ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 21 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 13 : Sutta. Aṅ. (2): catukkanipāto
           Mahāvaggo pañcamo
   [191]  Sotānugatānaṃ  bhikkhave  dhammānaṃ  vacasā  paricitānaṃ
manasānupekkhitānaṃ diṭṭhiyā suppaṭividdhānaṃ cattāro ānisaṃsā pāṭikaṅkhā
katame  cattāro idha bhikkhave bhikkhu dhammaṃ pariyāpuṇāti suttaṃ geyyaṃ
veyyākaraṇaṃ  gāthaṃ  udānaṃ  itivuttakaṃ  jātakaṃ  abbhutadhammaṃ  vedallaṃ
tassa te dhammā sotānugatā honti vacasā paricitā manasānupekkhitā
diṭṭhiyā  suppaṭividdhā  so  muṭṭhassati  kālaṃ  kurumāno  aññataraṃ
devanikāyaṃ   upapajjati  tassa  tattha  sukhino  dhammapadāpilapanti
dandho  bhikkhave  satuppādo  atha  so  sato khippaṃyeva visesagāmī
hoti sotānugatānaṃ bhikkhave dhammānaṃ vacasā paricitānaṃ manasānupekkhitānaṃ
diṭṭhiyā suppaṭividdhānaṃ ayaṃ paṭhamo ānisaṃso pāṭikaṅkho.
   {191.1}  Puna  caparaṃ bhikkhave bhikkhu dhammaṃ pariyāpuṇāti suttaṃ
geyyaṃ veyyākaraṇaṃ gāthaṃ udānaṃ itivuttakaṃ jātakaṃ abbhutadhammaṃ vedallaṃ
tassa te dhammā sotānugatā honti vacasā paricitā manasānupekkhitā
diṭṭhiyā  suppaṭividdhā  so  muṭṭhassati  kālaṃ  kurumāno  aññataraṃ
devanikāyaṃ  upapajjati tassa tattha naheva kho sukhino dhammapadāpilapanti
@Footnote: 1 Ma.         tassuddānaṃ
@    yodhā pāṭibhogasutaṃ     abhayaṃ samaṇsaccena pañcamaṃ
@    ummaggavassakāro     upako sacchikiriyā ca ūposathoti.
Apica  kho iddhimā cetovasippatto devaparisāya dhammaṃ deseti tassa
evaṃ  hoti  ayaṃ  vā  so dhammavinayo yatthāhaṃ pubbe brahmacariyaṃ
acarinti  dandho  bhikkhave  satuppādo  atha  so  sato  khippaṃyeva
visesagāmī  hoti  seyyathāpi  bhikkhave  puriso  kusalo bherisaddassa
so  addhānamaggapaṭipanno  bherisaddaṃ  suṇeyya  tassa  naheva  kho
assa kaṅkhā vā vimati vā bherisaddo nu kho na nu kho bherisaddoti
athakho  bherisaddotveva niṭṭhaṃ gaccheyya evameva kho bhikkhave bhikkhu
dhammaṃ  pariyāpuṇāti  .pe.  khippaṃyeva visesagāmī hoti sotānugatānaṃ
bhikkhave  dhammānaṃ  vacasā  paricitānaṃ  manasānupekkhitānaṃ  diṭṭhiyā
suppaṭividdhānaṃ ayaṃ dutiyo ānisaṃso pāṭikaṅkho.
   {191.2}  Puna  caparaṃ bhikkhave bhikkhu dhammaṃ pariyāpuṇāti suttaṃ
geyyaṃ  veyyākaraṇaṃ  gāthaṃ  udānaṃ  itivuttakaṃ  jātakaṃ  abbhutadhammaṃ
vedallaṃ  tassa  te  dhammā  sotānugatā  honti  vacasā paricitā
manasānupekkhitā  diṭṭhiyā  suppaṭividdhā  so  muṭṭhassati  kālaṃ
kurumāno  aññataraṃ  devanikāyaṃ  upapajjati  tassa  tattha naheva kho
sukhino  dhammapadāpilapanti  napi  bhikkhu  iddhimā  cetovasippatto
devaparisāya dhammaṃ deseti apica kho devaputto devaparisāya dhammaṃ deseti
tassa evaṃ hoti ayaṃ vā so dhammavinayo yatthāhaṃ pubbe brahmacariyaṃ
acarinti dandho bhikkhave satuppādo atha so sato khippaṃyeva visesagāmī
hoti seyyathāpi bhikkhave puriso kusalo saṅkhasaddassa so addhānamagga-
paṭipanno  saṅkhasaddaṃ  suṇeyya  tassa naheva kho assa kaṅkhā vā
Vimati  vā  saṅkhasaddo  nu  kho  na  nu kho saṅkhasaddoti athakho
saṅkhasaddotveva  niṭṭhaṃ  gaccheyya evameva kho bhikkhave bhikkhu dhammaṃ
pariyāpuṇāti  .pe.  khippaṃyeva  visesagāmī  hoti  sotānugatānaṃ
bhikkhave  dhammānaṃ  vacasā  paricitānaṃ  manasānupekkhitānaṃ  diṭṭhiyā
suppaṭividdhānaṃ ayaṃ tatiyo ānisaṃso pāṭikaṅkho.
   {191.3} Puna caparaṃ bhikkhave bhikkhu dhammaṃ pariyāpuṇāti suttaṃ geyyaṃ
veyyākaraṇaṃ  gāthaṃ udānaṃ itivuttakaṃ jātakaṃ abbhutadhammaṃ vedallaṃ tassa
te dhammā sotānugatā honti vacasā paricitā manasānupekkhitā diṭṭhiyā
suppaṭividdhā so muṭṭhassati kālaṃ kurumāno aññataraṃ devanikāyaṃ upapajjati
tassa  tattha  naheva kho sukhino dhammapadāpīlapanti napi bhikkhu iddhimā
cetovasippatto devaparisāya dhammaṃ deseti napi devaputto devaparisāya
dhammaṃ  deseti apica kho opapātiko opapātikaṃ sāreti sarasi tvaṃ
mārisa yattha mayaṃ pubbe brahmacariyaṃ acarimhāti so evamāha sarāmi
mārisa sarāmi mārisāti dandho bhikkhave satuppādo atha so sato khippaṃyeva
visesagāmī hoti seyyathāpi bhikkhave dve sahāyakā sahapaṃsukīḷakā 1- te
kadāci karahaci katthaci 2- aññamaññaṃ samāgaccheyyuṃ tamenaṃ 3- sahāyako
sahāyakaṃ evaṃ vadeyya idampi samma sarasīti so evaṃ vadeyya sarāmi samma
sarāmi sammāti evameva kho bhikkhave bhikkhu dhammaṃ pariyāpuṇāti .pe.
@Footnote: 1 Ma. sahaṃpasukīḷikā. yu ... kīḷitā. 2 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho natthi. 3 Ma. añño pana.
Khippaṃyeva  visesagāmī  hoti  sotānugatānaṃ  bhikkhave dhammānaṃ vacasā
paricitānaṃ  manasānupekkhitānaṃ  diṭṭhiyā  suppaṭividdhānaṃ  ayaṃ  catuttho
ānisaṃso pāṭikaṅkho . sotānugatānaṃ bhikkhave dhammānaṃ vacasā paricitānaṃ
manasānupekkhitānaṃ  diṭṭhiyā  suppaṭividdhānaṃ  ime  cattāro ānisaṃsā
pāṭikaṅkhāti.
   [192] Cattārīmāni bhikkhave ṭhānāni catūhi ṭhānehi veditabbāni
katamāni  cattāri  saṃvāsena  bhikkhave  sīlaṃ  veditabbaṃ  tañca  kho
dīghena  addhunā  na  ittaraṃ manasikarotā no amanasikārā paññavatā
no  duppaññena  saṃvohārena  bhikkhave  soceyyaṃ  veditabbaṃ  tañca
kho  dīghena  addhunā  na  ittaraṃ  manasikarotā  no  amanasikārā
paññavatā  no  duppaññena  āpadāsu  bhikkhave  thāmo  veditabbo
so ca kho dīghena addhunā na ittaraṃ manasikarotā no amanasikārā
paññavatā  no  duppaññena  sākacchāya  bhikkhave  paññā veditabbā
sā ca kho dīghena addhunā na ittaraṃ manasikarotā no amanasikārā
paññavatā no duppaññena.
   {192.1}  Saṃvāsena bhikkhave sīlaṃ veditabbaṃ tañca kho dīghena
addhunā  na  ittaraṃ  manasikarotā  no  amanasikārā paññavatā no
duppaññenāti  iti  kho  panetaṃ  vuttaṃ  kiñcetaṃ paṭicca vuttaṃ idha
bhikkhave  puggalo  puggalena saddhiṃ saṃvasamāno evaṃ jānāti dīgharattaṃ
kho  ayamāyasmā  khaṇḍakārī  chiddakārī  sabalakārī  kammāsakārī  na
satatakārī  1-  na  satatavuttī  sīlesu  dussīlo  ayamāyasmā
@Footnote: 1 Ma. Yu. na santatakārī na santatavutti. ito paraṃ īdisameva.
Nāyamāyasmā  sīlavāti  idha  pana  bhikkhave puggalo puggalena saddhiṃ
saṃvasamāno  evaṃ  jānāti  dīgharattaṃ  kho  ayamāyasmā  akhaṇḍakārī
acchiddakārī asabalakārī akammāsakārī satatakārī satatavuttī sīlesu sīlavā
ayamāyasmā  nāyamāyasmā dussīloti saṃvāsena bhikkhave sīlaṃ veditabbaṃ
tañca  kho  dīghena addhunā na ittaraṃ manasikarotā no amanasikārā
paññavatā  no  duppaññenāti  iti  yantaṃ  vuttaṃ  idametaṃ  paṭicca
vuttaṃ.
   {192.2}  Saṃvohārena bhikkhave soceyyaṃ veditabbaṃ tañca kho
dīghena  addhunā  na  ittaraṃ manasikarotā no amanasikārā paññavatā
no  duppaññenāti  iti  kho  panetaṃ  vuttaṃ kiñcetaṃ paṭicca vuttaṃ
idha  bhikkhave  puggalo  puggalena saddhiṃ saṃvoharamāno evaṃ jānāti
aññathā  kho  ayamāyasmā  ekena  eko voharati aññathā dvīhi
aññathā   tīhi   aññathā  sambahulehi  vokkamati  ayamāyasmā
purimavohārā   pacchimavohāraṃ   aparisuddhavohāro   ayamāyasmā
nāyamāyasmā parisuddhavohāroti
   {192.3} idha pana bhikkhave puggalo puggalena saddhiṃ saṃvoharamāno
evaṃ jānāti yathā 1- kho ayamāyasmā ekena eko voharati tathā
dvīhi  tathā  tīhi  tathā  sambahulehi  nāyamāyasmā  vokkamati
purimavohārā   pacchimavohāraṃ   parisuddhavohāro   ayamāyasmā
nāyamāyasmā  aparisuddhavohāroti  saṃvohārena  bhikkhave  soceyyaṃ
veditabbaṃ  tañca  kho  dīghena  addhunā  na  ittaraṃ  manasikarotā
no  amanasikārā  paññavatā  no  duppaññenāti  iti  yantaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. yatheva.
Vuttaṃ idametaṃ paṭicca vuttaṃ.
   {192.4} Āpadāsu bhikkhave thāmo veditabbo so ca kho dīghena
addhunā  na  ittaraṃ  manasikarotā  no  amanasikārā paññavatā no
duppaññenāti iti kho panetaṃ vuttaṃ kiñcetaṃ paṭicca vuttaṃ idha bhikkhave
ekacco ñātibyasanena vā phuṭṭho samāno bhogabyasanena vā phuṭṭho
samāno rogabyasanena vā phuṭṭho samāno na iti paṭisañcikkhati tathābhūto
kho  ayaṃ  lokasannivāso  tathābhūto  attabhāvapaṭilābho  yathābhūte
lokasannivāse  yathābhūte  attabhāvapaṭilābhe  aṭṭha  lokadhammā lokaṃ
anuparivattanti  loko  ca  aṭṭha  lokadhamme anuparivattati lābho ca
alābho ca yaso ca ayaso ca nindā ca pasaṃsā ca sukhañca dukkhañcāti
so  ñātibyasanena  vā  phuṭṭho  samāno bhogabyasanena vā phuṭṭho
samāno  rogabyasanena  vā phuṭṭho samāno socati kilamati paridevati
urattāḷī kandati sammohaṃ āpajjati
   {192.5} idha pana bhikkhave ekacco ñātibyasanena vā phuṭṭho
samāno  bhogabyasanena vā phuṭṭho samāno rogabyasanena vā phuṭṭho
samāno iti paṭisañcikkhati tathābhūto kho ayaṃ lokasannivāso tathābhūto
attabhāvapaṭilābho  yathābhūte lokasannivāse yathābhūte attabhāvapaṭilābhe
aṭṭha  lokadhammā  lokaṃ  anuparivattanti  loko ca aṭṭha lokadhamme
anuparivattati lābho ca alābho ca yaso ca ayaso ca nindā ca pasaṃsā ca
sukhañca dukkhañcāti so ñātibyasanena vā phuṭṭho samāno bhogabyasanena
Vā phuṭṭho samāno rogabyasanena vā phuṭṭho samāno na socati na
kilamati  na  paridevati  na  urattāḷī  kandati na sammohaṃ āpajjati
āpadāsu  bhikkhave  thāmo  veditabbo so ca kho dīghena addhunā
na  ittaraṃ manasikarotā no amanasikārā paññavatā no duppaññenāti
iti yantaṃ vuttaṃ idametaṃ paṭicca vuttaṃ.
