ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 22 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 14 : Sutta. Aṅ. (3): pañcaka-chakkanipātā
   [179]  Athakho anathapindiko gahapati pancamattehi upasakasatehi
parivuto yena bhagava tenupasankami upasankamitva bhagavantam abhivadetva
ekamantam  nisidi  .  athakho bhagava ayasmantam sariputtam amantesi
yankanci  sariputta  janeyyatha gihim odatavasanam pancasu sikkhapadesu
samvutakammantam   catunnanca   abhicetasikanam   ditthadhammasukhaviharanam
nikamalabhim akicchalabhim akasiralabhim so akankhamano attanava attanam
byakareyya    khinanirayomhi   khinatiracchanayoni   khinapittivisayo
khinapayaduggativinipato   sotapannohamasmi  avinipatadhammo  niyato
sambodhiparayanoti.
   {179.1} Katamesu pancasu sikkhapadesu samvutakammanto hoti idha
sariputta  ariyasavako  panatipata  pativirato  hoti adinnadana
pativirato  hoti  kamesu  micchacara  pativirato  hoti musavada
pativirato  hoti suramerayamajjapamadatthana pativirato hoti . imesu
pancasu sikkhapadesu samvutakammanto hoti.
   {179.2}  Katamesam  catunnam abhicetasikanam ditthadhammasukhaviharanam
nikamalabhi hoti akicchalabhi akasiralabhi . idha sariputta ariyasavako
buddhe  aveccappasadena  samannagato hoti itipi so bhagava araham
sammasambuddho   vijjacaranasampanno  sugato  lokavidu  anuttaro
purisadammasarathi  sattha  devamanussanam buddho bhagavati ayamassa pathamo
abhicetasiko   ditthadhammasukhaviharo   adhigato  hoti  avisuddhassa
cittassa visuddhiya apariyodatassa cittassa pariyodapanaya.
   {179.3} Puna caparam sariputta ariyasavako dhamme aveccappasadena samannagato
Hoti  svakkhato  bhagavata dhammo sanditthiko akaliko ehipassiko
opanayiko  paccattam veditabbo vinnuhiti ayamassa dutiyo abhicetasiko
ditthadhammasukhaviharo  adhigato  hoti  avisuddhassa  cittassa  visuddhiya
apariyodatassa cittassa pariyodapanaya.
   {179.4} Puna caparam sariputta ariyasavako sanghe aveccappasadena
samannagato hoti supatipanno bhagavato savakasangho ujupatipanno bhagavato
savakasangho nayapatipanno bhagavato savakasangho samicipatipanno bhagavato
savakasangho yadidam cattari purisayugani attha purisapuggala esa bhagavato
savakasangho ahuneyyo pahuneyyo dakkhineyyo anjalikaraniyo anuttaram
punnakkhettam lokassati ayamassa tatiyo abhicetasiko ditthadhammasukhaviharo
adhigato  hoti  avisuddhassa cittassa visuddhiya apariyodatassa cittassa
pariyodapanaya.
   {179.5} Puna caparam sariputta ariyasavako ariyakantehi silehi
samannagato hoti akhandehi acchiddehi asabalehi akammasehi bhujissehi
vinnupasatthehi  samadhisamvattanikehi  ayamassa  catuttho  abhicetasiko
ditthadhammasukhaviharo  adhigato  hoti  avisuddhassa  cittassa  visuddhiya
apariyodatassa cittassa pariyodapanaya . imesam catunnam abhicetasikanam
ditthadhammasukhaviharanam nikamalabhi hoti akicchalabhi akasiralabhi . Yankanci
sariputta  janeyyatha  gihim  odatavasanam imesu pancasu sikkhapadesu
samvutakammantam  imesanca  catunnam  abhicetasikanam  ditthadhammasukhaviharanam
@Footnote: 1 Ma. Yu. etthantare aparamatthehiti atthi.
Nikamalabhim akicchalabhim akasiralabhim so akankhamano attanava attanam
byakareyya khinanirayomhi khinatiracchanayoni khinapittivisayo 1- khinapaya-
duggativinipato sotapannohamasmi avinipatadhammo niyato sambodhiparayanoti.
     Nirayesu bhayam disva          papani parivajjaye
     ariyadhammam samadaya         pandito parivajjaye
     na himse panabhutani         vijjamane parakkame
     musa ca na bhane janam        adinnam na paramase
     sehi 2- darehi santuttho   paradaranca narame 3-
     merayam varunim jantu          na pive cittamohanim
     anussareyya sambuddham       dhammam canuvitakkaye 4-
     abyapajjham hitam cittam       devalokaya bhavaye
     upatthite deyyadhamme       punnatthassa jigimsato 5-
     santesu pathamam dinna       vipula hoti dakkhina.
