ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 14 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 6 : Sutta. Ma. U.
         Suttantapiṭake majjhimanikāyassa
            tatiyo bhāgo
            ------
            uparipaṇṇāsakaṃ
      namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa.
            Devadahavaggo
            ------
            devadahasuttaṃ
   [1]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ  samayaṃ  bhagavā  sakkesu viharati
devadahaṃ nāma sakyānaṃ nigamo . tatra kho bhagavā bhikkhū āmantesi
bhikkhavoti. Bhadanteti te bhikkhū bhagavato paccassosuṃ.
   [2]  Bhagavā  etadavoca santi bhikkhave eke samaṇabrāhmaṇā
evaṃvādino  evaṃdiṭṭhino  yaṅkiñcāyaṃ  purisapuggalo  paṭisaṃvedeti sukhaṃ
vā  dukkhaṃ  vā  adukkhamasukhaṃ  vā  sabbantaṃ  pubbe  katahetu iti
purāṇānaṃ  kammānaṃ  tapasā  byantibhāvā  navānaṃ  kammānaṃ  akaraṇā
āyatiṃ  anavassavo  āyatiṃ  anavassavā  kammakkhayo  kammakkhayā
dukkhakkhayo  dukkhakkhayā  vedanākkhayo  vedanākkhayā  sabbaṃ  dukkhaṃ
nijjiṇṇaṃ bhavissatīti evaṃvādino bhikkhave niganthā.
   [3]  Evaṃvādāhaṃ bhikkhave niganthe upasaṅkamitvā evaṃ vadāmi
saccaṃ  kira  tumhe  āvuso  niganthā  evaṃvādino  evaṃdiṭṭhino
yaṅkiñcāyaṃ  purisapuggalo  paṭisaṃvedeti sukhaṃ vā dukkhaṃ vā adukkhamasukhaṃ
vā  sabbantaṃ  pubbe  katahetu  iti  purāṇānaṃ  kammānaṃ  tapasā
byantibhāvā  navānaṃ  kammānaṃ  akaraṇā  āyatiṃ  anavassavo  āyatiṃ
anavassavā   kammakkhayo   kammakkhayā   dukkhakkhayo   dukkhakkhayā
vedanākkhayo  vedanākkhayā  sabbaṃ  dukkhaṃ  nijjiṇṇaṃ  bhavissatīti .
Te  ce  me  bhikkhave  niganthā evaṃ puṭṭhā āmāti paṭijānanti
tyāhaṃ  evaṃ  vadāmi  kiṃ  pana  tumhe  āvuso niganthā jānātha
ahuvamheva  mayaṃ  pubbe  na  nāhuvamhāti . no hidaṃ āvuso .
Kiṃ  pana  tumhe  āvuso  niganthā jānātha akaramheva mayaṃ pubbe
pāpakammaṃ  na  nākaramhāti . no hidaṃ āvuso . kiṃ pana tumhe
āvuso  niganthā  jānātha  evarūpaṃ  vā  evarūpaṃ  vā pāpakammaṃ
akaramhāti  .  no  hidaṃ  āvuso  .  kiṃ  pana tumhe āvuso
niganthā  jānātha  ettakaṃ  vā  dukkhaṃ nijjiṇṇaṃ ettakaṃ vā dukkhaṃ
nijjiretabbaṃ  ettakamhi  vā  dukkhe  nijjiṇṇe  sabbaṃ  dukkhaṃ
nijjiṇṇaṃ  bhavissatīti  .  no  hidaṃ  āvuso  .  kiṃ  pana tumhe
āvuso  niganthā  jānātha  diṭṭheva  dhamme  akusalānaṃ  dhammānaṃ
pahānaṃ kusalānaṃ dhammānaṃ upasampadanti. No hidaṃ āvuso.
   [4] Iti kira tumhe āvuso niganthā na jānātha ahuvamheva
Mayaṃ  pubbe  na  nāhuvamhāti  na  jānātha akaramheva mayaṃ pubbe
pāpakammaṃ  na  nākaramhāti  na  jānātha  evarūpaṃ  vā  evarūpaṃ
vā  pāpakammaṃ  akaramhāti  na  jānātha  ettakaṃ  vā  dukkhaṃ
nijjiṇṇaṃ  ettakaṃ  vā  dukkhaṃ  nijjiretabbaṃ  ettakamhi vā dukkhe
nijjiṇṇe  sabbaṃ  dukkhaṃ  nijjiṇṇaṃ  bhavissatīti  na  jānātha  diṭṭheva
dhamme  akusalānaṃ  dhammānaṃ  pahānaṃ  kusalānaṃ  dhammānaṃ  upasampadaṃ
evaṃ  sante  āyasmantānaṃ  niganthānaṃ  na kallamassa veyyākaraṇāya
yaṅkiñcāyaṃ  purisapuggalo  paṭisaṃvedeti sukhaṃ vā dukkhaṃ vā adukkhamasukhaṃ
vā  sabbantaṃ  pubbe  katahetu  iti  purāṇānaṃ  kammānaṃ  tapasā
byantibhāvā  navānaṃ  kammānaṃ  akaraṇā  āyatiṃ  anavassavo  āyatiṃ
anavassavā   kammakkhayo   kammakkhayā   dukkhakkhayo   dukkhakkhayā
vedanākkhayo vedanākkhayā sabbaṃ dukkhaṃ nijjiṇṇaṃ bhavissatīti.
   {4.1} Sace pana tumhe āvuso niganthā jāneyyātha ahuvamheva
mayaṃ  pubbe  na  nāhuvamhāti  jāneyyātha  akaramheva mayaṃ pubbe
pāpakammaṃ  na  nākaramhāti  jāneyyātha  evarūpaṃ  vā  evarūpaṃ
vā  pāpakammaṃ  akaramhāti  jāneyyātha  ettakaṃ  vā  dukkhaṃ
nijjiṇṇaṃ  ettakaṃ  vā  dukkhaṃ  nijjiretabbaṃ  ettakamhi vā dukkhe
nijjiṇṇe  sabbaṃ  dukkhaṃ  nijjiṇṇaṃ  bhavissatīti  jāneyyātha  diṭṭheva
dhamme  akusalānaṃ  dhammānaṃ  pahānaṃ  kusalānaṃ  dhammānaṃ  upasampadaṃ
evaṃ  sante  āyasmantānaṃ  niganthānaṃ  kallamassa  veyyākaraṇāya
Yaṅkiñcāyaṃ  purisapuggalo  paṭisaṃvedeti sukhaṃ vā dukkhaṃ vā adukkhamasukhaṃ
vā  sabbantaṃ  pubbe  katahetu  iti  purāṇānaṃ  kammānaṃ  tapasā
byantibhāvā  navānaṃ  kammānaṃ  akaraṇā  āyatiṃ  anavassavo  āyatiṃ
anavassavā   kammakkhayo   kammakkhayā   dukkhakkhayo   dukkhakkhayā
vedanākkhayo vedanākkhayā sabbaṃ dukkhaṃ nijjiṇṇaṃ bhavissatīti.
