ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 11 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 3 : Sutta. Tī. Pā.
   [228] Atthi kho āvuso tena bhagavatā jānatā passatā arahatā
sammāsambuddhena  tayo  dhammā  sammadakkhātā  tattha  sabbeheva
saṅgāyitabbaṃ  .pe.  atthāya  hitāya  sukhāya  devamanussānaṃ .
Katame tayo dhammā.
   {228.1}  Tīṇi akusalamūlāni lobho akusalamūlaṃ doso akusalamūlaṃ
moho  akusalamūlaṃ  .  tīṇi  kusalamūlāni  alobho  kusalamūlaṃ adoso
kusalamūlaṃ  amoho  kusalamūlaṃ  .  tīṇi  duccaritāni  kāyaduccaritaṃ
vacīduccaritaṃ   manoduccaritaṃ   .   tīṇi   sucaritāni  kāyasucaritaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. saṅgītiyadukaṃ niṭṭhitanti na dissanti.
Vacīsucaritaṃ manosucaritaṃ.
   {228.2}  Tayo  akusalavitakkā  kāmavitakko  byāpādavitakko
vihiṃsāvitakko   .   tayo   kusalavitakkā   nekkhammavitakko
abyāpādavitakko   avihiṃsāvitakko   .  tayo  akusalasaṅkappā
kāmasaṅkappo   byāpādasaṅkappo   vihiṃsāsaṅkappo   .  tayo
kusalasaṅkappā      nekkhammasaṅkappo     abyāpādasaṅkappo
avihiṃsāsaṅkappo.
   {228.3}  Tisso  akusalasaññā  kāmasaññā  byāpādasaññā
vihiṃsāsaññā  .  tisso  kusalasaññā  nekkhammasaññā abyāpādasaññā
avihiṃsāsaññā  .  tisso  akusaladhātuyo  kāmadhātu  byāpādadhātu
vihiṃsādhātu  .  tisso  kusaladhātuyo  nekkhammadhātu  abyāpādadhātu
avihiṃsādhātu.
   {228.4} Aparāpi tisso dhātuyo kāmadhātu rūpadhātu arūpadhātu.
Aparāpi  tisso  dhātuyo  rūpadhātu arūpadhātu nirodhadhātu . aparāpi
tisso  dhātuyo hīnadhātu majjhimadhātu paṇītadhātu 1- . tisso taṇhā
kāmataṇhā  bhavataṇhā  vibhavataṇhā  .  aparāpi  tisso  taṇhā
kāmataṇhā  rūpataṇhā  arūpataṇhā  .  aparāpi  tisso  taṇhā
rūpataṇhā   arūpataṇhā   nirodhataṇhā   .  tīṇi  saññojanāni
sakkāyadiṭṭhi  vicikicchā  sīlabbataparāmāso  .  tayo  āsavā
kāmāsavo  bhavāsavo  avijjāsavo . tayo bhavā kāmabhavo rūpabhavo
arūpabhavo.
   {228.5} Tisso esanā kāmesanā bhavesanā brahmacariyesanā.
Tisso   vidhā   seyyohamasmīti   vidhā  sadisohamasmīti  vidhā
hīnohamasmīti  vidhā  . tayo addhā atīto addhā anāgato addhā
@Footnote: 1 Yu. hīnādhātu majjhimādhātu paṇītādhātu.
Paccuppanno  addhā . tayo antā sakkāyo anto sakkāyasamudayo
anto sakkāyanirodho anto . tisso vedanā sukhā vedanā dukkhā
vedanā  adukkhamasukhā  vedanā  .  tisso  dukkhatā  dukkhadukkhatā
saṅkhāradukkhatā  vipariṇāmadukkhatā  .  tayo  rāsī  micchattaniyato
rāsi sammattaniyato rāsi aniyato rāsi.
   {228.6} Tisso kaṅkhā 1- atītaṃ vā addhānaṃ ārabbha kaṅkhati
vicikicchati nādhimuccati na sampasīdati anāgataṃ vā addhānaṃ ārabbha kaṅkhati
vicikicchati  nādhimuccati  na sampasīdati etarahi vā paccuppannaṃ addhānaṃ
ārabbha kaṅkhati vicikicchati nādhimuccati na sampasīdati.
