ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 30 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 22 : Sutta. Khu. Cūḷaniddeso
   [691]  Santussamāno  itarītarenāti  so  paccekasambuddho
santuṭṭho  hoti  itarītarena  cīvarena  itarītaracīvarasantuṭṭhiyā  ca
vaṇṇavādī  na  ca  cīvarahetu  anesanaṃ  appaṭirūpaṃ āpajjati aladdhā
ca  cīvaraṃ  na  paritassati  laddhā  ca  cīvaraṃ  agadhito  amucchito
anajjhopanno   ādīnavadassāvī   nissaraṇapañño  paribhuñjati  tāya
ca  pana  itarītaracīvarasantuṭṭhiyā  nevattānukkaṃseti  na  paraṃ vambheti
yo  hi  tattha  dakkho  analaso  sampajāno paṭissato ayaṃ vuccati
paccekasambuddho porāṇe aggaññe ariyavaṃse ṭhito.
   {691.1}  Santuṭṭho  hoti  itarītarena piṇḍapātena itarītara-
piṇḍapātasantuṭṭhiyā  ca  vaṇṇavādī  na  ca  piṇḍapātahetu  anesanaṃ
appaṭirūpaṃ  āpajjati  aladdhā  ca piṇḍapātaṃ na paritassati laddhā ca
piṇḍapātaṃ   agadhito   amucchito   anajjhopanno  ādīnavadassāvī
nissaraṇapañño
Paribhuñjati  tāya  ca  pana itarītarapiṇḍapātasantuṭṭhiyā nevattānukkaṃseti
na  paraṃ vambheti yo hi tattha dakkho analaso sampajāno paṭissato
ayaṃ  vuccati  paccekasambuddho porāṇe aggaññe ariyavaṃse ṭhito .
Santuṭṭho  hoti  itarītarena senāsanena itarītarasenāsanasantuṭṭhiyā ca
vaṇṇavādī na ca senāsanahetu anesanaṃ appaṭirūpaṃ āpajjati aladdhā ca
senāsanaṃ  na  paritassati  laddhā  ca  senāsanaṃ  agadhito amucchito
anajjhopanno    ādīnavadassāvī    nissaraṇapañño    paribhuñjati
tāya   ca   pana   itarītarasenāsanasantuṭṭhiyā  nevattānukkaṃseti
na  paraṃ vambheti yo hi tattha dakkho analaso sampajāno paṭissato
ayaṃ vuccati paccekasambuddho porāṇe aggaññe ariyavaṃse ṭhito.
   {691.2} Santuṭṭho hoti itarītarena gilānapaccayabhesajjaparikkhārena
itarītaragilānapaccayabhesajjaparikkhārasantuṭṭhiyā  ca  vaṇṇavādī  na  ca
gilānapaccayabhesajjaparikkhārahetu   anesanaṃ   appaṭirūpaṃ   āpajjati
aladdhā  ca  gilānapaccayabhesajjaparikkhāraṃ  na  paritassati  laddhā  ca
gilānapaccayabhesajjaparikkhāraṃ   agadhito   amucchito   anajjhopanno
ādīnavadassāvī   nissaraṇapañño   paribhuñjati   tāya   ca  pana
itarītaragilānapaccayabhesajjaparikkhārasantuṭṭhiyā nevattānukkaṃseti
na  paraṃ  vambheti  yo  hi  tattha  dakkho  analaso  sampajāno
paṭissato  ayaṃ  vuccati  paccekasambuddho  porāṇe  aggaññe
ariyavaṃse ṭhitoti santussamāno itarītarena.
   [692]  Parissayānaṃ sahitā achambhīti parissayāti dve parissayā
pākaṭaparissayā ca paṭicchannaparissayā ca.