   [5] Seyyathāpi āvuso niganthā puriso sallena viddho assa
savisena gāḷhūpalepanena . So sallassapi vedhanahetu 1- dukkhā tippā 2-
kaṭukā  vedanā  vediyeyya tassa mittāmaccā ñātisālohitā bhisakkaṃ
sallakattaṃ upaṭṭhapeyyuṃ 3- . tassa so bhisakko sallakatto satthena
vaṇamukhaṃ  parikanteyya  .  so  satthenapi  vaṇamukhassa  parikantanahetu
dukkhā  tippā  kaṭukā  vedanā  vediyeyya  tassa  so  bhisakko
sallakatto  esaniyā  sallaṃ  eseyya  . so esaniyāpi sallassa
esanahetu  4- dukkhā tippā kaṭukā vedanā vediyeyya tassa so
bhisakko  sallakatto  sallaṃ  abbhūṇheyya  5-  .  so  sallassapi
abbhūṇhanahetu  6-  dukkhā  tippā kaṭukā vedanā vediyeyya tassa
so  bhisakko  sallakatto  agadaṅgāraṃ  vaṇamukhe  odaheyya . so
agadaṅgārassapi  vaṇamukhe  odahanahetu  dukkhā tippā kaṭukā vedanā
vediyeyya.
   {5.1}  So  aparena samayena rūḷhena 7- vaṇena sañchavinā
arogo  assa  sukhī serī sayaṃvasī yenakāmaṅgamo . tassa evamassa
ahaṃ  kho  pubbe  sallena  viddho ahosiṃ savisena gāḷhūpalepanena
@Footnote: 1 Yu. vedanāhetu. 2 Ma. tibbā. 3 Ma. upaṭṭhāpeyyuṃ. 4 Ma. Yu. esanāhetu.
@5 Yu. abyaheyya. 6 Ma. abbhuhanahetu Yu. abyahanahetu. 7 Ma. ruḷhena.
Sohaṃ  sallassapi  vedhanahetu  dukkhā  tippā kaṭukā vedanā vediyiṃ
tassa  me  mittāmaccā  ñātisālohitā bhisakkaṃ sallakattaṃ upaṭṭhapesuṃ
tassa  me  so  bhisakko  sallakatto  satthena  vaṇamukhaṃ  parikantati
sohaṃ  satthenapi  1-  vaṇamukhassa parikantanahetu dukkhā tippā kaṭukā
vedanā  vediyiṃ  tassa  me  so  bhisakko  sallakatto  esaniyā
sallaṃ  esi  sohaṃ  esaniyāpi  sallassa  esanahetu dukkhā tippā
kaṭukā  vedanā  vediyiṃ  tassa  me so bhisakko sallakatto sallaṃ
abbhūṇhi  sohaṃ  sallassapi  abbhūṇhanahetu  dukkhā  tippā  kaṭukā
vedanā  vediyiṃ  tassa  me  so  bhisakko  sallakatto agadaṅgāraṃ
vaṇamukhe  odahi  sohaṃ  agadaṅgārassapi  vaṇamukhe  odahanahetu
dukkhā  tippā  kaṭukā  vedanā vediyiṃ sohaṃ 2- etarahi rūḷhena
vaṇena sañchavinā arogo sukhī serī sayaṃvasī yenakāmaṅgamoti.
   {5.2} Evameva kho āvuso niganthā sace tumhe jāneyyātha
ahuvamheva  mayaṃ  pubbe  na  nāhuvamhāti  jāneyyātha  akaramheva
mayaṃ  pubbe  pāpakammaṃ  na  nākaramhāti  jāneyyātha evarūpaṃ vā
evarūpaṃ  vā  pāpakammaṃ  akaramhāti  jāneyyātha  ettakaṃ  vā
dukkhaṃ  nijjiṇṇaṃ  ettakaṃ  vā  dukkhaṃ  nijjiretabbaṃ  ettakamhi vā
dukkhe  nijjiṇṇe  sabbaṃ  dukkhaṃ  nijjiṇṇaṃ  bhavissatīti  jāneyyātha
diṭṭheva  dhamme akusalānaṃ dhammānaṃ pahānaṃ kusalānaṃ dhammānaṃ upasampadaṃ
evaṃ  sante  āyasmantānaṃ  niganthānaṃ  kallamassa  veyyākaraṇāya
@Footnote: 1 Yu. sallenapi. 2 Ma. Yu. somhi.
Yaṅkiñcāyaṃ  purisapuggalo  paṭisaṃvedeti sukhaṃ vā dukkhaṃ vā adukkhamasukhaṃ
vā  sabbantaṃ  pubbe  katahetu  iti  purāṇānaṃ  kammānaṃ  tapasā
byantibhāvā  navānaṃ  kammānaṃ  akaraṇā  āyatiṃ  anavassavo  āyatiṃ
anavassavā   kammakkhayo   kammakkhayā   dukkhakkhayo   dukkhakkhayā
vedanākkhayo vedanākkhayā sabbaṃ dukkhaṃ nijjiṇṇaṃ bhavissatīti.
   {5.3}  Yasmā  ca kho tumhe āvuso niganthā na jānātha
ahuvamheva  mayaṃ  pubbe  na  nāhuvamhāti  na  jānātha akaramheva
mayaṃ  pubbe  pāpakammaṃ  na  nākaramhāti  na jānātha evarūpaṃ vā
evarūpaṃ  vā  pāpakammaṃ  akaramhāti  na  jānātha  ettakaṃ  vā
dukkhaṃ  nijjiṇṇaṃ  ettakaṃ  vā  dukkhaṃ  nijjiretabbaṃ  ettakamhi vā
dukkhe  nijjiṇṇe  sabbaṃ  dukkhaṃ  nijjiṇṇaṃ  bhavissatīti  na  jānātha
diṭṭheva  dhamme akusalānaṃ dhammānaṃ pahānaṃ kusalānaṃ dhammānaṃ upasampadaṃ
tasmā  āyasmantānaṃ  niganthānaṃ  na  kallamassa  veyyākaraṇāya
yaṅkiñcāyaṃ  purisapuggalo  paṭisaṃvedeti sukhaṃ vā dukkhaṃ vā adukkhamasukhaṃ
vā  sabbantaṃ  pubbe  katahetu  iti  purāṇānaṃ  kammānaṃ  tapasā
byantibhāvā  navānaṃ  kammānaṃ  akaraṇā  āyatiṃ  anavassavo  āyatiṃ
anavassavā   kammakkhayo   kammakkhayā   dukkhakkhayo   dukkhakkhayā
vedanākkhayo vedanākkhayā sabbaṃ [1]- dukkhaṃ nijjiṇṇaṃ bhavissatīti.
   [6] Evaṃ vutte bhikkhave te niganthā maṃ etadavocuṃ nigantho
āvuso  nāṭaputto  sabbaññū  sabbadassāvī aparisesaṃ 2- ñāṇadassanaṃ
@Footnote: 1 Yu. etthantare tanti dissati . 2 Po. aparisesañca.
Paṭijānāti  carato  ca  me  tiṭṭhato ca suttassa ca jāgarassa ca
satataṃ  samitaṃ  ñāṇadassanaṃ  paccupaṭṭhitanti  .  so  evamāha  atthi
vo  āvuso  niganthā  pubbe  pāpakammaṃ  kataṃ taṃ imāya kaṭukāya
dukkarakārikāya  nijjiretha  yaṃ  panettha  etarahi  kāyena  saṃvutā
vācāya  saṃvutā  manasā  saṃvutā  taṃ  āyatiṃ  pāpakammassa  akaraṇaṃ
iti  purāṇānaṃ  [1]-  tapasā byantibhāvā navānaṃ kammānaṃ akaraṇā
āyatiṃ  anavassavo  āyatiṃ  anavassavā  kammakkhayo  kammakkhayā
dukkhakkhayo  dukkhakkhayā  vedanākkhayo  vedanākkhayā  sabbaṃ  dukkhaṃ
nijjiṇṇaṃ  bhavissatīti  tañca  panamhākaṃ  ruccati  ceva  khamati  ca
tena camhā attamanāti.
