ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 25 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 17 : Sutta. Khu. khuddakapāṭho-dhammapadagāthā-udānaṃ-itivuttakaṃ-suttanipāto
    Suttanipate catutthassa atthakavaggassa navamam magandiyasuttam
   [416] |416.1263| 9 Disvana tanham aratinca ragam 1-
             nahosi chando api methunasmim
             kimevidam muttakarisapunnam
             padapi nam samphusitum na icche.
  |416.1264| Etadisance ratanam na icchasi
             narim narindehi bahuhi patthitam
             ditthigatam silavatam nu jivitam
             bhavupapattinca vadesi kidisam.
  |416.1265| Idam vadamiti na tassa hoti (magandiyati bhagava)
             dhammesu niccheyya samuggahitam
@Footnote: 1 Ma. Yu. raganca.
             Passanca ditthisu anuggahaya
             ajjhattasantim pacinam addasam.
  |416.1266| Vinicchaya yani pakappitani (iti magandiyo)
             te ve muni brusi anuggahaya
             ajjhattasantiti yametamattham
             katham nu dhirehi paveditantam.
  |416.1267| Na ditthiya na sutiya na nanena (magandiyati bhagava)
             silabbatenapi na suddhimaha
             aditthiya assutiya anana
             asilata abbata nopi tena
             ete ca nisajja anuggahaya
             santo anissaya bhavam na jappe.
  |416.1268| No ce kira ditthiya na sutiya na nanena (iti magandiyo)
             silabbatenapi na suddhimaha
             aditthiya assutiya anana
             asilata abbata nopi tena
             mannamaham momuhameva dhammam
             ditthiya ca eke paccenti suddhim.
  |416.1269| Ditthinca 1- nissaya anupucchamano (magandiyati bhagava)
             samuggahitesu samohamaga
@Footnote: 1 Ma. ditthanca.
             Ito ca naddakkhi anumpi sannam
             tasma tuvam momuhato dahasi
  |416.1270| samo visesi uda va nihino
             yo mannati so vivadetha tena
             tisu vidhasu avikampamano
             samo visesiti na tassa hoti.
  |416.1271| Saccanti so brahmano kim vadeyya
             musati va so vivadetha kena
             yasmim samam visamam vapi 1- natthi
             sa kena vadam patisamyujeyya.
  |416.1272| Okampahaya aniketasari
             game akubbam muni santhavani
             kamehi ritto apurekkharano
             katham na viggayha janena kayira.
  |416.1273| Yehi vivitto vicareyya loke
             na tani uggayha vadeyya nago
             elambujam 2- kantakavarijam 3- yatha
             jalena pankena ca nupalittam 4-
             evam muni santivado agiddho
             kame ca loke ca anupalitto.
@Footnote: 1 Yu. capi. 2 Ma. jalambujam. 3 Ma. Yu. kantakam varijam. 4 Po. anupalittam.
  |416.1274| Na vedagu ditthiya na mutiya 1-
             sa manameti na hi tammayo so
             na kammuna nopi sutena neyyo
             anupanito sa 2- nivesanesu.
  |416.1275| Sannavirattassa na santi gantha
             pannavimuttassa na santi moha
             sannanca ditthinca ye aggahesum
             te ghattamana 3- vicaranti loketi.
                  Magandiyasuttam navamam.
                      ------------
     Suttanipate catutthassa atthakavaggassa dasamam purabhedasuttam
   [417] |417.1276| 10 Kathamdassi kathamsilo  upasantoti vuccati
             tamme gotama pabruhi    pucchito uttamam naram.
  |417.1277| Vitatanho pura bheda    (ti bhagava) pubbamantamanissito
             vemajjhe nupasankheyyo   tassa natthi purekkhatam.
  |417.1278| Akkodhano asantasi    avikatthi akukkucco 4-
             mantabhani anuddhato   sa ve vacayato muni.
  |417.1279| Nirasatti anagate      atitam nanusocati
             vivekadassi phassesu     ditthisu ca na niyyati
  |417.1280| patilino akuhako       apihalu amacchari
@Footnote: 1 ditthiyayako na .... 2 Po. Yu. so . 3 Ma. Yu. ghattayanta.