   {192.6}  Sākacchāya bhikkhave paññā veditabbā sā ca kho
dīghena  addhunā  na  ittaraṃ manasikarotā no amanasikārā paññavatā
no  duppaññenāti iti kho panetaṃ vuttaṃ kiñcetaṃ paṭicca vuttaṃ idha
bhikkhave puggalo puggalena saddhiṃ sākacchāyamāno evaṃ jānāti yathā
kho  imassa  āyasmato  ummaṅgo  yathā  ca abhinīhāro yathā ca
pañhasamudācāro  duppañño  ayamāyasmā  nāyamāyasmā  paññavā
taṃ kissa hetu tathā hi ayamāyasmā na ceva gambhīraṃ atthapadaṃ udāharati
santaṃ  paṇītaṃ  atakkāvacaraṃ  nipuṇaṃ  paṇḍitavedanīyaṃ  yañca  ayamāyasmā
dhammaṃ bhāsati tassa ca na paṭibalo saṅkhittena vā vitthārena vā atthaṃ
ācikkhituṃ  desetuṃ  paññāpetuṃ  paṭṭhapetuṃ vivarituṃ vibhajituṃ uttānīkātuṃ
duppañño ayamāyasmā nāyamāyasmā paññavāti
   {192.7} seyyathāpi bhikkhave cakkhumā puriso udakarahadassa tīre
ṭhito  passeyya parittaṃ macchaṃ ummujjamānaṃ tassa evamassa yathā kho
imassa macchassa ummaṅgo yathā ca ūmighāto yathā ca vegāyitattaṃ paritto
Ayaṃ  maccho  nāyaṃ maccho mahantoti evameva kho bhikkhave puggalo
puggalena  saddhiṃ  sākacchāyamāno  evaṃ  jānāti yathā kho imassa
āyasmato  ummaṅgo  .pe.  duppañño  ayamāyasmā  nāyamāyasmā
paññavāti
   {192.8} idha pana bhikkhave puggalo puggalena saddhiṃ sākacchāyamāno
evaṃ jānāti yathā kho imassa āyasmato ummaṅgo yathā ca abhinīhāro
yathā  ca  pañhasamudācāro  paññavā  ayamāyasmā  nāyamāyasmā
duppañño  taṃ kissa hetu tathā hi ayamāyasmā gambhīrañceva atthapadaṃ
udāharati  santaṃ  paṇītaṃ  atakkāvacaraṃ  nipuṇaṃ  paṇḍitavedanīyaṃ  yañca
ayamāyasmā dhammaṃ bhāsati tassa ca paṭibalo saṅkhittena vā vitthārena vā
atthaṃ ācikkhituṃ desetuṃ paññāpetuṃ paṭṭhapetuṃ vivarituṃ vibhajituṃ uttānīkātuṃ
paññavā ayamāyasmā nāyamāyasmā duppaññoti
   {192.9} seyyathāpi bhikkhave cakkhumā puriso udakarahadassa tīre
ṭhito  passeyya mahantaṃ macchaṃ ummujjamānaṃ tassa evamassa yathā kho
imassa  macchassa  ummaṅgo yathā ca ūmighāto yathā ca vegāyitattaṃ
mahanto ayaṃ maccho nāya maccho parittoti evameva kho bhikkhave puggalo
puggalena saddhiṃ sākacchāyamāno evaṃ jānāti yathā kho imassa āyasmato
ummaṅgo  .pe.  paññavā  ayamāyasmā  nāyamāyasmā  duppaññoti
sākacchāya bhikkhave paññā veditabbā sā ca kho dīghena addhunā na
ittaraṃ  manasikarotā  no  amanasikārā  paññavatā no duppaññenāti
Iti yantaṃ vuttaṃ idametaṃ paṭicca vuttaṃ . imāni kho bhikkhave cattāri
ṭhānāni imehi catūhi ṭhānehi veditabbānīti.
   [193]  Ekaṃ  samayaṃ  bhagavā  vesāliyaṃ  viharati  mahāvane
kūṭāgārasālāyaṃ  . athakho bhaddiyo licchavi yena bhagavā tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi  ekamantaṃ
nisinno  kho  bhaddiyo licchavi bhagavantaṃ etadavoca sutaṃ metaṃ bhante
māyāvī  samaṇo  gotamo  āvaṭṭanimāyaṃ jānāti yāya aññatitthiyānaṃ
sāvake  āvaṭṭetīti  ye  te  bhante evamāhaṃsu māyāvī samaṇo
gotamo  āvaṭṭanimāyaṃ  jānāti  yāya  aññatitthiyānaṃ  sāvake
āvaṭṭetīti  kacci  te bhante bhagavato vuttavādino na ca bhagavantaṃ
abhūtena  abbhācikkhanti  dhammassa  cānudhammaṃ byākaronti na ca koci
sahadhammiko  vādānupāto  gārayhaṃ  ṭhānaṃ āgacchati anabbhakkhātukāmā
hi mayaṃ bhante bhagavantanti.
   {193.1} Etha tumhe bhaddiya mā anussavena mā paramparāya mā
itikirāya  mā  piṭakasampadānena  mā  takkahetu  mā nayahetu mā
ākāraparivitakkena  mā  diṭṭhinijjhānakkhantiyā  mā  bhabbarūpatāya
mā  samaṇo  no  garūti yadā tumhe bhaddiya attanāva jāneyyātha
ime dhammā akusalā ime dhammā sāvajjā ime dhammā viññugarahitā
ime  dhammā  samattā  samādinnā  ahitāya  dukkhāya  saṃvattantīti
atha  tumhe  bhaddiya  pajaheyyātha  taṃ  kiṃ  maññatha  bhaddiya
lobho    purisassa    ajjhattaṃ   uppajjamāno   uppajjati
Hitāya vā ahitāya vāti . ahitāya bhante . luddho panāyaṃ bhaddiya
purisapuggalo   lobhena   abhibhūto   pariyādiṇṇacitto   pāṇaṃpi
hanati  adinnaṃpi  ādiyati  paradāraṃpi  gacchati  musāpi  bhaṇati  paraṃpi
tathattāya  samādapeti  yaṃsa  hoti  dīgharattaṃ  ahitāya dukkhāyāti .
Evaṃ bhante.
   {193.2} Taṃ kiṃ maññatha bhaddiya doso ... Moho ... Sārambho
purisassa ajjhattaṃ uppajjamāno uppajjati hitāya vā ahitāya vāti.
Ahitāya  bhante  . sārambho panāyaṃ bhaddiya purisapuggalo sārambhena
abhibhūto   pariyādiṇṇacitto   pāṇaṃpi  hanati  adinnaṃpi  ādiyati
paradāraṃpi  gacchati  musāpi  bhaṇati  paraṃpi  tathattāya  samādapeti yaṃsa
hoti dīgharattaṃ ahitāya dukkhāyāti . evaṃ bhante . taṃ kiṃ maññatha
bhaddiya ime dhammā kusalā vā akusalā vāti . akusalā bhante.
Sāvajjā  vā  anavajjā vāti . sāvajjā bhante . viññugarahitā
vā viññupasatthā vāti . viññugarahitā bhante . samattā samādinnā
ahitāya dukkhāya saṃvattanti no vā kathaṃ vā ettha hotīti.
   {193.3} Samattā bhante samādinnā ahitāya dukkhāya saṃvattanti
evaṃ no ettha hotīti . iti kho bhaddiya yaṃ taṃ avocumha etha tumhe
bhaddiya  mā  anussavena  mā  paramparāya  mā  itikirāya  mā
piṭakasampadānena  mā  takkahetu mā nayahetu mā ākāraparivitakkena
mā  diṭṭhinijjhānakkhantiyā  mā  bhabbarūpatāya  mā samaṇo no garūti
yadā tumhe bhaddiya attanāva jāneyyātha ime dhammā akusalā ime
Dhammā  sāvajjā  ime  dhammā  viññugarahitā ime dhammā samattā
samādinnā  ahitāya  dukkhāya  saṃvattantīti  atha  tumhe  bhaddiya
pajaheyyāthāti  iti  yantaṃ vuttaṃ idametaṃ paṭicca vuttaṃ etha tumhe
bhaddiya  mā  anussavena  mā  paramparāya  mā  itikirāya  mā
piṭakasampadānena  mā  takkahetu mā nayahetu mā ākāraparivitakkena
mā  diṭṭhinijjhānakkhantiyā  mā  bhabbarūpatāya  mā samaṇo no garūti
yadā  tumhe  bhaddiya  attanāva  jāneyyātha  ime dhammā kusalā
ime  dhammā  anavajjā  ime  dhammā  viññupasatthā  ime dhammā
samattā  samādinnā  hitāya  sukhāya  saṃvattantīti atha tumhe bhaddiya
upasampajja  vihareyyātha  taṃ  kiṃ  maññatha  bhaddiya  alobho purisassa
ajjhattaṃ  uppajjamāno  uppajjati  hitāya  vā  ahitāya  vāti .
Hitāya bhante.
   {193.4} Aluddho panāyaṃ bhaddiya purisapuggalo lobhena anabhibhūto
apariyādiṇṇacitto  neva  pāṇaṃ hanati na adinnaṃ ādiyati na paradāraṃ
gacchati  na musā bhaṇati paraṃpi tathattāya [1]- samādapeti yaṃsa hoti
dīgharattaṃ  hitāya sukhāyāti . evaṃ bhante . taṃ kiṃ maññatha bhaddiya
adoso ... amoho ... asārambho purisassa ajjhattaṃ uppajjamāno
uppajjati hitāya vā ahitāya vāti. Hitāya bhante.
   {193.5}   Asārambho   panāyaṃ   bhaddiya   purisapuggalo
sārambhena   anabhibhūto   apariyādiṇṇacitto   neva   pāṇaṃ
hanati  na  adinnaṃ  ādiyati  na  paradāraṃ  gacchati  na  musā
@Footnote: 1 Ma. Yu. nasaddo atthi.
Bhaṇati  paraṃpi  tathattāya  [1]-  samādapeti  yaṃsa  hoti  dīgharattaṃ
hitāya  sukhāya  saṃvattatīti . evaṃ bhante . taṃ kiṃ maññatha bhaddiya
ime dhammā kusalā vā akusalā vāti . kusalā bhante . sāvajjā
vā  anavajjā  vā  .  anavajjā  bhante  .  viññugarahitā vā
viññupasatthā  vāti  .  viññupasatthā  bhante . samattā samādinnā
hitāya sukhāya saṃvattanti no vā kathaṃ vā ettha hotīti . Samattā
bhante samādinnā hitāya sukhāya saṃvattanti evaṃ no ettha hotīti.
   {193.6} Iti kho bhaddiya yaṃ taṃ avocumha etha tumhe bhaddiya mā
anussavena  mā  paramparāya mā itikirāya mā piṭakasampadānena mā
takkahetu mā nayahetu mā ākāraparivitakkena mā diṭṭhinijjhānakkhantiyā
mā  bhabbarūpatāya  mā  samaṇo  no  garūti  yadā  tumhe bhaddiya
attanāva  jāneyyātha  ime  dhammā kusalā ime dhammā anavajjā
ime  dhammā  viññupasatthā  ime  dhammā  samattā  samādinnā
hitāya  sukhāya  saṃvattantīti  atha  tumhe  bhaddiya  upasampajja
vihareyyāthāti  iti yantaṃ vuttaṃ idametaṃ paṭicca vuttaṃ ye kho te
bhaddiya  loke santo sappurisā te sāvakaṃ evaṃ samādapenti ehi
tvaṃ ambho purisa lobhaṃ vineyya vineyya 2- viharāhi lobhaṃ vineyya
vineyya 3- viharanto na lobhajaṃ kammaṃ karissasi kāyena vācāya manasā
dosaṃ vineyya vineyya viharāhi dosaṃ vineyya vineyya viharanto na dosajaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. nasaddo atthi. 2-3 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho natthi. ito paraṃ īdisameva.
