ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 13 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 5 : Sutta. Ma. Ma.
   [743]  Aparāpi  kho  maṃ bhāradvāja tatiyā upamā paṭibhāsi
anacchariyā  pubbe  assutapubbā  .  seyyathāpi  bhāradvāja  sukkhaṃ
kaṭṭhaṃ  koḷāpaṃ  ārakā  udakā  thale  nikkhittaṃ  .  atha puriso
āgaccheyya  uttarāraṇiṃ  ādāya  aggiṃ  abhinibbattessāmi  tejo
pātukarissāmīti  .  taṃ  kiṃ  maññasi bhāradvāja api nu so puriso
amuṃ  sukkhaṃ  kaṭṭhaṃ koḷāpaṃ ārakā udakā thale nikkhittaṃ uttarāraṇiṃ
ādāya  abhimatthento aggiṃ abhinibbatteyya tejo pātukareyyāti .
Evaṃ  bho  gotama  taṃ kissa hetu aduñhi bho gotama sukkhaṃ kaṭṭhaṃ
koḷāpaṃ tañca pana ārakā udakā thale nikkhittanti . evameva kho
bhāradvāja  ye hi keci samaṇā vā brāhmaṇā vā kāyena ceva
kāmehi  vūpakaṭṭhā  viharanti  . yo ca nesaṃ kāmesu kāmacchando
kāmasneho  kāmamucchā  kāmapipāsā  kāmapariḷāho  so  ca
ajjhattaṃ   supahīno   hoti   supaṭippassaddho  .  opakkamikā
cepi  te  bhonto  samaṇabrāhmaṇā  dukkhā  tippā  kaṭukā
vedanā  vediyanti  bhabbāva  te  ñāṇāya  dassanāya  anuttarāya
sambodhāya   .  no  cepi  te  bhonto  samaṇabrāhmaṇā
Opakkamikā  dukkhā  tippā  kaṭukā  vedanā  vediyanti  bhabbāva
te  ñāṇāya  dassanāya  anuttarāya  sambodhāya  .  ayaṃ kho maṃ
bhāradvāja  tatiyā upamā paṭibhāsi anacchariyā pubbe assutapubbā .
Imā  kho  maṃ  bhāradvāja tisso upamā paṭibhaṃsu anacchariyā pubbe
assutapubbā.
   [744]  Tassa  mayhaṃ bhāradvāja etadahosi yannūnāhaṃ dantebhi
dantamādhāya  jivhāya  tāluṃ  āhacca  cetasā cittaṃ abhiniggaṇheyyaṃ
abhinippīḷeyyaṃ  abhisantāpeyyanti . so kho ahaṃ bhāradvāja dantebhi
dantamādhāya  jivhāya  tāluṃ  āhacca  cetasā  cittaṃ abhiniggaṇhāmi
abhinippīḷemi  abhisantāpemi  .  tassa  mayhaṃ  bhāradvāja  dantebhi
dantamādhāya  jivhāya  tāluṃ  āhacca  cetasā  cittaṃ abhiniggaṇhato
abhinippīḷayato  abhisantāpayato  kacchehi sedā muccanti . seyyathāpi
bhāradvāja balavā puriso dubbalataraṃ purisaṃ sīse vā gahetvā khandhe
vā   gahetvā   abhiniggaṇheyya  abhinippīḷeyya  abhisantāpeyya
evameva  kho  me  bhāradvāja dantebhi dantamādhāya jivhāya tāluṃ
āhacca  cetasā  cittaṃ  abhiniggaṇhato  abhinippīḷayato abhisantāpayato
kacchehi sedā muccanti . āraddhaṃ kho pana me bhāradvāja viriyaṃ hoti
asallīnaṃ upaṭṭhitā sati appammuṭṭhā 1- sāraddho ca pana me kāyo hoti
appaṭippassaddho teneva dukkhappadhānena padhānābhitunnassa sato.
@Footnote: 1 Yu. sabbattha asammuṭṭhāti dissati.
