ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 24 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 16 : Sutta. Aṅ. (5): dasaka-ekādasakanipātā
   [223]  16 Ekaṃ samayaṃ āyasmā ānando vesāliyaṃ viharati
veḷuvagāmake . tena kho pana samayena dasamo 1- gahapati aṭṭhakanāgaro
pātaliputtaṃ  anuppatto  hoti  kenacideva  karaṇīyena  athakho dasamo
gahapati  aṭṭhakanāgaro  yena  kukkuṭārāmo  yena  aññataro  bhikkhu
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  taṃ bhikkhuṃ etadavoca kahaṃ nu kho bhante
āyasmā  ānando  etarahi  viharati  dassanakāmā  hi mayaṃ bhante
āyasmantaṃ ānandanti . eso gahapati āyasmā ānando vesāliyaṃ
viharati veḷuvagāmaketi.
   {223.1}  Athakho  dasamo  gahapati  aṭṭhakanāgaro pātaliputte
taṃ  karaṇīyaṃ tīretvā yena vesāliveḷuvagāmako yenāyasmā ānando
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā āyasmantaṃ ānandaṃ abhivādetvā ekamantaṃ
nisīdi  ekamantaṃ nisinno kho dasamo gahapati aṭṭhakanāgaro āyasmantaṃ
ānandaṃ etadavoca atthi nu kho bhante ānanda tena bhagavatā jānatā
passatā  arahatā  sammāsambuddhena  ekadhammo  sammadakkhāto  yattha
@Footnote: 1 Po. asamo. sabbattha īdisameva.
Bhikkhuno  appamattassa  ātāpino  pahitattassa  viharato avimuttaṃ vā
cittaṃ  vimuccati  aparikkhīṇā vā āsavā parikkhayaṃ gacchanti ananuppattaṃ
vā  anuttaraṃ yogakkhemaṃ anupāpuṇātīti . atthi [1]- gahapati tena
bhagavatā  jānatā  passatā  arahatā  sammāsambuddhena  ekadhammo
sammadakkhāto  yattha  bhikkhuno  appamattassa  ātāpino  pahitattassa
viharato avimuttaṃ vā cittaṃ vimuccati aparikkhīṇā vā āsavā parikkhayaṃ
gacchanti ananuppattaṃ vā anuttaraṃ yogakkhemaṃ anupāpuṇātīti.
   {223.2} Katamo pana bhante ānanda tena bhagavatā jānatā passatā
arahatā  sammāsambuddhena  ekadhammo  sammadakkhāto  yattha  bhikkhuno
appamattassa ātāpino pahitattassa viharato avimuttaṃ vā cittaṃ vimuccati
aparikkhīṇā  vā  āsavā  parikkhayaṃ gacchanti ananuppattaṃ vā anuttaraṃ
yogakkhemaṃ  anupāpuṇātīti  .  idha  gahapati bhikkhu vivicceva kāmehi
vivicca  akusalehi  dhammehi  savitakkaṃ  savicāraṃ vivekajaṃ pītisukhaṃ paṭhamaṃ
jhānaṃ  upasampajja  viharati so iti paṭisañcikkhati idaṃ 2- kho paṭhamaṃ
jhānaṃ  abhisaṅkhataṃ  abhisañcetayitaṃ  yaṃ  kho  pana  kiñci  abhisaṅkhataṃ
abhisañcetayitaṃ  tadaniccaṃ  nirodhadhammanti  pajānāti  so  tattha  ṭhito
āsavānaṃ  khayaṃ  pāpuṇāti no ce āsavānaṃ khayaṃ pāpuṇāti teneva
dhammarāgena  tāya  dhammanandiyā  pañcannaṃ  orambhāgiyānaṃ saṃyojanānaṃ
parikkhayā opapātiko hoti tattha parinibbāyī anāvattidhammo tasmā lokā
ayaṃ 3- kho gahapati tena bhagavatā jānatā passatā arahatā sammāsambuddhena
@Footnote: 1 Ma. khosaddo dissati. 2 Ma. Yu. idampi. 3 Ma. Yu. ayampi.
Ekadhammo  sammadakkhāto  yattha  bhikkhuno  appamattassa  ātāpino
pahitattassa  viharato  avimuttaṃ  vā  cittaṃ  vimuccati aparikkhīṇā vā
āsavā  parikkhayaṃ  gacchanti  ananuppattaṃ  vā  anuttaraṃ  yogakkhemaṃ
anupāpuṇāti.
