ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 24 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 16 : Sutta. Aṅ. (5): dasaka-ekādasakanipātā
   [224] 17 Ekadasahi bhikkhave angehi samannagato gopalako
abhabbo goganam pariharitum phatikatum 2- katamehi ekadasahi idha bhikkhave
gopalako  na  rupannu  hoti  na  lakkhanakusalo hoti na asatikam
sateta 3- hoti na vanam paticchadeta hoti na dhumam katta hoti
na  tittham janati na pitam janati na vithim janati na gocarakusalo
hoti anavasesadohi [4]- hoti ye te usabha gopitaro goparinayaka
te  na atirekapujaya pujeta hoti imehi kho bhikkhave ekadasahi
angehi  samannagato  gopalako  abhabbo goganam pariharitum phatikatum
evameva kho bhikkhave ekadasahi dhammehi samannagato bhikkhu abhabbo
imasmim dhammavinaye vuddhim virulhim vepullam apajjitum katamehi ekadasahi
idha  bhikkhave  bhikkhu  na  rupannu  hoti  na lakkhanakusalo hoti na
@Footnote: 1 Ma. ekamekenapi. 2 Ma. sabbavaresu phatim katum. 3 Po. sabbavaresu
@sadeta. Ma. hareta. 4 Ma. casaddo atthi. sabbattha idisameva.
Asatikam sateta hoti na vanam paticchadeta hoti na dhumam katta hoti
na tittham janati na pitam janati na vithim janati na gocarakusalo hoti
anavasesadohi  hoti  ye  te  bhikkhu  thera rattannu cirapabbajita
sanghapitaro sanghaparinayaka te na atirekapujaya pujeta hoti.
   {224.1} Kathanca bhikkhave bhikkhu na rupannu hoti idha bhikkhave
bhikkhu  yankinci  rupam  [1]-  cattari ca 2- mahabhutani catunnanca
mahabhutanam  upadayarupanti  yathabhutam  nappajanati evam kho bhikkhave
bhikkhu na rupannu hoti.
   {224.2} Kathanca bhikkhave bhikkhu na lakkhanakusalo hoti idha bhikkhave
bhikkhu   kammalakkhano  balo  kammalakkhano  panditoti  yathabhutam
nappajanati evam kho bhikkhave bhikkhu na lakkhanakusalo hoti.
   {224.3} Kathanca bhikkhave bhikkhu na asatikam sateta hoti idha
bhikkhave bhikkhu uppannam kamavitakkam adhivaseti na pajahati na vinodeti
na byantikaroti na anabhavam gameti uppannam byapadavitakkam ... Uppannam
vihimsavitakkam  ... uppannuppanne papake akusale dhamme adhivaseti
na pajahati na vinodeti na byantikaroti na anabhavam gameti evam kho
bhikkhave bhikkhu na asatikam sateta hoti.
   {224.4} Kathanca bhikkhave bhikkhu na vanam paticchadeta hoti idha
bhikkhave bhikkhu cakkhuna rupam disva nimittaggahi hoti anubyanjanaggahi
yatvadhikaranamenam  cakkhundriyam asamvutam viharantam abhijjhadomanassa papaka
@Footnote: 1 Ma. sabbam tam rupam . 2 Po. Ma. casaddo natthi.
Akusala  dhamma  anvassaveyyum  tassa  samvaraya  na  patipajjati na
rakkhati cakkhundriyam cakkhundriye na samvaram apajjati 1- sotena saddam
sutva ... Ghanena gandham ghayitva ... Jivhaya rasam sayitva ... Kayena
photthabbam  phusitva  ...  manasa  dhammam vinnaya nimittaggahi hoti
anubyanjanaggahi   yatvadhikaranamenam   manindriyam  asamvutam  viharantam
abhijjhadomanassa  papaka  akusala  dhamma  anvassaveyyum  tassa
samvaraya  na  patipajjati  na  rakkhati  manindriyam manindriye na samvaram
apajjati evam kho bhikkhave bhikkhu na vanam paticchadeta hoti.
   {224.5} Kathanca bhikkhave bhikkhu na dhumam katta hoti idha bhikkhave
bhikkhu  na  yathasutam  yathapariyattam  dhammam vittharena paresam deseta
hoti evam kho bhikkhave bhikkhu na dhumam katta hoti.
   {224.6} Kathanca bhikkhave bhikkhu na tittham janati idha bhikkhave
bhikkhu  ye  te  bhikkhu  bahussuta  agatagama dhammadhara vinayadhara
matikadhara  te  kalena  kalam  upasankamitva  na  paripucchati na
paripanhati idam bhante katham imassa ko atthoti tassa te ayasmanto
avivatanceva  na  vivaranti  anuttanikatanca  na  uttanikaronti
anekavihitesu  [2]-  kankhatthaniyesu dhammesu kankham na pativinodenti
evam kho bhikkhave bhikkhu na tittham janati.