   [7] Evaṃ vutte ahaṃ bhikkhave te niganthe etadavocaṃ pañca
kho  ime  āvuso  niganthā  dhammā diṭṭheva dhamme dvidhāvipākā
katame   pañca   saddhā   ruci   anussavo  ākāraparivitakko
diṭṭhinijjhānakkhanti  ime  kho  āvuso  niganthā  pañca  dhammā
diṭṭheva   dhamme   dvidhāvipākā   tatrāyasmantānaṃ   niganthānaṃ
kā atītaṃse satthari saddhā kā ruci ko anussavo ko ākāraparivitakko
kā  diṭṭhinijjhānakkhantīti . evaṃvādī kho ahaṃ bhikkhave niganthesu na
kañci sahadhammikaṃ vādappaṭihāraṃ 2- samanupassāmi.
   [8]  Puna  caparāhaṃ  bhikkhave  te niganthe evaṃ vadāmi taṃ
kiṃ  maññatha āvuso niganthā yasmiṃ vo samaye tibbo 3- upakkamo
@Footnote: 1 etthantare kammānanti dissati . 2 Yu. vādaparihāraṃ . 3 Yu. tippo.
Hoti  tibbaṃ  padhānaṃ  tibbā  tasmiṃ  samaye  opakkamikā  dukkhā
tippā 1- kaṭukā vedanā vediyatha yasmiṃ pana vo samaye na tibbo
upakkamo  hoti  na  tibbaṃ  padhānaṃ  na  tibbā  tasmiṃ  samaye
opakkamikā  dukkhā tippā kaṭukā vedanā vediyathāti . yasmiṃ 2-
no  āvuso  gotama  samaye  tibbo upakkamo hoti tibbaṃ padhānaṃ
tibbā  tasmiṃ  samaye  opakkamikā  dukkhā  tippā kaṭukā vedanā
vediyāma  yasmiṃ  pana  no  samaye  na  tibbo  upakkamo  hoti
na  tibbaṃ  padhānaṃ  na  tibbā  tasmiṃ  samaye  opakkamikā dukkhā
tippā kaṭukā vedanā vediyāmāti.
   [9]  Iti  kirāvuso  niganthā  yasmiṃ  vo  samaye  tibbo
upakkamo  hoti  tibbaṃ  padhānaṃ  tibbā  tasmiṃ  samaye opakkamikā
dukkhā  tippā  kaṭukā  vedanā  vediyatha  yasmiṃ  pana vo samaye
na  tibbo  upakkamo  hoti  na  tibbaṃ  padhānaṃ  na tibbā tasmiṃ
samaye  opakkamikā  dukkhā  tippā  kaṭukā vedanā vediyatha evaṃ
sante  āyasmantānaṃ  niganthānaṃ  na  kallamassa  veyyākaraṇāya
yaṅkiñcāyaṃ  purisapuggalo  paṭisaṃvedeti sukhaṃ vā dukkhaṃ vā adukkhamasukhaṃ
vā  sabbantaṃ  pubbe  katahetu  iti  purāṇānaṃ  kammānaṃ  tapasā
byantibhāvā  navānaṃ  kammānaṃ  akaraṇā  āyatiṃ  anavassavo  āyatiṃ
anavassavā   kammakkhayo   kammakkhayā   dukkhakkhayo   dukkhakkhayā
@Footnote: 1 Ma. tibbā . 2 Ma. yasmiṃ pana noti dissati.
Vedanākkhayo vedanākkhayā sabbaṃ dukkhaṃ nijjiṇṇaṃ bhavissatīti.
   {9.1} Sace āvuso niganthā yasmiṃ vo samaye tibbo upakkamo hoti
tibbaṃ padhānaṃ [1]- tiṭṭheyyeva tasmiṃ samaye opakkamikā dukkhā tippā
kaṭukā vedanā [2]- yasmiṃ pana vo samaye na tibbo upakkamo hoti
na tibbaṃ padhānaṃ [3]- tiṭṭheyyeva tasmiṃ samaye opakkamikā dukkhā
tippā  kaṭukā  vedanā [4]- evaṃ sante āyasmantānaṃ niganthānaṃ
kallamassa  veyyākaraṇāya  yaṅkiñcāyaṃ  purisapuggalo  paṭisaṃvedeti
sukhaṃ  vā  dukkhaṃ  vā  adukkhamasukhaṃ  vā  sabbantaṃ  pubbe katahetu
iti  purāṇānaṃ  kammānaṃ  tapasā  byantibhāvā  navānaṃ  kammānaṃ
akaraṇā   āyatiṃ  anavassavo  āyatiṃ  anavassavā  kammakkhayo
kammakkhayā  dukkhakkhayo  dukkhakkhayā  vedanākkhayo  vedanākkhayā
sabbaṃ dukkhaṃ nijjiṇṇaṃ bhavissatīti.
   {9.2} Yasmā ca kho āvuso niganthā yasmiṃ vo samaye tibbo
upakkamo  hoti  tibbaṃ  padhānaṃ  tibbā  tasmiṃ  samaye opakkamikā
dukkhā tippā kaṭukā vedanā vediyatha yasmiṃ pana vo samaye na tibbo
upakkamo hoti na tibbaṃ padhānaṃ na tibbā tasmiṃ samaye opakkamikā
dukkhā tippā kaṭukā vedanā vediyatha te tumhe sāmaṃyeva opakkamikā
dukkhā  tippā  kaṭukā  vedanā  vediyamānā  avijjā  aññāṇā
sammohā  vipaccetha  yaṅkiñcāyaṃ  purisapuggalo  paṭisaṃvedeti sukhaṃ vā
dukkhaṃ  vā  adukkhamasukhaṃ  vā sabbantaṃ pubbe katahetu iti purāṇānaṃ
@Footnote: 1 Ma. na tibbā . 2-4 vediyetha . 3 Ma. tibbā.
Kammānaṃ  tapasā  byantibhāvā  navānaṃ  kammānaṃ  akaraṇā  āyatiṃ
anavassavo  āyatiṃ  anavassavā  kammakkhayo  kammakkhayā  dukkhakkhayo
dukkhakkhayā  vedanākkhayo  vedanākkhayā  sabbaṃ  dukkhaṃ  nijjiṇṇaṃ
bhavissatīti  .  evaṃvādīpi  kho  ahaṃ  bhikkhave  niganthesu na kañci
sahadhammikaṃ vādappaṭihāraṃ samanupassāmi.
   [10]  Puna  caparāhaṃ  bhikkhave te niganthe evaṃ vadāmi taṃ
kiṃ  maññathāvuso  niganthā  yamidaṃ  kammaṃ  diṭṭhadhammavedanīyaṃ  taṃ
upakkamena vā padhānena vā samparāyavedanīyaṃ hotūti labbhametanti .