   Puna  caparaṃ  gahapati  bhikkhu  vitakkavicārānaṃ  vūpasamā  ajjhattaṃ
sampasādanaṃ  cetaso  ekodibhāvaṃ  avitakkaṃ  avicāraṃ samādhijaṃ pītisukhaṃ
dutiyaṃ  jhānaṃ ... tatiyaṃ jhānaṃ ... catutthaṃ jhānaṃ upasampajja viharati
so  iti  paṭisañcikkhati  idampi  kho  catutthaṃ  jhānaṃ  abhisaṅkhataṃ
abhisañcetayitaṃ  yaṃ  kho  pana  kiñci abhisaṅkhataṃ abhisañcetayitaṃ tadaniccaṃ
nirodhadhammanti  pajānāti  so  tattha  ṭhito āsavānaṃ khayaṃ pāpuṇāti
no  ce  āsavānaṃ  khayaṃ  pāpuṇāti  teneva  dhammarāgena  tāya
dhammanandiyā   pañcannaṃ   orambhāgiyānaṃ   saṃyojanānaṃ  parikkhayā
opapātiko  hoti  tattha  parinibbāyī anāvattidhammo tasmā lokā
ayampi  kho  gahapati  tena  bhagavatā  jānatā  passatā  arahatā
sammāsambuddhena   ekadhammo   sammadakkhāto   yattha   bhikkhuno
appamattassa  ātāpino  pahitattassa  viharato  avimuttaṃ  vā  cittaṃ
vimuccati  aparikkhīṇā  vā  āsavā parikkhayaṃ gacchanti ananuppattaṃ vā
anuttaraṃ yogakkhemaṃ anupāpuṇāti.
   {223.3}  Puna  caparaṃ  gahapati bhikkhu mettāsahagatena cetasā
ekaṃ disaṃ pharitvā viharati tathā dutiyaṃ tathā tatiyaṃ tathā catutthaṃ iti
Uddhamadho  tiriyaṃ sabbadhi sabbattatāya sabbāvantaṃ lokaṃ mettāsahagatena
cetasā  vipulena  mahaggatena  appamāṇena  averena  abyāpajjhena
pharitvā  viharati so iti paṭisañcikkhati ayampi kho mettācetovimutti
abhisaṅkhatā abhisañcetayitā yaṃ [1]- pana kiñci abhisaṅkhataṃ abhisañcetayitaṃ
tadaniccaṃ  nirodhadhammanti  pajānāti  so  tattha  ṭhito āsavānaṃ khayaṃ
pāpuṇāti  no  ce  āsavānaṃ  khayaṃ pāpuṇāti teneva dhammarāgena
tāya  dhammanandiyā  pañcannaṃ  orambhāgiyānaṃ  saṃyojanānaṃ  parikkhayā
opapātiko  hoti  tattha  parinibbāyī  anāvattidhammo tasmā lokā
ayampi  kho  gahapati  tena  bhagavatā  jānatā  passatā  arahatā
sammāsambuddhena   ekadhammo   sammadakkhāto   yattha   bhikkhuno
appamattassa  ātāpino  pahitattassa  viharato  avimuttaṃ  vā  cittaṃ
vimuccati  aparikkhīṇā  vā  āsavā parikkhayaṃ gacchanti ananuppattaṃ vā
anuttaraṃ yogakkhemaṃ anupāpuṇāti.
   {223.4} Puna ca paraṃ gahapati bhikkhu karuṇāsahagatena cetasā ...
Muditāsahagatena  cetasā  ...  upekkhāsahagatena cetasā ekaṃ disaṃ
pharitvā  viharati tathā dutiyaṃ tathā tatiyaṃ tathā catutthaṃ iti uddhamadho
tiriyaṃ  sabbadhi sabbattatāya sabbāvantaṃ lokaṃ upekkhāsahagatena cetasā
vipulena  mahaggatena  appamāṇena  averena  abyāpajjhena  pharitvā
viharati so iti paṭisañcikkhati ayampi kho upekkhācetovimutti abhisaṅkhatā
abhisañcetayitā  yaṃ  kho  pana kiñci abhisaṅkhataṃ abhisañcetayitaṃ tadaniccaṃ
@Footnote: 1 sabbavāresu khosaddo dissati.
Nirodhadhammanti  pajānāti  so  tattha  ṭhito āsavānaṃ khayaṃ pāpuṇāti
no ce āsavānaṃ khayaṃ pāpuṇāti teneva dhammarāgena tāya dhammanandiyā
pañcannaṃ  orambhāgiyānaṃ saṃyojanānaṃ parikkhayā opapātiko hoti tattha
parinibbāyī  anāvattidhammo  tasmā  lokā ayampi kho gahapati tena
bhagavatā  jānatā  passatā  arahatā  sammāsambuddhena  ekadhammo
sammadakkhāto  yattha  bhikkhuno  appamattassa  ātāpino  pahitattassa
viharato avimuttaṃ vā cittaṃ vimuccati aparikkhīṇā vā āsavā parikkhayaṃ
gacchanti ananuppattaṃ vā anuttaraṃ yogakkhemaṃ anupāpuṇāti.
