ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 13 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 5 : Sutta. Ma. Ma.
   [62]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ samayaṃ bhagavā nāḷandāyaṃ viharati
pāvārikambavane  .  tena  kho  pana  samayena nigantho nāṭaputto
nāḷandāyaṃ  paṭivasati  mahatiyā  niganthaparisāya  saddhiṃ  .  atha  kho
dīghatapassī  nigantho  nāḷandāyaṃ  piṇḍāya  caritvā  pacchābhattaṃ
piṇḍapātapaṭikkanto  yena  pāvārikambavanaṃ  yena  bhagavā tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  bhagavatā  saddhiṃ  sammodi  sammodanīyaṃ  kathaṃ  sārāṇīyaṃ
vītisāretvā  ekamantaṃ  aṭṭhāsi  .  ekamantaṃ ṭhitaṃ kho dīghatapassiṃ
niganthaṃ  bhagavā  etadavoca  saṃvijjanti  kho  dīghatapassi  āsanāni
sace  ākaṅkhasi nisīdāti . evaṃ vutte dīghatapassī nigantho aññataraṃ
nīcaṃ āsanaṃ gahetvā ekamantaṃ nisīdi.
   [63] Ekamantaṃ nisinnaṃ kho dīghatapassiṃ niganthaṃ bhagavā etadavoca
kati  pana  tapassi  nigantho  nāṭaputto kammāni paññāpeti pāpassa
kammassa  kiriyāya  pāpassa  kammassa pavattiyāti . na kho āvuso
gotama   āciṇṇaṃ   niganthassa   nāṭaputtassa   kammaṃ  kammanti
paññāpetuṃ  daṇḍaṃ  daṇḍanti  kho  āvuso  gotama  āciṇṇaṃ
niganthassa nāṭaputtassa paññāpetunti.
   {63.1}  Kati  pana  tapassi  nigantho  nāṭaputto  daṇḍāni
paññāpeti    pāpassa    kammassa    kiriyāya    pāpassa
kammassa   pavattiyāti   .   tīṇi   2-   āvuso  gotama
@Footnote: 1 Ma. upālisuttaṃ . 2 Ma. Yu. tīṇi kho āvuso.
Nigantho   nāṭaputto  daṇḍāni  paññāpeti  pāpassa  kammassa
kiriyāya  pāpassa  kammassa  pavattiyā  1-  seyyathīdaṃ  kāyadaṇḍaṃ
vacīdaṇḍaṃ manodaṇḍanti.
   {63.2}  Kiṃ  pana  tapassi aññadeva kāyadaṇḍaṃ aññaṃ vacīdaṇḍaṃ
aññaṃ  manodaṇḍanti  .  aññadeva  āvuso  gotama kāyadaṇḍaṃ aññaṃ
vacīdaṇḍaṃ  aññaṃ  manodaṇḍanti  .  imesaṃ pana tapassi tiṇṇaṃ daṇḍānaṃ
evaṃ  paṭivibhattānaṃ evaṃ paṭivisiṭṭhānaṃ katamaṃ daṇḍaṃ nigantho nāṭaputto
mahāsāvajjataraṃ  paññāpeti  2-  pāpassa  kammassa kiriyāya pāpassa
kammassa  pavattiyā  yadi  vā kāyadaṇḍaṃ yadi vā vacīdaṇḍaṃ yadi vā
manodaṇḍanti.
   {63.3} Imesaṃ kho āvuso gotama tiṇṇaṃ daṇḍānaṃ evaṃ paṭivibhattānaṃ
evaṃ  paṭivisiṭṭhānaṃ  kāyadaṇḍaṃ  nigantho  nāṭaputto  mahāsāvajjataraṃ
paññāpeti  pāpassa  kammassa  kiriyāya  pāpassa  kammassa pavattiyā
no  tathā  vacīdaṇḍaṃ  no  tathā  manodaṇḍanti  .  kāyadaṇḍanti
tapassi vadesi . kāyadaṇḍanti āvuso gotama vadāmi . kāyadaṇḍanti
tapassi vadesi . kāyadaṇḍanti āvuso gotama vadāmi . kāyadaṇḍanti
tapassi vadesi . kāyadaṇḍanti āvuso gotama vadāmīti . Itiha bhagavā
dīghatapassiṃ niganthaṃ imasmiṃ kathāvatthusmiṃ yāvatatiyakaṃ 3- patiṭṭhāpesi.
   [64]  Evaṃ  vutte  dīghatapassī  nigantho bhagavantaṃ etadavoca
tvaṃ  panāvuso  gotama  kati  daṇḍāni  paññāpesi pāpassa kammassa
@Footnote: 1 Ma. pavattiyāti . 2 Ma. paññapeti . 3 Ma. yāvatatiyakampi.
Kiriyāya pāpassa kammassa pavattiyāti.
   {64.1}  Na  kho  tapassi āciṇṇaṃ tathāgatassa daṇḍaṃ daṇḍanti
paññāpetuṃ  kammaṃ  kammanti  kho  tapassi  āciṇṇaṃ  tathāgatassa
paññāpetunti  .  tvaṃ  panāvuso  gotama  kati kammāni paññāpesi
pāpassa kammassa kiriyāya pāpassa kammassa pavattiyāti.
   {64.2}  Tīṇi  kho  ahaṃ tapassi kammāni paññāpemi pāpassa
kammassa  kiriyāya  pāpassa  kammassa  pavattiyā  seyyathīdaṃ kāyakammaṃ
vacīkammaṃ  manokammanti  .  kiṃ  panāvuso gotama aññadeva kāyakammaṃ
aññaṃ  vacīkammaṃ  aññaṃ  manokammanti  .  aññadeva tapassi kāyakammaṃ
aññaṃ  vacīkammaṃ  aññaṃ manokammanti . imesaṃ panāvuso gotama tiṇṇaṃ
kammānaṃ evaṃ paṭivibhattānaṃ evaṃ paṭivisiṭṭhānaṃ katamaṃ kammaṃ mahāsāvajjataraṃ
paññāpesi  pāpassa  kammassa  kiriyāya  pāpassa  kammassa pavattiyā
yadi vā kāyakammaṃ yadi vā vacīkammaṃ yadi vā manokammanti.
   {64.3} Imesaṃ kho ahaṃ tapassi tiṇṇaṃ kammānaṃ evaṃ paṭivibhattānaṃ
evaṃ  paṭivisiṭṭhānaṃ  manokammaṃ  mahāsāvajjataraṃ  paññāpemi  pāpassa
kammassa kiriyāya pāpassa kammassa pavattiyā no tathā kāyakammaṃ no
tathā vacīkammanti.
   {64.4} Manokammanti āvuso gotama vadesi . mano kammanti
tapassi  vadāmi  .pe.  manokammanti  āvuso  gotama  vadesi .
Manokammanti  tapassi  vadāmīti  .  itiha  dīghatapassī  nigantho
bhagavantaṃ   imasmiṃ   kathāvatthusmiṃ   yāvatatiyakaṃ   patiṭṭhāpetvā
Uṭṭhāyāsanā yena nigantho nāṭaputto tenupasaṅkami.
   [65] Tena kho pana samayena nigantho nāṭaputto mahatiyā 1-
gihiparisāya  saddhiṃ  nisinno  hoti bālakiniyā 2- upālippamukhāya .
