ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 22 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 14 : Sutta. Aṅ. (3): pañcaka-chakkanipātā
   [206]  Pañcime  bhikkhave  cetaso  vinibandhā  katame pañca
idha bhikkhave bhikkhu kāme 2- avītarāgo hoti avigatacchando avigatapemo
avigatapipāso   avigatapariḷāho   avigatataṇho   yo   so
bhikkhave  bhikkhu  kāme  avītarāgo  hoti avigatacchando avigatapemo
avigatapipāso  avigatapariḷāho  avigatataṇho  tassa  cittaṃ  na  manati
ātappāya  anuyogāya  sātaccāya  padhānāya  yassa cittaṃ na namati
ātappāya  anuyogāya  sātaccāya  padhānāya  ayaṃ  paṭhamo cetaso
vinibandho . puna caparaṃ bhikkhave bhikkhu kāye avītarāgo hoti ... Rūpe
@Footnote: 1 Po. na pasaṃsīdati . 2 Ma. Yu. kāmesu.
Avītarāgo  hoti  ...  yāvadatthaṃ udarāvadehakaṃ bhuñjitvā seyyasukhaṃ
passasukhaṃ  middhasukhaṃ anuyutto viharati ... aññataraṃ devanikāyaṃ paṇidhāya
brahmacariyaṃ  carati  imināhaṃ  sīlena  vā  vatena  vā tapena vā
brahmacariyena  vā  devo  vā  bhavissāmi  devaññataro vāti yo
so  bhikkhave  bhikkhu  aññataraṃ  devanikāyaṃ  paṇidhāya  brahmacariyaṃ
carati  imināhaṃ  sīlena  vā  vatena vā tapena vā brahmacariyena
vā  devo  vā  bhavissāmi  devaññataro  vāti  tassa  cittaṃ
na  namati  ātappāya  anuyogāya  sātaccāya  padhānāya  yassa
cittaṃ  na  namati  ātappāya  anuyogāya  sātaccāya padhānāya ayaṃ
pañcamo  cetaso  vinibandho  .  ime kho bhikkhave pañca cetaso
vinibandhāti.
   [207]  Pañcime  bhikkhave  ānisaṃsā  yāguyā  katame pañca
khuddaṃ  1-  paṭivineti  pipāsaṃ  paṭivineti  vātaṃ  anulometi  vatthiṃ
sodheti  āmāvasesaṃ  pāceti  ime  kho bhikkhave pañca ānisaṃsā
yāguyāti.
   [208]  Pañcime  bhikkhave  ādīnavā  dantakaṭṭhassa  akhādane
katame  pañca  acakkhussaṃ  mukhaṃ  duggandhaṃ  hoti  rasaharaṇiyo  na
visujjhanti  pittaṃ  semhaṃ bhattaṃ pariyonaddhati 2- bhattamassa nacchādeti
ime kho bhikkhave pañca ādīnavā dantakaṭṭhassa akhādane . pañcime
bhikkhave  ānisaṃsā  dantakaṭṭhassa  khādane  katame  pañca  cakkhussaṃ
@Footnote: 1 Yu. khudaṃ . 2 Yu. pariyonaddhanti.
Mukhaṃ  na  duggandhaṃ  hoti  rasaharaṇiyo  visujjhanti  pittaṃ  semhaṃ
bhattaṃ  na  pariyonaddhati  bhattamassa  chādeti  ime  kho  bhikkhave
pañca ānisaṃsā dantakaṭṭhassa khādaneti.
   [209] Pañcime bhikkhave ādīnavā āyatakena gītassarena dhammaṃ
bhaṇantassa  katame  pañca  attāpi 1- tasmiṃ sare sārajjati parepi
tasmiṃ  sare  sārajjanti  gahapatikāpi  ujjhāyanti  yatheva  mayaṃ
gāyāma  evamevime  2-  samaṇā sakyaputtiyā gāyantīti sarakuttimpi
nikāmayamānassa  samādhissa  bhaṅgo  hoti  pacchimā janatā diṭṭhānugatiṃ
āpajjati  ime  kho bhikkhave pañca ādīnavā āyatakena gītassarena
dhammaṃ bhaṇantassāti.