No  hidaṃ  āvuso . yampanidaṃ kammaṃ samparāyavedanīyaṃ taṃ upakkamena
vā  padhānena  vā  diṭṭhadhammavedanīyaṃ  hotūti  labbhametanti . no
hidaṃ  āvuso  .  taṃ  kiṃ  maññathāvuso  niganthā  yamidaṃ  kammaṃ
sukhavedanīyaṃ  taṃ  upakkamena  vā  padhānena vā dukkhavedanīyaṃ hotūti
labbhametanti  .  no  hidaṃ  āvuso . yampanidaṃ kammaṃ dukkhavedanīyaṃ
taṃ  upakkamena vā padhānena vā sukhavedanīyaṃ hotūti labbhametanti .
No  hidaṃ  āvuso  .  taṃ  kiṃ  maññathāvuso niganthā yamidaṃ kammaṃ
paripakkavedanīyaṃ  taṃ  upakkamena  vā padhānena vā apparipakkavedanīyaṃ
hotūti  labbhametanti  .  no  hidaṃ  āvuso  .  yampanidaṃ  kammaṃ
apparipakkavedanīyaṃ  taṃ  upakkamena  vā padhānena vā paripakkavedanīyaṃ
hotūti  labbhametanti  .  no  hidaṃ āvuso . taṃ kiṃ maññathāvuso
niganthā  yamidaṃ  kammaṃ  bahuvedanīyaṃ taṃ upakkamena vā padhānena vā
Appavedanīyaṃ  hotūti  labbhametanti  . no hidaṃ āvuso . yampanidaṃ
kammaṃ  appavedanīyaṃ  taṃ  upakkamena  vā  padhānena vā bahuvedanīyaṃ
hotūti  labbhametanti  .  no  hidaṃ āvuso . taṃ kiṃ maññathāvuso
niganthā  yamidaṃ  kammaṃ  vedanīyaṃ  taṃ  upakkamena vā padhānena vā
avedanīyaṃ  hotūti  labbhametanti  .  no  hidaṃ āvuso . yampanidaṃ
kammaṃ  avedanīyaṃ  taṃ  upakkamena vā padhānena vā vedanīyaṃ hotūti
labbhametanti. No hidaṃ āvuso.
   [11]  Iti kirāvuso niganthā yamidaṃ kammaṃ diṭṭhadhammavedanīyaṃ taṃ
upakkamena  vā padhānena vā samparāyavedanīyaṃ hotūti alabbhametaṃ .
Yamidaṃ  kammaṃ  samparāyavedanīyaṃ  taṃ  upakkamena  vā  padhānena vā
diṭṭhadhammavedanīyaṃ  hotūti  alabbhametaṃ  .  yamidaṃ  kammaṃ  sukhavedanīyaṃ
taṃ  upakkamena vā padhānena vā dukkhavedanīyaṃ hotūti alabbhametaṃ .
Yamidaṃ kammaṃ dukkhavedanīyaṃ taṃ upakkamena vā padhānena vā sukhavedanīyaṃ
hotūti  alabbhametaṃ . yamidaṃ kammaṃ paripakkavedanīyaṃ taṃ upakkamena vā
padhānena vā apparipakkavedanīyaṃ hotūti alabbhametaṃ.
   {11.1} Yamidaṃ [1]- apparipakkavedanīyaṃ taṃ upakkamena vā padhānena
vā  paripakkavedanīyaṃ hotūti alabbhametaṃ . yamidaṃ kammaṃ bahuvedanīyaṃ taṃ
upakkamena vā padhānena vā appavedanīyaṃ hotūti alabbhametaṃ . Yamidaṃ
kammaṃ  appavedanīyaṃ  taṃ  upakkamena  vā  padhānena vā bahuvedanīyaṃ
hotūti alabbhametaṃ . yamidaṃ kammaṃ vedanīyaṃ taṃ upakkamena vā padhānena
@Footnote: 1 Sī. Po. Ma. kammaṃ.
Vā  avedanīyaṃ  hotūti  alabbhametaṃ  .  yamidaṃ  kammaṃ avedanīyaṃ taṃ
upakkamena  vā  padhānena vā vedanīyaṃ hotūti alabbhametaṃ . evaṃ
sante  āyasmantānaṃ  niganthānaṃ  aphalo  upakkamo  hoti  aphalaṃ
padhānaṃ  .  evaṃvādī bhikkhave niganthā evaṃvādīnaṃ bhikkhave niganthānaṃ
dasa sahadhammikā vādānuvādā gārayhaṭṭhānaṃ āgacchanti.
   {11.2} Sace bhikkhave sattā pubbe katahetu sukhadukkhaṃ paṭisaṃvedenti
addhā bhikkhave niganthā pubbe dukkaṭakammakārino yaṃ etarahi evarūpā
dukkhā  tippā  kaṭukā  vedanā vediyanti . sace bhikkhave sattā
issaranimmānahetu  sukhadukkhaṃ  paṭisaṃvedenti  addhā  bhikkhave  niganthā
pāpakena  issarena  nimmitā  yaṃ  etarahi evarūpā dukkhā tippā
kaṭukā  vedanā  vediyanti  . sace bhikkhave sattā saṅgatibhāvahetu
sukhadukkhaṃ  paṭisaṃvedenti  addhā  bhikkhave  niganthā  pāpasaṅgatikā
yaṃ  etarahi  evarūpā  dukkhā tippā kaṭukā vedanā vediyanti .
Sace  bhikkhave  sattā  abhijātihetu  sukhadukkhaṃ  paṭisaṃvedenti addhā
bhikkhave  niganthā  pāpābhijātikā  yaṃ  etarahi  evarūpā  dukkhā
tippā kaṭukā vedanā vediyanti. Sace bhikkhave sattā diṭṭhadhammūpakkamahetu
sukhadukkhaṃ    paṭisaṃvedenti    addhā    bhikkhave   niganthā
pāpadiṭṭhadhammūpakkamā  yaṃ  etarahi  evarūpā  dukkhā  tippā kaṭukā
vedanā vediyanti.
   {11.3}  Sace  bhikkhave  sattā  pubbe  katahetu  sukhadukkhaṃ
paṭisaṃvedenti  gārayhā  niganthā  no  ce sattā pubbe katahetu
Sukhadukkhaṃ  paṭisaṃvedenti  gārayhā  niganthā . sace bhikkhave sattā
issaranimmānahetu  sukhadukkhaṃ  paṭisaṃvedenti  gārayhā  niganthā  no
ce  sattā  issaranimmānahetu  sukhadukkhaṃ  paṭisaṃvedenti  gārayhā
niganthā . sace bhikkhave sattā saṅgatibhāvahetu sukhadukkhaṃ paṭisaṃvedenti
gārayhā  niganthā  no  ce  sattā  saṅgatibhāvahetu  sukhadukkhaṃ
paṭisaṃvedenti gārayhā niganthā . sace bhikkhave sattā abhijātihetu
sukhadukkhaṃ  paṭisaṃvedenti  gārayhā  niganthā  no  ce  sattā
abhijātihetu sukhadukkhaṃ paṭisaṃvedenti gārayhā niganthā . sace bhikkhave
sattā   diṭṭhadhammūpakkamahetu   sukhadukkhaṃ  paṭisaṃvedenti  gārayhā
niganthā   no   ce   sattā   diṭṭhadhammūpakkamahetu  sukhadukkhaṃ
paṭisaṃvedenti  gārayhā  niganthā  .  evaṃvādī  bhikkhave  niganthā
evaṃvādīnaṃ  bhikkhave  niganthānaṃ  ime  dasa sahadhammikā vādānuvādā
gārayhaṭṭhānaṃ  āgacchanti  .  evaṃ  kho bhikkhave aphalo upakkamo
hoti aphalaṃ padhānaṃ.