@4 Ma. Yu. akkukuco
             Appagabbho ajeguccho   pesuneyye ca no yuto
  |417.1281| satiyesu anassavi      atimane ca no yuto
             sanho ca patibhanava   na saddho na virajjati
  |417.1282| labhakamya na sikkhati    alabhe ca na kuppati
             aviruddho ca tanhaya    rasesu 1- nanugijjhati
  |417.1283| upekkhako sada sato     na loke mannate samam
             na visesi na niceyyo     tassa no santi ussada.
  |417.1284| Yassa nissayata 2- natthi  natva dhammam anissito
             bhavaya vibhavaya va      tanha yassa na vijjati
  |417.1285| tam brumi upasantoti     kamesu anapekkhinam
             gantha tassa na vijjanti  atari 3- so visattikam.
  |417.1286| Na tassa putta pasavo    khettam vatthunca vijjati
             attam vapi nirattam va 4-  na tasmim upalabbhati.
  |417.1287| Yena nam vajjum puthujjana    atho samanabrahmana
             tam tassa apurakkhatam      tasma vadesu nejati 5-.
  |417.1288| Vitagedho amacchari       na ussesu vadate muni
             na samesu na omesu     kappam neti akappiyo.
  |417.1289| Yassa loke sakam natthi    asata ca na socati
             dhammesu ca na gacchati     sa ve santoti vuccatiti.
                    Purabhedasuttam dasamam
@Footnote: 1 Yu. rase ca. 2 Ma. nissayana. 3 Po. Ma. atari. 4 Ma. atta vapi niratta.
@5 Po. ninjati.
             Suttanipate catutthassa atthakavaggassa
             ekadasamam kalahavivadasuttam
   [418] |418.1290| 11 Kuto pahuta kalaha vivada
             paridevasoka sahamacchara ca
             manatimana sahapesuna ca
             kuto pahuta te tadingha bruhi.
  |418.1291| Piyappahuta kalaha vivada
             paridevasoka sahamacchara ca
             manatimana sahapesuna ca
             maccherayutta kalaha vivada
             vivadajatesu ca pesunani.
  |418.1292| Piya su lokasmim kutonidana
             ye vapi 1- lobha vicaranti loke
             asa ca nittha ca kutonidana
             ye samparayaya narassa honti.
  |418.1293| Chandanidanani piyani loke
             ye vapi lobha vicaranti loke
             asa ca nittha ca itonidana
             ye samparayaya narassa honti.
@Footnote: 1 Po. Ma. sabbattha varesu capi.
  |418.1294| Chando nu lokasmim kutonidano
             vinicchaya vapi kuto pahuta
             kodho mosavajjanca kathankatha ca
             ye vapi dhamma samanena vutta.
  |418.1295| Satam asatanti yamahu loke
             tamupanissaya pahoti chando
             rupesu disva vibhavam bhavanca
             vinicchayam kurute 1- jantu loke.
  |418.1296| Kodho mosavajjanca kathankatha ca
             etepi dhamma dvayameva sante
             kathankathi nanapathaya sikkhe
             natva pavutta samanena dhamma.
  |418.1297| Satam asatanca kutonidana
             kismim asante na bhavanti hete
             vibhavam bhavancapi yametamattham
             etamme pabruhi yatonidanam.
  |418.1298| Phassanidanam satam asatam
             phasse asante na bhavanti hete
             vibhavam bhavancapi yametamattham
             etante pabrumi itonidanam.
@Footnote: 1 Ma. kubbati.
  |418.1299| Phasso nu lokasmim kutonidano
             pariggaha vapi kuto pahuta
             kasmim asante na mamattamatthi
             kasmim vibhute na phusanti phassa.
  |418.1300| Namanca rupanca paticca phasso
             icchanidanani pariggahani
             icchaya 1- asantya na mamattamatthi
             rupe vibhute na phusanti phassa.
  |418.1301| Kathamsametassa vibhoti rupam
             sukham dukkham vapi katham vibhoti
             etamme pabruhi yatha vibhoti
             tam janiyama iti 2- me mano ahu.
  |418.1302| Na sannasanni na visannasanni
             nopi asanni na vibhutasanni
             evamsametassa vibhoti rupam
             sannanidana hi papancasankha.
  |418.1303| Yantam apucchimha akittayi no
             annantam pucchama tadingha bruhi
             ettavataggam no 3- vadanti heke
             yakkhassa suddhim idha panditase
@Footnote: 1 Yu. iccha na santya. 2 Ma. janiyamati. 3 Ma. nu.