Addasā  kho  nigantho  nāṭaputto  dīghatapassiṃ  niganthaṃ  dūratova
āgacchantaṃ  disvāna  dīghatapassiṃ  niganthaṃ  etadavoca  handa  kuto
nu tvaṃ tapassi āgacchasi divādivassāti . ito hi kho ahaṃ bhante
āgacchāmi  samaṇassa  gotamassa  santikāti  . ahu pana te tapassi
samaṇena  gotamena  saddhiṃ kocideva kathāsallāpoti . ahu kho me
bhante  samaṇena gotamena saddhiṃ kocideva kathāsallāpoti . yathākathaṃ
pana te tapassi ahu samaṇena gotamena saddhiṃ kocideva kathāsallāpoti.
Atha kho dīghatapassī nigantho yāvatako ahosi bhagavatā saddhiṃ kathāsallāpo
taṃ  sabbaṃ niganthassa nāṭaputtassa ārocesi . evaṃ vutte nigantho
nāṭaputto  dīghatapassiṃ niganthaṃ etadavoca sādhu sādhu tapassi yathā taṃ
sutavatā sāvakena sammadeva satthu sāsanaṃ ājānantena evameva 3-
dīghatapassinā  niganthena  samaṇassa  gotamassa  byākataṃ  kiñhi  sobhati
chavo  manodaṇḍo  imassa  evaṃ  oḷārikassa kāyadaṇḍassa upanidhāya
atha  kho  kāyadaṇḍova  mahāsāvajjataro  pāpassa kammassa kiriyāya
pāpassa kammassa pavattiyā no tathā vacīdaṇḍo no tathā manodaṇḍoti.
@Footnote: 1 Yu. mahatiyā mahatiyā . 2 Ma. parisāya . 3 Yu. evamevaṃ.
   [66] Evaṃ vutte upāli gahapati niganthaṃ nāṭaputtaṃ etadavoca
sādhu  sādhu  bhante dīghatapassī yathā taṃ sutavatā sāvakena sammadeva
satthu  sāsanaṃ  ājānantena  evameva  1-  bhadantena dīghatapassinā
samaṇassa  gotamassa  byākataṃ  kiñhi  sobhati  chavo  manodaṇḍo
imassa  evaṃ  oḷārikassa  kāyadaṇḍassa  upanidhāya  atha  kho
kāyadaṇḍova  mahāsāvajjataro  pāpassa  kammassa  kiriyāya  pāpassa
kammassa  pavattiyā  no  tathā  vacīdaṇḍo  no  tathā  manodaṇḍo
handa  cāhaṃ  bhante  gacchāmi samaṇassa gotamassa imasmiṃ kathāvatthusmiṃ
vādaṃ  āropessāmi  sace  me samaṇo gotamo tathā patiṭṭhahissati
yathā bhadantena tapassinā patiṭṭhāpitaṃ
   {66.1} seyyathāpi nāma balavā puriso dīghalomikaṃ eḷakaṃ lomesu
gahetvā  ākaḍḍheyya  parikaḍḍheyya  samparikaḍḍheyya  evamevāhaṃ
samaṇaṃ   gotamaṃ   vādena  vādaṃ  ākaḍḍhissāmi  parikaḍḍhissāmi
samparikaḍḍhissāmi seyyathāpi nāma balavā puriso soṇḍikākammakāro 2-
mahantaṃ  soṇḍikākilañjaṃ  3-  gambhīre  udakarahade pakkhipitvā kaṇṇe
gahetvā  ākaḍḍheyya  parikaḍḍheyya  samparikaḍḍheyya  evamevāhaṃ
samaṇaṃ   gotamaṃ   vādena  vādaṃ  ākaḍḍhissāmi  parikaḍḍhissāmi
samparikaḍḍhissāmi
   {66.2}  seyyathāpi  nāma  balavā  puriso  soṇḍikādhutto
thālaṃ  4-  kaṇṇe gahetvā odhuneyya niddhuneyya nippoṭheyya 5-
evamevāhaṃ  samaṇaṃ  gotamaṃ  vādena  vādaṃ odhunissāmi niddhunissāmi
@Footnote: 1 Ma. Yu. evamevaṃ . 2 Po. soṇḍikakammaṃ karonto. Ma. Yu. balavā soṇḍikākammakaro.
@3 Po. soṇḍikaṃ kilañjaṃ . 4 Po. Yu. vālaṃ . 5 Yu. nicchādeyya.
Nippoṭhessāmi 1-
   {66.3} seyyathāpi nāma kuñjaro saṭṭhihāyano gambhīraṃ pokkharaṇiṃ
ogāhetvā  sāṇadhovikaṃ  nāma  kīḷitajātaṃ  kīḷati evamevāhaṃ samaṇaṃ
gotamaṃ sāṇadhovikaṃ 2- maññe kīḷitajātaṃ kīḷissāmi handa cāhaṃ bhante
gacchāmi samaṇassa gotamassa imasmiṃ kathāvatthusmiṃ vādaṃ āropessāmīti.
Gaccha  tvaṃ  gahapati  samaṇassa  gotamassa  imasmiṃ  kathāvatthusmiṃ vādaṃ
āropehi  ahaṃ  vā  gahapati  samaṇassa gotamassa vādaṃ āropeyyaṃ
dīghatapassī vā nigantho tvaṃ vāti.
   [67]  Evaṃ  vutte  dīghatapassī  nigantho  niganthaṃ  nāṭaputtaṃ
etadavoca na kho me taṃ bhante ruccati yaṃ upāli gahapati samaṇassa
gotamassa  vādaṃ  āropeyya  samaṇo  hi  bhante gotamo māyāvī
āvaṭṭaniṃ   māyaṃ   jānāti   yāya   aññatitthiyānaṃ  sāvake
āvaṭṭetīti  .  aṭṭhānaṃ  kho  etaṃ tapassi anavakāso yaṃ upāli
gahapati   samaṇassa  gotamassa  sāvakattaṃ  upagaccheyya  ṭhānañca
kho  etaṃ  vijjati  yaṃ  samaṇo  gotamo  upālissa  gahapatissa
sāvakattaṃ  upagaccheyya  gaccha  tvaṃ  gahapati  samaṇassa  gotamassa
imasmiṃ  kathāvatthusmiṃ  vādaṃ āropehi ahaṃ vā 3- gahapati samaṇassa
gotamassa vādaṃ āropeyyaṃ dīghatapassī vā nigantho tvaṃ vāti.
   {67.1}  Dutiyampi  kho  dīghatapassī  nigantho niganthaṃ nāṭaputtaṃ
etadavoca na kho me taṃ bhante ruccati yaṃ upāli gahapati samaṇassa gotamassa
@Footnote: 1 Yu. nicachādessāmi . 2 Po. sāṇadhovikaññeva. maññeti padaṃ natthi.
@3 Ma. Yu. ahaṃ vā hi.
Vādaṃ  āropeyya  samaṇo  hi  bhante  gotamo māyāvī āvaṭṭaniṃ
māyaṃ  jānāti  yāya  aññatitthiyānaṃ  sāvake  āvaṭṭetīti .
Aṭṭhānaṃ  kho  etaṃ  tapassi  anavakāso yaṃ upāli gahapati samaṇassa
gotamassa  sāvakattaṃ  upagaccheyya  ṭhānañca  kho  etaṃ  vijjati
yaṃ  samaṇo  gotamo  upālissa  gahapatissa  sāvakattaṃ  upagaccheyya
gaccha  tvaṃ  gahapati  samaṇassa  gotamassa  imasmiṃ  kathāvatthusmiṃ vādaṃ
āropehi  ahaṃ  vā  gahapati  samaṇassa gotamassa vādaṃ āropeyyaṃ
dīghatapassī vā nigantho tvaṃ vāti.