   Katame  pākaṭaparissayā . sīhā byagghā dīpi acchataracchā 1-
kokā  gomahisā  2- hatthī ahi vicchikā satapadī corā vā assu
māṇavā  katakammā  vā  akatakammā  vā  cakkhurogo  sotarogo
ghānarogo  jivhārogo  kāyarogo  sīsarogo  kaṇṇarogo mukharogo
dantarogo  kāso  sāso  pināso  ḍaho jaro kucchirogo mucchā
pakkhandikā  sulā  visūcikā  kuṭṭhaṃ  gaṇḍo kilāso soso apamāro
daddu  kaṇḍu  kacchu  rakhasā  vitacchikā lohitaṃ pittaṃ madhumeho aṃsā
piḷakā   bhagandalā   pittasamuṭṭhānā  ābādhā  semhasamuṭṭhānā
ābādhā vātasamuṭṭhānā ābādhā sannipātikā ābādhā utupariṇāmajā
ābādhā   visamaparihārajā   ābādhā   opakkamikā  ābādhā
kammavipākajā  ābādhā  sītaṃ  uṇhaṃ  jighacchā  pipāsā  uccāro
passāvo  ḍaṃsamakasavātātapasiriṃsapasamphassā  iti  vā  ime  vuccanti
pākaṭaparissayā.
   {692.1}  Katame  paṭicchannaparissayā . kāyaduccaritaṃ vacīduccaritaṃ
manoduccaritaṃ   kāmacchandanīvaraṇaṃ   byāpādanīvaraṇaṃ   thīnamiddhanīvaraṇaṃ
uddhaccakukkuccanīvaraṇaṃ   vicikicchānīvaraṇaṃ   rāgo   doso  moho
kodho  upanāho  makkho  paḷāso issā macchariyaṃ māyā sāṭheyyaṃ
thambho  sārambho  māno  atimāno  mado pamādo sabbe kilesā
@Footnote: 1 Ma. acchā taracchā. 2 Ma. mahiṃsā. evamuparipi.
Sabbe  duccaritā  sabbe  darathā sabbe pariḷāhā sabbe santāpā
sabbākusalābhisaṅkhārā ime vuccanti paṭicchannaparissayā.
   {692.2} Parissayāti kenatthena parissayā. Parisahantīti parissayā.
Parihānāya saṃvattantīti parissayā. Tatrāsayāti parissayā.
   Kathaṃ  parisahantīti parissayā . te parissayā taṃ puggalaṃ sahanti
parisahanti  abhibhavanti  ajjhottharanti  pariyādiyanti  pīḷenti 1- evaṃ
parisahantīti parissayā.
   {692.3} Kathaṃ parihānāya saṃvattantīti parissayā . te parissayā
kusalānaṃ dhammānaṃ antarāyāya parihānāya saṃvattanti . katamesaṃ kusalānaṃ
dhammānaṃ  .  sammāpaṭipadāya  anulomapaṭipadāya  apaccanīkapaṭipadāya
anvatthapaṭipadāya   dhammānudhammapaṭipadāya   sīlesu   paripūrikāritāya
indriyesu  guttadvāratāya  bhojane  mattaññutāya  jāgariyānuyogassa
satisampajaññassa   catunnaṃ  satipaṭṭhānānaṃ  bhāvanānuyogassa  catunnaṃ
sammappadhānānaṃ  catunnaṃ  iddhipādānaṃ  pañcannaṃ  indriyānaṃ  pañcannaṃ
balānaṃ  sattannaṃ  bojjhaṅgānaṃ  ariyassa  aṭṭhaṅgikassa  maggassa
bhāvanānuyogassa  imesaṃ  kusalānaṃ  dhammānaṃ  antarāyāya  parihānāya
saṃvattanti. Evaṃ parihānāya saṃvattantīti parissayā.
   {692.4} Kathaṃ tatrāsayāti parissayā. Tatthete pāpakā akusalā dhammā
uppajjanti  attabhāvasannissayā  .  yathā  bile  bilāsayā  pāṇā
sayanti  udake udakāsayā 2- pāṇā sayanti vane vanāsayā pāṇā
@Footnote: 1 Ma. maddanti. 2 Ma. dake dakāsayā.
Sayanti  rukkhe  rukkhāsayā  pāṇā  sayanti  evameva  tatthete
pāpakā  akusalā  dhammā  uppajjanti  attabhāvasannissayā  evaṃ
tatrāsayāti parissayā.
