ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 30 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 22 : Sutta. Khu. Cūḷaniddeso
   [365]  Akincanam  kamabhave  asattanti  akincananti ragakincanam
dosakincanam   mohakincanam   manakincanam   ditthikincanam  kilesakincanam
duccaritakincanam   yassete   4-  kincana  pahina  samucchinna
vupasanta  patippassaddha  abhabbuppattika  nanaggina  daddha  4-
so  vuccati  akincano . kamabhaveti 5- kamati uddanato dve
kama vatthukama ca kilesakama ca .pe. ime vuccanti vatthukama
.pe.  ime  vuccanti  kilesakama  .  bhavati  dve  bhava
@Footnote: 1 Ma. rupe. 2 Ma. patijana. 3 Ma. pativijjhati. 4-4 Ma. yassetani
@kincanani ... daddhani. 5 ayam patho natthi.
Kammabhavo  ca  patisandhiko  ca  punabbhavo  .pe.  ayam  patisandhiko
punabbhavo  .  akincanam  kamabhave  asattanti  akincanam  kame  ca
bhave  ca  asattam  alaggam  alaggitam  apalibuddham  nikkhantam  nissattham
vippamuttam  visamyuttam  vimariyadikatena  cetasa  viharantanti  akincanam
kamabhave asattam. Tenaha bhagava
        nirasaso so na ca asasano
        pannanava so na ca pannakappi
        evampi todeyya munim vijana
        akincanam kamabhave asattanti.
Saha gathapariyosana .pe. Sattha me bhante bhagava savakohamasmiti.
       Todeyyamanavakapanhaniddeso navamo.
          ---------------
         Kappamanavakapanhaniddeso
   [366] Majjhe sarasmim titthatam (iccayasma kappo)
           oghe jate mahabbhaye
           jaramaccuparetanam
           dipam pabruhi marisa
           tvanca me dipamakkhahi
           yathayidam naparam siya.
   [367] Majjhe sarasmim titthatanti saro vuccati samsaro agamanam
gamanam  gamanagamanam  kalam gati bhavabhavo cuti ca upapatti ca nibbatti
ca bhedo ca jati ca jara ca marananca . Samsarassa purimapi koti na
pannayati pacchimapi koti na pannayati . majjhe ca samsare satta
thita  patitthita  allina  upagata  ajjhosita  adhimutta  . katham
samsarassa  purima  koti  na  pannayati . ettaka jatiyo vattam
vatti tato param na vattati 1- hevam natthi evampi samsarassa purima
koti  na  pannayati  .  ettakani  jatisatani vattam vatti tato
param  na  vattati  hevam  natthi  evampi samsarassa purima koti na
pannayati  .  ettakani  jatisahassani  vattam vatti tato param na
vattati hevam natthi evampi samsarassa purima koti na pannayati.
   {367.1}    Ettakani    jatisatasahassani    vattam
@Footnote: 1 Ma. vattatiti. evamuparipi.
Vatti  tato  param  na  vattati  hevam  natthi  evampi  samsarassa
purima  koti  na  pannayati  . ettaka jatikotiyo vattam vatti
tato  param  na  vattati hevam natthi evampi samsarassa purima koti
na  pannayati  .  ettakani  jatikotisatani  vattam  vatti  tato
param  na  vattati  hevam  natthi  evampi samsarassa purima koti na
pannayati  .  ettakani  jatikotisahassani  vattam  vatti  tato
param  na  vattati  hevam  natthi  evampi  samsarassa  purima  koti
na  pannayati  .  ettakani  jatikotisatasahassani  vattam  vatti
tato  param  na  vattati  hevam  natthi  evampi  samsarassa  purima
koti na pannayati.
   {367.2}  Ettakani  vassani  vattam  vatti  tato param na
vattati  hevam natthi evampi samsarassa purima koti na pannayati .
Ettakani  vassasatani vattam vatti tato param na vattati hevam natthi
evampi  samsarassa  purima  koti  na  pannayati  .  ettakani
vassasahassani  vattam vatti tato param na vattati hevam natthi evampi
samsarassa  purima  koti na pannayati . ettakani vassasatasahassani
vattam vatti tato param na vattati hevam natthi evampi samsarassa purima
koti na pannayati.