   {67.2}  Tatiyampi  kho  dīghatapassī  nigantho niganthaṃ nāṭaputtaṃ
etadavoca na kho me taṃ bhante ruccati yaṃ upāli gahapati samaṇassa
gotamassa  vādaṃ  āropeyya  samaṇo  hi  bhante gotamo māyāvī
āvaṭṭaniṃ  māyaṃ jānāti yāya aññatitthiyānaṃ sāvake āvaṭṭetīti .
Aṭṭhānaṃ  kho  etaṃ  tapassi  anavakāso yaṃ upāli gahapati samaṇassa
gotamassa sāvakattaṃ upagaccheyya ṭhānañca kho etaṃ vijjati yaṃ samaṇo
gotamo  upālissa gahapatissa sāvakattaṃ upagaccheyya gaccha tvaṃ gahapati
samaṇassa  gotamassa  imasmiṃ  kathāvatthusmiṃ  vādaṃ  āropehi  ahaṃ
vā  1-  gahapati  samaṇassa  gotamassa  vādaṃ āropeyyaṃ dīghatapassī
vā nigantho tvaṃ vāti.
   [68] Evaṃ bhanteti kho upāli gahapati niganthassa nāṭaputtassa
paṭissutvā  uṭṭhāyāsanā  niganthaṃ  nāṭaputtaṃ  abhivādetvā  padakkhiṇaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. ahaṃ vā hi.
Katvā  yena  pāvārikambavanaṃ yena bhagavā tenupasaṅkami upasaṅkamitvā
bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi  . ekamantaṃ nisinno kho
upāli  gahapati  bhagavantaṃ  etadavoca  āgamā  nu  khvidha  bhante
dīghatapassī  niganthoti . āgamā khvidha gahapati dīghatapassī niganthoti .
Ahu  1-  pana  te  bhante dīghatapassinā niganthena saddhiṃ kocideva
kathāsallāpoti  .  ahu  kho  me  gahapati  dīghatapassinā niganthena
saddhiṃ  kocideva  kathāsallāpoti  .  yathākathaṃ pana te bhante ahu
dīghatapassinā niganthena saddhiṃ kocideva kathāsallāpoti.
   {68.1} Atha kho bhagavā yāvatako ahosi dīghatapassinā niganthena
saddhiṃ kathāsallāpo taṃ sabbaṃ upālissa gahapatissa ārocesīti 2- .
Evaṃ  vutte  upāli gahapati bhagavantaṃ etadavoca sādhu sādhu bhante
dīghatapassī  3-  yathā  taṃ sutavatā sāvakena sammadeva satthu sāsanaṃ
ājānantena  evameva  4- dīghatapassinā niganthena bhagavato byākataṃ
kiñhi  sobhati chavo manodaṇḍo imassa evaṃ oḷārikassa kāyadaṇḍassa
upanidhāya  atha  kho  kāyadaṇḍova  mahāsāvajjataro pāpassa kammassa
kiriyāya  pāpassa  kammassa pavattiyā no tathā vacīdaṇḍo no tathā
manodaṇḍoti  . sace kho tvaṃ gahapati sacce patiṭṭhāya manteyyāsi
siyā  no  ettha  kathāsallāpoti . sacce ahaṃ bhante patiṭṭhāya
mantessāmi hotu no ettha kathāsallāpoti.
   [69]  Taṃ  kiṃ maññasi gahapati idhassa 5- nigantho ābādhiko
@Footnote: 1 Ma. ahu kho pana . 2 Yu. iti saddo natthi . 3 Yu. tapassī.
@4 Ma. Yu. evaṃmevaṃ . 5 Ma. idhāssa.
Dukkhito   bāḷhagilāno   sītodakapaṭikkhitto   uṇhodakapaṭisevī
so  sītodakaṃ  alabhamāno  kālaṃ  kareyya  imassa 1- pana gahapati
nigantho  nāṭaputto  katthupapattiṃ  paññāpetīti  .  atthi  bhante
manosattā nāma devā tattha so uppajjati 2-
   {69.1} taṃ kissa hetu asu 3- hi bhante manopaṭibaddho kālaṃ
karotīti . gahapati gahapati 4- manasikarohi 5- manasikaritvā kho tvaṃ
gahapati byākarohi na kho te sandhiyati purimena vā pacchimaṃ pacchimena
vā purimaṃ bhāsitā kho pana te gahapati esā vācā sacce ahaṃ bhante
patiṭṭhāya mantessāmi 6- hotu no ettha kathāsallāpoti. Kiñcāpi
bhante bhagavā evamāha atha kho kāyadaṇḍova mahāsāvajjataro pāpassa
kammassa  kiriyāya  pāpassa  kammassa  pavattiyā no tathā vacīdaṇḍo
no tathā manodaṇḍoti.
   [70] Taṃ kiṃ maññasi gahapati idhassa nigantho 7- cātuyāmasaṃvarasaṃvuto
sabbavārivārito   sabbavāriyutto   sabbavāridhuto   sabbavāriphuṭṭho
so  abhikkamanto  paṭikkamanto  bahū  khuddake  pāṇe  saṅghāṭaṃ
āpādeti  imassa  pana  gahapati  nigantho  nāṭaputto  kiṃ  8-
vipākaṃ  paññāpetīti  .  asañcetanikaṃ  bhante  nigantho  nāṭaputto
no  mahāsāvajjaṃ  paññāpetīti  .  sace pana gahapati cetetīti .
Mahāsāvajjaṃ  bhante  hotīti  .  cetanaṃ  pana  gahapati  nigantho
nāṭaputto kismiṃ paññāpetīti. Manodaṇḍasmiṃ pana bhanteti.
@Footnote: 1 Ma. idhāssa . 2 Po. upapajjati . 3 Ma. amu hi . 4 Ma. dutiyālapanaṃ natthi.
@5 Yu. ayaṃ pāṭho natthi . 6 Ma. manteyyāmi.
@7 Ma. etthantare nāṭaputtoti dissati . 8 Ma. Yu. kaṃ vipākaṃ.
   {70.1}  Gahapati  gahapati  manasikarohi manasikaritvā kho gahapati
byākarohi  na kho te sandhiyati purimena vā pacchimaṃ pacchimena vā
purimaṃ bhāsitā kho pana te gahapati esā vācā sacce ahaṃ bhante
patiṭṭhāya  mantessāmi  hotu no ettha kathāsallāpoti . kiñcāpi
bhante  bhagavā  evamāha  atha  kho  kāyadaṇḍova  mahāsāvajjataro
pāpassa  kammassa  kiriyāya  pāpassa  kammassa  pavattiyā no tathā
vacīdaṇḍo no tathā manodaṇḍoti.
   {70.2} Taṃ kiṃ maññasi gahapati ayaṃ nāḷandā iddhā ceva phītā ca
bahujanā  ākiṇṇamanussāti  .  evaṃ  1-  bhante  ayaṃ  nāḷandā
iddhā  ceva  phītā ca bahujanā ākiṇṇamanussāti . taṃ kiṃ maññesi
gahapati  idha  puriso  āgaccheyya  ukkhittāsiko so evaṃ vadeyya
ahaṃ  yāvatikā  imissā  nāḷandāya  pāṇā  te  ekena khaṇena
ekena  muhuttena  ekammaṃsakhalaṃ  2-  ekammaṃsapuñjaṃ  karissāmīti .