   [745]  Tassa mayhaṃ bhāradvāja etadahosi yannūnāhaṃ appānakaṃ
jhānaṃ  jhāyeyyanti  . so kho ahaṃ bhāradvāja mukhato ca nāsato
ca  assāsapassāse  uparundhiṃ  .  tassa  mayhaṃ  bhāradvāja mukhato
ca  nāsato  ca  assāsapassāsesu  uparuddhesu kaṇṇasotehi vātānaṃ
nikkhantānaṃ adhimatto saddo hoti . seyyathāpi nāma kammāragaggariyā
dhamamānāya  adhimatto  saddo  hoti  evameva kho me bhāradvāja
mukhato  ca  nāsato  ca  assāsapassāsesu  uparuddhesu kaṇṇasotehi
vātānaṃ nikkhantānaṃ adhimatto saddo hoti . āraddhaṃ kho pana me
bhāradvāja  viriyaṃ  hoti  asallīnaṃ  upaṭṭhitā  sati  appammuṭṭhā
sāraddho  ca  pana  me  kāyo  hoti  appaṭippassaddho  teneva
dukkhappadhānena padhānābhitunnassa sato.
   [746] Tassa mayhaṃ bhāradvāja etadahosi yannūnāhaṃ appānakaṃyeva
jhānaṃ jhāyeyyanti . so kho ahaṃ bhāradvāja mukhato ca nāsato ca
kaṇṇasotato  1-  ca  assāsapassāse  uparundhiṃ  .  tassa  mayhaṃ
bhāradvāja  mukhato  ca nāsato ca kaṇṇasotato ca assāsapassāsesu
uparuddhesu  adhimattā  vātā  muddhānaṃ ohananti 2- . seyyathāpi
bhāradvāja  balavā  puriso  tiṇhena  sikharena  muddhānaṃ abhimattheyya
evameva kho me bhāradvāja mukhato ca nāsato ca kaṇṇasotato ca
assāsapassāsesu   uparuddhesu   adhimattā   vātā   muddhānaṃ
ohananti  3-  .  āraddhaṃ  kho pana me bhāradvāja viriyaṃ hoti
@Footnote: 1 Yu. sabbattha kaṇṇatoti dissati. 2-3 Yu. ūhananti.
Asallīnaṃ  upaṭṭhitā  sati  appammuṭṭhā sāraddho ca pana me kāyo
hoti  appaṭippassaddho  teneva  dukkhappadhānena  padhānābhitunnassa
sato.
   [747]  Tassa  mayhaṃ  bhāradvāja  etadahosi  yannūnāhaṃ
appānakaṃyeva  jhānaṃ jhāyeyyanti . so kho ahaṃ bhāradvāja mukhato
ca  nāsato  ca  kaṇṇasotato  ca  assāsapassāse  uparundhiṃ .
Tassa  mayhaṃ  bhāradvāja  mukhato  ca  nāsato  ca kaṇṇasotato ca
assāsapassāsesu  uparuddhesu  adhimattā  sīse  sīsavedanā hoti .
Seyyathāpi  bhāradvāja  balavā  puriso daḷhena varattakkhandhena sīse
sīsavedhanaṃ 1- dadeyya evameva kho me bhāradvāja mukhato ca nāsato
ca  kaṇṇasotato  ca  assāsapassāsesu  uparuddhesu  adhimattā sīse
sīsavedanā hoti . āraddhaṃ kho pana me bhāradvāja viriyaṃ hoti asallīnaṃ
upaṭṭhitā  sati  appammuṭṭhā  sāraddho ca pana me kāyo  honti
appaṭippassaddho teneva dukkhappadhānena padhānābhitunnassa sato.
   [748]  Tassa  mayhaṃ  bhāradvāja  etadahosi  yannūnāhaṃ
appānakaṃyeva  jhānaṃ jhāyeyyanti . so kho ahaṃ bhāradvāja mukhato
ca  nāsato  ca  kaṇṇasotato  ca  assāsapassāse  uparundhiṃ .