   {367.3} Ettaka vassakotiyo vattam vatti tato param na vattati
hevam  natthi  evampi  samsarassa  purima  koti  na  pannayati .
Ettakani   vassakotisatani   vattam   vatti   tato   param
Na  vattati  hevam  natthi  evampi  samsarassa  purama  koti  na
pannayati  .  ettakani  vassakotisahassani  vattam  vatti  tato
param  na  vattati  hevam  natthi  evampi  samsarassa  purima  koti
na  pannayati  .  ettakani  vassakotisatasahassani  vattam  vatti
tato  param  na  vattati hevam natthi evampi samsarassa purima koti
na  pannayati  .  ettakani  kappani  vattam  vatti  tato  param
na  vattati  hevam  natthi  evampi  samsarassa  purima  koti  na
pannayati  .  ettakani  kappasatani  vattam  vatti  tato  param
na  vattati  hevam  natthi  evampi  samsarassa  purima  koti  na
pannayati.
   {367.4}  Ettakani  kappasahassani  vattam  vatti tato param
na  vattati  hevam  natthi  evampi  samsarassa  purima  koti  na
pannayati  .  ettakani  kappasatasahassani  vattam  vatti  tato
param  na  vattati  hevam  natthi  evampi samsarassa purima koti na
pannayati  .  ettaka  kappakotiyo  vattam  vatti  tato  param
na  vattati  hevam  natthi  evampi  samsarassa  purima  koti  na
pannayati.
   {367.5}  Ettakani  kappakotisatani  vattam  vatti  tato
param  na  vattati  hevam  natthi  evampi  samsarassa  purima  koti
na  pannayati  .  ettakani  kappakotisahassani  vattam vatti tato
param  na  vattati  hevam  natthi  evampi  samsarassa  purima  koti
na  pannayati  .  ettakani  kappakotisatasahassani  vattam  vatti
Tato  param  na  vattati  hevam  natthi  evampi  samsarassa  purima
koti na pannayati.
   {367.6} Vuttam hetam bhagavata anamataggoyam bhikkhave samsarassa 1-
pubbakoti   2-   na   pannayati   avijjanivarananam  sattanam
tanhasannojananam  sandhavatam  samsaratam  evam  digharattam  kho  bhikkhave
dukkham  paccanubhutam  tibbam  [3]-  byasanam  [4]-  katasivavaddhitam  5-
yavancidam  bhikkhave  alameva  sabbasankharesu  nibbinditum alam virajjitum
alam muccitunti. Evampi samsarassa purima koti na pannayati.
   {367.7}  Katham samsarassa pacchima koti na pannayati. Ettaka
jatiyo vattam vattissati tato param na vattissati 6- hevam natthi evampi
samsarassa  pacchima  koti  na  pannayati  . ettakani jatisatani
ettakani   jatisahassani  ettakani  jatisatasahassani  .pe.
Ettaka   jatikotiyo  ettakani  jatikotisatani  ettakani
jatikotisahassani   ettakani   jatikotisatasahassani   ettakani
vassani  ettakani  vassasatani  ettakani vassasahassani ettakani
vassasatasahassani  ettaka  vassakotiyo  ettakani  vassakotisatani
ettakani   vassakotisahassani   ettakani   vassakotisatasahassani
ettakani  kappani  ettakani  kappasatani ettakani kappasahassani
ettakani  kappasatasahassani  ettaka  kappakotiyo  ettakani
kappakotisatani ettakani kappakotisahassani ettakani kappakotisatasahassani
@Footnote: 1 Ma. samsaro. 2 Ma. pubba koti. 3-4 Ma. paccanubhutam. 5 Ma. katasi vaddhita.
@6 Ma. vattissatiti. evamuparipi.
Vattam vattissati tato param na vattissati hevam natthi evampi samsarassa
pacchima  koti na pannayati . evampi samsarassa purimapi koti na
pannayati  pacchimapi  koti  na  pannayati  .  majjheva  samsare
satta  thita  patitthita  allina  upagata  ajjhosita  adhimuttati
majjhe  sarasmim  titthatam  .  iccayasma  kappoti iccati padasandhi
.pe.  padanupubbakametam  iccati  .  ayasmati  piyavacanam garuvacanam
sagaravasappatissadhivacanametam   ayasmati   .   kappoti   tassa
brahmanassa namam .pe. Abhilapoti iccayasma kappo.