Taṃ  kiṃ maññasi gahapati pahoti nu kho so puriso yāvatikā imissā
nāḷandāya pāṇā te ekena khaṇena ekena muhuttena ekammaṃsakhalaṃ
ekammaṃsapuñjaṃ  kātunti  .  dasapi 3- bhante purisā vīsampi bhante
purisā  tiṃsampi  bhante purisā cattāḷīsampi bhante purisā paññāsampi
bhante  purisā  nappahonti  yāvatikā  imissā  nāḷandāya  pāṇā
te  ekena  khaṇena  ekena  muhuttena ekammaṃsakhalaṃ ekammaṃsapuñjaṃ
kātuṃ  kiñhi  sobhati  eko  chavo  purisoti  .  taṃ  kiṃ maññasi
@Footnote: 1 Ma. evaṃ ...manussāti ime pāṭhā natthi . 2 Yu. ekamaṃsakhalaṃ . 3 Ma. dasampi.
Gahapati  idhāgaccheyya  samaṇo  vā  brāhmaṇo  vā  iddhimā
cetovasippatto  so  evaṃ  vadeyya  ahaṃ  imaṃ  nāḷandaṃ ekena
manopadosena bhasmaṃ karissāmīti.
   {70.3} Taṃ kiṃ maññasi gahapati pahoti nu kho so samaṇo vā brāhmaṇo
vā iddhimā cetovasippatto imaṃ nāḷandaṃ ekena manopadosena bhasmaṃ
kātunti . dasapi bhante 1- nāḷandā vīsampi bhante nāḷandā tiṃsampi
bhante  nāḷandā  cattāḷīsampi  bhante  nāḷandā paññāsampi bhante
nāḷandā pahoti so samaṇo vā brāhmaṇo vā iddhimā cetovasippatto
imaṃ nāḷandaṃ 2- ekena manopadosena bhasmaṃ kātuṃ kiñhi sobhati ekā
chavā nāḷandāti.
   {70.4}  Gahapati 3- gahapati manasikarohi namasikaritvā kho tvaṃ
gahapati byākarohi na kho te sandhiyati purimena vā pacchimaṃ pacchimena
vā purimaṃ bhāsitā kho pana te gahapati esā vācā sacce ahaṃ bhante
patiṭṭhāya  mantessāmi  4-  hotu  no  ettha kathāsallāpoti .
Kiñcāpi bhante bhagavā evamāha atha kho kāyadaṇḍova mahāsāvajjataro
pāpassa  kammassa  kiriyāya  pāpassa  kammassa  pavattiyā no tathā
vacīdaṇḍo no tathā manodaṇḍoti.
   {70.5}  Taṃ  kiṃ  maññasi  gahapati  sutante  daṇḍakīraññaṃ 5-
kāliṅgāraññaṃ   6-  mejjhāraññaṃ  7-  mātaṅgāraññaṃ  araññaṃ
araññabhūtanti  .  evaṃ  bhante  sutaṃ  me daṇḍakīraññaṃ kāliṅgāraññaṃ
mejjhāraññaṃ    mātaṅgāraññaṃ   araññaṃ   araññabhūtanti   .
@Footnote: 1 Ma. idheva ekālapanameva atthi . 2 Ma. Yu. imaṃ nāḷandanti dve pāṭhā natthi.
@3 Ma. tenahi gahapati. dutiyālapanaṃ natthi . 4 Ma. manteyyāmi . 5 Yu. daṇḍakāraññaṃ.
@6 Ma. kaliṅgaraññaṃ . 7 Ma. majjharaññaṃ.
Taṃ  kiṃ  maññasi  gahapati  kinti  te sutaṃ kena 1- taṃ daṇḍakīraññaṃ
kāliṅgāraññaṃ  mejjhāraññaṃ  mātaṅgāraññaṃ  araññaṃ  araññabhūtanti .
Sutaṃ  metaṃ  bhante  isīnaṃ manopadosena taṃ daṇḍakīraññaṃ kāliṅgāraññaṃ
mejjhāraññaṃ mātaṅgāraññaṃ araññaṃ araññabhūtanti.
   {70.6} Gahapati 2- gahapati 3- manasikarohi manasikaritvā kho tvaṃ
gahapati byākarohi na kho te sandhiyati purimena vā pacchimaṃ pacchimena
vā purimaṃ bhāsitā kho pana te gahapati esā vācā sacce ahaṃ bhante
patiṭṭhāya mantessāmi 4- hotu no ettha kathāsallāpoti.
   [71] Purimenāhaṃ 5- bhante opammena bhagavato attamano abhiraddho
apicāhaṃ  imāni  bhagavato  vicittāni  pañhāpaṭibhāṇāni  sotukāmo
evāhaṃ  bhagavantaṃ  paccanīkātabbaṃ  avamaññissaṃ  abhikkantaṃ  bhante
abhikkantaṃ  bhante  seyyathāpi  bhante  nikkujjitaṃ  vā  ukkujjeyya
paṭicchannaṃ  vā  vivareyya mūḷhassa vā maggaṃ ācikkheyya andhakāre
vā telapajjotaṃ dhāreyya cakkhumanto rūpāni dakkhantīti 6- evameva 7-
bhagavatā  anekapariyāyena  dhammo  pakāsito esāhaṃ bhante bhagavantaṃ
saraṇaṃ  gacchāmi  dhammañca  bhikkhusaṅghañca  upāsakaṃ  maṃ bhagavā dhāretu
ajjatagge pāṇupetaṃ saraṇaṅgatanti 8-.
   [72] Anuviccakāraṃ kho gahapati karohi anuviccakāro tumhādisānaṃ
@Footnote: 1 Ma. sutaṃ . 2 Ma. tenahi gahapati . 3 Ma. dutiyālapanaṃ natthi.
@4 Ma. manteyyāmi . 5 Yu. purimenevāhanti dissati. Ma. purimenavāhaṃ.
@6 Yu. dakkhintīti . 7 Yu. evamevaṃ . 8 Sī. saraṇagataṃ.
Disānaṃ ñātamanussānaṃ sādhu hotīti . imināpāhaṃ 1- bhante bhagavato
bhiyyoso  mattāya  attamano  abhiraddho  yaṃ  maṃ  bhagavā evamāha
anuviccakāraṃ kho gahapati karohi anuviccakāro tumhādisānaṃ ñātamanussānaṃ
sādhu  hotīti  maṃ hi bhante aññatitthiyā sāvakaṃ labhitvā kevalakappaṃ
nāḷandaṃ  paṭākaṃ  parihareyyuṃ  upāli  amhākaṃ  gahapati  sāvakattaṃ
upagatoti  atha ca pana maṃ bhagavā evamāha anuviccakāraṃ kho gahapati
karohi  anuviccakāro hi 2- tumhādisānaṃ ñātamanussānaṃ sādhu hotīti
esāhaṃ  bhante dutiyampi bhagavantaṃ saraṇaṃ gacchāmi dhammañca bhikkhusaṅghañca
upāsakaṃ maṃ bhagavā dhāretu ajjatagge pāṇupetaṃ saraṇaṅgatanti.
   [73] Dīgharattaṃ kho te gahapati niganthānaṃ opāṇabhūtaṃ kulaṃ 3-
yena  tesaṃ  4- upagatānaṃ piṇḍapātaṃ 5- dātabbaṃ maññeyyāsīti .