Kammaṃ  karissasi  kāyena  vācāya  manasā  mohaṃ  vineyya vineyya
viharāhi  mohaṃ  vineyya vineyya viharanto na mohajaṃ kammaṃ karissasi
kāyena  vācāya  manasā sārambhaṃ vineyya vineyya viharāhi sārambhaṃ
vineyya vineyya viharanto na sārambhajaṃ kammaṃ karissasi kāyena vācāya
manasāti.
   {193.7}  Evaṃ  vutte  bhaddiyo licchavi bhagavantaṃ etadavoca
abhikkantaṃ bhante .pe. upāsakaṃ maṃ bhante bhagavā dhāretu ajjatagge
pāṇupetaṃ saraṇaṃ gatanti . apinu tāhaṃ bhaddiya evaṃ avacaṃ ehi me
tvaṃ bhaddiya sāvako hohi ahaṃ te satthā bhavissāmīti . no hetaṃ
bhante . evaṃvādiṃ kho maṃ bhaddiya evamakkhāyiṃ eke samaṇabrāhmaṇā
asatā  tucchā  musā abhūtena abbhācikkhanti māyāvī samaṇo gotamo
āvaṭṭanimāyaṃ  jānāti  yāya  aññatitthiyānaṃ sāvake āvaṭṭetīti .
Bhaddikā  bhante  āvaṭṭanimāyā  kalyāṇī  bhante  āvaṭṭanimāyā
piyā  me  bhante  ñātisālohitā  imāya āvaṭṭaniyā āvaṭṭeyyuṃ
piyānaṃ  me  assa  ñātisālohitānaṃ  dīgharattaṃ hitāya sukhāya sabbe
cepi  bhante  khattiyā imāya āvaṭṭaniyā āvaṭṭeyyuṃ sabbesampissa
khattiyānaṃ  dīgharattaṃ  hitāya  sukhāya  sabbe cepi bhante brāhmaṇā
... vessā ... suddā imāya āvaṭṭaniyā āvaṭṭeyyuṃ sabbesampissa
suddānaṃ dīgharattaṃ hitāya sukhāyāti.
   {193.8} Evametaṃ bhaddiya evametaṃ bhaddiya sabbe cepi bhaddiya
khattiyā   āvaṭṭeyyuṃ   akusaladhammappahānāya   kusaladhammupasampadāya
sabbesampissa    khattiyānaṃ    dīgharattaṃ    hitāya   sukhāya
Sabbe cepi bhaddiya brāhmaṇā ... vessā ... Suddā āvaṭṭeyyuṃ
akusaladhammappahānāya   kusaladhammupasampadāya   sabbesampissa  suddānaṃ
dīgharattaṃ  hitāya  sukhāya  sadevako  cepi  bhaddiya loko samārako
sabrahmako   sassamaṇabrāhmaṇi  pajā  sadevamanussā  āvaṭṭeyyuṃ
akusaladhammappahānāya  kusaladhammupasampadāya sadevakassa lokassa samārakassa
sabrahmakassa  sassamaṇabrāhmaṇiyā  pajāya  sadevamanussāya  dīgharattaṃ
hitāya  sukhāya  ime  cepi  bhaddiya mahāsālā imāya āvaṭṭaniyā
āvaṭṭeyyuṃ  akusaladhammappahānāya  kusaladhammupasampadāya  imesampissa
mahāsālānaṃ  dīgharattaṃ hitāya sukhāya sace ceteyyuṃ ko pana vādo
manussabhūtassāti
   [194] Ekaṃ samayaṃ āyasmā ānando koḷiyesu viharati sāpugaṃ 1-
nāma  koḷiyānaṃ  nigamo  . athakho sambahulā sāpugiyā koḷiyaputtā
yenāyasmā  ānando  tenupasaṅkamiṃsu  upasaṅkamitvā  āyasmantaṃ
ānandaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdiṃsu . ekamantaṃ nisinne kho [2]-
sāpugiye koḷiyaputte āyasmā ānando etadavoca
   {194.1}  cattārīmāni  byagghapajjā  pārisuddhipadhāniyaṅgāni
tena   bhagavatā  jānatā  passatā  arahatā  sammāsambuddhena
sammadakkhātāni  sattānaṃ  visuddhiyā  sokaparidevānaṃ  samatikkamāya
dukkhadomanassānaṃ   atthaṅgamāya   ñāyassa  adhigamāya  nibbānassa
sacchikiriyāya    katamāni    cattāri    sīlapārisuddhipadhāniyaṅgaṃ
@Footnote: 1 Ma. sāmagaṃ. 2 Ma. Yu. te.
Cittapārisuddhipadhāniyaṅgaṃ diṭṭhipārisuddhipadhāniyaṅgaṃ
vimuttipārisuddhipadhāniyaṅgaṃ.
   {194.2}  Katamañca  byagghapajjā  sīlapārisuddhipadhāniyaṅgaṃ  idha
byagghapajjā  bhikkhu sīlavā hoti .pe. samādāya sikkhati sikkhāpadesu
ayaṃ vuccati byagghapajjā sīlapārisuddhi iti evarūpaṃ sīlapārisuddhiṃ aparipūraṃ
vā paripūressāmi paripūraṃ vā tattha tattha paññāya anuggahessāmīti yo
tattha chando ca vāyāmo ca ussāho ca ussoḷhī ca appaṭivāṇī ca sati
ca sampajaññañca idaṃ vuccati byagghapajjā sīlapārisuddhipadhāniyaṅgaṃ.
   {194.3}  Katamañca  byagghapajjā  cittapārisuddhipadhāniyaṅgaṃ  idha
byagghapajjā  bhikkhu vivicceva kāmehi .pe. catutthaṃ jhānaṃ upasampajja
viharati ayaṃ vuccati byagghapajjā cittapārisuddhi iti evarūpaṃ cittapārisuddhiṃ
aparipūraṃ vā paripūressāmi paripūraṃ vā tattha tattha paññāya anuggahessāmīti
yo tattha chando ca vāyāmo ca ussāho ca ussoḷhī ca appaṭivāṇī ca
sati ca sampajaññañca idaṃ vuccati byagghapajjā cittapārisuddhipadhāniyaṅgaṃ.
   {194.4}   Katamañca   byagghapajjā  diṭṭhipārisuddhipadhāniyaṅgaṃ
idha  byagghapajjā  bhikkhu  idaṃ  dukkhanti  yathābhūtaṃ  pajānāti .pe.
Ayaṃ  dukkhanirodhagāminī  paṭipadāti  yathābhūtaṃ  pajānāti  ayaṃ  vuccati
byagghapajjā  diṭṭhipārisuddhi  iti  evarūpaṃ  diṭṭhipārisuddhiṃ  aparipūraṃ
vā  paripūressāmi  paripūraṃ vā tattha tattha paññāya anuggahessāmīti
yo tattha chando ca vāyāmo ca ussāho ca ussoḷhī ca appaṭivāṇī
ca sati ca sampajaññañca idaṃ vuccati byagghapajjā diṭṭhipārisuddhipadhāniyaṅgaṃ.
   {194.5}   Katamañca  byagghapajjā  vimuttipārisuddhipadhāniyaṅgaṃ
sa kho so byagghapajjā ariyasāvako iminā ca sīlapārisuddhipadhāniyaṅgena
samannāgato  iminā  ca cittapārisuddhipadhāniyaṅgena samannāgato iminā
ca  diṭṭhipārisuddhipadhāniyaṅgena  samannāgato  rajanīyesu  dhammesu cittaṃ
virājeti vimocanīyesu dhammesu cittaṃ vimoceti so rajanīyesu dhammesu
cittaṃ virājetvā vimocanīyesu dhammesu cittaṃ vimocetvā sammāvimuttiṃ
phusati  ayaṃ  vuccati  byagghapajjā  vimuttipārisuddhi  iti  evarūpaṃ
vimuttipārisuddhiṃ  aparipūraṃ  vā  paripūressāmi paripūraṃ vā tattha tattha
paññāya anuggahessāmīti yo tattha chando ca vāyāmo ca ussāho
ca  ussoḷhī  ca  appaṭivāṇī  ca sati ca sampajaññañca idaṃ vuccati
byagghapajjā  vimuttipārisuddhipadhāniyaṅgaṃ  .  imāni  kho  byagghapajjā
cattāri pārisuddhipadhāniyaṅgāni tena bhagavatā jānatā passatā arahatā
sammāsambuddhena  sammadakkhātāni  sattānaṃ  visuddhiyā  sokaparidevānaṃ
samatikkamāya   dukkhadomanassānaṃ  atthaṅgamāya  ñāyassa  adhigamāya
nibbānassa sacchikiriyāyāti.
   [195]  Ekaṃ  samayaṃ  bhagavā  sakkesu  viharati  kapilavatthusmiṃ
nigrodhārāme  .  athakho  vappo sakko nigaṇṭhasāvako yenāyasmā
mahāmoggallāno    tenupasaṅkami   upasaṅkamitvā   āyasmantaṃ
mahāmoggallānaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi . ekamantaṃ nisinnaṃ
kho  vappaṃ  sakkaṃ nigaṇṭhasāvakaṃ āyasmā mahāmoggallāno etadavoca
Idhassa vappa kāyena saṃvuto vācāya saṃvuto manasā saṃvuto avijjāvirāgā
vijjuppādā  passasi  no  tvaṃ  vappa  taṇṭhānaṃ  yatonidānaṃ  purisaṃ
dukkhavedaniyā  āsavā assaveyyuṃ abhisamparāyanti . passāmahaṃ bhante
taṇṭhānaṃ  idhassa  bhante  pubbe  pāpakammaṃ  kataṃ  avipakkavipākaṃ
tatonidānaṃ  purisaṃ dukkhavedaniyā āsavā assaveyyuṃ abhisamparāyanti .
Ayameva  kho  panāyasmato  mahāmoggallānassa  vappena  sakkena
nigaṇṭhasāvakena saddhiṃ kathā vippakatā hoti.
   {195.1}  Athakho  bhagavā  sāyaṇhasamayaṃ  paṭisallānā vuṭṭhito
yenupaṭṭhānasālā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  paññatte  āsane
nisīdi  nisajja  kho  bhagavā  āyasmantaṃ  mahāmoggallānaṃ etadavoca
kāyanuttha  moggallāna  etarahi kathāya sannisinnā kā ca pana vo
antarā  kathā vippakatāti . idhāhaṃ bhante vappaṃ sakkaṃ nigaṇṭhasāvakaṃ
etadavocaṃ idhassa vappa kāyena saṃvuto vācāya saṃvuto manasā saṃvuto
avijjāvirāgā vijjuppādā passasi no tvaṃ vappa taṇṭhānaṃ yatonidānaṃ
purisaṃ  dukkhavedaniyā  āsavā assaveyyuṃ abhisamparāyanti evaṃ vutte
bhante  vappo  sakko nigaṇṭhasāvako maṃ etadavoca passāmahaṃ bhante
taṇṭhānaṃ idhassa bhante pubbe pāpakammaṃ kataṃ avipakkavipākaṃ tatonidānaṃ
purisaṃ  dukkhavedaniyā āsavā assaveyyuṃ abhisamparāyanti ayaṃ kho no
bhante  vappena  sakkena  nigaṇṭhasāvakena saddhiṃ kathā vippakatā atha
bhagavā anuppattoti.
   {195.2}   Athakho  bhagavā  vappaṃ  sakkaṃ  nigaṇṭhasāvakaṃ
Etadavoca sace kho me tvaṃ vappa anuññeyyaṃ ceva anujāneyyāsi
paṭikkositabbañca  paṭikkoseyyāsi  yassa  ca  me  bhāsitassa  atthaṃ
na  jāneyyāsi  mameva  tatthuttariṃ  paṭipuccheyyāsi idaṃ bhante kathaṃ
imassa ko atthoti siyā no ettha kathāsallāpoti. Anuññeyyañcevāhaṃ
bhante  bhagavato  anujānissāmi  paṭikkositabbañca  paṭikkosissāmi
yassa cāhaṃ bhagavato bhāsitassa atthaṃ na jānissāmi bhagavantaṃyevetthuttariṃ
paṭipucchissāmi idaṃ bhante kathaṃ imassa ko atthoti hotu no ettha
kathāsallāpoti.