             Udahu annampi vadanti etto.
  |418.1304| Ettavataggampi vadanti heke
             yakkhassa suddhim idha panditase
             tesam puneke samayam vadanti
             anupadisese kusala vadana.
  |418.1305| Ete ca natva upanissitati
             natva muni nissaye so vimamsi
             natva vimutto na vivadameti
             bhavabhavaya na sameti dhiroti.
             Kalahavivadasuttam ekadasamam.
                ----------
    Suttanipate catutthassa atthakavaggassa dvadasamam culaviyuhasuttam
   [419] |419.1306| 12 Sakam sakam ditthiparibbasana
             viggayha nana kusala vadanti
             yo evam janati sa vedi dhammam
             idam patikkosamakevali so.
  |419.1307| Evampi viggayha vivadayanti
             balo paro akusaloti cahu
             sacco nu vado katamo imesam
             Sabbeva hime kusala vadana.
  |419.1308| Parassa ce dhammamananujanam
             balo mago 1- hoti nihinapanno
             sabbeva bala sunihinapanna
             sabbevime ditthiparibbasana.
  |419.1309| Sanditthiya ve pana vivadata 2-
             samsuddhapanna kusala matima
             na tesam koci nihinapanno 3-
             ditthihi tesampi tatha samatta.
  |419.1310| Na vahametam tathivanti 4- brumi
             yamahu balo 5- mithu annamannam
             sakam sakam ditthimakamsu saccam
             tasma hi baloti param dahanti.
  |419.1311| Yamahu saccam tathivanti eke
             tamahu annepi 6- tuccham musati
             evampi viggayha vivadayanti 7-
             kasma na ekam samana vadanti.
  |419.1312| Ekam hi saccam na dutiyamatthi
             yasmim pajano vivade pajanam
             nana te saccani sayam thunanti
@Footnote: 1 Ma. balomako. 2 Po. ceva na cevadata. Ma. ceva na vivadata.
@3 Ma. Yu. parihinapanno. 4 Ma. Yu. tathiyanti. 5 Ma. Yu. bala.
@6 Ma. Yu. anne ca. 7 Yu. vivadiyanti.
             Tasma na ekam samana vadanti.
  |419.1313| Kasma nu saccani vadanti nana.
             Pavadiyase kusala vadana
             saccani sutani bahuni nana
             udahu te takkamanussaranti.
  |419.1314| Na heva saccani bahuni nana
             annatra sannaya niccani loke
             takkanca ditthisu pakappayitva
             saccam musati dvayadhammamahu.
  |419.1315| Ditthe sute silabbate mute va
             ete ca nissaya vimanadassi
             vinicchaye thatva pahassamano
             balo paro akusaloti caha.
  |419.1316| Yeneva baloti param dahati
             tenatumanam kusaloti caha
             sayamattana so kusalo vadano
             annam vimaneti tadeva pava.
  |419.1317| Atisaraditthiya so samatto
             manena matto paripunnamani
             sayameva samam manasabhisitto
             Ditthihi sa tassa tatha samatta.
  |419.1318| Parassa ce hi vacasa nihino
             tumo saha hoti nihinapanno
             atha ce sayam vedagu hoti dhiro
             na koci balo samanesu atthi.
  |419.1319| Annam ito yabhivadanti dhammam
             aparaddha suddhimakevali te 1-
             evampi titthya puthuso vadanti
             sanditthiragena hi tyabhiratta 2-.
  |419.1320| Idheva suddhim iti vadayanti
             nannesu dhammesu visuddhimahu
             evampi titthya puthuso nivittha
  |419.1321| sakayane tattha dalham vadana.
             Sakayane vapi dalham vadano
             kamettha baloti param daheyya
             sayameva so medhagam avaheyya
             param vadam balamasuddhidhammam.
  |419.1322| Vinicchaye thatva sayam pamaya
             uddham so lokasmim vivadameti
             hitvana sabbani vinicchayani
@Footnote: 1 Yu. suddhimakevali no. 2 Po. sanditthiragena titthyabhiratta. Yu. tebhiratta.
             Na medhagam kurute jantu loketi.
                Culaviyuhasuttam dvadasamam.