Imināpāhaṃ  bhante  bhagavato  bhiyyoso  mattāya attamano abhiraddho
yaṃ  maṃ  bhagavā  evamāha  dīgharattaṃ  kho  te  gahapati  niganthānaṃ
opāṇabhūtaṃ  kulaṃ  6-  yena tesaṃ 7- upagatānaṃ piṇḍapātaṃ dātabbaṃ
maññeyyāsīti  sutaṃ  metaṃ  bhante  samaṇo  gotamo  evamāha
mayhameva  dānaṃ  dātabbaṃ  nāññesaṃ  dānaṃ  dātabbaṃ  mayhameva
sāvakānaṃ  dānaṃ  dātabbaṃ  nāññesaṃ  sāvakānaṃ  dānaṃ  dātabbaṃ
mayhameva  dinnaṃ  mahapphalaṃ  nāññesaṃ  dinnaṃ  mahapphalaṃ  mayhameva
@Footnote: 1 Sī. imināpahaṃ . 2 Yu. hisaddo natthi . 3-6 Po. kulaṃyeva. yenāti
@pāṭhapadaṃ natthi . 4-7 Ma. Yu. nesaṃ . 5 Sī. yu piṇḍakaṃ.
Sāvakānaṃ  dinnaṃ  mahapphalaṃ  nāññesaṃ  sāvakānaṃ  dinnaṃ  mahapphalanti
atha  ca  pana maṃ bhagavā niganthesupi dāne samādapeti apica bhante
mayamettha  kālaṃ  jānissāma  esāhaṃ  bhante  tatiyampi  bhagavantaṃ
saraṇaṃ  gacchāmi  dhammañca  bhikkhusaṅghañca  upāsakaṃ  maṃ bhagavā dhāretu
ajjatagge pāṇupetaṃ saraṇaṅgatanti.
   [74]  Atha kho bhagavā upālissa gahapatissa anupubbikathaṃ kathesi
seyyathīdaṃ  dānakathaṃ  sīlakathaṃ  saggakathaṃ  kāmānaṃ  ādīnavaṃ  okāraṃ
saṅkilesaṃ  nekkhamme  ānisaṃsaṃ  pakāsesi  . yadā bhagavā aññāsi
upāliṃ   gahapatiṃ  kallacittaṃ  muducittaṃ  vinīvaraṇacittaṃ  udaggacittaṃ
pasannacittaṃ  atha  yā  buddhānaṃ  sāmukkaṃsikā  dhammadesanā  taṃ
pakāsesi  dukkhaṃ  samudayaṃ  nirodhaṃ  maggaṃ  . seyyathāpi nāma suddhaṃ
vatthaṃ  apagatakāḷakaṃ  sammadeva  rajanaṃ  paṭiggaṇheyya  evameva  1-
upālissa  gahapatissa  tasmiṃyeva  āsane  virajaṃ  vītamalaṃ  dhammacakkhuṃ
udapādi  yaṅkiñci  samudayadhammaṃ  sabbantaṃ  nirodhadhammanti  .  atha
kho upāli gahapati diṭṭhadhammo pattadhammo viditadhammo pariyogāḷhadhammo
tiṇṇavicikiccho   vigatakathaṃkatho   vesārajjappatto   aparapaccayo
satthu  sāsane bhagavantaṃ etadavoca handa cadāni mayaṃ bhante gacchāma
bahukiccā  mayaṃ  bahukaraṇīyāti  .  yassadāni  tvaṃ  gahapati  kālaṃ
maññasīti.
   [75]  Atha  kho  upāli gahapati bhagavato bhāsitaṃ abhinanditvā
@Footnote: 1 Yu. evamevaṃ.
Anumoditvā  uṭṭhāyāsanā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  padakkhiṇaṃ  katvā
yena  sakaṃ  nivesanaṃ  tenupasaṅkami upasaṅkamitvā dovārikaṃ āmantesi
ajjatagge  samma  dovārika  āvarāmi  dvāraṃ  niganthānaṃ  niganthīnaṃ
anāvaṭaṃ  dvāraṃ  bhagavato  sāvakānaṃ 1- bhikkhūnaṃ bhikkhunīnaṃ upāsakānaṃ
upāsikānaṃ  sace  koci  nigantho  āgacchati  tamenaṃ  tvaṃ  evaṃ
vadeyyāsi  tiṭṭha  bhante  mā  pāvisi  ajjatagge  upāli gahapati
samaṇassa  gotamassa  sāvakattaṃ  upagato  āvaṭaṃ  dvāraṃ  niganthānaṃ
niganthīnaṃ  anāvaṭaṃ  dvāraṃ  bhagavato  sāvakānaṃ  bhikkhūnaṃ  bhikkhunīnaṃ
upāsakānaṃ upāsikānaṃ sace te 2- bhante piṇḍakena attho ettheva
tiṭṭha ettheva te 3- āharissantīti . evaṃ bhanteti kho dovāriko
upālissa gahapatissa paccassosi.
   [76]  Assosi  kho  dīghatapassī  nigantho upāli kira gahapati
samaṇassa  gotamassa  sāvakattaṃ  upagatoti  .  atha  kho  dīghatapassī
nigantho  yena  nigantho  nāṭaputto  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā
niganthaṃ  nāṭaputtaṃ  etadavoca  sutaṃ  4-  metaṃ bhante upāli kira
gahapati  samaṇassa  gotamassa  sāvakattaṃ  upagatoti  .  aṭṭhānaṃ kho
etaṃ  tapassi  anavakāso  yaṃ  upāli  gahapati  samaṇassa  gotamassa
sāvakattaṃ  upagaccheyya  ṭhānañca  kho  etaṃ  vijjati  yaṃ  samaṇo
gotamo  upālissa  gahapatissa  sāvakattaṃ  upagaccheyyāti . dutiyampi
kho  dīghatapassī  nigantho  niganthaṃ  nāṭaputtaṃ  etadavoca  sutaṃ metaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. sāvakānanti natthi . 2-3 Ma. vo . 4 Ma. sutametaṃ.
Bhante  upāli  kira  gahapati  samaṇassa  gotamassa  sāvakattaṃ
upagatoti  .  aṭṭhānaṃ  kho  etaṃ  tapassi  anavakāso yaṃ upāli
gahapati  samaṇassa  gotamassa  sāvakattaṃ  upagaccheyya  ṭhānañca  kho
etaṃ  vijjati  yaṃ  samaṇo  gotamo  upālissa  gahapatissa sāvakattaṃ
upagaccheyyāti.
   {76.1} Tatiyampi kho dīghatapassī nigantho niganthaṃ nāṭaputtaṃ etadavoca
sutaṃ  metaṃ  bhante  upāli kira gahapati samaṇassa gotamassa sāvakattaṃ
upagatoti . aṭṭhānaṃ kho etaṃ tapassi anavakāso yaṃ upāli gahapati
samaṇassa  gotamassa  sāvakattaṃ upagaccheyya ṭhānañca kho etaṃ vijjati
yaṃ  samaṇo  gotamo  upālissa  gahapatissa  sāvakattaṃ upagaccheyyāti
handāhaṃ bhante gacchāmi yāva jānāmi yadi vā upāli gahapati samaṇassa
gotamassa sāvakattaṃ upagato yadi vā noti . gaccha 1- tvaṃ tapassi
jānāhi yadi vā upāli gahapati samaṇassa gotamassa sāvakattaṃ upagato
yadi vā noti.