Tassa  mayhaṃ  bhāradvāja  mukhato  ca  nāsato  ca kaṇṇasotato ca
assāsapassāsesu  uparuddhesu  adhimattā  vātā kucchiṃ parikantanti .
@Footnote: 1 Yu. sīsavedhaṃ.
Seyyathāpi  bhāradvāja  dakkho  goghātako  vā  goghātakantevāsī
vā  tiṇhena  govikantanena  kucchiṃ  parikanteyya evameva kho 1-
bhāradvāja  mukhato  ca nāsato ca kaṇṇasotato ca assāsapassāsesu
uparuddhesu  2-  adhimattā vātā kucchiṃ parikantanti . āraddhaṃ kho
pana  me bhāradvāja viriyaṃ hoti asallīnaṃ upaṭṭhitā sati appammuṭṭhā
sāraddho  ca  pana  me  kāyo  hoti  appaṭippassaddho  teneva
dukkhappadhānena padhānābhitunnassa sato.
   [749] Tassa mayhaṃ bhāradvāja etadahosi yannūnāhaṃ appānakaṃyeva
jhānaṃ jhāyeyyanti . so kho ahaṃ bhāradvāja mukhato ca nāsato ca
kaṇṇasotato ca assāsa passāse uparundhiṃ . tassa mayhaṃ bhāradvāja
mukhato  ca  nāsato ca kaṇṇasotato ca assāsapassāsesu uparuddhesu
adhimatto kāyasmiṃ ḍāho hoti . Seyyathāpi bhāradvāja balavanto [3]-
purisā  dubbalataraṃ  purisaṃ  nānābāhāsu  gahetvā  aṅgārakāsuyā
santāpeyyuṃ [4]- evameva kho me bhāradvāja mukhato ca nāsato ca
kaṇṇasotato  ca  assāsapassāsesu  uparuddhesu  adhimatto  kāyasmiṃ
ḍāho hoti . āraddhaṃ kho pana me bhāradvāja viriyaṃ hoti asallīnaṃ
upaṭṭhitā  sati  appammuṭṭhā  sāraddho  ca  pana me kāyo hoti
appaṭippassaddho  teneva  dukkhappadhānena  padhānābhitunnassa  sato .
Apissu maṃ bhāradvāja devatā disvā evamāhaṃsu kālakato samaṇo gotamoti.
@Footnote: 1 Yu. evameva kho me. 2 Yu. mukhato ca .pe. uparuddhesūti ime pāṭhā na dissanti.
@3 Yu. etthantare dveti dissati. 4 Yu. etthantare samparitāpeyyunti
@dissati.
Ekaccā devatā evamāhaṃsu na kālakato samaṇo gotamo apica kālaṃ
karotīti . ekaccā devatā evamāhaṃsu na kālakato samaṇo gotamo
napi kālaṃ karoti arahaṃ samaṇo gotamo vihāro tveva so arahato
evarūpo hotīti.
   [750]  Tassa  mayhaṃ bhāradvāja etadahosi yannūnāhaṃ sabbaso
āhārūpacchedāya paṭipajjeyyanti . atha kho maṃ bhāradvāja tā 1-
devatā  upasaṅkamitvā  etadavocuṃ  mā  kho  tvaṃ mārisa sabbaso
āhārūpacchedāya  paṭipajji  sace  kho  tvaṃ  mārisa  sabbaso
āhārūpacchedāya  paṭipajjissasi  tassa  te  mayaṃ  dibbaṃ  ojaṃ
lomakūpehi  ajjhoharissāma  tāya  tuvaṃ  yāpessasīti  .  tassa
mayhaṃ  bhāradvāja  etadahosi  ahaṃ  ceva  kho  pana  sabbaso
jaddhukaṃ  2-  paṭijāneyyaṃ  imā  ca kho me devatā dibbaṃ ojaṃ
lomakūpehi  ajjhohareyyuṃ  tāya  cāhaṃ  yāpeyyaṃ  taṃ  mama  assa
musāti  .  so  kho  ahaṃ  bhāradvāja tā devatā paccācikkhāmi
alanti vadāmi.