   {223.5} Puna caparaṃ gahapati bhikkhu sabbaso rūpasaññānaṃ samatikkamā
paṭighasaññānaṃ   atthaṅgamā  nānattasaññānaṃ  amanasikārā  ananto
ākāsoti  ākāsānañcāyatanaṃ  upasampajja  viharati  so  iti
paṭisañcikkhati  ayampi  kho  ākāsānañcāyatanasamāpatti  abhisaṅkhatā
abhisañcetayitā  yaṃ  kho  pana kiñci abhisaṅkhataṃ abhisañcetayitaṃ tadaniccaṃ
nirodhadhammanti  pajānāti  so  tattha  ṭhito āsavānaṃ khayaṃ pāpuṇāti
no ce āsavānaṃ khayaṃ pāpuṇāti teneva dhammarāgena tāya dhammanandiyā
pañcannaṃ  orambhāgiyānaṃ  saṃyojanānaṃ  parikkhayā  opapātiko  hoti
tattha  parinibbāyī  anāvattidhammo  tasmā lokā ayampi kho gahapati
tena  bhagavatā  jānatā passatā arahatā sammāsambuddhena ekadhammo
sammadakkhāto  yattha  bhikkhuno  appamattassa  ātāpino  pahitattassa
viharato avimuttaṃ vā cittaṃ vimuccati aparikkhīṇā vā āsavā parikkhayaṃ gacchanti
Ananuppattaṃ vā anuttaraṃ yogakkhemaṃ anupāpuṇāti.
   {223.6}  Puna caparaṃ gahapati bhikkhu sabbaso ākāsānañcāyatanaṃ
samatikkamma   anantaṃ   viññāṇanti   viññāṇañcāyatanaṃ  upasampajja
viharati   sabbaso  viññāṇañcāyatanaṃ  samatikkamma  natthi  kiñcīti
ākiñcaññāyatanaṃ   upasampajja  viharati  so  iti  paṭisañcikkhati
ayampi  kho  ākiñcaññāyatanasamāpatti  abhisaṅkhatā  abhisañcetayitā
yaṃ  kho  pana  kiñci  abhisaṅkhataṃ abhisañcetayitaṃ tadaniccaṃ nirodhadhammanti
pajānāti so tattha ṭhito āsavānaṃ khayaṃ pāpuṇāti no ce āsavānaṃ
khayaṃ  pāpuṇāti  teneva  dhammarāgena  tāya  dhammanandiyā  pañcannaṃ
orambhāgiyānaṃ  saṃyojanānaṃ  parikkhayā  opapātiko  hoti  tattha
parinibbāyī  anāvattidhammo  tasmā  lokā  ayampi  kho  gahapati
tena  bhagavatā  jānatā passatā arahatā sammāsambuddhena ekadhammo
sammadakkhāto  yattha  bhikkhuno  appamattassa  ātāpino  pahitattassa
viharato avimuttaṃ vā cittaṃ vimuccati aparikkhīṇā vā āsavā parikkhayaṃ
gacchanti ananuppattaṃ vā anuttaraṃ yogakkhemaṃ anupāpuṇātīti.
   {223.7} Evaṃ vutte dasamo gahapati aṭṭhakanāgaro āyasmantaṃ
ānandaṃ  etadavoca  seyyathāpi bhante ānanda puriso ekaṃ nidhimukhaṃ
gavesanto sakideva ekādasa nidhimukhāni adhigaccheyya evameva kho ahaṃ bhante
ekaṃ amatadvāraṃ gavesanto sakideva ekādasannaṃ amatadvārānaṃ alatthaṃ
savanāya  seyyathāpi bhante purisassa agāraṃ ekādasadvāraṃ so tasmiṃ
Agāre āditte ekamekena 1- dvārena sakkuṇeyya attānaṃ sotthiṃ
kātuṃ  evameva  kho ahaṃ bhante imesaṃ ekādasannaṃ amatadvārānaṃ
ekamekena  1-  amatadvārena  sakkuṇissāmi  attānaṃ sotthiṃ kātuṃ
ime hi nāma bhante aññatitthiyā ācariyassa ācariyadhanaṃ pariyesissanti
kiṃ panāhaṃ āyasmato ānandassa pūjaṃ karissāmīti athakho dasamo gahapati
aṭṭhakanāgaro  vesālikañca  pātaliputtakañca bhikkhusaṅghaṃ sannipātāpetvā
paṇītena  khādanīyena  bhojanīyena  sahatthā  santappesi  sampavāresi
ekamekañca  bhikkhuṃ  paccekadussayugena  acchādesi  āyasmantañca
ānandaṃ ticīvarena āyasmato ca ānandassa pañcasataṃ vihāraṃ kārāpesīti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 24 page 371-377. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=24&item=223&items=1&mode=bracket              Classified by content :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=24&item=223&items=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=24&item=223&items=1&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=24&item=223&items=1&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=24&i=223              Contents of The Tipitaka Volume 24 http://84000.org/tipitaka/read/?index_24

First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com