   [12] Kathañca bhikkhave saphalo upakkamo hoti saphalaṃ padhānaṃ .
Idha  bhikkhave bhikkhu na heva anaddhabhūtaṃ attānaṃ dukkhena addhabhāveti
dhammikañca  sukhaṃ  na  pariccajati tasmiṃ ca sukhe anadhimucchito hoti .
So  evaṃ pajānāti imassa kho me dukkhanidānassa saṅkhāraṃ padahato
saṅkhārappadhānā  virāgo  hoti  imassa  pana  me  dukkhanidānassa
ajjhupekkhato  upekkhaṃ  bhāvayato  virāgo hotīti . so yassa hi
Khvassa  dukkhanidānassa saṅkhāraṃ padahato saṅkhārappadhānā virāgo hoti
saṅkhāraṃ  tattha  padahati  yassa  panassa  dukkhanidānassa  ajjhupekkhato
upekkhaṃ  bhāvayato  virāgo  hoti  upekkhaṃ  tattha  bhāveti tassa
tassa  dukkhanidānassa  saṅkhāraṃ padahato saṅkhārappadhānā virāgo hoti
evampissa  taṃ  dukkhaṃ  nijjiṇṇaṃ  hoti  tassa  tassa  dukkhanidānassa
ajjhupekkhato  upekkhaṃ  bhāvayato  virāgo  hoti  evampissa  taṃ
dukkhaṃ nijjiṇṇaṃ hoti.
   [13] Seyyathāpi bhikkhave puriso itthiyā sāratto paṭibaddhacitto
tibbacchando  tibbāpekkho  .  so  taṃ  itthiṃ  passeyya aññena
purisena  saddhiṃ  santiṭṭhantiṃ  sallapantiṃ  sañjagghantiṃ  saṃhasantiṃ  . taṃ
kiṃ  maññatha  bhikkhave  api  nu  tassa  purisassa  amuṃ itthiṃ disvā
aññena  purisena  saddhiṃ  santiṭṭhantiṃ  sallapantiṃ  sañjagghantiṃ saṃhasantiṃ
uppajjeyyuṃ  sokaparidevadukkhadomanassupāyāsāti  .  evaṃ  bhante .
Taṃ kissa hetu . amu hi bhante puriso amussā itthiyā sāratto
paṭibaddhacitto  tibbacchando  tibbāpekkho  tasmā  taṃ  itthiṃ disvā
aññena  purisena  saddhiṃ  santiṭṭhantiṃ  sallapantiṃ  sañjagghantiṃ saṃhasantiṃ
uppajjanti  sokaparidevadukkhadomanassupāyāsāti  .  atha  kho bhikkhave
tassa  purisassa  evamassa  ahaṃ  kho  amussā  itthiyā  sāratto
paṭibaddhacitto  tibbacchando  tibbāpekkho  tassa  me  amuṃ  itthiṃ
disvā  aññena  purisena  saddhiṃ  santiṭṭhantiṃ  sallapantiṃ  sañjagghantiṃ
Saṃhasantiṃ   uppajjanti   sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā  yannūnāhaṃ
yo  me  amussā itthiyā chandarāgo taṃ pajaheyyanti . so yo
amussā itthiyā chandarāgo taṃ pajaheyya . so taṃ itthiṃ passeyya
aparena  samayena  aññena  purisena  saddhiṃ  santiṭṭhantiṃ  sallapantiṃ
sañjagghantiṃ  saṃhasantiṃ  .  taṃ  kiṃ  maññatha  bhikkhave  api nu tassa
purisassa  amuṃ  itthiṃ  disvā  aññena  purisena  saddhiṃ  santiṭṭhantiṃ
sallapantiṃ   sañjagghantiṃ  saṃhasantiṃ  uppajjeyyuṃ  sokaparidevadukkha-
domanassupāyāsāti . no hetaṃ bhante . taṃ kissa hetu . amu
hi  bhante  puriso  amussā  itthiyā  vītarāgo  tasmā taṃ itthiṃ
disvā  aññena  purisena  saddhiṃ  santiṭṭhantiṃ  sallapantiṃ  sañjagghantiṃ
saṃhasantiṃ na uppajjeyyuṃ sokaparidevadukkhadomanassupāyāsāti.
   [14] Evameva kho bhikkhave bhikkhu na heva anaddhabhūtaṃ attānaṃ
dukkhena  addhabhāveti  dhammikañca  sukhaṃ  na pariccajati tasmiṃ ca sukhe
anadhimucchito  hoti  .  so  evaṃ  pajānāti  imassa  kho  me
dukkhanidānassa  saṅkhāraṃ  padahato  saṅkhārappadhānā  virāgo  hoti
imassa  pana  me  dukkhanidānassa  ajjhupekkhato  upekkhaṃ  bhāvayato
virāgo  hotīti  .  so  yassa  hi khvassa dukkhanidānassa saṅkhāraṃ
padahato  saṅkhārappadhānā  virāgo  hoti  saṅkhāraṃ  tattha  padahati
yassa  panassa  dukkhanidānassa ajjhupekkhato upekkhaṃ bhāvayato virāgo
hoti  upekkhaṃ  tattha  bhāveti  tassa  tassa dukkhanidānassa saṅkhāraṃ
Padahato  saṅkhārappadhānā  virāgo  hoti  evampissa  taṃ  dukkhaṃ
nijjiṇṇaṃ  hoti  tassa  tassa  dukkhanidānassa  ajjhupekkhato  upekkhaṃ
bhāvayato  virāgo  hoti  evampissa  taṃ  dukkhaṃ nijjiṇṇaṃ hoti .
Evampi bhikkhave saphalo upakkamo hoti saphalaṃ padhānaṃ.
   [15]  Puna  caparaṃ  bhikkhave  bhikkhu iti paṭisañcikkhati yathāsukhaṃ
kho  me  viharato  akusalā  dhammā  abhivaḍḍhanti  kusalā  dhammā
parihāyanti  dukkhāya  pana  me  attānaṃ  padahato  akusalā dhammā
parihāyanti  kusalā  dhammā  abhivaḍḍhanti  yannūnāhaṃ  dukkhāya attānaṃ
padaheyyanti  .  so  dukkhāya  attānaṃ  padahati  tassa  dukkhāya
attānaṃ  padahato  akusalā  dhammā  parihāyanti  kusalā  dhammā
abhivaḍḍhanti  .  so  na  aparena samayena dukkhāya attānaṃ padahati
taṃ  kissa  hetu  yassa  hi  so  bhikkhave bhikkhu atthāya dukkhāya
attānaṃ  padaheyya  svāssa  attho  abhinipphanno  hoti  tasmā
na aparena samayena dukkhāya attānaṃ padahati.
