ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 21 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 13 : Sutta. Aṅ. (2): catukkanipāto
   [30] Ekam samayam bhagava rajagahe viharati gijjhakute pabbate.
Tena  kho pana samayena sambahula abhinnata abhinnata paribbajaka
sippiniya  1- tire paribbajakarame pativasanti seyyathidam annabharo
vadharo 2- sakuludayi ca paribbajako anne ca abhinnata abhinnata
paribbajaka  .  athakho  bhagava  sayanhasamayam  patisallana vutthito
yena  sippiniya  tiram  paribbajakaramo  tenupasankami  upasankamitva
pannatte asane nisidi nisajja kho bhagava te paribbajake etadavoca
cattarimani   paribbajaka   dhammapadani  aggannani  rattannani
vamsannani   poranani   asamkinnani   asamkinnapubbani   na
samkiyanti  na  samkiyissanti  appatikutthani  samanehi  brahmanehi
vinnuhi   katamani   cattari  anabhijjha  paribbajaka  dhammapadam
aggannam  rattannam  vamsannam  poranam  asamkinnam  asamkinnapubbam  na
samkiyati  na  samkiyissati  appatikuttham  samanehi  brahmanehi vinnuhi .
Abyapado  paribbajaka  dhammapadam  ...  . sammasati paribbajaka
dhammapadam  ...  .  sammasamadhi  paribbajaka  dhammapadam  aggannam
rattannam  vamsannam  poranam  asamkinnam  asamkinnapubbam  na  samkiyati
na  samkiyissati  appatikuttham  samanehi  brahmanehi  vinnuhi . imani
@Footnote: 1 Po. sappinikaya nadiya. Ma. sippinikatire . 2 Ma. Yu. varadharo.
Kho  paribbajaka  cattari  dhammapadani  aggannani  rattannani
vamsannani  poranani  asamkinnani  asamkinnapubbani  na  samkiyanti
na samkiyissanti appatikutthani samanehi brahmanehi vinnuhi.
   {30.1} Yo kho paribbajaka evam vadeyya ahametam anabhijjham
dhammapadam  paccakkhaya  abhijjhalum  kamesu  tibbasaragam  samanam  va
brahmanam  va  pannapessamiti  tamaham  tattha  evam vadeyyam etu
vadatu  byaharatu  passamissanubhavanti  so  vata  paribbajaka
anabhijjham  dhammapadam  paccakkhaya  abhijjhalum  kamesu  tibbasaragam
samanam va brahmanam va pannapessatiti netam thanam vijjati.
   {30.2} Yo kho paribbajaka evam vadeyya ahametam abyapadam
dhammapadam  paccakkhaya  byapannacittam  padutthamanasankappam  samanam  va
brahmanam va pannapessamiti tamaham tattha evam vadeyyam etu vadatu
byaharatu  passamissanubhavanti  so  vata  paribbajaka  abyapadam
dhammapadam  paccakkhaya  byapannacittam  padutthamanasankappam  samanam  va
brahmanam va pannapessatiti netam thanam vijjati.
   {30.3} Yo kho paribbajaka evam vadeyya ahametam sammasatim
dhammapadam  paccakkhaya  mutthassatim  asampajanam samanam va brahmanam va
pannapessamiti  tamaham  tattha  evam  vadeyyam etu vadatu byaharatu
passamissanubhavanti  so  vata  paribbajaka  sammasatim  dhammapadam
paccakkhaya  mutthassatim  asampajanam  samanam  va  brahmanam  va
pannapessatiti netam thanam vijjati.
   {30.4}   Yo   kho   paribbajaka   evam  vadeyya
Ahametam   sammasamadhim   dhammapadam   paccakkhaya   asamahitam
vibbhantacittam   samanam   va   brahmanam  va  pannapessamiti
tamaham  tattha evam vadeyyam etu vadatu byaharatu passamissanubhavanti
so  vata  paribbajaka  sammasamadhim  dhammapadam  paccakkhaya asamahitam
vibbhantacittam  samanam  va  brahmanam  va  pannapessatiti  netam
thanam vijjati.
   {30.5}  Yo  kho  paribbajaka  imani cattari dhammapadani
garahitabbam  patikkositabbam  manneyya  tassa  dittheva dhamme cattaro
sahadhammika  vadanupata  garayha  thana  agacchanti  katame
cattaro  anabhijjham  ce bhavam dhammapadam garahati patikkosati ye ca hi
abhijjhalu  kamesu  tibbasaraga  samana  va brahmana va te
bhoto  pujja te bhoto pasamsa . abyapadam ce bhavam dhammapadam
garahati  patikkosati  ye  ca  hi  byapannacitta  padutthamanasankappa
samana va brahmana va te bhoto pujja te bhoto pasamsa.
Sammasatim  ce bhavam dhammapadam garahati patikkosati ye ca hi mutthassati
asampajana samana va brahmana va te bhoto pujja te bhoto
pasamsa  .  sammasamadhim  ce bhavam dhammapadam garahati patikkosati ye
ca  hi  asamahita  vibbhantacitta  samana va brahmana va te
bhoto pujja te bhoto pasamsa.
   {30.6}  Yo  kho  paribbajaka  imani cattari dhammapadani
garahitabbam   patikkositabbam   manneyya  tassa  dittheva  dhamme
ime  cattaro  sahadhammika  vadanupata  garayha  thana
Agacchanti  .  yepi  te  paribbajaka ahesum ukkala vassabhanna
ahetukavada  akiriyavada  natthikavada  tepi  imani  cattari
dhammapadani  na  garahitabbam  na  patikkositabbam  amannimsu  tam  kissa
hetu nindabyarosanauparambhabhayati.
     Abyapanno sada sato   ajjhattam susamahito
     abhijjhavinaye sikkham      appamattoti vuccatiti.
          Uruvelavaggo tatiyo.
            Tassuddanam
     dve uruvela loko kalako brahmacariyapancamam
     kuham santutthi vamso ca 1-    dhammapadam paribbajakena cati.
           -----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 21 page 38-41. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=21&item=30&items=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=21&item=30&items=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=21&item=30&items=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=21&item=30&items=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=21&i=30              Contents of The Tipitaka Volume 21 http://84000.org/tipitaka/read/?index_21

First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com