   {692.5} Vuttaṃ hetaṃ bhagavatā sāntevāsiko bhikkhave bhikkhu sācariyako
dukkhaṃ na phāsu viharati kathañca bhikkhave bhikkhu sāntevāsiko [1]- dukkhaṃ
na phāsu viharati idha bhikkhave bhikkhuno cakkhunā rūpaṃ disvā uppajjanti
ye  pāpakā akusalā dhammā sarasaṅkappā saññojanīyā tyassa anto
vasanti anvāssavanti pāpakā akusalā dhammāti tasmā sāntevāsikoti 2-
vuccati te naṃ samudācaranti 3- pāpakā akusalā dhammāti tasmā sācariyakoti
vuccati
   {692.6} puna caparaṃ bhikkhave bhikkhuno sotena saddaṃ sutvā ghānena
gandhaṃ ghāyitvā jivhāya rasaṃ sāyitvā kāyena phoṭṭhabbaṃ phusitvā manasā
dhammaṃ  viññāya  uppajjanti ye pāpakā akusalā dhammā sarasaṅkappā
saññojanīyā  tyassa  anto  vasanti  anvāssavanti pāpakā akusalā
dhammāti tasmā sāntevāsikoti vuccati te naṃ samudācaranti 4- pāpakā
akusalā  dhammāti  tasmā  sācariyakoti  vuccati  evaṃ kho bhikkhave
bhikkhu  sāntevāsiko sācariyako dukkhaṃ na phāsu viharatīti . evampi
tatrāsayāti parissayā.
   {692.7} Vuttaṃ hetaṃ bhagavatā tayome bhikkhave antarāmalā antarāamittā
antarāsapattā    antarāvadhakā    antarāpaccatthikā   katame
@Footnote: 1 Ma. sācariyako. 2 Ma. sāntevāsīko. 3-4 Ma. tena samudācarena samudācarantinaṃ.
Tayo  lobho  bhikkhave  antarāmalo  antarāamitto  antarāsapatto
antarāvadhako  antarāpaccatthiko  doso  bhikkhave  .pe.  moho
bhikkhave  antarāmalo  antarāamitto  antarāsapatto  antarāvadhako
antarāpaccatthiko ime kho bhikkhave tayo antarāmalā antarāamittā
antarāsapattā antarāvadhakā antarāpaccatthikāti.
   {692.8} Anatthajanano lobho   lobho cittappakopano
       bhayamantarato jātaṃ        taṃ jano nāvabujjhati
       luddho atthaṃ na jānāti     luddho dhammaṃ na passati
       andhatamaṃ tadā hoti       yaṃ lobho sahate naraṃ
       anatthajanano doso       doso cittappakopano
       bhayamantarato jātaṃ        taṃ jano nāvabujjhati
       duṭṭho atthaṃ na jānāti     duṭṭho dhammaṃ na passati
       andhatamaṃ tadā hoti       yaṃ doso sahate naraṃ
       anatthajanano moho       moho cittappakopano
       bhayamantarato jātaṃ        taṃ jano nāvabujjhati
       mūḷho atthaṃ na jānāti     mūḷho dhammaṃ na passati
       andhatamaṃ tadā hoti       yaṃ moho sahate naranti.
Evampi tatrāsayāti parissayā.
   {692.9} Vuttaṃ hetaṃ bhagavatā tayo kho mahārāja parissayadhammā 1-
ajjhattaṃ  upapajjamānā  uppajjanti  ahitāya  dukkhāya aphāsuvihārāya
@Footnote: 1 Ma. purisassa dhammā. evamīdisesu padesu.
Katame tayo lobho kho mahārāja parissayadhammo ajjhattaṃ uppajjamāno
uppajjati ahitāya dukkhāya aphāsuvihārāya doso kho mahārāja .pe.
Moho  kho  mahārāja parissayadhammo ajjhattaṃ uppajjamāno uppajjati
ahitāya dukkhāya aphāsuvihārāya ime kho mahārāja tayo parissayadhammā
ajjhattaṃ uppajjamānā uppajjanti ahitāya dukkhāya aphāsuvihārāyāti.
     Lobho doso ca moho ca    purisaṃ pāpacetasaṃ
     hiṃsanti attasambhūtā     tacasāraṃva samphalanti.
   {692.10} Evampi tatrāsayāti parissayā. Vuttaṃ hetaṃ bhagavatā
            rāgo doso ca moho ca itonidānā
            aratī rati 1- lomahaṃso itojā
            ito samuṭṭhāya manovitakkā
            kumārakā dhaṅkamivossajjantīti 2-.
Evampi tatrāsayāti parissayā.