   {15.1}  Seyyathāpi bhikkhave usukāro tejanaṃ dvīsu alātesu
ātāpeti  paritāpeti  ujuṃ  karoti kammaniyaṃ . yato kho bhikkhave
usukārassa  tejanaṃ  dvīsu alātesu ātāpitaṃ hoti paritāpitaṃ ujukataṃ
kammaniyaṃ na so taṃ aparena samayena usukāro tejanaṃ dvīsu alātesu
ātāpeti paritāpeti ujuṃ karoti kammaniyaṃ taṃ kissa hetu yassa hi so
bhikkhave atthāya usukāro tejanaṃ dvīsu alātesu ātāpeyya paritāpeyya
Ujuṃ  kareyya  kammaniyaṃ  svāssa  attho  abhinipphanno hoti tasmā
na  aparena  samayena  usukāro  tejanaṃ dvīsu alātesu ātāpeti
paritāpeti  ujuṃ  karoti  kammaniyaṃ  evameva  kho  bhikkhave  bhikkhu
iti  paṭisañcikkhati  yathāsukhaṃ  kho  me  viharato  akusalā  dhammā
abhivaḍḍhanti  kusalā  dhammā  parihāyanti  dukkhāya  pana me attānaṃ
padahato  akusalā  dhammā  parihāyanti  kusalā  dhammā  abhivaḍḍhanti
yannūnāhaṃ  dukkhāya  attānaṃ  padaheyyanti  . so dukkhāya attānaṃ
padahati  tassa  dukkhāya  attānaṃ padahato akusalā dhammā parihāyanti
kusalā  dhammā  abhivaḍḍhanti  .  so  na aparena samayena dukkhāya
attānaṃ  padahati  taṃ  kissa  hetu  yassa  hi  so bhikkhave bhikkhu
atthāya  dukkhāya  attānaṃ  padaheyya  svāssa  attho abhinipphanno
hoti  tasmā  na  aparena  samayena  dukkhāya attānaṃ padahatīti .
Evampi bhikkhave saphalo upakkamo hoti saphalaṃ padhānaṃ.
   [16] Puna caparaṃ bhikkhave idha tathāgato loke uppajjati arahaṃ
sammāsambuddho   vijjācaraṇasampanno  sugato  lokavidū  anuttaro
purisadammasārathi  satthā  devamanussānaṃ  buddho bhagavā so imaṃ lokaṃ
sadevakaṃ  samārakaṃ  sabrahmakaṃ  sassamaṇabrāhmaṇiṃ  pajaṃ  sadevamanussaṃ
sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā  pavedeti so dhammaṃ deseti ādikalyāṇaṃ
majjhekalyāṇaṃ  pariyosānakalyāṇaṃ  sātthaṃ  sabyañjanaṃ  kevalaparipuṇṇaṃ
parisuddhaṃ  brahmacariyaṃ  pakāseti  .  taṃ  dhammaṃ  suṇāti gahapati vā
Gahapatiputto  vā  aññatarasmiṃ  vā  kule  pacchā  jāto so taṃ
dhammaṃ  sutvā  tathāgate  saddhaṃ  paṭilabhati so tena saddhāpaṭilābhena
samannāgato  iti  paṭisañcikkhati  sambādho  gharāvāso  rajāpatho
abbhokāso  pabbajjā nayidaṃ sukaraṃ agāraṃ ajjhāvasatā ekantaparipuṇṇaṃ
ekantaparisuddhaṃ   saṅkhalikhitaṃ   brahmacariyaṃ   carituṃ   yannūnāhaṃ
kesamassuṃ  ohāretvā  kāsāyāni vatthāni acchādetvā agārasmā
anagāriyaṃ pabbajeyyanti . so aparena samayena appaṃ vā bhogakkhandhaṃ
pahāya  mahantaṃ vā bhogakkhandhaṃ pahāya appaṃ vā ñātiparivaṭṭaṃ pahāya
mahantaṃ  vā  ñātiparivaṭṭaṃ  pahāya kesamassuṃ ohāretvā kāsāyāni
vatthāni acchādetvā agārasmā anagāriyaṃ pabbajati.
   {16.1} So evaṃ pabbajito samāno bhikkhūnaṃ sikkhāsājīvasamāpanno
pāṇātipātaṃ  pahāya  pāṇātipātā  paṭivirato  hoti  nihitadaṇḍo
nihitasattho   lajjī   dayāpanno   sabbapāṇabhūtahitānukampī  viharati
adinnādānaṃ  pahāya  adinnādānā  paṭivirato  hoti  dinnādāyī
dinnapāṭikaṅkhī  athenena  sucibhūtena  attanā  viharati  abrahmacariyaṃ
pahāya  brahmacārī  hoti  ārācārī  virato  methunā  gāmadhammā
musāvādaṃ  pahāya  musāvādā  paṭivirato  hoti saccavādī saccasandho
theto  paccayiko  avisaṃvādako  lokassa pisuṇaṃ vācaṃ pahāya pisuṇāya
vācāya  paṭivirato  hoti  ito sutvā na amutra akkhātā imesaṃ
bhedāya  amutra vā sutvā na imesaṃ akkhātā amūsaṃ bhedāya iti
Bhinnānaṃ  vā  sandhātā  sahitānaṃ  vā  anuppadātā  samaggārāmo
samaggarato  samagganandī  samaggakaraṇiṃ  vācaṃ  bhāsitā  hoti  pharusaṃ
vācaṃ pahāya pharusāya vācāya paṭivirato hoti yā sā vācā nelā
kaṇṇasukhā  pemanīyā  hadayaṅgamā  porī  bahujanakantā  bahujanamanāpā
tathārūpiṃ  vācaṃ  bhāsitā  hoti  samphappalāpaṃ  pahāya  samphappalāpā
paṭivirato  hoti  kālavādī  bhūtavādī  atthavādī  dhammavādī vinayavādī
nidhānavatiṃ vācaṃ bhāsitā kālena sāpadesaṃ pariyantavatiṃ atthasañhitaṃ.
   {16.2} So bījagāmabhūtagāmasamārambhā paṭivirato hoti ekabhattiko
hoti  rattūparato  paṭivirato  vikālabhojanā  naccagītavāditavisūkadassanā
paṭivirato     hoti    mālāgandhavilepanadhāraṇamaṇḍanavibhūsanaṭṭhānā
paṭivirato  hoti  uccāsayanamahāsayanā  paṭivirato hoti  jātarūparajata-
paṭiggahaṇā   paṭivirato   hoti  āmakadhaññapaṭiggahaṇā  paṭivirato
hoti  āmakamaṃsapaṭiggahaṇā  paṭivirato  hoti  itthīkumārikāpaṭiggahaṇā
paṭivirato  hoti  dāsīdāsapaṭiggahaṇā paṭivirato hoti ajeḷakapaṭiggahaṇā
paṭivirato  hoti kukkuṭasūkarapaṭiggahaṇā paṭivirato hoti hatthigavāssavalava-
paṭiggahaṇā  paṭivirato  hoti  khettavatthupaṭiggahaṇā  paṭivirato  hoti
dūteyyapahīṇagamanānuyogā  paṭivirato  hoti  kayavikkayā paṭivirato hoti
tulākūṭakaṃsakūṭamānakūṭā  paṭivirato  hoti  ukkoṭanavañcananikatisāviyogā
paṭivirato    hoti    chedanavadhabandhanaviparāmosaālopasahasākārā
paṭivirato hoti.