   {224.7} Kathanca bhikkhave bhikkhu na pitam janati idha bhikkhave bhikkhu
tathagatappavedite dhammavinaye desiyamane na labhati atthavedam na labhati
@Footnote: 1 Ma. ... samvaram napajjati. aparampi evam natabbam. 2 Ma. Yu. casaddo dissati.
Dhammavedam  na  labhati  dhammupasanhitam pamujjam evam kho bhikkhave bhikkhu
pitam na janati 1-.
   {224.8} Kathanca bhikkhave bhikkhu na vithim janati idha bhikkhave
bhikkhu  ariyam atthangikam maggam yathabhutam nappajanati evam kho bhikkhave
bhikkhu na vithim janati.
   {224.9} Kathanca bhikkhave bhikkhu na gocarakusalo hoti idha bhikkhave
bhikkhu  cattaro satipatthane yathabhutam nappajanati evam kho bhikkhave
bhikkhu na gocarakusalo hoti.
   {224.10} Kathanca bhikkhave bhikkhu anavasesadohi hoti idha bhikkhave
bhikkhu  saddha  gahapatika  abhihatthum  pavarenti civarapindapatasenasana-
gilanapaccayabhesajjaparikkharena  2-  tatra  bhikkhave 3- bhikkhu mattam
na janati patiggahanaya evam kho bhikkhave bhikkhu anavasesadohi hoti.
   {224.11} Kathanca bhikkhave bhikkhu ye te bhikkhu thera rattannu
cirapabbajita  sanghapitaro sanghaparinayaka te na atirekapujaya pujeta
hoti idha bhikkhave bhikkhu ye te bhikkhu thera rattannu cirapabbajita
sanghapitaro  sanghaparinayaka  tesu na mettam kayakammam paccupatthapeti
aviceva 4- raho ca na mettam vacikammam ... na mettam manokammam
paccupatthapeti aviceva raho ca evam kho bhikkhave bhikkhu ye te bhikkhu thera
rattannu cirapabbajita sanghapitaro sanghaparinayaka te na 5- atirekapujaya
pujeta  hoti  imehi kho bhikkhave ekadasahi dhammehi samannagato
@Footnote: 1 Ma. Yu. na pitam janati . 2 Ma. civara ... parikkharehi. sabbattha idisameva.
@3 Ma. Yu. alapanamidam natthi. 4 Po. Ma. sabbavaresu aviceva. 5 Ma. na te.
Bhikkhu abhabbo imasmim dhammavinaye vuddhim virulhim vepullam apajjitum.
   {224.12} Ekadasahi bhikkhave angehi samannagato gopalako
bhabbo  goganam  pariharitum  phatikatum katamehi ekadasahi idha bhikkhave
gopalako  rupannu hoti lakkhanakusalo hoti asatikam sateta hoti
vanam paticchadeta hoti dhumam katta hoti tittham janati pitam janati
vithim  janati gocarakusalo hoti savasesadohi hoti ye te usabha
gopitaro  goparinayaka te atirekapujaya pujeta hoti imehi kho
bhikkhave  ekadasahi  angehi  samannagato gopalako bhabbo goganam
pariharitum phatikatum evameva kho bhikkhave ekadasahi dhammehi samannagato
bhikkhu  bhabbo  imasmim  dhammavinaye  vuddhim  virulhim vepullam apajjitum
katamehi ekadasahi idha [1]- bhikkhu rupannu hoti lakkhanakusalo hoti
asatikam  sateta  hoti  vanam  paticchadeta  hoti  dhumam katta
hoti  tittham  janati  pitam  janati  vithim  janati  gocarakusalo
hoti savasesadohi hoti ye te bhikkhu thera rattannu cirapabbajita
sanghapitaro  sanghaparinayaka  te  atirekapujaya pujeta hoti kathanca
bhikkhave  bhikkhu  rupannu  hoti  idha  bhikkhave  bhikkhu  yankanci rupam
cattari  ca  mahabhutani  catunnanca  mahabhutanam  upadayarupanti
yathabhutam pajanati evam kho bhikkhave bhikkhu rupannu hoti.
   {224.13}   Kathanca   bhikkhave   bhikkhu   lakkhanakusalo
hoti  idha  bhikkhave  bhikkhu  kammalakkhano  balo  kammalakkhano
panditoti   yathabhutam  pajanati  evam  kho  bhikkhave  bhikkhu
@Footnote: 1 Ma. Yu. bhikkhave.
