ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 30 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 22 : Sutta. Khu. Cūḷaniddeso

page176.

Kappamanavakapanhaniddeso [366] Majjhe sarasmim titthatam (iccayasma kappo) oghe jate mahabbhaye jaramaccuparetanam dipam pabruhi marisa tvanca me dipamakkhahi yathayidam naparam siya. [367] Majjhe sarasmim titthatanti saro vuccati samsaro agamanam gamanam gamanagamanam kalam gati bhavabhavo cuti ca upapatti ca nibbatti ca bhedo ca jati ca jara ca marananca . Samsarassa purimapi koti na pannayati pacchimapi koti na pannayati . majjhe ca samsare satta thita patitthita allina upagata ajjhosita adhimutta . katham samsarassa purima koti na pannayati . ettaka jatiyo vattam vatti tato param na vattati 1- hevam natthi evampi samsarassa purima koti na pannayati . ettakani jatisatani vattam vatti tato param na vattati hevam natthi evampi samsarassa purima koti na pannayati . ettakani jatisahassani vattam vatti tato param na vattati hevam natthi evampi samsarassa purima koti na pannayati. {367.1} Ettakani jatisatasahassani vattam @Footnote: 1 Ma. vattatiti. evamuparipi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page177.

Vatti tato param na vattati hevam natthi evampi samsarassa purima koti na pannayati . ettaka jatikotiyo vattam vatti tato param na vattati hevam natthi evampi samsarassa purima koti na pannayati . ettakani jatikotisatani vattam vatti tato param na vattati hevam natthi evampi samsarassa purima koti na pannayati . ettakani jatikotisahassani vattam vatti tato param na vattati hevam natthi evampi samsarassa purima koti na pannayati . ettakani jatikotisatasahassani vattam vatti tato param na vattati hevam natthi evampi samsarassa purima koti na pannayati. {367.2} Ettakani vassani vattam vatti tato param na vattati hevam natthi evampi samsarassa purima koti na pannayati . Ettakani vassasatani vattam vatti tato param na vattati hevam natthi evampi samsarassa purima koti na pannayati . ettakani vassasahassani vattam vatti tato param na vattati hevam natthi evampi samsarassa purima koti na pannayati . ettakani vassasatasahassani vattam vatti tato param na vattati hevam natthi evampi samsarassa purima koti na pannayati. {367.3} Ettaka vassakotiyo vattam vatti tato param na vattati hevam natthi evampi samsarassa purima koti na pannayati . Ettakani vassakotisatani vattam vatti tato param

--------------------------------------------------------------------------------------------- page178.

Na vattati hevam natthi evampi samsarassa purama koti na pannayati . ettakani vassakotisahassani vattam vatti tato param na vattati hevam natthi evampi samsarassa purima koti na pannayati . ettakani vassakotisatasahassani vattam vatti tato param na vattati hevam natthi evampi samsarassa purima koti na pannayati . ettakani kappani vattam vatti tato param na vattati hevam natthi evampi samsarassa purima koti na pannayati . ettakani kappasatani vattam vatti tato param na vattati hevam natthi evampi samsarassa purima koti na pannayati. {367.4} Ettakani kappasahassani vattam vatti tato param na vattati hevam natthi evampi samsarassa purima koti na pannayati . ettakani kappasatasahassani vattam vatti tato param na vattati hevam natthi evampi samsarassa purima koti na pannayati . ettaka kappakotiyo vattam vatti tato param na vattati hevam natthi evampi samsarassa purima koti na pannayati. {367.5} Ettakani kappakotisatani vattam vatti tato param na vattati hevam natthi evampi samsarassa purima koti na pannayati . ettakani kappakotisahassani vattam vatti tato param na vattati hevam natthi evampi samsarassa purima koti na pannayati . ettakani kappakotisatasahassani vattam vatti

--------------------------------------------------------------------------------------------- page179.

Tato param na vattati hevam natthi evampi samsarassa purima koti na pannayati. {367.6} Vuttam hetam bhagavata anamataggoyam bhikkhave samsarassa 1- pubbakoti 2- na pannayati avijjanivarananam sattanam tanhasannojananam sandhavatam samsaratam evam digharattam kho bhikkhave dukkham paccanubhutam tibbam [3]- byasanam [4]- katasivavaddhitam 5- yavancidam bhikkhave alameva sabbasankharesu nibbinditum alam virajjitum alam muccitunti. Evampi samsarassa purima koti na pannayati. {367.7} Katham samsarassa pacchima koti na pannayati. Ettaka jatiyo vattam vattissati tato param na vattissati 6- hevam natthi evampi samsarassa pacchima koti na pannayati . ettakani jatisatani ettakani jatisahassani ettakani jatisatasahassani .pe. Ettaka jatikotiyo ettakani jatikotisatani ettakani jatikotisahassani ettakani jatikotisatasahassani ettakani vassani ettakani vassasatani ettakani vassasahassani ettakani vassasatasahassani ettaka vassakotiyo ettakani vassakotisatani ettakani vassakotisahassani ettakani vassakotisatasahassani ettakani kappani ettakani kappasatani ettakani kappasahassani ettakani kappasatasahassani ettaka kappakotiyo ettakani kappakotisatani ettakani kappakotisahassani ettakani kappakotisatasahassani @Footnote: 1 Ma. samsaro. 2 Ma. pubba koti. 3-4 Ma. paccanubhutam. 5 Ma. katasi vaddhita. @6 Ma. vattissatiti. evamuparipi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page180.