   [77]  Atha  kho dīghatapassī nigantho yena upālissa gahapatissa
nivesanaṃ  tenupasaṅkami  .  addasā  kho  dovāriko  dīghatapassiṃ
niganthaṃ  dūratova  āgacchantaṃ  disvāna  dīghatapassiṃ  niganthaṃ etadavoca
tiṭṭha  bhante  mā  pāvisi  ajjatagge  upāli  gahapati  samaṇassa
gotamassa  sāvakattaṃ  upagato  āvaṭaṃ  dvāraṃ  niganthānaṃ  niganthīnaṃ
anāvaṭaṃ  dvāraṃ  bhagavato  sāvakānaṃ  bhikkhūnaṃ  bhikkhunīnaṃ  upāsakānaṃ
@Footnote: 1 Po. saccaṃ.
Upāsikānaṃ  sace  te  bhante  piṇḍakena  attho  ettheva tiṭṭha
ettheva  te  āharissantīti . na me āvuso piṇḍakena atthoti
vatvā  tato  paṭinivattitvā  yena  nigantho nāṭaputto tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  niganthaṃ  nāṭaputtaṃ  etadavoca  saccaṃyeva  kho bhante
yaṃ  upāli  gahapati  samaṇassa  gotamassa  sāvakattaṃ  upagato  etaṃ
kho te ahaṃ bhante nālatthaṃ na kho me taṃ 1- bhante ruccati yaṃ
upāli  gahapati  samaṇassa  gotamassa  vādaṃ  āropeyya  samaṇo hi
bhante  gotamo māyāvī āvaṭṭaniṃ māyaṃ jānāti yāya aññatitthiyānaṃ
sāvake āvaṭṭetīti āvaṭṭo kho te bhante upāli gahapati samaṇena
gotamena āvaṭṭaniyā māyāyāti . aṭṭhānaṃ kho etaṃ 2- dīghatapassi
anavakāso yaṃ upāli gahapati samaṇassa gotamassa sāvakattaṃ upagaccheyya
ṭhānañca  kho  etaṃ  vijjati yaṃ samaṇo gotamo upālissa gahapatissa
sāvakattaṃ upagaccheyyāti.
   {77.1} Dutiyampi kho 3- dīghatapassī nigantho niganthaṃ nāṭaputtaṃ
etadavoca saccaṃyeva kho bhante yaṃ upāli gahapati samaṇassa gotamassa
sāvakattaṃ upagato etaṃ kho te ahaṃ bhante nālatthaṃ na kho me bhante
ruccati  yaṃ  upāli  gahapati  samaṇassa  gotamassa  vādaṃ āropeyya
samaṇo  hi  bhante  gotamo māyāvī āvaṭṭaniṃ māyaṃ jānāti yāya
aññatitthiyānaṃ  sāvake  āvaṭṭetīti  āvaṭṭo  kho  te  bhante
@Footnote: 1 Ma. ayaṃ pāṭho natthi . 2 Yu. Ma. dīghaiti na dissati.
@3 Po. Yu. dutiyampi kho...tatiyampi kho dīghatapassīti dissati.
Upāli  gahapati  samaṇena  gotamena  āvaṭṭaniyā  māyāyāti .
Aṭṭhānaṃ  kho  etaṃ  tapassi  anavakāso yaṃ upāli gahapati samaṇassa
gotamassa sāvakattaṃ upagaccheyya ṭhānañca kho etaṃ vijjati yaṃ samaṇo
gotamo  upālissa gahapatissa sāvakattaṃ upagaccheyya 1- [2]- handa
cāhaṃ  tapassi gacchāmi yāva 3- sāmaṃyeva jānāmi yadi vā upāli
gahapati samaṇassa gotamassa sāvakattaṃ upagato yadi vā noti.
   [78]  Atha  kho  nigantho  nāṭaputto mahatiyā niganthaparisāya
saddhiṃ  yena  upālissa  gahapatissa  nivesanaṃ tenupasaṅkami . addasā
kho  dovāriko  niganthaṃ  nāṭaputtaṃ  dūratova  āgacchantaṃ  disvāna
niganthaṃ  nāṭaputtaṃ  etadavoca  tiṭṭha  bhante mā pāvisi ajjatagge
upāli  gahapati  samaṇassa  gotamassa  sāvakattaṃ  upagato  āvaṭaṃ
dvāraṃ  niganthānaṃ  niganthīnaṃ  anāvaṭaṃ  dvāraṃ  bhagavato  sāvakānaṃ
bhikkhūnaṃ  bhikkhunīnaṃ  upāsakānaṃ  upāsikānaṃ sace te bhante piṇḍakena
attho ettheva tiṭṭha ettheva te āharissantīti.
   {78.1} Tenahi samma dovārika yena upāli gahapati tenupasaṅkama
upasaṅkamitvā  upāliṃ  gahapatiṃ  evaṃ vadehi nigantho 4- nāṭaputto
mahatiyā  niganthaparisāya  saddhiṃ  bahidvārakoṭṭhake  ṭhito  so  te
dassanakāmoti . evaṃ bhanteti kho dovāriko niganthassa nāṭaputtassa
paṭissutvā  yena  upāli  gahapati  tenupasaṅkami upasaṅkamitvā upāliṃ
gahapatiṃ  etadavoca  nigantho bhante nāṭaputto mahatiyā niganthaparisāya
@Footnote: 1 Ma. upagaccheyyāti . 2 Ma. Yu. tatiyampi kho dīghatapassi .pe. upagaccheyya.
@3 Ma. yāva cāhaṃ . 4 Ma. nigantho bhante.
Saddhiṃ bahidvārakoṭṭhake ṭhito so te dassanakāmoti.
   {78.2} Tenahi samma dovārika majjhimāya dvārasālāya āsanāni
paññāpesīti 1- . evaṃ bhanteti kho dovāriko upālissa gahapatissa
paṭissutvā  majjhimāya  dvārasālāya  āsanāni  paññāpetvā  yena
upāli  gahapati  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā upāliṃ gahapatiṃ etadavoca
paññattāni  kho  bhante  majjhimāya dvārasālāya āsanāni yassadāni
kālaṃ maññasīti . atha kho upāli gahapati yena majjhimā dvārasālā
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  yaṃ  tattha  āsanaṃ  aggañca  seṭṭhañca
uttamañca  paṇītañca  tattha  sāmaṃ 2- nisīditvā dovārikaṃ āmantesi
tenahi  samma  dovārika  yena  nigantho  nāṭaputto  tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  niganthaṃ  nāṭaputtaṃ  evaṃ vadehi upāli bhante gahapati
evamāha pavisa kira bhante sace ākaṅkhasīti. Evaṃ bhanteti kho dovāriko
upālissa  gahapatissa paṭissutvā yena nigantho nāṭaputto tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  niganthaṃ  nāṭaputtaṃ  etadavoca  upāli  bhante gahapati
evamāha pavisa kira bhante sace ākaṅkhasīti. Atha kho nigantho nāṭaputto
mahatiyā niganthaparisāya saddhiṃ yena majjhimā dvārasālā tenupasaṅkami.
   [79] Atha kho upāli gahapati yaṃ sudaṃ pubbe 3- yato passati
nāṭaputtaṃ  4-  dūratova  āgacchantaṃ  disvāna  tato  paccuggantvā
yaṃ  tattha  āsanaṃ  aggañca  seṭṭhañca  uttamañca  paṇītañca  taṃ
@Footnote: 1 Ma. paññapehīti . 2 Yu. sāmanti natthi . 3 Ma. pubbeva . 4 Ma. niganthaṃ
@nāṭaputtaṃ.