   [751]  Tassa  mayhaṃ  bhāradvāja  etadahosi yannūnāhaṃ thokaṃ
thokaṃ  āhāraṃ  āhareyyaṃ  pasataṃ pasataṃ yadi vā muggayūsaṃ yadi vā
kulatthayūsaṃ yadi vā kaḷāyayūsaṃ yadi vā hareṇukayūsanti . so kho ahaṃ
bhāradvāja  thokaṃ  thokaṃ  āhāraṃ  āhāresiṃ pasataṃ pasataṃ yadi vā
@Footnote: 1 Yu. tāti na dissati. 2 Yu. ajaddhukanti dissati.
Muggayūsaṃ yadi vā kulatthayūsaṃ yadi vā kaḷāyayūsaṃ yadi vā hareṇukayūsaṃ.
Tassa  mayhaṃ  bhāradvāja  thokaṃ  thokaṃ  āhāraṃ  āhārayato pasataṃ
pasataṃ  yadi  vā  muggayūsaṃ  yadi  vā kulatthayūsaṃ yadi vā kaḷāyayūsaṃ
yadi vā hareṇukayūsaṃ adhimattakasimānaṃ patto kāyo hoti.
   {751.1} Seyyathāpi nāma asītikapabbāni vā kāḷapabbāni vā
evamevassu me aṅgapaccaṅgāni bhavanti tāyevappāhāratāya. Seyyathāpi
nāma oṭṭhapadaṃ evamevassu me ānisadaṃ hoti tāyevappāhāratāya.
Seyyathāpi nāma vaṭṭanāvaḷī evamevassu me piṭṭhikaṇṭako uṇṇatāvaṇato
hoti  tāyevappāhāratāya  .  seyyathāpi  nāma jajjarasālāya 1-
gopāṇasiyo  oluggaviluggā  bhavanti  evamevassu  me  phāsuḷiyo
oluggaviluggā bhavanti tāyevappāhāratāya . seyyathāpi nāma gambhīre
odapāne  udakatārakā  gambhīragatā okkhāyikā dissanti evamevassu
me  akkhikūpesu  akkhitārakā  gambhīragatā  okkhāyikā  dissanti
tāyevappāhāratāya  .  seyyathāpi  nāma tittikālābu āmakacchinno
vātātapena  saṃphusito 2- hoti sammilāto evamevassu me sīsacchavi
saṃphusitā hoti sammilātā tāyevappāhāratāya . So kho ahaṃ bhāradvāja
udaracchaviṃ  parimasissāmīti  piṭṭhikaṇṭakaṃyeva  pariggaṇhāmi  piṭṭhikaṇṭakaṃ
parimasissāmīti  udaracchaviṃyeva  pariggaṇhāmi  yāvassu  me  bhāradvāja
udaracchavi piṭṭhikaṇṭakaṃ allīnā hoti tāyevappāhāratāya . So kho ahaṃ
@Footnote: 1 Yu. jarasālāya. 2 Yu. saṃpuṭito.
Bhāradvāja  vaccaṃ  vā  muttaṃ  vā  karissāmīti  tattheva avakujjo
papatāmi tāyevappāhāratāya.
   {751.2} So kho ahaṃ bhāradvāja imameva kāyaṃ assāsento
pāṇinā  gattāni  anumajjāmi  tassa  mayhaṃ  bhāradvāja  pāṇinā
gattāni   anumajjato  pūtimūlāni  lomāni  kāyasmā  papatanti
tāyevappāhāratāya  .  apissu  maṃ  bhāradvāja  manussā  disvā
evamāhaṃsu  kāḷo  samaṇo  gotamoti  .  ekacce  manussā
evamāhaṃsu  na  kāḷo  samaṇo gotamo sāmo samaṇo gotamoti .