   {195.3} Taṃ kiṃ maññasi vappa ye kāyasamārambhapaccayā uppajjanti
āsavā vighātapariḷāhā kāyasamārambhā paṭiviratassa evaṃsa te āsavā
vighātapariḷāhā na honti so navañca kammaṃ na karoti purāṇañca kammaṃ
phussa  phussa  byantīkaroti  sandiṭṭhikā nijjarā akālikā ehipassikā
opanayikā paccattaṃ veditabbā viññūhi passasi no tvaṃ vappa taṇṭhānaṃ
yatonidānaṃ  purisaṃ dukkhavedaniyā āsavā assaveyyuṃ abhisamparāyanti .
No hetaṃ bhante.
   {195.4} Taṃ kiṃ maññasi vappa ye vacīsamārambhapaccayā uppajjanti
āsavā  vighātapariḷāhā vacīsamārambhā paṭiviratassa evaṃsa te āsavā
vighātapariḷāhā  na  honti  so  navañca kammaṃ na karoti purāṇañca
kammaṃ  phussa  phussa  byantīkaroti  sandiṭṭhikā  nijjarā  akālikā
ehipassikā  opanayikā  paccattaṃ  veditabbā  viññūhi  passasi
no  tvaṃ  vappa  taṇṭhānaṃ  yatonidānaṃ  purisaṃ dukkhavedaniyā āsavā
Assaveyyuṃ abhisamparāyanti. No hetaṃ bhante.
   {195.5} Taṃ kiṃ maññasi vappa ye manosamārambhapaccayā uppajjanti
āsavā vighātapariḷāhā manosamārambhā paṭiviratassa evaṃsa te āsavā
vighātapariḷāhā na honti so navañca kammaṃ na karoti purāṇañca kammaṃ
phussa  phussa  byantīkaroti  sandiṭṭhikā nijjarā akālikā ehipassikā
opanayikā paccattaṃ veditabbā viññūhi passasi no tvaṃ vappa taṇṭhānaṃ
yatonidānaṃ  purisaṃ dukkhavedaniyā āsavā assaveyyuṃ abhisamparāyanti .
No hetaṃ bhante.
   {195.6}  Taṃ kiṃ maññasi vappa ye avijjāpaccayā uppajjanti
āsavā  vighātapariḷāhā  avijjāvirāgā  vijjuppādā  evaṃsa  te
āsavā  vighātapariḷāhā  na  honti  so  navañca kammaṃ na karoti
purāṇañca  kammaṃ  phussa  phussa  byantīkaroti  sandiṭṭhikā  nijjarā
akālikā  ehipassikā  opanayikā paccattaṃ veditabbā viññūhi passasi
no  tvaṃ  vappa  taṇṭhānaṃ  yatonidānaṃ  purisaṃ dukkhavedaniyā āsavā
assaveyyuṃ abhisamparāyanti. No hetaṃ bhante.
   {195.7}  Evaṃ  sammāvimuttacittassa  kho  vappa bhikkhuno cha
satatavihārā  adhigatā  honti so cakkhunā rūpaṃ disvā neva sumano
hoti  na  dummano  upekkhako  viharati  sato  sampajāno sotena
saddaṃ  sutvā  ...  ghānena  gandhaṃ  ghāyitvā ... jivhāya rasaṃ
sāyitvā  ...  kāyena  phoṭṭhabbaṃ  phusitvā  ...  manasā dhammaṃ
viññāya  neva  sumano  hoti  na  dummano  upekkhako  viharati
suto   sampajāno   so  kāyapariyantikaṃ  vedanaṃ  vediyamāno
Kāyapariyantikaṃ  vedanaṃ  vediyāmīti  pajānāti  jīvitapariyantikaṃ  vedanaṃ
vediyamāno  jīvitapariyantikaṃ  vedanaṃ  vediyāmīti  pajānāti  kāyassa
bhedā  uddhaṃ  jīvitapariyādānā  idheva  sabbavedayitāni anabhinanditāni
sītī  bhavissantīti  pajānāti  seyyathāpi  vappa  thūṇaṃ  paṭicca chāyā
paññāyati  atha  puriso  āgaccheyya  kuddālapiṭakaṃ  ādāya  so
taṃ  thūṇaṃ  mūle  chindeyya  mūle  chetvā  palikhaṇeyya  palikhaṇitvā
mūlāni  uddhareyya  antamaso  usīranāḷimattānipi  so  taṃ  thūṇaṃ
khaṇḍākhaṇḍikaṃ  chindeyya  khaṇḍākhaṇḍikaṃ  chetvā  phāleyya  phāletvā
sakalikaṃ  kareyya  sakalikaṃ  karitvā  vātātape visoseyya vātātape
visosetvā  agginā  daheyya  agginā  dahitvā masiṃ kareyya masiṃ
karitvā mahāvāte vā ophuneyya nadiyā vā sīghasotāya pavāheyya
   {195.8} evaṃ hissa vappa yā thūṇaṃ paṭicca chāyā sā ucchinnamūlā
tālāvatthukatā  anabhāvaṃkatā  āyatiṃanuppādadhammā evameva kho vappa
evaṃsammāvimuttacittassa  bhikkhuno  cha satatavihārā adhigatā honti so
cakkhunā rūpaṃ disvā neva sumano hoti na dummano upekkhako viharati
sato sampajāno sotena saddaṃ sutvā ... Ghānena gandhaṃ ghāyitvā ...
Jivhāya rasaṃ sāyitvā ... kāyena phoṭṭhabbaṃ phusitvā ... Manasā dhammaṃ
viññāya neva sumano hoti na dummano upekkhako viharati sato sampajāno
so kāyapariyantikaṃ vedanaṃ vediyamāno kāyapariyantikaṃ vedanaṃ vediyāmīti
pajānāti  jīvitapariyantikaṃ  vedanaṃ  vediyamāno  jīvitapariyantikaṃ  vedanaṃ
Vediyāmīti  pajānāti  kāyassa  bhedā uddhaṃ jīvitapariyādānā idheva
sabbavedayitāni anabhinanditāni sītī bhavissantīti pajānātīti.
   {195.9}  Evaṃ  vutte vappo sakko nigaṇṭhasāvako bhagavantaṃ
etadavoca  seyyathāpi  bhante puriso udayatthiko assapaṇiyaṃ poseyya
so  udayañceva  nādhigaccheyya  uttariñca  kilamathassa vighātassa bhāgī
assa evameva kho ahaṃ bhante udayatthiko bāle nigaṇṭhe payirupāsiṃ sohaṃ
udayañceva  nādhigacchiṃ  uttariñca  kilamathassa  vighātassa  bhāgī ahosiṃ
esāhaṃ  bhante  ajjatagge yo me bālesu nigaṇṭhesu pasādo taṃ
mahāvāte  vā ophunāmi nadiyā vā sīghasotāya pavāhemi abhikkantaṃ
bhante abhikkantaṃ bhante seyyathāpi bhante nikkujjitaṃ vā ukkujjeyya
paṭicchannaṃ  vā  vivareyya mūḷhassa vā maggaṃ ācikkheyya andhakāre
vā  telappajjotaṃ  dhāreyya  cakkhumanto rūpāni dakkhantīti evamevaṃ
bhagavatā  anekapariyāyena  dhammo  pakāsito  esāhaṃ  bhagavantaṃ
saraṇaṃ  gacchāmi  dhammañca  bhikkhusaṃghañca  upāsakaṃ  maṃ  bhante  bhagavā
dhāretu ajjatagge pāṇupetaṃ saraṇaṃ gatanti.
   [196] Ekaṃ samayaṃ bhagavā vesāliyaṃ viharati mahāvane kūṭāgārasālāyaṃ.
Athakho sāḷho ca licchavi abhayo ca licchavi yena bhagavā tenupasaṅkamiṃsu
upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdiṃsu  ekamantaṃ
nisinno kho sāḷho licchavi bhagavantaṃ etadavoca
   {196.1} santi bhante eke samaṇabrāhmaṇā dvayena oghassa nittharaṇaṃ
Paññāpenti  sīlavisuddhihetu ca tapojigucchāhetu ca idha bhante bhagavā
kimāhāti.
   {196.2}  Sīlavisuddhiṃ  kho  ahaṃ sāḷha aññataraṃ sāmaññaṅganti
vadāmi ye te sāḷha samaṇabrāhmaṇā tapojigucchavādā tapojigucchasārā
tapojigucchaallīnā  viharanti  abhabbā  te  oghassa  nittharaṇāya
yepi   te   sāḷha   samaṇabrāhmaṇā   aparisuddhakāyasamācārā
aparisuddhavacīsamācārā    aparisuddhamanosamācārā    aparisuddhājīvā
abhabbā  te  ñāṇadassanāya  anuttarāya  sambodhāya  seyyathāpi
sāḷha puriso nadiṃ taritukāmo tiṇhaṃ kuṭhāriṃ ādāya vanaṃ paviseyya so
tattha passeyya mahatiṃ sālalaṭṭhiṃ ujuṃ navaṃ akukkuccakajātaṃ tamenaṃ mūle
chindeyya mūle chetvā agge chindeyya agge chetvā sākhāpalāsaṃ
suvisodhitaṃ  visodheyya  sākhāpalāsaṃ  suvisodhitaṃ  visodhetvā  kuṭhārīhi
taccheyya  kuṭhārīhi  tacchetvā  vāsīhi  taccheyya vāsīhi tacchetvā
lekhaṇiyā  likheyya  lekhaṇiyā  likhitvā  pāsāṇaguḷena dhopeyya 1-
pāsāṇaguḷena  dhopetvā  2- nadiṃ patāreyya taṃ kiṃ maññasi sāḷha
bhabbo nu kho so puriso nadiṃ taritunti . No hetaṃ bhante. Taṃ kissa
hetu  .  amu  hi  bhante sālalaṭṭhi bahiddhā suparikammakatā anto
avisuddhā   tassetaṃ   pāṭikaṅkhaṃ  sālalaṭṭhi  saṃsīdissati  puriso
anayabyasanaṃ āpajjissatīti.
   {196.3}  Evameva  kho  sāḷha  ye  te samaṇabrāhmaṇā
tapojigucchavādā      tapojigucchasārā     tapojigucchaallīnā
viharanti  abhabbā  te  oghassa  nittharaṇāya  yepi  te  sāḷha
samaṇabrāhmaṇā    aparisuddhakāyasamācārā    aparisuddhavacīsamācārā
@Footnote: 1 Ma. dhoveyya. 2 Ma. dhovetvā.
Aparisuddhamanosamācārā  aparisuddhājīvā  abhabbā  te  ñāṇadassanāya
anuttarāya  sambodhāya  ye  ca kho te sāḷha samaṇabrāhmaṇā na
tapojigucchavādā  na  tapojigucchasārā  na  tapojigucchaallīnā viharanti
bhabbā  te  oghassa  nittharaṇāya  yepi te sāḷha samaṇabrāhmaṇā
parisuddhakāyasamācārā   parisuddhavacīsamācārā   parisuddhamanosamācārā
parisuddhājīvā  bhabbā  te  ñāṇadassanāya  anuttarāya  sambodhāya
seyyathāpi  sāḷha  puriso  nadiṃ  taritukāmo  tiṇhaṃ kuṭhāriṃ ādāya
vanaṃ  paviseyya  so  tattha  passeyya  mahatiṃ  sālalaṭṭhiṃ  ujuṃ navaṃ
akukkuccakajātaṃ tamenaṃ mūle chindeyya mūle chetvā agge chindeyya
agge chetvā sākhāpalāsaṃ suvisodhitaṃ visodheyya sākhāpalāsaṃ suvisodhitaṃ
visodhetvā  kuṭhārīhi  taccheyya kuṭhārīhi tacchetvā vāsīhi taccheyya
vāsīhi  tacchetvā  nikhādanaṃ  ādāya  anto  suvisodhitaṃ visodheyya
anto  suvisodhitaṃ  visodhetvā  lekhaṇiyā likheyya lekhaṇiyā likhitvā
pāsāṇaguḷena  dhopeyya pāsāṇaguḷena dhopetvā nāvaṃ kareyya nāvaṃ
katvā jiyārittaṃ 1- bandheyya jiyārittaṃ 2- bandhitvā nadiṃ patāreyya
taṃ kiṃ maññasi sāḷha bhabbo nu kho so puriso nadiṃ taritunti. Evaṃ bhante.