   [368]  Oghe jate mahabbhayeti kamoghe bhavoghe ditthoghe
avijjoghe  jate  sanjate  nibbatte  abhinibbatte  patubhute .
Mahabbhayeti  jatibhaye  jarabhaye  byadhibhaye  maranabhayeti  oghe
jate mahabbhaye.
   [369] Jaramaccuparetananti jaraya phutthanam paretanam samohitanam
samannagatanam  maccuna  phutthanam  paretanam  samohitanam samannagatanam
jatiya  anugatanam  jaraya  anusatanam  byadhina  abhibhutanam maranena
abbhahatanam   atananam   alenanam   asarananam  asaranibhutananti
jaramaccuparetanam.
   [370] Dipam pabruhi marisati dipam tanam lenam saranam gatiparayanam 1-
bruhi   acikkhahi   desehi   pannapehi  patthapehi  vivarahi
@Footnote: 1 Ma. gatim parayanam. evamuparipi.
Vibhajahi  uttanikarohi  pakasehi  .  marisati  piyavacanam  garuvacanam
sagaravasappatissadhivacanametam marisati dipam pabruhi marisa.
   [371]  Tvanca  me  dipamakkhahiti  tvanti bhagavantam bhanati .
Dipamakkhahiti  dipam  tanam  lenam saranam gatiparayanam akkhahi acikkhahi
desehi  pannapehi  patthapehi  vivarahi  vibhajahi  uttanikarohi
pakasehiti tvanca me dipamakkhahi.
   [372] Yathayidam naparam siyati yatha idam 1- dukkham idheva nirujjheyya
vupasameyya  attham  gaccheyya patippassambheyya puna patisandhikam dukkham na
nibbatteyya kamadhatuya va rupadhatuya va arupadhatuya va kamabhave
va  rupabhave  va  arupabhave va sannabhave va asannabhave va
nevasannanasannabhave  va  ekavokarabhave va catuvokarabhave va
pancavokarabhave  va  puna  gatiya  va  puna upapattiya va puna
patisandhiya va bhave va samsare va vatte va na janeyya na sanjaneyya
na  nibbatteyya [2]- idheva nirujjheyya vupasameyya attham gaccheyya
patippassambheyyati yathayidam naparam siya. Tenaha so brahmano
           majjhe sarasmim titthatam (iccayasma kappo)
           oghe jate mahabbhaye
           jaramaccuparetanam
           dipam pabruhi marisa
@Footnote: 1 Ma. yathayidam. 2 Ma. nabhinibbatteyya.
           Tvanca me dipamakkhahi
           yathayidam naparam siyati.
   [373] Majjhe sarasmim titthatam (kappati bhagava)
           oghe jate mahabbhaye
           jaramaccuparetanam
           dipam pabrumi kappa te.
   [374]  Majjhe  sarasmim  titthatanti  saro  vuccati  samsaro
agamanam  gamanam  gamanagamanam  kalam  gati  bhavabhavo cuti ca upapatti
ca  nibbatti ca bhedo ca jati ca jara ca marananca . samsarassa
purimapi  koti  na  pannayati  pacchimapi  koti  na  pannayati
.pe.  majjhe  ca samsare satta thita patitthita allina upagata
ajjhosita  adhimutta  .  katham samsarassa purima koti na pannayati
.pe.  evampi  1-  samsarassa purima koti na pannayati . katham
samsarassa  pacchima koti na pannayati .pe. evampi 1- samsarassa
pacchima  koti  na  pannayati  .  evam  samsarassa purimapi koti
na  pannayati  pacchimapi  koti  na  pannayati . majjheva samsare
satta  thita  patitthita  allina  upagata  ajjhosita  adhimuttati
majjhe  sarasmim  titthatam  .  kappati  bhagavati  kappati bhagava tam
brahmanam  namena  alapati  .  bhagavati  garavadhivacanametam .pe.
Sacchika pannatti yadidam bhagavati kappati bhagava.
@Footnote: 1 Ma. evam.
   [375]  Oghe jate mahabbhayeti kamoghe bhavoghe ditthoghe
avijjoghe  jate  sanjate  nibbatte  abhinibbatte  patubhute .
Mahabbhayeti  jatibhaye  jarabhaye  byadhibhaye  maranabhayeti  oghe
jate mahabbhaye.