     Santo have pavakkhami       sariputta sunohi me
     iti kanhasu setasu        rohinisu carisu va
     kammasasu sarupasu        gosu parevatasu 6- va
     yasukasuci etasu          danto jayati pungavo
     dhoreyho balasampanno     kalyanajavanikkamo
@Footnote: 1 Ma. khinapetti ... . 2 Po. sakehi . 3 Ma. Yu. arame.
@4 Po. dhammam anuvi .... Ma. dhammancanu .... 5 Ma. jigisato.
@6 Yu. parapatasu.
     Tameva bhare yunjanti       nassa vannam parikkhare
     evameva manussesu          yasmimkasminci jatiye
     khattiye brahmane vesse    sudde candalapukkuse
     yasukasuci 1- etasu       danto jayati subbato
     dhammattho silasampanno     saccavadi hirimano
     pahinajatimarano          brahmacariyassa kevali
     pannabharo visamyutto       katakicco anasavo
     paragu sabbadhammanam        anupadaya nibbuto
     tasminca viraje khette      vipula hoti dakkhina.
     Bala ca avijananta       dummedha assutavino
     bahiddha denti 2- danani  na hi sante upasare.
     Ye ca sante upasanti       sappanne dhirasammate
     saddha ca nesam sugate        mulajata patitthita
     devalokanca te yanti       kule va idha jayare
     anupubbena nibbanam       adhigacchanti panditati.
   [180] Ekam samayam bhagava kosalesu carikam carati mahata bhikkhusanghena
saddhim  addasa  kho  bhagava  addhanamaggapatipanno  annatarasmim
padese  mahantam salavanam disvana magga okkamma yena tam salavanam
tenupasankami  upasankamitva  tam  salavanam  ajjhogahetva annatarasmim
padese sitam patvakasi . athakho ayasamto anandassa etadahosi
@Footnote: 1 Po. Yu. kasu ca . 2 Po. Ma. dadanti.
Ko  nu  kho  hetu  ko paccayo bhagavato sitassa patukammaya na
akaranena tathagata sitam patukarontiti . athakho ayasma anando
bhagavantam  etadavoca ko nu kho bhante hetu ko paccayo bhagavato
sitassa patukammaya na akaranena tathagata sitam patukarontiti.
   {180.1} Bhutapubbam ananda imasmim padese nagaram ahosi iddhanceva
phitanca  bahujanam akinnamanussam tam kho panananda nagaram kassapo bhagava
araham  sammasambuddho upanissaya viharati 1- kassapassa kho panananda
bhagavato  arahato  sammasambuddhassa  bhavesi  nama  upasako ahosi
silesu  aparipurakari  bhavesina  kho ananda upasakena pancamattani
upasakasatani  patidesitani  samadapitani ahesum silesu aparipurakarino
athakho  ananda  bhavesissa  upasakassa  etadahosi aham kho imesam
pancannam   upasakasatanam   bahupakaro   pubbangamo  samadapeta
ahancamhi  silesu  aparipurakari  imanipi  panca upasakasatani silesu
aparipurakarino  iccetam  samasamam  natthi  kinci  atirekam  handaham
atirekayati.
   {180.2} Athakho ananda bhavesi 2- upasako yena tani panca
upasakasatani  tenupasankami  upasankamitva  tani  panca upasakasatani
etadavoca ajjatagge mam ayasmanto silesu paripurakarim dharethati.
Athakho   ananda   tesam  pancannam  upasakasatanam  etadahosi
ayyo  kho  bhavesi  amhakam  bahupakaro  pubbangamo  samadapeta
@Footnote: 1 Ma. Yu. vihasi . 2 Ma. Yu. gavesi.
Ayyo  hi  nama  bhavesi  1-  silesu paripurakari bhavissati kimangam
pana  mayanti  .  athakho  ananda  tani panca upasakasatani yena
bhavesi  upasako  tenupasankamimsu  upasankamitva  bhavesim  upasakam
etadavocum  ajjatagge  ayyo  bhavesi  imanipi panca upasakasatani
silesu  paripurakarino  dharetuti  .  athakho  ananda  bhavesissa
upasakassa  etadahosi  aham  kho  imesam  pancannam  upasakasatanam
bahupakaro  pubbangamo  samadapeta  ahancamhi  silesu  paripurakari
imanipi 2- panca upasakasatani silesu paripurakarino iccetam samasamam
natthi kinci atirekam handaham atirekayati.