   {196.4} Taṃ kissa hetu. Amu hi bhante sālalaṭṭhi bahiddhā suparikammakatā
anto suvisuddhā nāvā katā jiyārittaṃ 3- baddhā tassetaṃ pāṭikaṅkhaṃ
nāvā  na  saṃsīdissati puriso sotthinā pāraṃ gamissatīti . evameva
@Footnote:1-2-3 Ma. Yu. phiyārittaṃ.
Kho sāḷha ye te samaṇabrāhmaṇā na tapojigucchavādā na tapojigucchasārā
na tapojigucchaallīnā viharanti bhabbā te oghassa nittharaṇāya yepi te
sāḷha  samaṇabrāhmaṇā  parisuddhakāyasamācārā  parisuddhavacīsamācārā
parisuddhamanosamācārā  parisuddhājīvā  bhabbā  te  ñāṇadassanāya
anuttarāya sambodhāya.
   {196.5} Seyyathāpi sāḷha yodhājīvo bahūni cepi kaṇḍacittakāni
jānāti athakho so tīhi ṭhānehi rājāraho hoti rājabhoggo rañño
aṅgantveva saṅkhaṃ gacchati katamehi tīhi durepātī 1- ca akkhaṇavedhī ca
mahato ca kāyassa padāletā seyyathāpi sāḷha yodhājīvo durepātī 1-
evameva  kho  sāḷha  ariyasāvako  sammāsamādhi hoti sammāsamādhi
sāḷha  ariyasāvako  yaṅkiñci  rūpaṃ  atītānāgatapaccuppannaṃ  ajjhattaṃ
vā bahiddhā vā oḷārikaṃ vā sukhumaṃ vā hīnaṃ vā paṇītaṃ vā yaṃ dūre
santike  vā  sabbaṃ rūpaṃ netaṃ mama nesohamasmi na meso attāti
evametaṃ  yathābhūtaṃ  sammappaññāya  passati  yākāci  vedanā  ...
Yākāci  saññā  ...  yekeci  saṅkhārā  ... yaṅkiñci viññāṇaṃ
atītānāgatapaccuppannaṃ  ajjhattaṃ  vā  bahiddhā  vā  oḷārikaṃ
vā  sukhumaṃ  vā  hīnaṃ vā paṇītaṃ vā yaṃ dūre santike vā sabbaṃ
viññāṇaṃ  netaṃ  mama  nesohamasmi  na  meso  attāti  evametaṃ
yathābhūtaṃ  sammappaññāya  passati  seyyathāpi  sāḷha  yodhājīvo
akkhaṇavedhī  evameva  kho  sāḷha  ariyasāvako  sammādiṭṭhi  hoti
@Footnote: 1 Ma. Yu. dūrepātī.
Sammādiṭṭhi  sāḷha  ariyasāvako  idaṃ  dukkhanti  yathābhūtaṃ  pajānāti
.pe.  ayaṃ  dukkhanirodhagāminī paṭipadāti yathābhūtaṃ pajānāti seyyathāpi
sāḷha  yodhājīvo  mahato kāyassa padāletā evameva kho sāḷha
ariyasāvako  sammāvimutti  hoti  sammāvimutti  sāḷha  ariyasāvako
mahantaṃ avijjākkhandhaṃ padāletīti.
   [197]  Ekaṃ  samayaṃ  bhagavā  sāvatthiyaṃ  viharati  jetavane
anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  athakho  mallikā  devī yena bhagavā
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi
ekamantaṃ nisinnā kho mallikā devī bhagavantaṃ etadavoca ko nu kho
bhante hetu ko paccayo yena midhekacco mātugāmo dubbaṇṇo ca 1-
hoti  dūrūpo  supāpiko  dassanāya  daliddo  ca  hoti appassako
appabhogo  appesakkho  ca  ko  pana  bhante hetu ko paccayo
yena  midhekacco  mātugāmo  dubbaṇṇo  ca hoti dūrūpo supāpiko
dassanāya  aḍḍho  ca  hoti  mahaddhano  mahābhogo  mahesakkho ca
ko  nu kho bhante hetu ko paccayo yena midhekacco mātugāmo
abhirūpo  ca  hoti  dassanīyo  pāsādiko  paramāya vaṇṇapokkharatāya
samannāgato  daliddo  ca  hoti  appassako appabhogo appesakkho
ca  ko pana bhante hetu ko paccayo yena midhekacco mātugāmo
abhirūpo  ca  hoti  dassanīyo  pāsādiko  paramāya vaṇṇapokkharatāya
samannāgato aḍḍho ca hoti mahaddhano mahābhogo mahesakkho cāti.
@Footnote: 1 Ma. dubbaṇṇā ca hoti durūpā supāpikā .... itoparaṃ idisaṃ ītthīliṅgaṃ hoti.
   {197.1}  Idha  mallike  ekacco mātugāmo kodhano hoti
upāyāsabahulo  appampi  vutto samāno abhisajjati kuppati byāpajjati
patitthīyati  kopañca  dosañca  appaccayañca pātukaroti so na dātā
hoti  samaṇassa  vā  brāhmaṇassa  vā  annaṃ  pānaṃ  vatthaṃ yānaṃ
mālāgandhavilepanaṃ  seyyāvasathapadīpeyyaṃ  issāmanako  kho  pana hoti
paralābhasakkāragarukāramānanavandanapūjanāsu   issati   upadussati  issaṃ
bandhati so ce tato cuto itthattaṃ āgacchati so yattha yattha paccājāyati
dubbaṇṇo  ca  hoti  dūrūpo  supāpiko dassanāya daliddo ca hoti
appassako appabhogo appesakkho ca.
   {197.2} Idha pana mallike ekacco mātugāmo kodhano hoti
upāyāsabahulo  appampi  vutto samāno abhisajjati kuppati byāpajjati
patitthīyati  kopañca  dosañca  appaccayañca  pātukaroti  so  dātā
hoti  samaṇassa  vā  brāhmaṇassa  vā  annaṃ  pānaṃ  vatthaṃ yānaṃ
mālāgandhavilepanaṃ  seyyāvasathapadīpeyyaṃ  anissāmanako  kho pana hoti
paralābhasakkāragarukāramānanavandanapūjanāsu  na  issati  na  upadussati na
issaṃ  bandhati  so  ce  tato cuto itthattaṃ āgacchati so yattha
yattha  paccājāyati  dubbaṇṇo  ca  hoti dūrūpo supāpiko dassanāya
aḍḍho ca hoti mahaddhano mahābhogo mahesakkho ca.
   {197.3}  Idha  pana mallike ekacco mātugāmo akkodhano
hoti   anupāyāsabahulo  bahumpi  vutto  samāno  nābhisajjati
na   kuppati  na  byāpajjati  na  patitthīyati  na  kopañca
dosañca   appaccayañca  pātukaroti  so  na  dātā  hoti
Samaṇassa  vā  brāhmaṇassa vā annaṃ pānaṃ vatthaṃ yānaṃ mālāgandha-
vilepanaṃ  seyyāvasathapadīpeyyaṃ  issāmanako  kho  pana  hoti
paralābhasakkāragarukāramānanavandanapūjanāsu     issati    upadussati
issaṃ bandhati so ce tato cuto itthattaṃ āgacchati so yattha yattha
paccājāyati  abhirūpo  ca  hoti  dassanīyo  pāsādiko  paramāya
vaṇṇapokkharatāya  samannāgato  daliddo  ca  hoti  appassako
appabhogo appesakkho ca.
   {197.4} Idha pana mallike ekacco mātugāmo akkodhano hoti
anupāyāsabahulo  bahumpi  vutto  samāno  nābhisajjati na kuppati na
byāpajjati  na patitthīyati na kopañca dosañca appaccayañca pātukaroti
so dātā hoti samaṇassa vā brāhmaṇassa vā annaṃ pānaṃ vatthaṃ yānaṃ
mālāgandhavilepanaṃ  seyyāvasathapadīpeyyaṃ  anissāmanako  kho pana hoti
paralābhasakkāragarukāramānanavandanapūjanāsu  na  issati  na  upadussati na
issaṃ  bandhati  so  ce  tato cuto itthattaṃ āgacchati so yattha
yattha  paccājāyati  abhirūpo  ca hoti dassanīyo pāsādiko paramāya
vaṇṇapokkharatāya  samannāgato  aḍḍho  ca hoti mahaddhano mahābhogo
mahesakkho ca.
   {197.5} Ayaṃ kho mallike hetu ayaṃ paccayo yena midhekacco
mātugāmo  dubbaṇṇo  ca  hoti  dūrūpo  supāpiko  dassanāya
daliddo  ca  hoti  appassako appabhogo appesakkho ca ayaṃ pana
mallike hetu ayaṃ paccayo yena midhekacco mātugāmo dubbaṇṇo ca
hoti  dūrūpo  supāpiko  dassanāya  aḍḍho  ca  hoti  mahaddhano
Mahābhogo  mahesakkho  ca  ayaṃ  kho  mallike hetu ayaṃ paccayo
yena  midhekacco  mātugāmo abhirūpo ca hoti dassanīyo pāsādiko
paramāya  vaṇṇapokkharatāya  samannāgato  daliddo ca hoti appassako
appabhogo  appesakkho  ca  ayaṃ  pana mallike hetu ayaṃ paccayo
yena  midhekacco  mātugāmo abhirūpo ca hoti dassanīyo pāsādiko
paramāya  vaṇṇapokkharatāya  samannāgato  aḍḍho  ca  hoti mahaddhano
mahābhogo mahesakkho cāti.
   {197.6} Evaṃ vutte mallikā devī bhagavantaṃ etadavoca sā 1-
nūnāhaṃ  bhante  aññāya 2- jātiyā kodhanā ahosiṃ upāyāsabahulā
appampi  vuttā  samānā  abhisajjiṃ kuppiṃ byāpajjiṃ patitthīyiṃ kopañca
dosañca  appaccayañca  pātvākāsiṃ  sāhaṃ  bhante etarahi dubbaṇṇā
dūrūpā supāpikā dassanāya sā 3- nūnāhaṃ bhante aññāya 4- jātiyā
adāsiṃ  samaṇassa  vā  brāhmaṇassa  vā  annaṃ  pānaṃ vatthaṃ yānaṃ
mālāgandhavilepanaṃ  seyyāvasathapadīpeyyaṃ  sāhaṃ  bhante etarahi aḍḍhā
mahaddhanā  mahābhogā  sā 5- nūnāhaṃ bhante aññāya 6- jātiyā
anissāmanakā  7-  ahosiṃ  paralābhasakkāragarukāramānanavandanapūjanāsu
na issiṃ na upadussiṃ na issaṃ bandhiṃ sāhaṃ bhante etarahi mahesakkhā santi
kho  pana  bhante  imasmiṃ  rājakule  khattiyakaññāpi brāhmaṇakaññāpi
gahapatikaññāpi  tāsāhaṃ  issarādhipaccaṃ  kāremi  esāhaṃ  bhante
ajjatagge   akkodhanā   bhavissāmi   anupāyāsabahulā   bahumpi
@Footnote:1-3-5 Ma. Yu. yannūnāhaṃ. 2-4-6 Ma. Yu. aññaṃ jātiṃ. 7 Ma. Yu. anissāmanikā.
Vuttā  samānā  nābhisajjissāmi na kuppissāmi na byāpajjissāmi na
patitthīyissāmi  na  kopañca  dosañca  appaccayañca  pātukarissāmi
dassāmi samaṇassa brāhmaṇassa annaṃ pānaṃ vatthaṃ yānaṃ mālāgandhavilepanaṃ
seyyāvasathapadīpeyyaṃ   anissāmanakā   bhavissāmi   paralābhasakkāra-
garukāramānanavandanapūjanāsu   na   ississāmi  na  upadussissāmi
na  issaṃ  bandhissāmi  abhikkantaṃ  bhante  .pe.  upāsikaṃ  maṃ
bhante bhagavā dhāretu ajjatagge pāṇupetaṃ saraṇaṃ gatanti.
   [198] Cattārome bhikkhave puggalā santo saṃvijjamānā lokasmiṃ
katame  cattāro  idha  bhikkhave ekacco puggalo attantapo hoti
attaparitāpanānuyogamanuyutto  idha  pana  bhikkhave  ekacco  puggalo
parantapo hoti paraparitāpanānuyogamanuyutto idha pana bhikkhave ekacco
puggalo  attantapo  ca  hoti attaparitāpanānuyogamanuyutto parantapo
ca  paraparitāpanānuyogamanuyutto  idha  pana bhikkhave ekacco puggalo
neva  attantapo  hoti na attaparitāpanānuyogamanuyutto na parantapo
na  paraparitāpanānuyogamanuyutto  so  ca 1- anattantapo aparantapo
diṭṭheva  dhamme  nicchāto nibbuto sītibhūto sukhapaṭisaṃvedī brahmabhūtena
attanā viharati.