   {692.11}  Parissayānaṃ sahitāti parissaye sahitā agadhitā 3-
ajjhottharitā  pīḷavā  ghātavāti  4- parissayānaṃ sahitā . achambhīti
so  paccekasambuddho abhiru acchambhī anutrāsī apalāyī pahīnabhayabheravo
vigatalomahaṃso  viharatīti  parissayānaṃ  sahitā  achambhī . eko care
khaggavisāṇakappo. Tenāha so paccekasambuddho
@Footnote: 1 Ma. ratī. 2 Ma. dhaṅkamivossajantīti. 3 Ma. āradhitā. 4 Ma. pariyāditā
@paṭinissatāti.
           Cātuddiso appaṭigho ca hoti
           santussamāno itarītarena
           parissayānaṃ sahitā achambhī
           eko care khaggavisāṇakappoti.
   [693] Dussaṅgahā pabbajitāpi eke
           atho gahaṭṭhā gharamāvasantā
           appossukko paraputtesu hutvā
           eko care khaggavisāṇakappo.
   [694]  Dussaṅgahā  pabbajitāpi eketi idhekacce pabbajitāpi
nissayepi  diyyamāne  uddesepi diyyamāne paripucchāyapi diyyamānāya
cīvarepi  diyyamāne  pattepi  diyyamāne  lohathālakepi  diyyamāne
dhammakarakepi  1- diyyamāne parissāvanepi diyyamāne kuñcikāyapi 2-
diyyamānāya  upāhanepi  diyyamāne  kāyabandhanepi  diyyamāne  na
suṇanti  na  sotaṃ  odahanti  na  aññācittaṃ upaṭṭhapenti anassavā
avacanakarā  paṭilomavuttino  aññeneva  mukhaṃ  karontīti  dussaṅgahā
pabbajitāpi eke.
   [695]  Atho  gahaṭṭhā  gharamāvasantāti  idhekacce gahaṭṭhāpi
hatthimhipi  diyyamāne  rathepi khettepi vatthumhipi hiraññepi suvaṇṇepi
diyyamāne gāmepi [3]- nagarepi [4]- janapadepi diyyamāne na suṇanti
na  sotaṃ  odahanti  na  aññācittaṃ  upaṭṭhapenti  anassavā
@Footnote: 1 Ma. dhammakāraṇepi. 2 Ma. thavikepi. 3 Ma. nigamepi 4 Ma. raṭṭhepi.
Avacanakarā  paṭilomavuttino  aññeneva  mukhaṃ karontīti atho gahaṭṭhā
gharamāvasantā.
   [696]  Appossukko  paraputtesu  hutvāti attānaṃ ṭhapetvā
sabbe imasmiṃ atthe vuttā 1-. Appossukko paraputtesu hutvāti 2-
appossukko hutvā abyāvaṭo hutvā anapekkho hutvāti appossukko
paraputtesu  hutvā  .  eko  care  khaggavisāṇakappo  .
Tenāha so paccekasambuddho
           dussaṅgahā pabbajitāpi eke
           atho gahaṭṭhā gharamāvasantā
           appossukko paraputtesu hutvā
           eko care khaggavisāṇakappoti.
   [697] Voropayitvā 3- gihibyañjanāni
           sañchinnapatto 4- yathā koviḷāro
           chetvāna vīro gihibandhanāni
           eko care khaggavisāṇakappo.
   [698]  Voropayitvā  gihibyañjanānīti  gihibyañjanāni  vuccanti
kesā  ca  massū  ca mālā ca gandhaṃ ca vilepanaṃ ca ābharaṇaṃ ca
pilandanaṃ  ca  vatthañca  pārupanañca  veṭṭhanañca  5-  ucchādanañca
parimaddanañca  nahāpanaṃ  sambāhanaṃ  ādāsaṃ  añjanaṃ mālāvilepanaṃ 6-
@Footnote: 1 Ma. paraputtā tesu paraputtesu .... 2 Ma. ime pāṭhā natthi.
@3 Ma. oropayitvā. evamuparipi. 4 Sī. Yu. saṃsīnapatto. 5 Ma. veṭhanañca.
@6 Ma. mālāgandhavilepanaṃ.