Ekacce  manussā  evamāhaṃsu  na  kāḷo  samaṇo  gotamo  napi
sāmo maṅguracchavī samaṇo gotamoti . yāvassu me bhāradvāja [1]-
parisuddho chavivaṇṇo pariyodāto upahato hoti tāyevappāhāratāya.
   [752]  Tassa  mayhaṃ  bhāradvāja  etadahosi ye kho keci
atītamaddhānaṃ  samaṇā  vā  brāhmaṇā  vā  opakkamikā  dukkhā
tippā kaṭukā vedanā vediyiṃsu etāvaparamaṃ nayito bhiyyo yepi 2-
keci  anāgatamaddhānaṃ  samaṇā  vā  brāhmaṇā  vā  opakkamikā
dukkhā  tippā  kaṭukā  vedanā  vediyissanti  etāvaparamaṃ  nayito
bhiyyo yepi 3- keci etarahi samaṇā vā brāhmaṇā vā opakkamikā
dukkhā tippā kaṭukā vedanā vediyanti etāvaparamaṃ nayito bhiyyo.
Na  kho  panāhaṃ  imāya  kaṭukāya dukkarakārikāya adhigacchāmi uttariṃ
manussadhammā  alamariyañāṇadassanavisesaṃ  siyā  nu  kho  añño maggo
@Footnote: 1 Yu. etthantare tāvasaddo dissati. 2-3 Yu. yepi hi keci.
Bodhiyāti  1- . tassa mayhaṃ bhāradvāja etadahosi abhijānāmi kho
panāhaṃ  pitu sakkassa kammante sītāya jambūchāyāya nisinno vivicceva
kāmehi  vivicca  akusalehi dhammehi savitakkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ pītisukhaṃ
paṭhamaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharitā  siyā  nu  kho  eso maggo
bodhiyāti  2-  .  tassa mayhaṃ bhāradvāja satānusāriviññāṇaṃ ahosi
eseva 3- maggo bodhiyāti 4- . tassa mayhaṃ bhāradvāja etadahosi
kinnu  kho ahaṃ tassa sukhassa bhāyāmi yantaṃ sukhaṃ aññatreva kāmehi
aññatra  akusalehi  dhammehīti  . tassa mayhaṃ bhāradvāja etadahosi
na  kho  ahaṃ  tassa sukhassa bhāyāmi yantaṃ sukhaṃ aññatreva kāmehi
aññatra akusalehi dhammehīti.
   [753]  Tassa  mayhaṃ  bhāradvāja etadahosi na kho taṃ sukaraṃ
sukhaṃ  adhigantuṃ  evaṃ  adhimattakasimānaṃ pattakāyena yannūnāhaṃ oḷārikaṃ
āhāraṃ  āhareyyaṃ  odanaṃ kummāsanti . so kho ahaṃ bhāradvāja
oḷārikaṃ  āhāraṃ  āhāresiṃ  odanaṃ  kummāsaṃ . tena kho pana
maṃ  bhāradvāja  samayena  pañca  bhikkhū  paccupaṭṭhitā honti yaṃ no
samaṇo  gotamo  dhammaṃ  adhigamissati  tanno  ārocessatīti .
Yato  kho  ahaṃ  bhāradvāja  oḷārikaṃ  āhāraṃ āhāresiṃ odanaṃ
kummāsaṃ  atha  me  te  pañca  bhikkhū nibbijja pakkamiṃsu bāhulliko
samaṇo gotamo padhānavibbhanto āvatto bāhullāyāti.
   [754] So kho ahaṃ bhāradvāja oḷārikaṃ āhāraṃ āharitvā 5-
@Footnote:1-2-4 Yu. bodhāyāti. 3 Yu. esova. 5 Yu. āhāretvā.