   {198.1} Kathañca bhikkhave puggalo attantapo hoti attaparitāpanānu-
yogamanuyutto  idha  bhikkhave  ekacco  puggalo  acelako  hoti
muttācāro  hatthāvalekhano  2-  naehibhadantiko  natiṭṭhabhadantiko
@Footnote: 1 Ma. neva attantapo. 2 Ma. Yu. hatthāpalekhano.
Nābhihaṭaṃ  na  uddissakataṃ  na  nimantanaṃ  sādiyati  so na kumbhimukhā
paṭiggaṇhāti   na   kaḷopimukhā  paṭiggaṇhāti  na  eḷakamantaraṃ
na  daṇḍamantaraṃ  na  musalamantaraṃ  na  dvinnaṃ  bhuñjamānānaṃ  na
gabbhiniyā  na  pāyamānāya na purisantaragatāya na saṅkittīsu na yattha
sā  upaṭṭhito  hoti  na  yattha  makkhikā saṇḍasaṇḍacārinī na macchaṃ
na maṃsaṃ na suraṃ na merayaṃ na thūsodakaṃ pivati so ekāgāriko vā
hoti  ekālopiko dvāgāriko vā hoti dvālopiko sattāgāriko
vā  hoti  sattālopiko ekissāpi dattiyā yāpeti dvīhipi dattīhi
yāpeti  sattahipi  dattīhi  yāpeti  ekāhikampi āhāraṃ āhāreti
dvīhikampi  āhāraṃ  āhāreti  sattāhikampi āhāraṃ āhāreti iti
evarūpaṃ aḍḍhamāsikampi pariyāyabhattabhojanānuyogamanuyutto viharati
   {198.2} so sākabhakkhopi hoti sāmākabhakkhopi hoti nivārabhakkhopi
hoti  daddulabhakkhopi  hoti  haṭabhakkhopi  hoti  kaṇabhakkhopi  hoti
ācāmabhakkhopi  hoti  piññākabhakkhopi  hoti  tiṇabhakkhopi  hoti
gomayabhakkhopi   hoti   vanamūlaphalāhāro  yāpeti  pavattaphalabhojī
so  sāṇānipi  dhāreti  masānānipi  dhāreti  chavadussānipi dhāreti
paṃsukūlānipi  dhāreti  tirīṭakānipi  dhāreti ajinaṃpi dhāreti ajinakkhipaṃpi
dhāreti kusacīraṃpi dhāreti vākacīraṃpi dhāreti phalakacīraṃpi dhāreti kesakambalaṃpi
dhāreti vālakambalaṃpi dhāreti ulūkapakkhaṃpi dhāreti kesamassulocakopi hoti
kesamassulocanānuyogamanuyutto  ubbhaṭṭhakopi  hoti  āsanapaṭikkhitto
Ukkuṭikopi   hoti   ukkuṭikappadhānamanuyutto   kaṇṭakāpassayikopi
hoti  kaṇṭakāpassaye  seyyaṃ  kappeti sāyatatiyakampi udakorohaṇānu-
yogamanuyutto  viharati  iti  evarūpaṃ anekavihitaṃ kāyassa ātāpana-
paritāpanānuyogamanuyutto  viharati evaṃ kho bhikkhave puggalo attantapo
hoti attaparitāpanānuyogamanuyutto.
   {198.3} Kathañca bhikkhave puggalo parantapo hoti paraparitāpanānu-
yogamanuyutto  idha  bhikkhave  ekacco  puggalo  orabbhiko hoti
sūkariko  sākuṇiko  1-  māgaviko  luddo  macchaghātako  coro
coraghātako  [2]-  bandhanāgāriko  ye  vā  panaññepi  keci
kurūrakammantā  evaṃ  kho  bhikkhave  puggalo  parantapo  hoti
paraparitāpanānuyogamanuyutto.
   {198.4} Kathañca bhikkhave puggalo attantapo ca hoti atta-
paritāpanānuyogamanuyutto  parantapo  ca  paraparitāpanānuyogamanuyutto
idha bhikkhave ekacco puggalo rājā vā hoti khattiyo muddhābhisitto
brāhmaṇo vā [3]- mahāsālo so puratthimena nagarassa navaṃ santhāgāraṃ
kārāpetvā kesamassuṃ ohāretvā kharājinaṃ nivāsetvā sappitelena
kāyaṃ  abbhañjitvā  migavisāṇena piṭṭhiṃ kaṇḍuvamāno [4]- santhāgāraṃ
pavisati  saddhiṃ  mahesiyā  brāhmaṇena  ca  purohitena  so  tattha
anantarahitāya  bhūmiyā  haritupalittāya  seyyaṃ  kappeti  ekissā
gāviyā sarūpavacchāya yaṃ ekasmiṃ thane khīraṃ hoti tena rājā yāpeti
yaṃ  dutiyasmiṃ  thane  khīraṃ  hoti  tena mahesī yāpeti yaṃ tatiyasmiṃ
thane  khīraṃ  hoti  tena brāhmaṇo purohito yāpeti yaṃ catutthasmiṃ
@Footnote: 1 Yu. sākuṇaṭiko. 2 Ma. goghātako. 3 Ma. hoti. 4 Ma. navaṃ.
Thane  khīraṃ  hoti  tena  aggiṃ  juhati avaseseva vacchako yāpeti
so  evamāha  ettakā  usabhā  haññantu  yaññatthāya  ettakā
vacchatarā  haññantu  yaññatthāya  ettakā  vacchatariyo  haññantu
yaññatthāya   ettakā  ajā  haññantu  yaññatthāya  ettakā
urabbhā  haññantu  yaññatthāya  ettakā  rukkhā  chijjantu yūpatthāya
ettakā  dabbā  luyantu  barihisatthāyāti  ye  pissa  te honti
dāsāti  vā  pessāti  vā  kammakarāti  vā  tepi daṇḍatajjitā
bhayatajjitā assumukhā rudamānā parikammāni karonti evaṃ kho bhikkhave
puggalo  attantapo  ca  hoti attaparitāpanānuyogamanuyutto parantapo
ca paraparitāpanānuyogamanuyutto.
   {198.5}  Kathañca bhikkhave puggalo neva attantapo hoti na
attaparitāpanānuyogamanuyutto  na  parantapo  na  paraparitāpanānu-
yogamanuyutto  so  ca  anattantapo  aparantapo  diṭṭheva  dhamme
nicchāto  nibbuto  sītibhūto  sukhapaṭisaṃvedī  brahmabhūtena  attanā
viharati  idha bhikkhave tathāgato loke uppajjati arahaṃ sammāsambuddho
vijjācaraṇasampanno   sugato  lokavidū  anuttaro  purisadammasārathi
satthā devamanussānaṃ  buddho bhagavā so imaṃ lokaṃ sadevakaṃ samārakaṃ
sabrahmakaṃ   sassamaṇabrāhmaṇiṃ  pajaṃ  sadevamanussaṃ  sayaṃ  abhiññā
sacchikatvā   pavedeti   so   dhammaṃ   deseti  ādikalyāṇaṃ
majjhekalyāṇaṃ    pariyosānakalyāṇaṃ    sātthaṃ    sabyañjanaṃ
kevalaparipuṇṇaṃ   parisuddhaṃ   brahmacariyaṃ   pakāseti   taṃ  dhammaṃ
suṇāti   gahapati   vā   gahapatiputto   vā   aññatarasmiṃ
Vā kule paccājāto so taṃ dhammaṃ sutvā tathāgate saddhaṃ paṭilabhati
so  tena  saddhāpaṭilābhena  samannāgato  iti   paṭisañcikkhati
sambādho  gharāvāso  rajāpatho  abbhokāso  pabbajjā  nayidaṃ
sukaraṃ   agāraṃ   ajjhāvasatā   ekantaparipuṇṇaṃ   ekantaparisuddhaṃ
saṅkhalikhitaṃ  brahmacariyaṃ  carituṃ  yannūnāhaṃ  kesamassuṃ  ohāretvā
kāsāyāni  vatthāni  acchādetvā agārasmā anagāriyaṃ pabbajeyyanti
so aparena samayena appaṃ vā bhogakkhandhaṃ pahāya mahantaṃ vā bhogakkhandhaṃ
pahāya  appaṃ  vā  ñātiparivaṭṭaṃ  pahāya  mahantaṃ  vā ñātiparivaṭṭaṃ
pahāya  kesamassuṃ  ohāretvā  kāsāyāni  vatthāni  acchādetvā
agārasmā anagāriyaṃ pabbajati
   {198.6} so evaṃ pabbajito samāno bhikkhūnaṃ sikkhāsājīvasamāpanno
pāṇātipātaṃ  pahāya  pāṇātipātā  paṭivirato  hoti  nihitadaṇḍo
nihitasattho   lajjī   dayāpanno   sabbapāṇabhūtahitānukampī  viharati
adinnādānaṃ  pahāya  adinnādānā  paṭivirato  hoti  dinnādāyī
dinnapāṭikaṅkhī  athenena  sucibhūtena  attanā  viharati  abrahmacariyaṃ
pahāya  brahmacārī  hoti  ārācārī  virato  methunā  gāmadhammā
musāvādaṃ  pahāya  musāvādā  paṭivirato  hoti saccavādī saccasandho
theto  paccayiko  avisaṃvādako lokassa pisuṇaṃ vācaṃ pahāya pisuṇāya
vācāya  paṭivirato hoti ito sutvā na amutra akkhātā imesaṃ bhedāya
amutra vā sutvā na imesaṃ akkhātā amūsaṃ  bhedāya iti bhinnānaṃ
vā  sandhātā  sahitānaṃ  vā  anuppadātā samaggārāmo samaggarato
Samagganandī  samaggakaraṇiṃ  vācaṃ  bhāsitā  hoti  pharusaṃ  vācaṃ pahāya
pharusāya  vācāya  paṭivirato hoti yā sā vācā nelā kaṇṇasukhā
pemaniyā  hadayaṅgamā  porī  bahujanakantā  bahujanamanāpā  tathārūpiṃ
vācaṃ  bhāsitā  hoti  samphappalāpaṃ  pahāya  samphappalāpā paṭivirato
hoti  kālavādī  bhūtavādī  atthavādī  dhammavādī  vinayavādī nidhānavatiṃ
vācaṃ bhāsitā kālena sāpadesaṃ pariyantavatiṃ atthasañhitaṃ
   {198.7} so bījagāmabhūtagāmasamārambhā paṭivirato hoti ekabhattiko
hoti rattūparato virato vikālabhojanā naccagītavāditavisūkadassanā paṭivirato
hoti   mālāgandhavilepanadhāraṇamaṇḍanavibhūsanaṭṭhānā   paṭivirato  hoti
uccāsayanamahāsayanā  paṭivirato  hoti  jātarūparajatapaṭiggahaṇā paṭivirato
hoti  āmakadhaññapaṭiggahaṇā  paṭivirato  hoti  āmakamaṃsapaṭiggahaṇā
paṭivirato  hoti  itthīkumārikāpaṭiggahaṇā  paṭivirato  hoti dāsīdāsa-
paṭiggahaṇā  paṭivirato  hoti  ajeḷakapaṭiggahaṇā  paṭivirato  hoti
kukkuṭasūkarapaṭiggahaṇā   paṭivirato   hoti  hatthigavāssavaḷavapaṭiggahaṇā
paṭivirato  hoti  khettavatthupaṭiggahaṇā  paṭivirato  hoti dūteyyapahīna-
gamanānuyogā  paṭivirato  hoti kayavikkayā paṭivirato hoti tulākūṭa-
kaṃsakūṭamānakūṭā   paṭivirato   hoti   ukkoṭanavañcananikatisāviyogā
paṭivirato hoti chedanavadhabandhaparāmosaālopasahasākārā paṭivirato hoti
   {198.8}  so  santuṭṭho hoti kāyaparihārakena 1- cīvarena
kucchiparihārakena    2-    piṇḍapātena   yena   yeneva
@Footnote: 1 Ma. Yu. kāyaparihārikena. 2 Ma. Yu. kucchiparihārikena.