Vattam vattissati tato param na vattissati hevam natthi evampi samsarassa pacchima koti na pannayati . evampi samsarassa purimapi koti na pannayati pacchimapi koti na pannayati . majjheva samsare satta thita patitthita allina upagata ajjhosita adhimuttati majjhe sarasmim titthatam . iccayasma kappoti iccati padasandhi .pe. padanupubbakametam iccati . ayasmati piyavacanam garuvacanam sagaravasappatissadhivacanametam ayasmati . kappoti tassa brahmanassa namam .pe. Abhilapoti iccayasma kappo. [368] Oghe jate mahabbhayeti kamoghe bhavoghe ditthoghe avijjoghe jate sanjate nibbatte abhinibbatte patubhute . Mahabbhayeti jatibhaye jarabhaye byadhibhaye maranabhayeti oghe jate mahabbhaye. [369] Jaramaccuparetananti jaraya phutthanam paretanam samohitanam samannagatanam maccuna phutthanam paretanam samohitanam samannagatanam jatiya anugatanam jaraya anusatanam byadhina abhibhutanam maranena abbhahatanam atananam alenanam asarananam asaranibhutananti jaramaccuparetanam. [370] Dipam pabruhi marisati dipam tanam lenam saranam gatiparayanam 1- bruhi acikkhahi desehi pannapehi patthapehi vivarahi @Footnote: 1 Ma. gatim parayanam. evamuparipi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page181.

Vibhajahi uttanikarohi pakasehi . marisati piyavacanam garuvacanam sagaravasappatissadhivacanametam marisati dipam pabruhi marisa. [371] Tvanca me dipamakkhahiti tvanti bhagavantam bhanati . Dipamakkhahiti dipam tanam lenam saranam gatiparayanam akkhahi acikkhahi desehi pannapehi patthapehi vivarahi vibhajahi uttanikarohi pakasehiti tvanca me dipamakkhahi. [372] Yathayidam naparam siyati yatha idam 1- dukkham idheva nirujjheyya vupasameyya attham gaccheyya patippassambheyya puna patisandhikam dukkham na nibbatteyya kamadhatuya va rupadhatuya va arupadhatuya va kamabhave va rupabhave va arupabhave va sannabhave va asannabhave va nevasannanasannabhave va ekavokarabhave va catuvokarabhave va pancavokarabhave va puna gatiya va puna upapattiya va puna patisandhiya va bhave va samsare va vatte va na janeyya na sanjaneyya na nibbatteyya [2]- idheva nirujjheyya vupasameyya attham gaccheyya patippassambheyyati yathayidam naparam siya. Tenaha so brahmano majjhe sarasmim titthatam (iccayasma kappo) oghe jate mahabbhaye jaramaccuparetanam dipam pabruhi marisa @Footnote: 1 Ma. yathayidam. 2 Ma. nabhinibbatteyya.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page182.

Tvanca me dipamakkhahi yathayidam naparam siyati. [373] Majjhe sarasmim titthatam (kappati bhagava) oghe jate mahabbhaye jaramaccuparetanam dipam pabrumi kappa te. [374] Majjhe sarasmim titthatanti saro vuccati samsaro agamanam gamanam gamanagamanam kalam gati bhavabhavo cuti ca upapatti ca nibbatti ca bhedo ca jati ca jara ca marananca . samsarassa purimapi koti na pannayati pacchimapi koti na pannayati .pe. majjhe ca samsare satta thita patitthita allina upagata ajjhosita adhimutta . katham samsarassa purima koti na pannayati .pe. evampi 1- samsarassa purima koti na pannayati . katham samsarassa pacchima koti na pannayati .pe. evampi 1- samsarassa pacchima koti na pannayati . evam samsarassa purimapi koti na pannayati pacchimapi koti na pannayati . majjheva samsare satta thita patitthita allina upagata ajjhosita adhimuttati majjhe sarasmim titthatam . kappati bhagavati kappati bhagava tam brahmanam namena alapati . bhagavati garavadhivacanametam .pe. Sacchika pannatti yadidam bhagavati kappati bhagava. @Footnote: 1 Ma. evam.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page183.