Lakkhanakusalo hoti . kathanca bhikkhave bhikkhu asatikam sateta hoti
idha  bhikkhave bhikkhu uppannam kamavitakkam nadhivaseti pajahati vinodeti
byantikaroti  anabhavam  gameti  uppannam byapadavitakkam ... uppannam
vihimsavitakkam ... uppannuppanne papake akusale dhamme nadhivaseti
pajahati  vinodeti  byantikaroti  anabhavam  gameti evam kho bhikkhave
bhikkhu asatikam sateta hoti.
   {224.14} Kathanca bhikkhave bhikkhu vanam paticchadeta hoti idha bhikkhave
bhikkhu  cakkhuna  rupam  disva na nimittaggahi hoti nanubyanjanaggahi
yatvadhikaranamenam  cakkhundriyam  asamvutam  viharantam  abhijjhadomanassa
papaka  akusala  dhamma  anvassaveyyum  tassa  samvaraya patipajjati
rakkhati cakkhundriyam cakkhundriye samvaram apajjati sotena saddam sutva ...
Ghanena gandham ghayitva ... Jivhaya rasam sayitva ... Kayena photthabbam
phusitva ... manasa dhammam vinnaya na nimittaggahi hoti nanubyanjanaggahi
yatvadhikaranamenam  manindriyam  asamvutam viharantam abhijjhadomanassa papaka
akusala dhamma anvassaveyyum tassa samvaraya patipajjati rakkhati manindriyam
manindriye samvaram apajjati evam kho bhikkhave bhikkhu vanam paticchadeta hoti.
   {224.15} Kathanca bhikkhave bhikkhu dhumam katta hoti idha bhikkhave bhikkhu
yathasutam yathapariyattam dhammam vittharena paresam deseta hoti evam kho bhikkhave
bhikkhu dhumam katta hoti . Kathanca bhikkhave bhikkhu tittham janati idha bhikkhave
bhikkhu ye te bhikkhu bahussuta agatagama dhammadhara vinayadhara matikadhara
Te kalena kalam upasankamitva paripucchati [1]- idam bhante katham imassa
ko atthoti tassa te ayasmanto avivatanceva vivaranti anuttanikatanca
uttanikaronti  anekavihitesu  [2]-  kankhatthaniyesu  dhammesu kankham
vinodenti 3- pativinodenti evam kho bhikkhave bhikkhu tittham janati.
   {224.16} Kathanca bhikkhave bhikkhu pitam janati idha bhikkhave bhikkhu
tathagatappavedite  dhammavinaye  desiyamane  labhati  atthavedam  labhati
dhammavedam labhati dhammupasanhitam pamujjam evam kho bhikkhave bhikkhu pitam janati.
Kathanca bhikkhave bhikkhu vithim janati idha bhikkhave bhikkhu ariyam atthangikam
maggam  yathabhutam pajanati evam kho bhikkhave bhikkhu vithim pajanati .
Kathanca bhikkhave bhikkhu gocarakusalo hoti idha bhikkhave bhikkhu cattaro
satipatthane  yathabhutam pajanati evam kho bhikkhave bhikkhu gocarakusalo
hoti.
   {224.17} Kathanca bhikkhave bhikkhu savasesadohi hoti idha bhikkhave
bhikkhu  saddha  gahapatika  abhihatthum  pavarenti civarapindapatasenasana-
gilanapaccayabhesajjaparikkharena   tatra   bhikkhu   mattam  janati
patiggahanaya evam kho bhikkhave bhikkhu savasesadohi hoti.
   {224.18} Kathanca bhikkhave bhikkhu ye te bhikkhu thera rattannu
cirapabbajita  sanghapitaro  sanghaparinayaka  te  atirekapujaya pujeta
hoti idha bhikkhave bhikkhu ye te bhikkhu 4- thera rattannu cirapabbajita
sanghapitaro  sanghaparinayaka  tesu  mettam  kayakammam  paccupatthapeti
aviceva raho ca mettam vacikammam ... Mettam manokammam paccupatthapeti
aviceva raho ca evam
@Footnote: 1 Po. Ma. paripanhati. 2 Ma. casaddo. 3 Ma. Yu. ayam patho natthi.
@4 Ma. ayam patho natthi.
Kho bhikkhave bhikkhu ye te bhikkhu thera rattannu cirapabbajita sanghapitaro
sanghaparinayaka  te atirekapujaya pujeta hoti imehi kho bhikkhave
ekadasahi dhammehi samannagato bhikkhu bhabbo imasmim dhammavinaye vuddhim
virulhim vepullam apajjitunti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 24 page 377-384. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=24&item=224&items=1&mode=bracket              Classified by content :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=24&item=224&items=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=24&item=224&items=1&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=24&item=224&items=1&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=24&i=224              Contents of The Tipitaka Volume 24 http://84000.org/tipitaka/read/?index_24

First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com