Pakkamati  samādāyeva  pakkamati  seyyathāpi  nāma  pakkhī  sakuṇo
yena  yeneva  ḍeti  sapattabhārova ḍeti evameva bhikkhu santuṭṭho
hoti   kāyaparihārakena  cīvarena  kucchiparihārakena  piṇḍapātena
yena  yeneva  pakkamati  samādāyeva  pakkamati so iminā ariyena
sīlakkhandhena samannāgato ajjhattaṃ anavajjasukhaṃ paṭisaṃvedeti
   {198.9}  so  cakkhunā  rūpaṃ  disvā na nimittaggāhī hoti
nānubyañjanaggāhī  yatvādhikaraṇamenaṃ  cakkhundriyaṃ  asaṃvutaṃ  viharantaṃ
abhijjhādomanassā  pāpakā  akusalā  dhammā  anvāssaveyyuṃ  tassa
saṃvarāya  paṭipajjati  rakkhati  cakkhundriyaṃ  cakkhundriye saṃvaraṃ āpajjati
sotena saddaṃ sutvā ... ghānena gandhaṃ ghāyitvā ... Jivhāya rasaṃ
sāyitvā ... kāyena phoṭṭhabbaṃ phusitvā ... manasā dhammaṃ viññāya
na   nimittaggāhī   hoti   nānubyañjanaggāhī   yatvādhikaraṇamenaṃ
manindriyaṃ  asaṃvutaṃ  viharantaṃ  abhijjhādomanassā  pāpakā  akusalā
dhammā  anvāssaveyyuṃ  tassa  saṃvarāya  paṭipajjati  rakkhati manindriyaṃ
manindriye saṃvaraṃ āpajjati
   {198.10}  so  iminā  ariyena indriyasaṃvarena samannāgato
ajjhattaṃ  abyāsekasukhaṃ  paṭisaṃvedeti  so  abhikkante  paṭikkante
sampajānakārī  hoti  ālokite  vilokite  sampajānakārī  hoti
sammiñjite  pasārite  sampajānakārī  hoti  saṅghāṭipattacīvaradhāraṇe
sampajānakārī hoti asite pīte khāyite sāyite sampajānakārī hoti
uccārapassāvakamme  sampajānakārī  hoti  gate  ṭhite  nisinne
sutte   jāgarite   bhāsite   tuṇhībhāve   sampajānakārī
Hoti  so  iminā  ca ariyena sīlakkhandhena samannāgato iminā ca
ariyena indriyasaṃvarena samannāgato iminā ca ariyena satisampajaññena
samannāgato  vivittaṃ  senāsanaṃ  bhajati araññaṃ rukkhamūlaṃ pabbataṃ kandaraṃ
giriguhaṃ  susānaṃ  vanapatthaṃ  abbhokāsaṃ  palālapuñjaṃ  so  pacchābhattaṃ
piṇḍapātapaṭikkanto  nisīdati  pallaṅkaṃ  ābhujitvā  ujuṃ kāyaṃ paṇidhāya
parimukhaṃ  satiṃ  upaṭṭhapetvā  so abhijjhaṃ loke pahāya vigatābhijjhena
cetasā  viharati  abhijjhāya  cittaṃ  parisodheti byāpādapadosaṃ pahāya
abyāpannacitto   viharati   sabbapāṇabhūtahitānukampī  byāpādapadosā
cittaṃ  parisodheti  thīnamiddhaṃ  pahāya vigatathīnamiddho viharati ālokasaññī
sato  sampajāno  thīnamiddhā  cittaṃ parisodheti uddhaccakukkuccaṃ pahāya
anuddhato  viharati  ajjhattaṃ  vūpasantacitto  uddhaccakukkuccā  cittaṃ
parisodheti  vicikicchaṃ  pahāya  tiṇṇavicikiccho  viharati akathaṃkathī kusalesu
dhammesu vicikicchāya cittaṃ parisodheti so ime pañca nīvaraṇe pahāya
cetaso  upakkilese  paññāya dubbalīkaraṇe vivicceva kāmehi .pe.
Catutthaṃ jhānaṃ upasampajja viharati
   {198.11} so evaṃ samāhite citte parisuddhe pariyodāte anaṅgaṇe
vigatupakkilese   mudubhūte   kammaniye   ṭhite   āneñjappatte
pubbenivāsānussatiñāṇāya cittaṃ abhininnāmeti
so   anekavihitaṃ   pubbenivāsaṃ  anussarati  seyyathīdaṃ  ekaṃpi
jātiṃ  dvepi  jātiyo  tissopi  jātiyo catassopi jātiyo pañcapi
jātiyo  dasapi  jātiyo  vīsaṃpi  jātiyo  tiṃsaṃpi jātiyo cattāḷīsaṃpi
Jātiyo  paññāsaṃpi  jātiyo  jātisataṃpi  jātisahassaṃpi  jātisatasahassaṃpi
anekepi saṃvaṭṭakappe anekepi vivaṭṭakappe anekepi saṃvaṭṭavivaṭṭakappe
amutrāsiṃ   evaṃnāmo   evaṃgotto  evaṃvaṇṇo  evamāhāro
evaṃsukhadukkhapaṭisaṃvedī  evamāyupariyanto  so  tato  cuto  amutra
udapādiṃ  tatrāpāsiṃ  evaṃnāmo evaṃgotto evaṃvaṇṇo evamāhāro
evaṃsukhadukkhapaṭisaṃvedī  evamāyupariyanto  so  tato cuto idhūpapannoti
iti sākāraṃ sauddesaṃ anekavihitaṃ pubbenivāsaṃ anussarati
   {198.12}  so evaṃ samāhite citte parisuddhe pariyodāte
anaṅgaṇe  vigatupakkilese  mudubhūte  kammaniye  ṭhite āneñjappatte
sattānaṃ  cutūpapātañāṇāya  cittaṃ  abhininnāmeti so dibbena cakkhunā
visuddhena  atikkantamānusakena  satte  passati cavamāne upapajjamāne
hīne  paṇīte suvaṇṇe dubbaṇṇe sugate duggate yathākammūpage satte
pajānāti  ime  vata  bhonto  sattā  kāyaduccaritena samannāgatā
vacīduccaritena  samannā  gatā  manoduccaritena  samannāgatā  ariyānaṃ
upavādakā  micchādiṭṭhikā  micchādiṭṭhikammasamādānā  te  kāyassa
bhedā  parammaraṇā apāyaṃ duggatiṃ vinipātaṃ nirayaṃ upapannā ime vā
pana  bhonto  sattā  kāyasucaritena  samannāgatā  vacīsucaritena
samannāgatā   manosucaritena  samannāgatā  ariyānaṃ  anupavādakā
sammādiṭṭhikā   sammādiṭṭhikammasamādānā   te  kāyassa  bhedā
parammaraṇā  sugatiṃ  saggaṃ  lokaṃ  upapannāti  iti  dibbena cakkhunā
visuddhena   atikkantamānusakena   satte   passati   cavamāne
Upapajjamāne  hīne  paṇīte  suvaṇṇe  dubbaṇṇe  sugate  duggate
yathākammūpage satte pajānāti
   {198.13}  so evaṃ samāhite citte parisuddhe pariyodāte
anaṅgaṇe  vigatupakkilese  mudubhūte  kammaniye  ṭhite āneñjappatte
āsavānaṃ  khayañāṇāya  cittaṃ abhininnāmeti so idaṃ dukkhanti yathābhūtaṃ
pajānāti  ayaṃ  dukkhasamudayoti  yathābhūtaṃ  pajānāti ayaṃ dukkhanirodhoti
yathābhūtaṃ  pajānāti  ayaṃ dukkhanirodhagāminī paṭipadāti yathābhūtaṃ pajānāti
ime  āsavāti  yathābhūtaṃ  pajānāti  ayaṃ  āsavasamudayoti  yathābhūtaṃ
pajānāti ayaṃ āsavanirodhoti yathābhūtaṃ pajānāti ayaṃ āsavanirodhagāminī
paṭipadāti yathābhūtaṃ pajānāti
   {198.14} tassa evaṃ jānato evaṃ passato kāmāsavāpi cittaṃ
vimuccati  bhavāsavāpi  cittaṃ  vimuccati  avijjāsavāpi  cittaṃ  vimuccati
vimuttasmiṃ  vimuttamiti  ñāṇaṃ  hoti khīṇā jāti vusitaṃ brahmacariyaṃ kataṃ
karaṇīyaṃ nāparaṃ itthattāyāti pajānāti evaṃ kho bhikkhave puggalo neva
attantapo  hoti  na  attaparitāpanānuyogamanuyutto  na parantapo na
paraparitāpanānuyogamanuyutto  so  ca  anattantapo aparantapo diṭṭheva
dhamme  nicchāto  nibbuto sītibhūto sukhapaṭisaṃvedī brahmabhūtena attanā
viharati  . ime kho bhikkhave cattāro puggalā santo saṃvijjamānā
lokasminti.
   [199] [1]- Taṇhaṃ vo bhikkhave desessāmi jāliniṃ saṃsaritaṃ 2- visaṭaṃ
visattikaṃ  yāya  ayaṃ  loko  uddhasto pariyonaddho tantākulakajāto
@Footnote: 1 Ma. bhagavā etadavoca. 2 Ma. Yu. saritaṃ.
Gulāguṇṭhikajāto  muñjapabbajabhūto  apāyaṃ  duggatiṃ  vinipātaṃ  saṃsāraṃ
nātivattati  taṃ  suṇātha  sādhukaṃ  manasikarotha  bhāsissāmīti  . evaṃ
bhanteti kho te bhikkhū bhagavato paccassosuṃ.
   {199.1} Bhagavā etadavoca katamā ca sā bhikkhave taṇhā jālinī
saṃsaritā  visaṭā  visattikā  yāya ayaṃ loko uddhasto pariyonaddho
tantākulakajāto  gulāguṇṭhikajāto  muñjapabbajabhūto  apāyaṃ  duggatiṃ
vinipātaṃ  saṃsāraṃ  nātivattati  .  aṭṭhārasa  kho  panimāni bhikkhave
taṇhāvicaritāni   ajjhattikassupādāya   aṭṭhārasa   taṇhāvicaritāni
bāhirassupādāya   katamāni   tāni   aṭṭhārasa   taṇhāvicaritāni
ajjhattikassupādāya  asmīti  bhikkhave  sati  itthasmīti hoti evasmīti
hoti  aññathāsmīti  hoti  asasmīti hoti satasmīti hoti santi hoti
itthaṃ santi hoti evaṃ santi hoti aññathā santi hoti api 1- santi
hoti api itthaṃ santi hoti api evaṃ santi hoti api aññathā santi
hoti  bhavissanti  hoti  itthaṃ bhavissanti hoti evaṃ bhavissanti hoti
aññathā   bhavissanti  hoti  imāni  aṭṭhārasa  taṇhāvicaritāni
ajjhattikassupādāya.
   {199.2}  Katamāni  aṭṭhārasa  taṇhāvicaritāni bāhirassupādāya
iminā  asmīti  bhikkhave  sati  iminā  itthasmīti  hoti  iminā
evasmīti    hoti   iminā   aññathāsmīti   hoti   iminā
asasmīti  hoti  iminā  satasmīti  hoti  iminā  santi  hoti
@Footnote: 1 Ma. apihaṃ. Yu. apiha. ito paraṃ īdisameva.
Iminā  itthaṃ  santi  hoti  iminā  evaṃ  santi  hoti  iminā
aññathā  santi  hoti  iminā  api  santi hoti iminā api itthaṃ
santi  hoti  iminā  api  evaṃ  santi hoti iminā api aññathā
santi  hoti  iminā  bhavissanti  hoti  iminā  itthaṃ  bhavissanti
hoti  iminā  evaṃ  bhavissanti  hoti  iminā  aññathā  bhavissanti
hoti iminā aṭṭhārasa taṇhāvicaritāni bāhirassupādāya.
   {199.3}  Iti  aṭṭhārasa  taṇhāvicaritāni  ajjhattikassupādāya
aṭṭhārasa  taṇhāvicaritāni  bāhirassupādāya  iminā  vuccanti bhikkhave
chattiṃsa  taṇhāvicaritāni iti evarūpāni atītāni chattiṃsa taṇhāvicaritāni
anāgatāni  chattiṃsa taṇhāvicaritāni paccuppannāni chattiṃsa taṇhāvicaritāni
[1]- Aṭṭhataṇhāvicaritasataṃ 2- hoti. Ayaṃ kho sā bhikkhave taṇhā jālinī
saṃsaritā 3- visaṭā visattikā yāya ayaṃ loko uddhasto pariyonaddho
tantākulakajāto  gulāguṇṭhikajāto  muñjapabbajabhūto  apāyaṃ  duggatiṃ
vinipātaṃ saṃsāraṃ nātivattatīti.