Mukhacuṇṇakaṃ mukhalepaṃ hatthabaddhanaṃ 1- sikhābandhaṃ daṇḍaṃ nāḷikaṃ khaggaṃ chattaṃ
upāhanā uṇhisaṃ maṇi vālavijanī 2- vodātāni 3- vatthāni dīgharassāni 4-
iti vā . voropayitvā gihibyañjanānīti [5]- voropetvā [6]-
nikkhipitvā paṭisambhayitvāti 7- voropayitvā gihibyañjanāni.
   [699]  Sañchinnapatto  yathā  koviḷāroti  yathā koviḷārassa
pattāni  sīnāni  chinnāni  [8]-  patitāni  [9]- evameva tassa
paccekasambuddhassa gihibyañjanāni chinnāni [10]- patitānīti sañchinnapatto
yathā koviḷāro.
   [700] Chetvāna vīro gihibandhanānīti [11]- viriyavāti vīro.
Pahūti vīro . visavīti vīro . alamattoti vīro . sūroti vīro.
Vikkanto  abhiru  acchambhī  anutrāsī  apalāyī  pahīnabhayabheravo 12-
vigatalomahaṃsoti vīro.
        Ārato 13- idheva sabbapāpakehi
        nirayadukkhamaticca viriyavāso
        so viriyavā padhānavā
        vīro tādi vuccate tathattā.
Gihibandhanāni  vuccanti puttā ca [14]- dāsīdāsā ca ajeḷakā ca
kukkuṭasūkarā  ca  hatthigavāssavaḷavā  ca khettañca vatthu ca hiraññañca
suvaṇṇañca  gāmanigamarājadhāniyo  ca  raṭṭhañca  janapado  ca  koso
ca  koṭṭhāgārañca  yaṅkiñci  rajanīyavatthu  .  chetvāna  vīro
@Footnote: 1 Ma. mukhacuṇṇaṃ mukhalepanaṃ hatthabandhaṃ. evamuparipi. 2 Ma. vicitrupāhanaṃ uṇhīsaṃ
@maniṃ vālabījaniṃ. evamuparipi. 3 Ma. odātāni. evamuparipi. 4 dīghadasāni.
@evamuparipi. 5 Ma. gihibyañjanāni. 6 Ma. samoropayitvā. 7 Ma.
@paṭipassambhayitavāti. 8-10 Ma. sañchinnāni. 9 Ma. paripatitāni. 11 Ma. vīroti.
@12 Ma. pahīnabhayabheravoti vīro. 13 Ma. virato. 14 Ma. bhariyā ca.
Gihibandhanānīti  so  paccekasambuddho  vīro  gihibandhanāni  chinditvā
samucchinditvā  jahitvā  vinodetvā  byantīkaritvā anabhāvaṅgametvāti
chetvāna  vīro  gihibandhanāni  .  eko care khaggavisāṇakappo .
Tenāha so paccekasambuddho
           voropayitvā gihibyañjanāni
           sañchinnapatto yathā koviḷāro
           chetvāna vīro gihibandhanāni
           eko care khaggavisāṇakappoti.
   [701] Sace labhetha nipakaṃ sahāyaṃ
           saddhiṃcaraṃ sādhuvihāri dhīraṃ
           abhibhuyya sabbāni parissayāni
           careyya tenattamano satimā.
   [702]  Sace  labhetha  nipakaṃ  sahāyanti  sace nipakaṃ paṇḍitaṃ
paññavantaṃ  buddhimantaṃ  ñāṇiṃ  vibhāviṃ  medhāviṃ  sahāyaṃ  labheyya
paṭilabheyya adhigaccheyya vindeyyāti sace labhetha nipakaṃ sahāyaṃ.
   [703] Saddhiṃcaraṃ sādhuvihāri dhīranti saddhiṃcaranti ekato caraṃ .
Sādhuvihārinti  paṭhamenapi  jhānena  sādhuvihāriṃ  dutiyenapi  jhānena
tatiyenapi  jhānena  catutthenapi  jhānena  sādhuvihāriṃ  mettāyapi
cetovimuttiyā   sādhuvihāriṃ   karuṇāyapi  muditāyapi  upekkhāyapi
cetovimuttiyā    sādhuvihāriṃ    ākāsānañcāyatanasamāpattiyāpi
Sādhuvihāriṃ  viññāṇañcāyatanasamāpattiyāpi  ākiñcañcāyatanasamāpattiyāpi
nevasaññānāsaññāyatanasamāpattiyāpi sādhuvihāriṃ
nirodhasamāpattiyāpi  sādhuvihāriṃ  phalasamāpattiyāpi  sādhuvihāriṃ  .
