
Taṃ  nimittaṃ  pure  vā pacchā vā taṃ jīvitā voropeti mūlaṭṭhassa
anāpatti vadhakassa āpatti pārājikassa.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 1 page 139-147. https://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=1&item=187&items=16              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=1&item=187&items=16&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=1&item=187&items=16              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=1&item=187&items=16              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=1&i=187              Contents of The Tipitaka Volume 1 https://84000.org/tipitaka/read/?index_1 https://84000.org/tipitaka/english/?index_1

First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]