[375] Oghe jate mahabbhayeti kamoghe bhavoghe ditthoghe avijjoghe jate sanjate nibbatte abhinibbatte patubhute . Mahabbhayeti jatibhaye jarabhaye byadhibhaye maranabhayeti oghe jate mahabbhaye. [376] Jaramaccuparetananti jaraya phutthanam paretanam samohitanam samannagatanam maccuna phutthanam paretanam samohitanam samannagatanam jatiya anugatanam jaraya anusatanam byadhina abhibhutanam maranena abbhahatanam atananam alenanam asarananam asaranibhutananti jaramaccuparetanam. [377] Dipam pabrumi kappa teti dipam tanam lenam saranam gatiparayanam brumi acikkhami desemi pannapemi patthapemi vivarami vibhajami uttanikaromiti dipam pabrumi . kappa teti kappati bhagava tam brahmanam namena alapatiti dipam pabrumi kappa te . Tenaha bhagava majjhe sarasmim titthatam (kappati bhagava) oghe jate mahabbhaye jaramaccuparetanam dipam pabrumi kappa teti. [378] Akincanam anadanam etam dipam anaparam nibbanam iti nam brumi jaramaccuparikkhayam.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page184.

[379] Akincanam anadananti akincananti ragakincanam dosakincanam mohakincanam manakincanam ditthikincanam kilesakincanam duccaritakincanam kincanappahanam kincanavupasamo kincanapatinissaggo kincanapatippassaddhi 1- amatam nibbananti akincanam . anadananti adanam vuccati tanha yo rago sarago .pe. abhijjha lobho akusalamulam adanappahanam adanavupasamo adanapatinissaggo adanapatippassaddhi amatam nibbananti akincanam anadanam. [380] Etam dipam anaparanti etam dipam tanam lenam saranam gatiparayanam . anaparanti tamha paro anno dipo natthi athakho soyeva 2- dipo aggo ca settho ca visettho ca pamokkho ca uttamo ca pavaro cati etam dipam anaparam. [381] Nibbanam iti nam brumiti vanam vuccati tanha yo rago sarago .pe. abhijjha lobho akusalamulam vanappahanam vanavupasamo vanapatinissaggo vanapatippassaddhi amatam nibbanam . Ititi padasandhi .pe. padanupubbakametam ititi . brumiti brumi acikkhami desemi pannapemi patthapemi vivarami vibhajami uttanikaromi pakasemiti nibbanam iti nam brumi. [382] Jaramaccuparikkhayanti jaramaranassa pahanam vupasamo patinissaggo patippassaddhi amatam nibbananti jaramaccuparikkhayam . @Footnote: 1 Ma. kincanavupasamam kincanapatinissaggam kincanapatippassaddhi. evamidisesu @thanesu. 2 Ma. so evam.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page185.

Tenaha bhagava akincanam anadanam etam dipam anaparam nibbanam iti nam brumi jaramaccuparikkhayanti. [383] Etadannaya ye sata ditthadhammabhinibbuta na te maravasanuga na te marassa patthagu 1-. [384] Etadannaya ye satati etanti amatam nibbanam yo so sabbasankharasamatho sabbupadhipatinissaggo tanhakkhayo virago nirodho nibbanam . annayati annaya janitva tulayitva tirayitva vibhavayitva vibhutam katva sabbe sankhara aniccati .pe. yankinci samudayadhammam sabbantam nirodhadhammanti annaya janitva tulayitva tirayitva vibhavayitva vibhutam katva . yeti arahanto khinasava . satati catuhi karanehi sata kaye kayanupassanasatipatthanam bhaventa 2- sata .pe. tena vuccanti satati etadannaya ye sata. [385] Ditthadhammabhinibbutati ditthadhamma natadhamma tulitadhamma tiritadhamma vibhavitadhamma vibhutadhamma . abhinibbutati ragassa nibbapitatta nibbuta dosassa nibbapitatta nibbuta mohassa nibbapitatta nibbuta kodhassa upanahassa .pe. Sabbakusalabhisankharanam [3]- nibbapitatta nibbuta patippassaddhati ditthadhammabhinibbuta. @Footnote: 1 Ma. paddhagu. evamuparipi. 2 Ma. bhavento. 3 Ma. santatta samitatta vupasamitatta @nijjhatatta nibbutatta patippassaddhatta santa upasanta vupasanta.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 30 page 176-185. https://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=30&item=366&items=20&pagebreak=1&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=30&item=366&items=20&pagebreak=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=30&item=366&items=20&pagebreak=1&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=30&item=366&items=20&pagebreak=1&modeTY=2              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=30&i=366              Contents of The Tipitaka Volume 30 https://84000.org/tipitaka/read/?index_30 https://84000.org/tipitaka/english/?index_30

First itemPrevious itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]