Dhīranti   dhīraṃ   paṇḍitaṃ  paññavantaṃ  buddhimantaṃ  ñāṇiṃ  vibhāviṃ
medhāvinti saddhiṃcaraṃ sādhuvihāri dhīraṃ.
   [704]  Abhibhuyya  sabbāni  parissayānīti  parissayāti  dve
parissayā  pākaṭaparissayā  ca  paṭicchannaparissayā  ca  .pe.  ime
vuccanti pākaṭaparissayā .pe. ime vuccanti paṭicchannaparissayā. [1]-
Abhibhuyya  sabbāni  parissayānīti  sabbāni  parissayāni  2-  abhibhuyya
abhibhavitvā  ajjhottharitvā  pariyādayitvāti  3-  abhibhuyya  sabbāni
parissayāni.
   [705]  Careyya  tenattamano  satimāti  so paccekasambuddho
tena  nipakena  paṇḍitena  paññavantena  buddhimantena  ñāṇinā
vibhāvinā   medhāvinā  sahāyena  saddhiṃ  attamano  tuṭṭhamano
haṭṭhamano  pahaṭṭhamano  udaggamano  pamuditamano 4- careyya vicareyya
iriyeyya  vatteyya  pāleyya  yapeyya  yāpeyyāti  careyya
tenattamano  .  satimāti so paccekasambuddho satimā hoti paramena
satinepakkena  samannāgato  cirakataṃpi  cirabhāsitaṃpi  saritā anussaritāti
careyya tenattamano satimā. Tenāha so paccekasambuddho
           sace labhetha nipakaṃ sahāyaṃ
@Footnote: 1 Ma. evampi tatrāsayāti parissayā. 2 Ma. sabbe parissaye. 3 Ma. pariyādiyitvā
@madditvāti. 4 Ma. muditamāno.
           Saddhiṃcaraṃ sādhuvihāri dhīraṃ
           abhibhuyya sabbāni parissayāni
           careyya tenattamano satimāti.
   [706] No ce labhetha nipakaṃ sahāyaṃ
           saddhiṃcaraṃ sādhuvihāri dhīraṃ
           rājāva raṭṭhaṃ vijitaṃ pahāya
           eko care khaggavisāṇakappo.
   [707] No ce labhetha nipakaṃ sahāyanti no ce nipakaṃ paṇḍitaṃ
paññavantaṃ  buddhimantaṃ  ñāṇiṃ  vibhāviṃ  medhāviṃ  sahāyaṃ  labheyya
paṭilabheyya adhigaccheyya vindeyyāti no ce labhetha nipakaṃ sahāyaṃ.
   [708] Saddhiṃcaraṃ sādhuvihāri dhīranti saddhiṃcaranti ekato caraṃ .
Sādhuvihārinti  paṭhamenapi jhānena sādhuvihāriṃ .pe. nirodhasamāpattiyāpi
sādhuvihāriṃ    phalasamāpattiyāpi   sādhuvihāriṃ   .   dhīranti
dhīraṃ  paṇḍitaṃ  paññavantaṃ  buddhimantaṃ  ñāṇiṃ  vibhāviṃ  medhāvinti
saddhiṃcaraṃ sādhuvihāri dhīraṃ.
   [709] Rājāva raṭṭhaṃ vijitaṃ pahāyāti rājā khattiyo muddhābhisitto
vijitasaṅgāmo  nihatapaccāmitto  laddhādhippāyo  paripuṇṇakoṭṭhāgāro
raṭṭhañca   janapadañca   [1]-   koṭṭhagārañca   pahutahiraññasuvaṇṇaṃ
nagarañca   pariccajitvā   kesamassuṃ   ohāretvā   kāsāyāni
vatthāni  acchādetvā  agārasmā  anagāriyaṃ pabbajitvā akiñcanabhāvaṃ
@Footnote: 1 Ma. koṭṭhaṃ.