   {180.3}  Athakho ananda bhavesi upasako yena tani panca
upasakasatani  tenupasankami  upasankamitva  tani  panca upasakasatani
etadavoca ajjatagge mam ayasmanto brahmacarim dharetha aracarim viratam
methuna  gamadhammati . athakho ananda tesam pancannam upasakasatanam
etadahosi ayyo kho bhavesi amhakam bahupakaro pubbangamo samadapeta
ayyo hi nama bhavesi brahmacari bhavissati aracari virato methuna
gamadhamma  kimangam  pana  mayanti  .  athakho  ananda tani panca
upasakasatani  yena  bhavesi  upasako  tenupasankamimsu  upasankamitva
bhavesim  upasakam  etadavocum  ajjatagge  ayyo  bhavesi  imanipi
@Footnote: 1 Ma. Yu. gavesi. sabbattha idisameva . 2 Yu. imani ca.
Panca  upasakasatani  brahmacarino dharetu aracarino virate 1-
methuna gamadhammati . athakho ananda bhavesissa upasakassa etadahosi
aham  kho  imesam  pancannam  upasakasatanam  bahupakaro  pubbangamo
samadapeta  ahancamhi silesu paripurakari imanipi panca upasakasatani
silesu  paripurakarino  ahancamhi  brahmacari  aracari  virato
methuna  gamadhamma  imanipi  panca  upasakasatani  brahmacarino
aracarino  virata  methuna  gamadhamma  iccetam  samasamam  natthi
kinci atirekam handaham atirekayati.
   {180.4}  Athakho ananda bhavesi upasako yena tani panca
upasakasatani  tenupasankami  upasankamitva  tani  panca upasakasatani
etadavoca  ajjatagge  mam  ayasmanto  ekabhattikam  dharetha
rattuparatam  viratam  vikalabhojanati  .  athakho ananda tesam pancannam
upasakasatanam  etadahosi  ayyo  kho  bhavesi  amhakam  2-
bahupakaro  pubbangamo  samadapeta  ayyo  hi  nama  bhavesi
ekabhattiko  bhavissati  rattuparato  virato  vikalabhojana  kimangam
pana  mayanti  .  athakho  ananda  tani panca upasakasatani yena
bhavesi  upasako  tenupasankamimsu  upasankamitva  bhavesim  upasakam
etadavocum  ajjatagge  ayyo  bhavesi  imanipi panca upasakasatani
ekabhattike  dharetu  rattuparate  virate  vikalabhojanati . athakho
ananda  bhavesissa  upasakassa  etadahosi  aham  kho  imesam
@Footnote: 1 Po. ma virata . 2 Ma. ayam saddo natthi.
Pancannam   upasakasatanam   bahupakaro   pubbangamo  samadapeta
ahancamhi  silesu  paripurakari  imanipi  panca  upasakasatani silesu
paripurakarino  ahancamhi  brahmacari  aracari  virato  methuna
gamadhamma  imanipi  panca  upasakasatani brahmacarino aracarino
virata  methuna  gamadhamma  ahancamhi  ekabhattiko  rattuparato
virato  vikalabhojana  imanipi  panca  upasakasatani  ekabhattika
rattuparata  virata  vikalabhojana  iccetam  samasamam  natthi  kinci
atirekam handaham atirekayati.
   {180.5} Athakho ananda bhavesi upasako yena kassapo bhagava
araham  sammasambuddho  tenupasankami  upasankamitva  kassapam  bhagavantam
arahantam  sammasambuddham etadavoca labheyyaham bhante bhagavato santike
pabbajjam labheyyam upasampadanti . alattha kho ananda bhavesi upasako
kassapassa  bhagavato  arahato sammasambuddhassa santike pabbajjam alattha
upasampadam acirupasampanno kho panananda bhavesi bhikkhu eko vupakattho
appamatto  atapi  pahitatto  viharanto  nacirasseva  yassatthaya
kulaputta  sammadeva  agarasma  anagariyam  pabbajanti  tadanuttaram
brahmacariyapariyosanam  dittheva  dhamme  sayam  abhinna  sacchikatva
upasampajja  vihasi  khina jati vusitam brahmacariyam katam karaniyam naparam
itthattayati  abbhannasi  annataro  ca  panananda  bhavesi  bhikkhu
arahatam ahosi.