Uttarāsaṅgena  saṃmajjitvā  1- pariggahetvā nisīdāpeti sodāni yaṃ
tattha  āsanaṃ  aggañca  seṭṭhañca  uttamañca  paṇītañca  tattha
sāmaṃ  nisīditvā  niganthaṃ  nāṭaputtaṃ etadavoca saṃvijjanti kho bhante
gahapati 2- āsanāni sace ākaṅkhasi nisīdāti . evaṃ vutte nigantho
nāṭaputto  upāliṃ  gahapatiṃ  etadavoca  ummattosi  tvaṃ  gahapati
dattosi  tvaṃ  gahapati  gacchāmahaṃ  bhante  samaṇassa  gotamassa
vādaṃ āropessāmīti gantvāna mahatāsi 3- vādasaṅghāṭena paṭimukko
āgato  seyyathāpi  gahapati  puriso  aṇḍahārako gantvā ubbhatehi
aṇḍehi  āgaccheyya seyyathā vā pana gahapati puriso akkhikahārako
gantvā  ubbhatehi  akkhīhi  4-  āgaccheyya  evameva  kho tvaṃ
gahapati  gacchāmahaṃ  bhante  samaṇassa  gotamassa vādaṃ āropessāmīti
gantvā  mahatāsi  vādasaṅghāṭena  paṭimukko  āgato āvaṭṭo 5-
khosi tvaṃ gahapati samaṇena gotamena āvaṭṭaniyā māyāyāti.
   [80]  Bhaddikā  bhante  āvaṭṭanī  māyā  kalyāṇī  bhante
āvaṭṭanī  māyā  piyā  me  bhante  ñātisālohitā  imāya
āvaṭṭaniyā  āvaṭṭeyyuṃ  piyānampi  me  assa  ñātisālohitānaṃ
dīgharattaṃ  hitāya  sukhāya  sabbe  cepi  bhante  khattiyā  imāya
āvaṭṭaniyā   āvaṭṭeyyuṃ  sabbesānampissa  khattiyānaṃ  dīgharattaṃ
hitāya  sukhāya  sabbe  cepi  bhante  brāhmaṇā  .pe. vessā
.pe.  suddā  imāya  āvaṭṭaniyā  āvaṭṭeyyuṃ  sabbesānampissa
@Footnote: 1 Yu. pamajjitvā. Ma. sammajjitvā . 2 Ma. ayaṃ pāṭho natthi . 3 Ma. mahatāpi.
@4 Ma. akkhehi . 5 Ma. āvaṭṭosi kho.
Suddānaṃ  dīgharattaṃ  hitāya sukhāya sadevako 1- cepi bhante loko
samārako  sabrahmako  sassamaṇabrāhmaṇī  pajā  sadevamanussā  imāya
āvaṭṭaniyā  āvaṭṭeyya 2- sadevakassapissa 3- lokassa samārakassa
sabrahmakassa  sassamaṇabrāhmaṇiyā  pajāya  sadevamanussāya  dīgharattaṃ
hitāya sukhāyāti 4- tenahi bhante upamaṃ te karissāmi upamāyapidhekacce
viññū purisā bhāsitassa atthaṃ jānanti 5-.
   [81]  Bhūtapubbaṃ  bhante  aññatarassa  brāhmaṇassa  jiṇṇassa
vuḍḍhassa  mahallakassa  daharā  6-  māṇavikā pajāpatī ahosi gabbhinī
upavijaññā  .  atha  kho  bhante  sā  māṇavikā  taṃ  brāhmaṇaṃ
etadavoca  gaccha  tvaṃ  brāhmaṇa  āpaṇā  makkaṭacchāpakaṃ  kīṇitvā
ānehi  yo  me kumārakassa kīḷāpanako bhavissatīti . evaṃ vutte
bhante  7-  so brāhmaṇo taṃ māṇavikaṃ etadavoca āgamehi tāva
bhoti  yāva  vijāyasi  sace  tvaṃ bhoti kumārakaṃ vijāyissasi tassā
te  ahaṃ  āpaṇā  makkaṭacchāpakaṃ  kīṇitvā  ānissāmi  yo  te
kumārakassa  kīḷāpanako  bhavissati  sace  pana  tvaṃ  bhoti  kumārikaṃ
vijāyissasi  tassā  te  ahaṃ  āpaṇā  makkaṭacchāpikaṃ  kīṇitvā
ānissāmi  yā  te  kumārikāya  kīḷāpanikā bhavissatīti . dutiyampi
kho  bhante  sā  māṇavikā  taṃ  brāhmaṇaṃ  etadavoca gaccha tvaṃ
brāhmaṇa  āpaṇā  makkaṭacchāpakaṃ  kīṇitvā  ānehi  yo  me
kumārakassa  kīḷāpanako  bhavissatīti  .  dutiyampi  kho  bhante  so
@Footnote: 1 Ma. sadevakopi ce . 2 Ma. āvaṭṭeyyuṃ . 3 Ma. pissāti natthi.
@4 Yu. itisaddo natthi . 5 Yu. ājānanti . 6 Ma. daharimāṇavikā.
@7 Ma. bhanteti ālapanapadaṃ natthi.
Brāhmaṇo  taṃ  māṇavikaṃ  etadavoca  āgamehi  tāva  bhoti yāva
vijāyasi  sace  tvaṃ  bhoti  kumārakaṃ  vijāyissasi  tassā te ahaṃ
āpaṇā  makkaṭacchāpakaṃ  kīṇitvā  ānissāmi  yo  te  kumārakassa
kīḷāpanako  bhavissati  sace  pana  tvaṃ  bhoti  kumārikaṃ  vijāyissasi
tassā  te  ahaṃ  āpaṇā  makkaṭacchāpikaṃ  kīṇitvā ānissāmi yā
te kumārikāya kīḷāpanikā bhavissatīti.
   {81.1} Tatiyampi kho bhante sā māṇavikā taṃ brāhmaṇaṃ etadavoca
gaccha  tvaṃ  brāhmaṇa  āpaṇā  makkaṭacchāpadaṃ kīṇitvā ānehi yo
me kumārakassa kīḷāpanako bhavissatīti . atha kho bhante so brāhmaṇo
tassā  māṇavikāya  sāratto  paṭibaddhacitto  āpaṇā  makkaṭacchāpakaṃ
kīṇitvā ānetvā taṃ māṇavikaṃ etadavoca ayaṃ te bhoti mayā 1- āpaṇā
makkaṭacchāpako  kīṇitvā  ānīto  yo  te  kumārakassa kīḷāpanako
bhavissatīti . evaṃ vutte bhante sā māṇavikā taṃ brāhmaṇaṃ etadavoca
gaccha  tvaṃ  brāhmaṇa  imaṃ  makkaṭacchāpakaṃ  ādāya yena rattapāṇī
rajakaputto  tenupasaṅkami  2- upasaṅkamitvā rattapāṇiṃ rajakaputtaṃ evaṃ
vadehi  icchāmahaṃ  samma  rattapāṇi  imaṃ  makkaṭacchāpakaṃ pītāvalepanaṃ
nāma raṅgajātaṃ rajitaṃ 3- ākoṭṭitapaccākoṭṭitaṃ ubhatobhāgavimaṭṭhanti.