Upagantvā  eko  carati  vicarati  iriyati  vatteti  pāleti
yapeti  yāpeti  evaṃ  paccekasambuddhopi  sabbaṃ  gharāvāsapalibodhaṃ
chinditvā   puttadārapalibodhaṃ   chinditvā  ñātipalibodhaṃ  chinditvā
mittāmaccapalibodhaṃ  chinditvā  kesamassuṃ  ohāretvā  kāsāyāni
vatthāni  acchādetvā  agārasmā  anagāriyaṃ pabbajitvā akiñcanabhāvaṃ
upagantvā  eko  carati  vicarati  iriyati  vatteti  pāleti
yapeti  yāpetīti  rājāva  raṭṭhaṃ  vijitaṃ  pahāya  . eko care
khaggavisāṇakappo. Tenāha so paccekasambuddho
           no ce labhetha nipakaṃ sahāyaṃ
           saddhiṃcaraṃ sādhuvihāri dhīraṃ
           rājāva raṭṭhaṃ vijitaṃ pahāya
           eko care khaggavisāṇakappoti.
   [710] Addhā pasaṃsāma sahāyasampadaṃ
           seṭṭhā samā sevitabbā sahāyā
           ete aladdhā anavajjabhojī
           eko care khaggavisāṇakappo.
   [711]  Addhā  pasaṃsāma  sahāyasampadanti  addhāti ekaṃsavacanaṃ
nissaṃsayavacanaṃ    nikkaṅkhavacanaṃ    advejjhavacanaṃ   adveḷhakavacanaṃ
niyogavacanaṃ  apaṇṇakavacanaṃ  [1]-  avatthānavacanametaṃ  addhāti .
Sahāyasampadanti  sahāyasampadā  vuccati  yo  so sahāyo asekkhena
@Footnote: 1 Ma. aviraddhavacanaṃ.
Sīlakkhandhena  samannāgato  hoti asekkhena samādhikkhandhena asekkhena
paññākkhandhena asekkhena vimuttikkhandhena asekkhena vimuttiñāṇadassanakkhandhena
samannāgato   hoti   .   addhā   pasaṃsāma  sahāyasampadanti
sahāyasampadaṃ   pasaṃsāma  thomema  kittema  vaṇṇemāti  addhā
pasaṃsāma sahāyasampadaṃ.
   [712]  Seṭṭhā  samā  sevitabbā sahāyāti seṭṭhā honti
sahāyā  sīlena  samādhinā  paññāya  vimuttiyā  vimuttiñāṇadassanena
samā  [1]-  honti  sahāyā  sīlena samādhinā paññāya vimuttiyā
vimuttiñāṇadassanena  seṭṭhā  vā  sahāyā  samā 2- vā sahāyā
sevitabbā  bhajitabbā  payirupāsitabbā  paripucchitabbā  paripañhitabbāti
seṭṭhā samā sevitabbā sahāyā.
   [713]  Ete  aladdhā  anavajjabhojīti  atthi  puggalo
sāvajjabhojī atthi puggalo anavajjabhojī.
   {713.1} Katamo ca puggalo sāvajjabhojī. Idhekacco puggalo kuhanāya
lapanāya  nemittakatāya  nippesikatāya lābhena lābhaṃ nijigiṃsanatāya 3-
dārudānena veḷudānena pattadānena pupphadānena [4]- sinānadānena
cuṇṇadānena mattikadānena dantakaṭṭhadānena mukhodakadānena pātukamyatāya
muggasūpatāya  5-  pāribhaṭyatāya  parapiṭṭhimaṃsikatāya  6-  vatthuvijjāya
tiracchānavijjāya  aṅgavijjāya  nakkhattavijjāya  dūtagamanena pahīnagamanena
jaṅghapesanīyena  vejjakammena  dūtakammena  7-  piṇḍapaṭipiṇḍakena
@Footnote: 1-2 Ma. sadisā. 3 Ma. nijigīsanatāya. evamuparipi. 4 Ma. phaladānena.
@evamuparipi. 5 Ma. cāṭukamyatāya muggasupyatāya. evamuparipi. 6 Ma. piṭhamaddikatāya.
@evamuparipi. 7 Ma. navakammena. evamuparipi.
Dānānuppadānena  adhammena  visamena  laddhā  labhitvā  paṭilabhitvā
adhigantvā  vinditvā  jīvikaṃ  kappeti  ayaṃ  vuccati  puggalo
sāvajjabhojī.