Balaṃ  gahetvā  vivicceva  kāmehi  .pe.  paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja
vihāsiṃ  vitakkavicārānaṃ  vūpasamā  ajjhattaṃ  sampasādanaṃ  cetaso
ekodibhāvaṃ  avitakkaṃ avicāraṃ samādhijaṃ pītisukhaṃ dutiyaṃ jhānaṃ upasampajja
vihāsiṃ pītiyā ca virāgā upekkhako ca vihāsi sato ca sampajāno
sukhañca  kāyena  paṭisaṃvedesiṃ  yantaṃ  ariyā  ācikkhanti upekkhako
satimā  sukhavihārīti  tatiyaṃ  jhānaṃ  upasampajja  vihāsiṃ  sukhassa  ca
pahānā  dukkhassa  ca  pahānā  pubbeva  somanassadomanassānaṃ
atthaṅgamā   adukkhamasukhaṃ   upekkhāsatipārisuddhiṃ   catutthaṃ   jhānaṃ
upasampajja vihāsiṃ.
   [755]  So  evaṃ  samāhite  citte parisuddhe pariyodāte
anaṅgaṇe  vigatūpakkilese  mudubhūte  kammaniye  ṭhite āneñjappatte
pubbenivāsānussatiñāṇāya  cittaṃ  abhininnāmesiṃ  .  so  anekavihitaṃ
pubbenivāsaṃ   anussarāmi   seyyathīdaṃ  ekampi  jātiṃ  dvepi
jātiyo  .pe.  iti  sākāraṃ  sauddesaṃ  anekavihitaṃ  pubbenivāsaṃ
anussarāmi  .  ayaṃ  kho  me  bhāradvāja rattiyā paṭhame yāme
paṭhamā  vijjā  adhigatā  avijjā  vihatā  vijjā  uppannā tamo
vihato  āloko  uppanno  yathātaṃ  appamattassa  ātāpino
pahitattassa viharato.
   [756]  So  evaṃ  samāhite  citte parisuddhe pariyodāte
anaṅgaṇe  vigatūpakkilese  mudubhūte  kammaniye  ṭhite āneñjappatte
Sattānaṃ  cutūpapātañāṇāya  cittaṃ  abhininnāmesiṃ  .  so  dibbena
cakkhunā  visuddhena  atikkantamānusakena  satte  passāmi  cavamāne
upapajjamāne  hīne  paṇīte  suvaṇṇe  dubbaṇṇe  sugate  duggate
.pe.  yathākammūpage  satte pajānāmi . ayaṃ kho me bhāradvāja
rattiyā  majjhime  yāme  dutiyā  vijjā  adhigatā avijjā vihatā
vijjā  uppannā  tamo  vihato  āloko  uppanno  yathātaṃ
appamattassa ātāpino pahitattassa viharato.
   [757]  So  evaṃ  samāhite  citte parisuddhe pariyodāte
anaṅgaṇe  vigatūpakkilese  mudubhūte  kammaniye  ṭhite āneñjappatte
āsavānaṃ  khayañāṇāya  cittaṃ  abhininnāmesiṃ  .  so  idaṃ dukkhanti
yathābhūtaṃ  abbhaññāsiṃ  ayaṃ  dukkhasamudayoti  yathābhūtaṃ  abbhaññāsiṃ
ayaṃ  dukkhanirodhoti  yathābhūtaṃ  abbhaññāsiṃ  ayaṃ  dukkhanirodhagāminī
paṭipadāti  yathābhūtaṃ  abbhaññāsiṃ  ime  āsavāti yathābhūtaṃ abbhaññāsiṃ
ayaṃ  āsavasamudayoti  yathābhūtaṃ  abbhaññāsiṃ  ayaṃ  āsavanirodhoti
yathābhūtaṃ  abbhaññāsiṃ  ayaṃ  āsavanirodhagāminī  paṭipadāti  yathābhūtaṃ
abbhaññāsiṃ . tassa mayhaṃ 1- evaṃ jānato evaṃ passato kāmāsavāpi
cittaṃ   vimuccittha  bhavāsavāpi  cittaṃ  vimuccittha  avijjāsavāpi
cittaṃ  vimuccittha  vimuttasmiṃ  vimuttamiti  ñāṇaṃ  hoti  2-  khīṇā
jāti  vusitaṃ  brahmacariyaṃ  kataṃ  karaṇīyaṃ  nāparaṃ  itthattāyāti
abbhaññāsiṃ  .  ayaṃ  kho  me bhāradvāja rattiyā pacchime yāme
@Footnote: 1 Yu. me. 2 Yu. ahosi.