   [210]  Pañcime  bhikkhave ādīnavā muṭṭhassatissa asampajānassa
niddaṃ  okkamato  3-  katame  pañca  dukkhaṃ supati dukkhaṃ paṭibujjhati
pāpakaṃ  supinaṃ  passati  devatā  na  rakkhanti  asuci  muccati ime
kho  bhikkhave  pañca  ādīnavā  muṭṭhassatissa  asampajānassa  niddaṃ
okkamato   .  pañcime  bhikkhave  ānisaṃsā  upaṭṭhitassatissa
sampajānassa  niddaṃ  okkamato  katame  pañca  sukhaṃ  supati  sukhaṃ
paṭibujjhati  na  pāpakaṃ  supinaṃ  passati  devatā  rakkhanti  asuci
na  muccati  ime  kho  bhikkhave  pañca  ānisaṃsā  upaṭṭhitassatissa
sampajānassa niddaṃ okkamatoti.
          Kimbilavaggo paṭhamo.
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. attanāpi . 2 Ma. evameva kho . 3 Po. Ma. Yu. okkamayato.
@aparaṃpi īdisameva.
            Tassuddānaṃ.
     Kimbilo dhammassavanaṃ     ājānī 1- ca balaṃ khilaṃ
     vinibandhaṃ yāgu kaṭṭhaṃ      gītaṃ muṭṭhassatīpi 2- cāti.
           -----------
          Akkosakavaggo dutiyo
   [211]  Yo so bhikkhave bhikkhu akkosakaparibhāsako ariyūpavādī
sabrahmacārīnaṃ  tassa  pañca  ādīnavā  pāṭikaṅkhā  katame  pañca
pārājiko  vā  hoti  chinnaparipantho  3-  aññataraṃ vā saṅkiliṭṭhaṃ
āpattiṃ  āpajjati  bāḷhaṃ  vā  rogātaṅkaṃ  phusati sammūḷho kālaṃ
karoti  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  apāyaṃ  duggatiṃ vinipātaṃ nirayaṃ
upapajjati  yo  so  bhikkhave  bhikkhu  akkosakaparibhāsako ariyūpavādī
sabrahmacārīnaṃ tassa ime pañca ādīnavā paṭikaṅkhāti.
   [212]  Yo  so  bhikkhave  bhikkhu bhaṇḍanakārako kalahakārako
vivādakārako  bhassakārako  saṅghe  adhikaraṇakārako  tassa  pañca
ādīnavā  pāṭikaṅkhā  katame  pañca anadhigataṃ nādhigacchati adhigataṃ 4-
parihāyati  pāpako  kittisaddo  abbhuggacchati  sammūḷho  kālaṃ
karoti  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  apāyaṃ  duggatiṃ vinipātaṃ nirayaṃ
upapajjati  yo  so  bhikkhave  bhikkhu  bhaṇḍanakārako  kalahakārako
vivādakārako  bhassakārako  saṅghe  adhikaraṇakārako  tassa  ime
pañca ādīnavā pāṭikaṅkhāti.
@Footnote: 1 Ma. ājānīyo . 2 Yu. muṭṭhassatinā . 3 Ma. chinnaparibandho . 4 Po. Ma. adhigatā.