   {228.7} Tīṇi tathāgatassa arakkheyyāni 2- parisuddhakāyasamācāro
āvuso tathāgato natthi tathāgatassa kāyaduccaritaṃ yaṃ tathāgato rakkheyya
mā  me idaṃ paro aññāsīti parisuddhavacīsamācāro āvuso tathāgato
natthi  tathāgatassa  vacīduccaritaṃ  yaṃ tathāgato rakkheyya mā me idaṃ
paro  aññāsīti  parisuddhamanosamācāro  āvuso  tathāgato  natthi
tathāgatassa  manoduccaritaṃ  yaṃ tathāgato rakkheyya mā me idaṃ paro
aññāsīti  .  tayo  kiñcanā  rāgo kiñcanaṃ doso kiñcanaṃ moho
kiñcanaṃ  .  tayo aggī rāgaggi dosaggi mohaggi . aparepi tayo
aggī  āhuneyyaggi  dakkhiṇeyyaggi  gahapataggi . tividhena rūpasaṅgaho
sanidassanasappaṭigharūpaṃ      anidassanasappaṭigharūpaṃ      anidassana-
appaṭigharūpaṃ  .  tayo  saṅkhārā  puññābhisaṅkhāro apuññābhisaṅkhāro
@Footnote: 1 Ma. tayo tamā . 2 Yu. ārakkheyyāni.
Āneñjābhisaṅkhāro  .  tayo  puggalā  sekkho puggalo asekkho
puggalo nevasekkho nāsekkho puggalo . tayo therā jātitthero
dhammatthero  sammatitthero  1-  .  tīṇi  puññakiriyāvatthūni  2-
dānamayaṃ  puññakiriyāvatthu  3-  sīlamayaṃ  puññakiriyāvatthu  bhāvanāmayaṃ
puññakiriyāvatthu. Tīṇi codanāvatthūni diṭṭhena sutena parisaṅkāya.
   {228.8} Tisso kāmūpapattiyo santāvuso sattā paccupaṭṭhitakāmā
te paccupaṭṭhitesu kāmesu vasaṃ vattenti seyyathāpi manussā ekacce
ca devā ekacce ca vinipātikā ayaṃ paṭhamā kāmūpapatti santāvuso
sattā  nimmitakāmā  te  nimminitvā  nimminitvā 4- kāmesu vasaṃ
vattenti  seyyathāpi  devā  nimmānaratī  ayaṃ  dutiyā  kāmūpapatti
santāvuso  sattā  paranimmitakāmā  te  paranimmitesu  kāmesu vasaṃ
vattenti seyyathāpi devā paranimmitavasavattī ayaṃ tatiyā kāmūpapatti.
   {228.9}  Tisso  sukhūpapattiyo  santāvuso  sattā sukhaṃ 5-
uppādetvā  uppādetvā  sukhaṃ  viharanti  seyyathāpi  devā
brahmakāyikā   ayaṃ   paṭhamā   sukhūpapatti  santāvuso  sattā
sukhena  abhisannā  parisannā  paripūrā  paripphuṭā te kadāci karahaci
udānaṃ  udānenti  aho  sukhaṃ  aho  sukhanti  seyyathāpi  devā
ābhassarā  ayaṃ  dutiyā  sukhūpapatti  santāvuso  sattā  sukhena
abhisannā  parisannā  paripūrā  paripphuṭā  te  santaṃyeva  saṃtusitā
cittasukhaṃ paṭivedenti 6- seyyathāpi devā subhakiṇhā 7- ayaṃ tatiyā
@Footnote: 1 Ma. Yu. sammutithero. 2 Ma. Yu. ... kiriyavatthūni. 3 Ma. Yu. ...kiriyavatthu.
@4 Yu. nimmetvā nimmetvā. 5 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho na dissati. 6 Ma. Yu.
@tusitā sukhaṃ paṭisaṃvedenti. 7 Yu. subhakiṇṇā.