   {180.6} Athakho ananda tesam pancannam upasakasatanam etadahosi
ayyo kho bhavesi amhakam bahupakaro pubbangamo samadapeta ayyo hi
nama bhavesi kesamassum oharetva kasayani vatthani acchadetva
agarasma  anagariyam  pabbajissati  kimangam  pana  mayanti  . athakho
ananda  tani  panca  upasakasatani  yena  kassapo  bhagava araham
sammasambuddho   tenupasankamimsu   upasankamitva  kassapam  bhagavantam
arahantam  sammasambuddham  etadavocum  labheyyama  mayam bhante bhagavato
santike  pabbajjam  labheyyama  upasampadanti  alabhimsu  kho  ananda
tani   panca   upasakasatani   kassapassa   bhagavato  arahato
sammasambuddhassa santike pabbajjam alabhimsu upasampadam
   {180.7} athakho ananda bhavesissa bhikkhuno etadahosi aham kho
imassa  anuttarassa  vimuttisukhassa  nikamalabhi  [1]-  akicchalabhi
akasiralabhi  ahovatimanipi  panca  bhikkhusatani  imassa  anuttarassa
vimuttisukhassa  nikamalabhino  assu  akicchalabhino  akasiralabhinoti
athakho  ananda  tani  panca  bhikkhusatani  ekeka 2- vupakattha
appamatta   atapino   pahitatta   viharanta   nacirasseva
yassatthaya  kulaputta  sammadeva  agarasma  anagariyam  pabbajanti
tadanuttaram   brahmacariyapariyosanam   dittheva   dhamme   sayam
abhinna  sacchikatva  upasampajja  viharimsu  khina  jati  vusitam
brahmacariyam  katam  karaniyam  naparam  itthattayati  abbhannimsu  iti
@Footnote: 1 Ma. hoti . 2 Ma. yu ayam patho natthi.
Kho  ananda  tani  panca bhikkhusatani bhavesipamukhani uttaruttarim 1-
panitapanitam  vayamamana  anuttaram  vimuttim  sacchakamsu  . tasma tiha
ananda  evam  sikkhitabbam  uttaruttarim  1-  panitapanitam  vayamamana
anuttaram vimuttim sacchikarissamati evam hi vo ananda sikkhitabbanti.
          Upasakavaggo tatiyo.
            Tassuddanam
    sarajjam visarado nirayam    evam candalapancamam
    piti vanijja rajano     gihi ceva bhavesinati.
          --------------
          Arannavaggo catuttho
   [181] Pancime bhikkhave arannaka 3- katame panca mandatta
momuhatta  arannako  hoti  papiccho  icchapakato  arannako
hoti  ummada  cittakkhepa  arannako  hoti  vannitam  buddhehi
buddhasavakehiti   arannako   hoti   appicchatanneva   nissaya
santutthinneva  nissaya  sallekhanneva  nissaya pavivekanneva nissaya
idamatthitanneva  nissaya  arannako  hoti ime kho bhikkhave panca
arannaka . imesam kho bhikkhave pancannam arannakanam yvayam arannako
appicchatanneva  nissaya  santutthinneva nissaya sallekhanneva nissaya
pavivekanneva  nissaya  idamatthitanneva  nissaya  arannako  hoti
@Footnote: 1 Po. Ma. uttaruttari . 2 Ma. arannika. sabbattha idisameva.
Ayam  imesam pancannam arannakanam aggo ca settho ca mokkho ca
uttamo  ca  pavaro ca seyyathapi bhikkhave gava khiram khiramha dadhi
dadhimha   navanitam   navanitamha   sappi  sappimha  sappimando
sappimando  1-  tattha  aggamakkhayati evameva kho bhikkhave imesam
pancannam   arannakanam   yvayam   arannako   appicchatanneva
nissaya   santutthinneva   nissaya   sallekhanneva   nissaya
pavivekanneva   nissaya   idamatthitanneva   nissaya  arannako
hoti  ayam  imesam  pancannam  arannakanam  aggo  ca settho ca
mokkho ca uttamo ca pavaro cati.
   [182] Pancime bhikkhave pamsukulika .pe.
   [183] Pancime bhikkhave rukkhamulika .pe.
   [184] Pancime bhikkhave sosanika .pe.
   [185] Pancime bhikkhave abbhokasika .pe.
   [186] Pancime bhikkhave nesajjika .pe.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 22 page 236-246. https://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=22&item=179&items=8              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=22&item=179&items=8&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=22&item=179&items=8              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=22&item=179&items=8              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=22&i=179              Contents of The Tipitaka Volume 22 https://84000.org/tipitaka/read/?index_22 https://84000.org/tipitaka/english/?index_22

First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]