Tatiyā  vijjā  adhigatā  avijjā  vihatā  vijjā  uppannā tamo
vihato  āloko  uppanno  yathātaṃ  appamattassa  ātāpino
pahitattassa viharatoti.
   [758]  Evaṃ  vutte  sagāravo māṇavo bhagavantaṃ etadavoca
aṭṭhitavata  bhoto  gotamassa  padhānaṃ  ahosi  sappurisavata  bhoto
gotamassa  padhānaṃ  ahosi  yathātaṃ  arahato  sammāsambuddhassa  kiṃ
nu kho bho gotama atthi devāti . Ṭhānaso 1- kho panetaṃ bhāradvāja
viditaṃ  yadidaṃ  atthi  devāti  .  kinnu  kho  bho  gotama atthi
devāti  puṭṭho samāno ṭhānaso 2- panetaṃ bhāradvāja viditaṃ yadidaṃ
atthi  devāti  vadesi  nanu bho gotama evaṃ sante tucchā musā
hotīti  .  atthi devāti bhāradvāja puṭṭho samāno atthi devāti
yo vadeyya ṭhānaso viditā me viditāti yo vadeyya. Atha khvettha
viññūpurisena  ekaṃsena niṭṭhaṃ gantuṃ 3- vā yadidaṃ atthi devāti .
Kissa pana me bhavaṃ gotamo ādikeneva na byākāsīti. Uccena 4-
sammataṃ kho etaṃ bhāradvāja lokasmiṃ yadidaṃ atthi devāti.
   [759]  Evaṃ  vutte  sagāravo māṇavo bhagavantaṃ etadavoca
abhikkantaṃ  bho  gotama  abhikkantaṃ  bho  gotama  seyyathāpi  bho
gotama  nikkujjitaṃ  vā ukkujjeyya paṭicchannaṃ vā vivareyya mūḷhassa
vā maggaṃ ācikkheyya andhakāre vā telapajjotaṃ dhāreyya cakkhumanto
rūpāni  dakkhantīti  evameva  bhotā  gotamena  anekapariyāyena
@Footnote: 1-2 Yu. ṭhānaso me taṃ. 3 Yu. gantabbaṃ. 4 Yu. ucce.
Dhammo  pakāsito  esāhaṃ  bhavantaṃ  1-  gotamaṃ  saraṇaṃ  gacchāmi
dhammañca  bhikkhusaṅghañca  upāsakaṃ  maṃ  bhavaṃ  gotamo  dhāretu
ajjatagge pāṇupetaṃ saraṇaṅgatanti.
         Sagāravasuttaṃ niṭṭhitaṃ dasamaṃ.
         Brāhmaṇavaggo pañcamo.
           ------------
          Tassa vaggassa uddānaṃ
    brahmāyu selassalāyano   ghoṭamukho ca brāhmaṇo
    esucaṅkī dhanañjānī       vāseṭṭho subhagāravo.
          Majjhimapaṇṇāsakaṃ samattaṃ.
            -------
@Footnote: Yu. bhagavantaṃ.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 13 page 677-689. https://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=13&item=743&items=17              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=13&item=743&items=17&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=13&item=743&items=17              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=13&item=743&items=17              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=13&i=743              Contents of The Tipitaka Volume 13 https://84000.org/tipitaka/read/?index_13 https://84000.org/tipitaka/english/?index_13

First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]