   [376]  Jaramaccuparetananti  jaraya  phutthanam  paretanam
samohitanam  samannagatanam  maccuna  phutthanam  paretanam  samohitanam
samannagatanam  jatiya  anugatanam  jaraya  anusatanam  byadhina
abhibhutanam  maranena  abbhahatanam  atananam  alenanam  asarananam
asaranibhutananti jaramaccuparetanam.
   [377]  Dipam  pabrumi  kappa  teti  dipam  tanam lenam saranam
gatiparayanam  brumi  acikkhami  desemi  pannapemi patthapemi vivarami
vibhajami  uttanikaromiti  dipam  pabrumi  .  kappa  teti  kappati
bhagava  tam  brahmanam  namena alapatiti dipam pabrumi kappa te .
Tenaha bhagava
        majjhe sarasmim titthatam (kappati bhagava)
        oghe jate mahabbhaye
        jaramaccuparetanam
        dipam pabrumi kappa teti.
   [378] Akincanam anadanam      etam dipam anaparam
        nibbanam iti nam brumi     jaramaccuparikkhayam.
   [379]   Akincanam   anadananti  akincananti  ragakincanam
dosakincanam   mohakincanam   manakincanam   ditthikincanam  kilesakincanam
duccaritakincanam   kincanappahanam   kincanavupasamo   kincanapatinissaggo
kincanapatippassaddhi  1-  amatam  nibbananti  akincanam  . anadananti
adanam  vuccati  tanha  yo  rago  sarago  .pe.  abhijjha
lobho  akusalamulam  adanappahanam  adanavupasamo  adanapatinissaggo
adanapatippassaddhi     amatam     nibbananti     akincanam
anadanam.
   [380]  Etam  dipam  anaparanti etam dipam tanam lenam saranam
gatiparayanam  .  anaparanti  tamha  paro  anno  dipo  natthi
athakho soyeva 2- dipo aggo ca settho ca visettho ca pamokkho
ca uttamo ca pavaro cati etam dipam anaparam.
   [381]  Nibbanam  iti  nam  brumiti vanam vuccati tanha yo
rago  sarago  .pe.  abhijjha  lobho  akusalamulam  vanappahanam
vanavupasamo  vanapatinissaggo  vanapatippassaddhi  amatam  nibbanam .
Ititi  padasandhi  .pe.  padanupubbakametam  ititi  .  brumiti  brumi
acikkhami desemi pannapemi patthapemi vivarami vibhajami uttanikaromi
pakasemiti nibbanam iti nam brumi.
   [382]  Jaramaccuparikkhayanti  jaramaranassa  pahanam  vupasamo
patinissaggo  patippassaddhi  amatam  nibbananti  jaramaccuparikkhayam .
@Footnote: 1 Ma. kincanavupasamam kincanapatinissaggam kincanapatippassaddhi. evamidisesu
@thanesu. 2 Ma. so evam.
Tenaha bhagava
        akincanam anadanam      etam dipam anaparam
        nibbanam iti nam brumi     jaramaccuparikkhayanti.
   [383] Etadannaya ye sata    ditthadhammabhinibbuta
       na te maravasanuga       na te marassa patthagu 1-.
   [384]  Etadannaya  ye  satati  etanti  amatam  nibbanam
yo  so  sabbasankharasamatho  sabbupadhipatinissaggo  tanhakkhayo virago
nirodho  nibbanam  .  annayati  annaya  janitva  tulayitva
tirayitva  vibhavayitva  vibhutam  katva  sabbe  sankhara  aniccati
.pe.  yankinci  samudayadhammam  sabbantam  nirodhadhammanti  annaya
janitva  tulayitva  tirayitva  vibhavayitva  vibhutam katva . yeti
arahanto  khinasava  .  satati  catuhi  karanehi  sata  kaye
kayanupassanasatipatthanam  bhaventa  2-  sata  .pe.  tena
vuccanti satati etadannaya ye sata.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 30 page 174-185. https://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=30&item=365&items=20              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=30&item=365&items=20&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=30&item=365&items=20              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=30&item=365&items=20              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=30&i=365              Contents of The Tipitaka Volume 30 https://84000.org/tipitaka/read/?index_30 https://84000.org/tipitaka/english/?index_30

First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]