                     -----------
    Suttanipate catutthassa atthakavaggassa terasamam mahaviyuhasuttam
   [420] |420.1323| 13 Ye kecime ditthiparibbasana
             idameva saccanti vivadayanti
             sabbeva te nindamanvanayanti
             atho pasamsampi labhanti tattha.
  |420.1324| Appanhi etam na alam samaya
             duve vivadassa phalani brumi
             etampi disvana vivadayetha
             khemabhipassam avivadabhumim.
  |420.1325| Ya kacima sammatiyo puthujja
             sabba va eta na upeti vidva
             anupayo so upayam kimeyya
             ditthe sute khantimakubbamano.
  |420.1326| Siluttama sannamenahu suddhim
             vattam samadaya upatthitase
             idheva sikkhema athassa suddhim
             Bhavupanita kusala vadana.
  |420.1327| Sace cuto silavatato hoti
             pavedhati kamma viradhayitva
             pajappati 1- patthayati ca suddhim
             sattha va hino pavasam gharamha.
  |420.1328| Silabbatam vapi pahaya sabbam
             dhammanca savajjanavajjametam
             suddhi asuddhiti apatthayano
             virato care santimanuggahaya.
  |420.1329| Tamupanissaya jigucchitam va
             atha vapi dittham va sutam mutam va
             uddhamsara suddhimanutthunanti
             avitatanhase bhavabhavesu.
  |420.1330| Patthayamanassa hi jappitani
             pavedhitam vapi pakappitesu
             cutupapato idha yassa natthi
             sa kena vedheyya kuhinci jappe 2-.
  |420.1331| Yamahu dhammam paramanti eke
             tameva hinanti panahu anne
             sacco nu vado katamo imesam
@Footnote: 1 Po. pajampati. 2 Po. kuhim pajappe.
             Sabbeva hime kusala vadana.
  |420.1332| Sakanhi dhammam paripunnamahu
             annassa dhammam pana hinamahu
             evampi viggayha vivadayanti
             sakam sakam sammatimahu 1- saccam.
  |420.1333| Parassa ce vambhayitena hino
             na koci dhammesu visesi assa
             puthuhi annassa vadanti dhammam
             nihinato samhi dalham vadana.
  |420.1334| Sadhammapuja ca pana tatheva
             yatha pasamsanti sakayanani
             sabbe pavada 2- tathiva bhaveyyum
             suddhihi nesam paccattameva.
  |420.1335| Na brahmanassa paraneyyamatthi
             dhammesu niccheyya samuggahitam
             tasma vivadani upativatto
             na hi setthato passati dhammamannam.
  |420.1336| Janami passami tatheva etam
             ditthiya eke paccenti suddhim
             addakkhi ce kinhi tumassa tena
@Footnote: 1 Po. Yu. sammutimahu. 2 Po. sabbeva vada.
             Atisitva annena vadanti suddhim.
  |420.1337| Passam naro dakkhati 1- namarupam
             disvana vannassati tani ceva
             kamam bahum passatu appakam va
             na hi tena suddhim kusala vadanti.
  |420.1338| Nivissavadi na hi subbinayo
             pakappitam ditthi purekkharano
             yannissito tattha subhamvadano
             suddhimvado 2- tattha tathaddasa so.
  |420.1339| Na brahmano kappamupeti sankham
             na ditthisari napi nanabandhu
             natva ca so sammatiyo puthujja
             upekkhati uggahanantimanne.
  |420.1340| Visajja ganthani munidha loke
             vivadajatesu na vaggasari
             santo asantesu upekkhako so
             anuggaho uggahanantimanne.
  |420.1341| Pubbasave hitva nave akubbam
             na chandagu napi nivissavado
             sa vippamutto ditthigatehi dhiro
@Footnote: 1 Yu. dakkhiti. 2 Po. suddhivado.
             Na limpati loke anattagarahi.
  |420.1342| Sa sabbadhammesu visenibhuto
             yam kinci dittham va 1- sutam mutam va
             sampannabharo muni vippamutto
             na kappiyo nuparato na patthiyoti bhagavati.
               Mahaviyuhasuttam terasamam
                ------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 25 page 497-513. https://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=25&item=416&items=5              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=25&item=416&items=5&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=25&item=416&items=5              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=25&item=416&items=5              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=25&i=416              Contents of The Tipitaka Volume 25 https://84000.org/tipitaka/read/?index_25 https://84000.org/tipitaka/english/?index_25

First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]