   {16.3} So santuṭṭho hoti kāyaparihārikena cīvarena kucchiparihārikena
piṇḍapātena yena yeneva pakkamati samādāyeva pakkamati . Seyyathāpi
nāma pakkhī sakuṇo yena yeneva ḍeti sapattabhārova ḍeti evameva
bhikkhu  santuṭṭho  hoti  kāyaparihārikena  cīvarena  kucchiparihārikena
piṇḍapātena yena yeneva pakkamati samādāyeva pakkamati.
   [17]  So  iminā ariyena sīlakkhandhena samannāgato ajjhattaṃ
anavajjasukhaṃ  paṭisaṃvedeti . so cakkhunā rūpaṃ disvā na nimittaggāhī
hoti   nānubyañjanaggāhī   yatvādhikaraṇamenaṃ  cakkhundriyaṃ  asaṃvutaṃ
viharantaṃ  abhijjhādomanassā  pāpakā  akusalā  dhammā anvāssaveyyuṃ
tassa  saṃvarāya  paṭipajjati  rakkhati  cakkhundriyaṃ  cakkhundriye  saṃvaraṃ
āpajjati . sotena saddaṃ sutvā ... ghānena gandhaṃ ghāyitvā ...
Jivhāya rasaṃ sāyitvā ... kāyena phoṭṭhabbaṃ phusitvā ... Manasā dhammaṃ
viññāya  na  nimittaggāhī  hoti  nānubyañjanaggāhī  yatvādhikaraṇamenaṃ
manindriyaṃ  asaṃvutaṃ  viharantaṃ  abhijjhādomanassā  pāpakā  akusalā
dhammā  anvāssaveyyuṃ  tassa  saṃvarāya  paṭipajjati  rakkhati manindriyaṃ
manindriye saṃvaraṃ āpajjati.
   [18] So iminā ariyena indriyasaṃvarena samannāgato ajjhattaṃ
abyāsekasukhaṃ paṭisaṃvedeti . so abhikkante paṭikkante sampajānakārī
hoti  ālokite  vilokite  sampajānakārī  hoti  sammiñjite
pasārite  sampajānakārī  hoti  saṅghāṭipattacīvaradhāraṇe  sampajānakārī
Hoti  asite  pīte  khāyite  sāyite  sampajānakārī  hoti
uccārapassāvakamme  sampajānakārī  hoti  gate  ṭhite  nisinne
sutte jāgarite bhāsite tuṇhībhāve sampajānakārī hoti.
   [19]  So  iminā  ca  ariyena  sīlakkhandhena  samannāgato
iminā  ca  ariyena  indriyasaṃvarena samannāgato iminā ca ariyena
satisampajaññena  samannāgato  so  vivittaṃ  senāsanaṃ  bhajati  araññaṃ
rukkhamūlaṃ  pabbataṃ  giriguhaṃ  susānaṃ  vanapatthaṃ abbhokāsaṃ palālapuñjaṃ .
So  pacchābhattaṃ  piṇḍapātapaṭikkanto  nisīdati  pallaṅkaṃ  ābhujitvā
ujuṃ  kāyaṃ  paṇidhāya  parimukhaṃ  satiṃ  upaṭṭhapetvā  .  so abhijjhaṃ
loke  pahāya  vigatābhijjhena  cetasā  viharati  abhijjhāya  cittaṃ
parisodheti   byāpādapadosaṃ   pahāya   abyāpannacitto  viharati
sabbapāṇabhūtahitānukampī  byāpādapadosā  cittaṃ  parisodheti  thīnamiddhaṃ
pahāya  vigatathīnamiddho  viharati  ālokasaññī  sato  sampajāno
thīnamiddhā  cittaṃ  parisodheti  uddhaccakukkuccaṃ  pahāya  anuddhato
viharati  ajjhattaṃ  vūpasantacitto  uddhaccakukkuccā  cittaṃ  parisodheti
vicikicchaṃ  pahāya  tiṇṇavicikiccho  viharati  akathaṃkathī  kusalesu  dhammesu
vicikicchāya cittaṃ parisodheti.
   [20]  So  ime pañca nīvaraṇe pahāya cetaso upakkilese
paññāya  dubbalīkaraṇe  vivicceva  kāmehi  vivicca akusalehi dhammehi
savitakkaṃ  savicāraṃ  vivekajaṃ pītisukhaṃ paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati .
Evampi bhikkhave saphalo upakkamo hoti saphalaṃ padhānaṃ.
   [21] Puna caparaṃ bhikkhave bhikkhu vitakkavicārānaṃ vūpasamā ajjhattaṃ
sampasādanaṃ  cetaso  ekodibhāvaṃ  avitakkaṃ  avicāraṃ samādhijaṃ pītisukhaṃ
dutiyaṃ  jhānaṃ upasampajja viharati . evampi bhikkhave saphalo upakkamo
hoti saphalaṃ padhānaṃ.
   [22] Puna caparaṃ bhikkhave bhikkhu pītiyā ca virāgā upekkhako ca
viharati  sato  ca  sampajāno  sukhañca  kāyena  paṭisaṃvedeti yantaṃ
ariyā  ācikkhanti  upekkhako  satimā  sukhavihārīti  tatiyaṃ  jhānaṃ
upasampajja  viharati  .  evampi  bhikkhave  saphalo  upakkamo hoti
saphalaṃ padhānaṃ.
   [23] Puna caparaṃ bhikkhave bhikkhu sukhassa ca pahānā dukkhassa ca
pahānā   pubbeva  somanassadomanassānaṃ  atthaṅgamā  adukkhamasukhaṃ
upekkhāsatipārisuddhiṃ  catutthaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati  . evampi
bhikkhave saphalo upakkamo hoti saphalaṃ padhānaṃ.
   [24]  So  evaṃ  samāhite  citte  parisuddhe pariyodāte
anaṅgaṇe  vigatūpakkilese  mudubhūte  kammaniye  ṭhite āneñjappatte
pubbenivāsānussatiñāṇāya  cittaṃ  abhininnāmeti  .  so  anekavihitaṃ
pubbenivāsaṃ anussarati seyyathīdaṃ ekampi jātiṃ dvepi jātiyo tissopi
jātiyo  catassopi  jātiyo  pañcapi  jātiyo dasapi jātiyo vīsampi
jātiyo  tiṃsampi  jātiyo  cattāḷīsampi  jātiyo paññāsampi jātiyo
Jātisatampi  jātisahassampi  jātisatasahassampi  anekepi  saṃvaṭṭakappe
anekepi vivaṭṭakappe anekepi saṃvaṭṭavivaṭṭakappe amutrāsiṃ evaṃnāmo
evaṃgotto   evaṃvaṇṇo  evamāhāro  evaṃ  sukhadukkhapaṭisaṃvedī
evamāyupariyanto  so  tato  cuto  amutra  udapādiṃ  tatrāpāsiṃ
evaṃnāmo   evaṃgotto   evaṃvaṇṇo   evamāhāro   evaṃ
sukhadukkhapaṭisaṃvedī  evamāyupariyanto  so  tato cuto idhūpapannoti .
Iti  sākāraṃ sauddesaṃ anekavihitaṃ pubbenivāsaṃ anussarati . evampi
bhikkhave saphalo upakkamo hoti saphalaṃ padhānaṃ.