   {81.2}  Atha  kho bhante so brāhmaṇo tassā māṇavikāya
sāratto   paṭibaddhacitto  4-  makkaṭacchāpakaṃ  ādāya  yena
@Footnote: 1 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho natthi . 2 Yu. tenupasaṅkama . 3 Sī. Yu. rañjitaṃ.
@4 Yu. tanti dissati.
Rattapāṇī  rajakaputto  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā rattapāṇiṃ rajakaputtaṃ
etadavoca   icchāmahaṃ   samma  rattapāṇi  imaṃ  makkaṭacchāpakaṃ
pītāvalepanaṃ   nāma   raṅgajātaṃ   rajitaṃ  ākoṭṭitapaccākoṭṭitaṃ
ubhatobhāgavimaṭṭhanti.
   {81.3} Evaṃ vutte bhante rattapāṇī rajakaputto taṃ brāhmaṇaṃ
etadavoca ayaṃ kho te bhante makkaṭacchāpako raṅgakkhamo hi kho no
ākoṭṭanakkhamo no vimajjanakkhamoti . evameva kho bhante bālānaṃ
niganthānaṃ  vādo  raṅgakkhamo  hi  kho bālānaṃ no paṇḍitānaṃ no
anuyogakkhamo  no vimajjanakkhamo . atha kho bhante so brāhmaṇo
aparena  samayena  navaṃ  dussayugaṃ ādāya yena rattapāṇī rajakaputto
tenupasaṅkami   upasaṅkamitvā   rattapāṇiṃ   rajakaputtaṃ  etadavoca
icchāmahaṃ  samma  rattapāṇi  imaṃ  navaṃ  dussayugaṃ  pītāvalepanaṃ nāma
raṅgajātaṃ rajitaṃ ākoṭṭitapaccākoṭṭitaṃ ubhatobhāgavimaṭṭhanti.
   {81.4} Evaṃ vutte bhante rattapāṇī rajakaputto 1- brāhmaṇaṃ
etadavoca  idaṃ  kho  te  bhante  navaṃ  dussayugaṃ  raṅgakkhamañceva
ākoṭṭanakkhamañca  vimajjanakkhamañcāti  .  evameva  kho  bhante
tassa  bhagavato  vādo  arahato  sammāsambuddhassa  raṅgakkhamo ceva
paṇḍitānaṃ  no  bālānaṃ  anuyogakkhamo  ca  vimajjanakkhamo cāti .
Sarājikā  kho  taṃ  gahapati  parisā  evaṃ  jānāti upāli gahapati
niganthassa nāṭaputtassa sāvakoti kassa taṃ gahapati sāvakaṃ dhāremāti.
@Footnote: 1 Ma. Yu. taṃ.
   [82]  Evaṃ  vutte  upāli  gahapati  uṭṭhāyāsanā  ekaṃsaṃ
uttarāsaṅgaṃ  karitvā  yena  bhagavā  tenañjalimpaṇāmetvā  niganthaṃ
nāṭaputtaṃ etadavoca tenahi bhante suṇohi yassāhaṃ sāvako 1-
   {82.1} dhīrassa vigatamohassa 2- pabhinnakhīlassa 3- vijitavijayassa
anighassa  susamacittassa  buddhasīlassa  sādhupaññassa  vesamantarassa  4-
vimalassa   bhagavato  tassa  sāvakohamasmi  akathaṃkathissa  tusitassa
vantalokāmisassa  muditassa  katasamaṇassa  manujassa  antimasarīrassa  5-
narassa   anopamassa   virajassa  bhagavato  tassa  sāvakohamasmi
asaṃsayassa  kusalassa  6-  venayikassa  sārathivarassa  anuttarassa
ruciradhammassa  nikkaṅkhassa  pabhāsakarassa  7-  mānacchidassa  vīrassa
bhagavato  tassa  sāvakohamasmi  nisabhassa  appameyyassa  gambhīrassa
monappattassa  khemaṅkarassa  vedassa 8- dhammaṭṭhassa susaṃvutattassa 9-
saṅgātigassa  muttassa  bhagavato  tassa  sāvakohamasmi  nāgassa
pantasenassa  khīṇasaññojanassa  muttassa  paṭimantakassa  monassa  10-
pannadhajassa  vītarāgassa  dantassa  nippapañcassa  bhagavato  tassa
sāvakohamasmi  isisattamassa  akuhassa  tevijjassa  brahmasattassa 11-
nhātakassa  padakassa  12-  passaddhassa  viditavedassa  purindadassa
sakkassa  bhagavato  tassa  sāvakohamasmi  ariyassa  bhāvitattassa
pattipattassa   veyyākaraṇassa   satimato   vipassissa  anabhiṇatassa
no   apaṇatassa   ānejassa   vasippattassa   bhagavato  tassa
@Footnote: 1 Ma. sāvakoti . 2 Po. vītamohassa . 3 Ma. bhinnakhīlassa.
@4 Sī. Yu. vessantarassa. 5 Ma. Yu. antimasārīrassa . 6 Sī. kalassa.
@7 Ma. pabhāsakassa. 8 Sī. Ma. devassa. 9 Ma. Yu. saṃvutattassa.
@10 Yu. dhonassa . 11 Ma. Yu. brahmapattassa. 12 Po. padakaraṇassa.
Sāvakohamasmi   sammaggatassa   jhāyissa  ananugatantarassa  suddhassa
asitassa  appabhītassa  1-  pavivittassa  aggappattassa  tiṇṇassa
tārayantassa  bhagavato  tassa  sāvakohamasmi  santassa  bhūripaññassa
mahāpaññassa   vītalobhassa   tathāgatassa  sugatassa  appaṭipuggalassa
asamassa   visāradassa  nipuṇassa  bhagavato  tassa  sāvakohamasmi
taṇhacchidassa  2-  buddhassa  vītadhūmassa  anupalittassa  āhuneyyassa
yakkhassa  uttamapuggalassa  atulassa  mahato  yasaggappattassa  bhagavato
tassa sāvakohamasmīti.
   [83]  Kadā  saññūḷhā  pana  te  gahapati  ime  samaṇassa
gotamassa  vaṇṇāti  . seyyathāpi bhante nānāpupphānaṃ mahāpuppharāsi
tamenaṃ dakkho mālākāro vā mālākārantevāsī vā vicitramālaṃ 3-
gantheyya evameva kho bhante so bhagavā anekavaṇṇo anekasatavaṇṇo
ko hi bhante vaṇṇārahassa vaṇṇaṃ na karissatīti.
   Atha  kho  niganthassa nāṭaputtassa bhagavato sakkāraṃ asahamānassa
tattheva uṇhaṃ lohitaṃ mukhato uggañchīti.
         Upālivādasuttaṃ niṭṭhitaṃ chaṭṭhaṃ.
           ----------
@Footnote: 1 Yu. appahīnassa . 2 Ma. taṇhacchindissa.
@3 Ma. vicittaṃ mālaṃ. Yu. vicitraṃ.
           Kukkurovādasuttaṃ             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 13 page 54-79. https://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=13&item=62&items=22&mode=bracket              Classified by content :- https://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=13&item=62&items=22              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=13&item=62&items=22&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=13&item=62&items=22&mode=bracket              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=13&i=62              Contents of The Tipitaka Volume 13 https://84000.org/tipitaka/read/?index_13 https://84000.org/tipitaka/english/?index_13

First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]