Sukhūpapatti  .  tisso  paññā  sekkhā  paññā  asekkhā  paññā
nevasekkhā  nāsekkhā  paññā  .  aparāpi  tisso  paññā
cintāmayā  paññā  sutamayā  paññā  bhāvanāmayā  paññā .
Tīṇāvudhāni  sutāvudhaṃ  pavivekāvudhaṃ  paññāvudhaṃ  .  tīṇindriyāni
anaññātaññassāmītindriyaṃ   aññindriyaṃ   aññātāvindriyaṃ  .  tīṇi
cakkhūni  maṃsacakkhu  dibbacakkhu paññācakkhu . tisso sikkhā adhisīlasikkhā
adhicittasikkhā  adhipaññāsikkhā  .  tisso  bhāvanā  kāyabhāvanā
cittabhāvanā  paññābhāvanā  .  tīṇi  anuttariyāni  dassanānuttariyaṃ
paṭipadānuttariyaṃ vimuttānuttariyaṃ.
   {228.10}  Tayo  samādhī  savitakkavicāro  1-  samādhi
avitakkavicāramatto  2-  samādhi  avitakkavicāro  3-  samādhi .
Aparepi  tayo  samādhī  suññato  samādhi  animitto  samādhi
appaṇihito  samādhi  .  tīṇi  soceyyāni kāyasoceyyaṃ vacīsoceyyaṃ
manosoceyyaṃ  .  tīṇi  moneyyāni  kāyamoneyyaṃ  vacīmoneyyaṃ
manomoneyyaṃ  .  tīṇi  kosallāni  āyakosallaṃ  apāyakosallaṃ
upāyakosallaṃ . tayo madā ārogyamado yobbanamado jātimado 4-.
Tīṇādhipateyyāni  5- attādhipateyyaṃ lokādhipateyyaṃ dhammādhipateyyaṃ .
Tīṇi  kathāvatthūni  atītaṃ  vā  addhānaṃ  ārabbha kathaṃ katheyya evaṃ
ahosi atītamaddhānanti anāgataṃ vā addhānaṃ ārabbha kathaṃ katheyya evaṃ
bhavissati  anāgatamaddhānanti  etarahi  vā  paccuppannaṃ  addhānaṃ
ārabbha kathaṃ katheyya evaṃ 6- etarahi paccuppannanti 7- . Tisso
@Footnote: 1 Ma. savitakkasavicāro. Yu. savitakko savicāro. 2 Yu. avitakko vicāramatto.
@3 Ma. avitakkaavicāro. Yu. avitakko avicāro. 4 Ma. Yu. jīvitamado.
@5 Ma. tīṇi adhipateyyāni. 6 Ma. Yu. evaṃ hoti. 7 Ma. paccuppannaṃ addhānanti.
Vijjā  pubbenivāsānussatiñāṇaṃ  vijjā  sattānaṃ  cutūpapāte  ñāṇaṃ
vijjā  āsavānaṃ  khaye  ñāṇaṃ  vijjā  .  tayo vihārā dibyo
vihāro 1- brahmavihāro 2- ariyo vihāro . tīṇi pāṭihāriyāni
iddhipāṭihāriyaṃ  ādesanāpāṭihāriyaṃ  anusāsanīpāṭihāriyaṃ . ime kho
āvuso  tena  bhagavatā  jānatā  passatā arahatā sammāsambuddhena
tayo  dhammā  sammadakkhātā  tattha  sabbeheva  saṅgāyitabbaṃ  na
vivaditabbaṃ .pe. Atthāya hitāya sukhāya devamanussānaṃ.
         Saṅgītiyattikaṃ niṭṭhitaṃ 3-.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 11 page 227-232. https://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=11&item=228&items=1&mode=bracket              Classified by content :- https://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=11&item=228&items=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=11&item=228&items=1&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=11&item=228&items=1&mode=bracket              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=11&i=228              Contents of The Tipitaka Volume 11 https://84000.org/tipitaka/read/?index_11 https://84000.org/tipitaka/english/?index_11

First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]