   [25] So evaṃ samāhite citte parisuddhe pariyodāte anaṅgaṇe
vigatūpakkilese  mudubhūte  kammaniye  ṭhite  āneñjappatte  sattānaṃ
cutūpapātañāṇāya  cittaṃ  abhininnāmeti  .  so  dibbena  cakkhunā
visuddhena  atikkantamānusakena  satte  passati cavamāne upapajjamāne
hīne  paṇīte  suvaṇṇe  dubbaṇṇe  sugate  duggate  yathākammūpage
satte  pajānāti  ime  vata  bhonto  sattā  kāyaduccaritena
samannāgatā  vacīduccaritena  samannāgatā  manoduccaritena  samannāgatā
ariyānaṃ  upavādakā  micchādiṭṭhikā  micchādiṭṭhikammasamādānā  te
kāyassa  bhedā  parammaraṇā  apāyaṃ duggatiṃ vinipātaṃ nirayaṃ upapannā
ime vā pana bhonto sattā kāyasucaritena samannāgatā vacīsucaritena
samannāgatā   manosucaritena  samannāgatā  ariyānaṃ  anupavādakā
sammādiṭṭhikā  sammādiṭṭhikammasamādānā te kāyassa bhedā parammaraṇā
Sugatiṃ  saggaṃ  lokaṃ  upapannāti  . iti dibbena cakkhunā visuddhena
atikkantamānusakena  satte  passati  cavamāne  upapajjamāne  hīne
paṇīte  suvaṇṇe  dubbaṇṇe  sugate  duggate  yathākammūpage  satte
pajānāti. Evampi bhikkhave saphalo upakkamo hoti saphalaṃ padhānaṃ.
   [26]  So  evaṃ  samāhite  citte  parisuddhe pariyodāte
anaṅgaṇe  vigatūpakkilese  mudubhūte  kammaniye  ṭhite āneñjappatte
āsavānaṃ  khayañāṇāya  cittaṃ  abhininnāmeti  .  so  idaṃ dukkhanti
yathābhūtaṃ  pajānāti  ayaṃ  dukkhasamudayoti  yathābhūtaṃ  pajānāti  ayaṃ
dukkhanirodhoti  yathābhūtaṃ  pajānāti  ayaṃ  dukkhanirodhagāminī  paṭipadāti
yathābhūtaṃ  pajānāti  ime  āsavāti  yathābhūtaṃ  pajānāti  ayaṃ
āsavasamudayoti  yathābhūtaṃ  pajānāti  ayaṃ  āsavanirodhoti  yathābhūtaṃ
pajānāti  ayaṃ  āsavanirodhagāminī  paṭipadāti  yathābhūtaṃ  pajānāti .
Tassa  evaṃ  jānato  evaṃ  passato  kāmāsavāpi  cittaṃ vimuccati
bhavāsavāpi  cittaṃ  vimuccati  avijjāsavāpi  cittaṃ  vimuccati vimuttasmiṃ
vimuttamiti  ñāṇaṃ  hoti  khīṇā  jāti  vusitaṃ  brahmacariyaṃ  kataṃ
karaṇīyaṃ  nāparaṃ  itthattāyāti  pajānāti  .  evaṃ  kho  bhikkhave
saphalo upakkamo hoti saphalaṃ padhānaṃ.
   [27] Evaṃvādī 1- bhikkhave tathāgato evaṃvādiṃ bhikkhave tathāgataṃ
dasa  sahadhammikā  pāsaṃsaṭṭhānaṃ  āgacchanti  . sace bhikkhave sattā
pubbe  katahetu  sukhadukkhaṃ  paṭisaṃvedenti  addhā  bhikkhave tathāgato
@Footnote: 1 Ma. evaṃvādī bhikkhave tathāgatā evaṃvādīnaṃ bhikkhave tathāgatānaṃ.
Pubbe  sukatakammakārī  yaṃ etarahi evarūpā anāsavā sukhā vedanā
vedeti  .  sace  bhikkhave  sattā  issaranimmānahetu  sukhadukkhaṃ
paṭisaṃvedenti  addhā  bhikkhave tathāgato bhaddakena issarena nimmito
yaṃ etarahi evarūpā anāsavā sukhā vedanā vedeti.
   {27.1} Sace bhikkhave sattā saṅgatibhāvahetu sukhadukkhaṃ paṭisaṃvedenti
addhā  bhikkhave  tathāgato  kalyāṇasaṅgatiko  yaṃ  etarahi evarūpā
anāsavā sukhā vedanā vedeti . sace bhikkhave sattā abhijātihetu
sukhadukkhaṃ  paṭisaṃvedenti  addhā  bhikkhave  tathāgato kalyāṇābhijātiko
yaṃ etarahi evarūpā anāsavā sukhā vedanā vedeti. Sace bhikkhave
sattā  diṭṭhadhammūpakkamahetu  sukhadukkhaṃ  paṭisaṃvedenti  addhā  bhikkhave
tathāgato  kalyāṇadiṭṭhadhammūpakkamo  yaṃ  etarahi  evarūpā  anāsavā
sukhā vedanā vedeti.
   {27.2} Sace bhikkhave sattā pubbe katahetu sukhadukkhaṃ paṭisaṃvedenti
pāsaṃso tathāgato no ce sattā pubbe katahetu sukhadukkhaṃ paṭisaṃvedenti
pāsaṃso tathāgato . sace bhikkhave sattā issaranimmānahetu sukhadukkhaṃ
paṭisaṃvedenti pāsaṃso tathāgato no ce sattā issaranimmānahetu sukhadukkhaṃ
paṭisaṃvedenti pāsaṃso tathāgato . sace bhikkhave sattā saṅgatibhāvahetu
sukhadukkhaṃ paṭisaṃvedenti pāsaṃso tathāgato no ce sattā saṅgatibhāvahetu
sukhadukkhaṃ  paṭisaṃvedenti  pāsaṃso  tathāgato . sace bhikkhave sattā
abhijātihetu  sukhadukkhaṃ  paṭisaṃvedenti  pāsaṃso  tathāgato  no  ce
Sattā  abhijātihetu  sukhadukkhaṃ  paṭisaṃvedenti  pāsaṃso  tathāgato .
Sace  bhikkhave  sattā  diṭṭhadhammūpakkamahetu  sukhadukkhaṃ  paṭisaṃvedenti
pāsaṃso  tathāgato  no  ce  sattā  diṭṭhadhammūpakkamahetu  sukhadukkhaṃ
paṭisaṃvedenti  pāsaṃso  tathāgato  .  evaṃvādī  bhikkhave tathāgato
evaṃvādiṃ  bhikkhave  tathāgataṃ  ime  dasa  sahadhammikā  pāsaṃsaṭṭhānaṃ
āgacchantīti.
   Idamavoca  bhagavā  attamanā  te  bhikkhū  bhagavato  bhāsitaṃ
abhinandunti.
         Devadahasuttaṃ niṭṭhitaṃ paṭhamaṃ.
           ----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 14 page 1-26. https://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=14&item=1&items=27              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=14&item=1&items=27&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=14&item=1&items=27              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=14&item=1&items=27              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=14&i=1              Contents of The Tipitaka Volume 14 https://84000.org/tipitaka/read/?index_14 https://84000.org/tipitaka/english/?index_14

แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]