   [213]  Pañcime  bhikkhave  ādīnavā  dussīlassa  sīlavipattiyā
katame  pañca  idha  bhikkhave  dussīlo  sīlavipanno  pamādādhikaraṇaṃ
mahatiṃ  bhogajāniṃ  nigacchati  ayaṃ  bhikkhave paṭhamo ādīnavo dussīlassa
sīlavipattiyā  .  puna  caparaṃ bhikkhave dussīlassa sīlavipannassa pāpako
kittisaddo  abbhuggacchati  ayaṃ  bhikkhave  dutiyo  ādīnavo dussīlassa
sīlavipattiyā  .  puna  caparaṃ  bhikkhave dussīlo sīlavipanno yaññadeva
parisaṃ  upasaṅkamati  yadi khattiyaparisaṃ yadi brāhmaṇaparisaṃ yadi gahapatiparisaṃ
yadi  samaṇaparisaṃ  avisārado upasaṅkamati maṅkubhūto ayaṃ bhikkhave tatiyo
ādīnavo  dussīlassa  sīlavipattiyā  .  puna  caparaṃ bhikkhave dussīlo
sīlavipanno  sammūḷho  kālaṃ  karoti ayaṃ bhikkhave catuttho ādīnavo
dussīlassa  sīlavipattiyā  .  puna  caparaṃ bhikkhave dussīlo sīlavipanno
kāyassa bhedā parammaraṇā apāyaṃ duggatiṃ vinipātaṃ nirayaṃ upapajjati ayaṃ
bhikkhave  pañcamo ādīnavo dussīlassa sīlavipattiyā ime kho bhikkhave
pañca ādīnavā dussīlassa sīlavipattiyā.
   {213.1}  Pañcime  bhikkhave  ānisaṃsā  sīlavato sīlasampadāya
katame  pañca  idha  bhikkhave  sīlavā  sīlasampanno  appamādādhikaraṇaṃ
mahantaṃ  bhogakkhandhaṃ  adhigacchati ayaṃ bhikkhave paṭhamo ānisaṃso sīlavato
sīlasampadāya  .  puna  caparaṃ  bhikkhave  sīlavato  sīlasampannassa
kalyāṇo   kittisaddo   abbhuggacchati   ayaṃ  bhikkhave  dutiyo
ānisaṃso  sīlavato  sīlasampadāya  .  puna  caparaṃ  bhikkhave sīlavā
sīlasampanno  yaññadeva  parisaṃ  upasaṅkamati  yadi  khattiyaparisaṃ  yadi
Brāhmaṇaparisaṃ   yadi   gahapatiparisaṃ   yadi  samaṇaparisaṃ  visārado
upasaṅkamati  amaṅkubhūto  ayaṃ  bhikkhave  tatiyo  ānisaṃso  sīlavato
sīlasampadāya . puna caparaṃ bhikkhave sīlavā sīlasampanno asammūḷho kālaṃ
karoti  ayaṃ  bhikkhave  catuttho  ānisaṃso  sīlavato sīlasampadāya .
Puna  caparaṃ  bhikkhave  sīlavā sīlasampanno kāyassa bhedā parammaraṇā
sugatiṃ  saggaṃ lokaṃ upapajjati ayaṃ bhikkhave pañcamo ānisaṃso sīlavato
sīlasampadāya  ime  kho  bhikkhave  pañca  ānisaṃsā  sīlavato
sīlasampadāyāti.
   [214]  Pañcime bhikkhave ādīnavā bahubhāṇismiṃ puggale katame
pañca  musā  bhaṇati  pisuṇaṃ  bhaṇati  pharusaṃ  bhaṇati  samphappalāpaṃ
bhaṇati  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  apāyaṃ  duggatiṃ  vinipātaṃ nirayaṃ
upapajjati  ime  kho  bhikkhave  pañca  ādīnavā  bahubhāṇismiṃ
puggale  .  pañcime  bhikkhave  ānisaṃsā mantabhāṇismiṃ 1- puggale
katame  pañca  na  musā  bhaṇati  na  pisuṇaṃ  bhaṇati na pharusaṃ bhaṇati
na  samphappalāpaṃ  bhaṇati  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  sugatiṃ  saggaṃ
lokaṃ  upapajjati  ime  kho  bhikkhave  pañca ānisaṃsā mantabhāṇismiṃ
puggaleti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 22 page 277-282. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=22&item=206&items=9              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=22&item=206&items=9&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=22&item=206&items=9              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=22&item=206&items=9              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=22&i=206              Contents of The Tipitaka Volume 22 http://84000.org/tipitaka/read/?index_22

First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com