   [200]  Cattārīmāni bhikkhave jāyanti katamāni cattāri pemā
pemaṃ jāyati pemā doso jāyati dosā pemaṃ jāyati dosā doso jāyati.
   {200.1}  Kathañca  bhikkhave pemā pemaṃ jāyati idha bhikkhave
puggalo  puggalassa  iṭṭho  hoti kanto manāpo taṃ pare iṭṭhena
kantena  manāpena  samudācaranti  tassa evaṃ hoti yo kho myāyaṃ
puggalo  iṭṭho kanto manāpo taṃ pare iṭṭhena kantena manāpena
@Footnote: 1 Ma. Yu. evaṃ. 2 Ma. aṭṭhasataṃ taṇhāvicaritaṃ hoti. Yu. aṭṭhārasataṇhāvicaritāni
@sataṃ. 3 Ma. Yu. saritā.
Samudācarantīti so tesu pemaṃ janeti evaṃ kho bhikkhave pemā pemaṃ jāyati.
   {200.2}  Kathañca bhikkhave pemā doso jāyati idha bhikkhave
puggalo  puggalassa  iṭṭho hoti kanto manāpo taṃ pare aniṭṭhena
akantena  amanāpena samudācaranti tassa evaṃ hoti yo kho myāyaṃ
puggalo  iṭṭho  kanto  manāpo  taṃ  pare  aniṭṭhena  akantena
amanāpena  samudācarantīti so tesu dosaṃ janeti evaṃ kho bhikkhave
pemā doso jāyati.
   {200.3} Kathañca bhikkhave dosā pemaṃ jāyati idha bhikkhave puggalo
puggalassa  aniṭṭho  hoti  akanto  amanāpo  taṃ  pare aniṭṭhena
akantena  amanāpena samudācaranti tassa evaṃ hoti yo kho myāyaṃ
puggalo  aniṭṭho  akanto  amanāpo  taṃ pare aniṭṭhena akantena
amanāpena  samudācarantīti so tesu pemaṃ janeti evaṃ kho bhikkhave
dosā pemaṃ jāyati.
   {200.4}  Kathañca bhikkhave dosā doso jāyati idha bhikkhave
puggalo puggalassa aniṭṭho hoti akanto amanāpo taṃ pare iṭṭhena
kantena  manāpena  samudācaranti  tassa evaṃ hoti yo kho myāyaṃ
puggalo aniṭṭho akanto amanāpo taṃ pare iṭṭhena kantena manāpena
samudācarantīti so tesu dosaṃ janeti evaṃ kho bhikkhave dosā doso
jāyati. Imāni kho bhikkhave cattāri [1]- jāyanti.
   Yasmiṃ  bhikkhave  samaye  bhikkhu vivicceva kāmehi .pe. paṭhamaṃ
jhānaṃ  upasampajja  viharati  yaṃ  pissa pemā pemaṃ jāyati taṃ pissa
@Footnote: 1 Ma. Yu. pemāni.
Tasmiṃ samaye na hoti yo pissa pemā doso jāyati so pissa tasmiṃ
samaye na hoti yaṃ pissa dosā pemaṃ jāyati taṃ pissa tasmiṃ samaye na
hoti yo pissa dosā doso jāyati so pissa tasmiṃ samaye na hoti.
   {200.5} Yasmiṃ bhikkhave samaye bhikkhu vitakkavicārānaṃ vūpasamā .pe.
Dutiyaṃ  jhānaṃ  .pe.  tatiyaṃ  jhānaṃ  .pe. catutthaṃ jhānaṃ upasampajja
viharati yaṃ pissa pemā pemaṃ jāyati taṃ pissa tasmiṃ samaye na hoti
yo pissa pemā doso jāyati so pissa tasmiṃ samaye na hoti yaṃ
pissa dosā pemaṃ jāyati taṃ pissa tasmiṃ samaye na hoti yo pissa
dosā doso jāyati so pissa tasmiṃ samaye na hoti.
   {200.6} Yasmiṃ bhikkhave samaye bhikkhu āsavānaṃ khayā anāsavaṃ
cetovimuttiṃ  paññāvimuttiṃ  diṭṭheva  dhamme  sayaṃ abhiññā sacchikatvā
upasampajja viharati yaṃ pissa pemā pemaṃ jāyati taṃ pissa pahīnaṃ hoti
ucchinnamūlaṃ  tālāvatthukataṃ  anabhāvaṃ  kataṃ  āyatiṃanuppādadhammaṃ  yo
pissa  pemā  doso  jāyati  so pissa pahīno hoti ucchinnamūlo
tālāvatthukato  anabhāvaṃ  kato  āyatiṃanuppādadhammo  yaṃ  pissa
dosā  pemaṃ jāyati taṃ pissa pahīnaṃ hoti ucchinnamūlaṃ tālāvatthukataṃ
anabhāvaṃ   kataṃ  āyatiṃanuppādadhammaṃ  yo  pissa  dosā  doso
jāyati  so  pissa  pahīno  hoti  ucchinnamūlo  tālāvatthukato
anabhāvaṃ  kato  āyatiṃanuppādadhammo  ayaṃ  vuccati  bhikkhave  bhikkhu
na  usseneti  na  paṭisseneti  na  dhūpāyati  na  pajjalati
Na pajjhāyati.
   {200.7} Kathañca bhikkhave bhikkhu usseneti idha bhikkhave bhikkhu
rūpaṃ  attato  samanupassati  rūpavantaṃ  vā  attānaṃ attani vā rūpaṃ
rūpasmiṃ  vā  attānaṃ  vedanaṃ  attato  samanupassati  vedanāvantaṃ
vā  attānaṃ  attani  vā  vedanaṃ  vedanāya  vā attānaṃ saññaṃ
attato   samanupassati   saññāvantaṃ   vā   attānaṃ   attani
vā  saññaṃ  saññāya  vā  attānaṃ  saṅkhāre  attato samanupassati
saṅkhāravantaṃ vā attānaṃ attani vā saṅkhāre saṅkhāresu vā attānaṃ
viññāṇaṃ  attato  samanupassati  viññāṇavantaṃ  vā  attānaṃ  attani
vā  viññāṇaṃ  viññāṇasmiṃ  vā  attānaṃ  evaṃ kho bhikkhave bhikkhu
usseneti.
   {200.8}  Kathañca  bhikkhave bhikkhu na usseneti idha bhikkhave
bhikkhu  na  rūpaṃ  attato  samanupassati  na rūpavantaṃ vā attānaṃ na
attani  vā  rūpaṃ  na  rūpasmiṃ  vā  attānaṃ  na vedanaṃ attato
samanupassati  na  vedanāvantaṃ vā attānaṃ na attani vā vedanaṃ na
vedanāya  vā  attānaṃ  na  saññaṃ  attato  samanupassati  na
saññāvantaṃ  vā  attānaṃ  na  attani  vā saññaṃ na saññāya vā
attānaṃ  na  saṅkhāre  attato  samanupassati  na  saṅkhāravantaṃ vā
attānaṃ  na  attani  vā saṅkhāre na saṅkhāresu vā attānaṃ na
viññāṇaṃ  attato  samanupassati  na  viññāṇavantaṃ  vā  attānaṃ
na  attani  vā  viññāṇaṃ  na  viññāṇasmiṃ  vā  attānaṃ  evaṃ
kho bhikkhave bhikkhu na usseneti.
   {200.9}   Kathañca   bhikkhave   bhikkhu   paṭisseneti
Idha  bhikkhave  bhikkhu  akkosantaṃ  paccakkosati  rosantaṃ  paṭirosati
bhaṇḍantaṃ  paṭibhaṇḍati  evaṃ  kho  bhikkhave  bhikkhu  paṭisseneti .
Kathañca  bhikkhave  bhikkhu  na  paṭisseneti  idha  bhikkhave  bhikkhu
akkosantaṃ  na  paccakkosati  rosantaṃ  na  paṭirosati  bhaṇḍantaṃ
na paṭibhaṇḍati evaṃ kho bhikkhave bhikkhu na paṭisseneti.
   {200.10}  Kathañca  bhikkhave  bhikkhu  dhūpāyati asmīti bhikkhave
sati  itthasmīti  hoti  evasmīti  hoti  aññathāsmīti hoti asasmīti
hoti satasmīti hoti santi hoti itthaṃ santi hoti evaṃ santi hoti
aññathā  santi  hoti  api santi hoti api itthaṃ santi hoti api
evaṃ  santi  hoti  api aññathā santi hoti bhavissanti hoti itthaṃ
bhavissanti  hoti  evaṃ  bhavissanti  hoti  aññathā  bhavissanti hoti
evaṃ kho bhikkhave bhikkhu dhūpāyati.
   {200.11}  Kathañca bhikkhave bhikkhu na dhūpāyati asmīti bhikkhave
asati  itthasmīti  na hoti evasmīti na hoti aññathāsmīti na hoti
asasmīti na hoti satasmīti na hoti santi na hoti itthaṃ santi na hoti
evaṃ santi na hoti aññathā santi na hoti api santi na hoti api
itthaṃ santi na hoti api evaṃ santi na hoti api aññathā santi na
hoti  bhavissanti  na hoti itthaṃ bhavissanti na hoti evaṃ bhavissanti
na hoti aññathā bhavissanti na hoti evaṃ kho bhikkhave bhikkhu na dhūpāyati.
   {200.12} Kathañca bhikkhave bhikkhu pajjalati iminā asmīti bhikkhave sati iminā
Itthasmīti  hoti  iminā  evasmīti  hoti iminā aññathāsmīti hoti
iminā  asasmīti  hoti  iminā  satasmīti  hoti iminā santi hoti
iminā  itthaṃ  santi hoti iminā evaṃ santi hoti iminā aññathā
santi  hoti  iminā api santi hoti iminā api itthaṃ santi hoti
iminā  api  evaṃ  santi  hoti  iminā api aññathā santi hoti
iminā  bhavissanti  hoti  iminā  itthaṃ  bhavissanti  hoti  iminā
evaṃ  bhavissanti  hoti  iminā  aññathā  bhavissanti  hoti  evaṃ
kho bhikkhave bhikkhu pajjalati.
   {200.13}  Kathañca  bhikkhave bhikkhu na pajjalati iminā asmīti
bhikkhave  asati iminā itthasmīti na hoti iminā evasmīti na hoti
iminā  aññathāsmīti  na  hoti  iminā  asasmīti  na hoti iminā
satasmīti na hoti iminā santi na hoti iminā itthaṃ santi na hoti
iminā  evaṃ santi na hoti iminā aññathā santi na hoti iminā
api santi na hoti iminā api itthaṃ santi na hoti iminā api evaṃ
santi  na  hoti  iminā  api  aññathā  santi  na  hoti iminā
bhavissanti  na  hoti  iminā itthaṃ bhavissanti na hoti iminā evaṃ
bhavissanti  na  hoti  iminā aññathā bhavissanti na hoti evaṃ kho
bhikkhave bhikkhu na pajjalati.
   {200.14}  Kathañca bhikkhave bhikkhu pajjhāyati 1- idha bhikkhave
bhikkhuno  asmimāno  pahīno  na  hoti  ucchinnamūlo tālāvatthukato
anabhāvaṃ   kato   āyatiṃanuppādadhammo   evaṃ  kho  bhikkhave
@Footnote: 1 Ma. Yu. sampajjhāyati. ito paraṃ īdisameva.
Bhikkhu pajjhāyati.
   {200.15}  Kathañca  bhikkhave bhikkhu na pajjhāyati idha bhikkhave
bhikkhuno  asmimāno pahīno hoti ucchinnamūlo tālāvatthukato anabhāvaṃ
kato āyatiṃanuppādadhammo evaṃ kho bhikkhave bhikkhu na pajjhāyatīti.
          Mahāvaggo pañcamo.
         Catuttho paṇṇāsako samatto
             [1]-
           ------------
@Footnote: 1 Ma.         tassuddānaṃ
@     sotānugataṃ ṭhānaṃ      bhaddiya sāmugiyavappasātthā ca
@     mallika attantāpo   taṇhāpemena ca dasā teti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 21 page 251-296. https://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=21&item=191&items=10              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=21&item=191&items=10&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=21&item=191&items=10              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=21&item=191&items=10              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=21&i=191              Contents of The Tipitaka Volume 21 https://84000.org/tipitaka/read/?index_21 https://84000.org/tipitaka/english/?index_21

First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]