   {713.2} Katamo ca puggalo anavajjabhojī. Idhekacco puggalo na
kuhanāya  na  lapanāya na nemittakatāya na nippesikatāya na lābhena
lābhaṃ  nijigiṃsanatāya  na  dārudānena na veḷudānena na pattadānena
na  pupphadānena  na  sinānadānena na cuṇṇadānena na mattikadānena
na  dantakaṭṭhadānena  na  mukhodakadānena  na  pātukamyatāya  na
muggasūpatāya  na pāribhaṭyatāya na parapiṭṭhimaṃsikatāya na vatthuvijjāya na
tiracchānavijjāya  na  aṅgavijjāya  na  nakkhattavijjāya na dūtagamanena
na  pahīnagamanena  na  jaṅghapesanīyena na vejjakammena na dūtakammena
na  piṇḍapaṭipiṇḍakena  na  dānānuppadānena  dhammena  samena laddhā
labhitvā  paṭilabhitvā  adhigantvā  vinditvā  jīvikaṃ  kappeti  ayaṃ
vuccati puggalo anavajjabhojī.
   {713.3} Ete aladdhā anavajjabhojīti ete aladdhā alabhitvā
apaṭilabhitvā  anadhigantvā avinditvāti ete aladdhā anavajjabhojī .
Eko care khaggavisāṇakappo. Tenāha so paccekasambuddho
           addhā pasaṃsāma sahāyasampadaṃ
           seṭṭhā samā sevitabbā sahāyā
           ete aladdhā anavajjabhojī
           Eko care khaggavisāṇakappoti.
   [714] Disvā suvaṇṇassa pabhassarāni
           kammāraputtena suniṭṭhitāni
           saṅghaṭṭayantāni duve bhujasmiṃ
           eko care khaggavisāṇakappo.
   [715]  Disvā  suvaṇṇassa  pabhassarānīti  disvā  passitvā
tulayitvā  tīrayitvā  vibhāvayitvā  vibhūtaṃ  katvā  .  suvaṇṇassāti
jātarūpassa  .  pabhassarānīti  parisuddhāni  pariyodātānīti  disvā
suvaṇṇassa pabhassarāni.
   [716]  Kammāraputtena  suniṭṭhitānīti  kammāraputto  vuccati
suvaṇṇakāro   .   kammāraputtena  suniṭṭhitānīti  kammāraputtena
suniṭṭhitāni sukatāni suparikammānīti 1- kammāraputtena suniṭṭhitāni.
   [717] Saṅghaṭṭayantāni duve bhujasminti bhujo vuccati hattho .
Yathā  ekasmiṃ  hatthe dve dhuvarāni ghaṭenti 2- evameva sattā
taṇhāvasena [3]- ghaṭenti 4- tiracchānayoniyaṃ ghaṭenti pittivisaye ghaṭenti
manussaloke  ghaṭenti  devaloke  ghaṭenti  gatiyā  gatiṃ upapattiyā
upapattiṃ  paṭisandhiyā  paṭisandhiṃ  bhavena bhavaṃ saṃsārena saṃsāraṃ vaṭṭena
vaṭṭaṃ ghaṭenti [5]- caranti viharanti iriyanti vattenti pālenti yapenti
yāpentīti  saṅghaṭṭayantāni  duve  bhujasmiṃ  .  eko  care
khaggavisāṇakappo. Tenāha so paccekasambuddho
@Footnote: 1 Ma. suparikammakatānīti. 2 ma rūpurāni ghaṭṭenti. 3 Ma. diṭṭhivasena niraye.
@4 Ma. ghaṭṭenti. evamuparipi. 5 Ma. saṅghaṭṭenti saṅghaṭṭentā.
           Disvā suvaṇṇassa pabhassarāni
           kammāraputtena suniṭṭhitāni
           saṅghaṭṭayantāni duve bhujasmiṃ
           eko care khaggavisāṇakappoti.
   [718] Evaṃ dutīyena sahā 1- mamassa
           vācābhilāpo abhisajjanā vā
           etaṃ bhayaṃ āyatiṃ pekkhamāno
           eko care khaggavisāṇakappo.
   [719]  Evaṃ  dutīyena sahā mamassāti taṇhādutiyena 2- .
Taṇhādutiyo  vā  hoti  puggaladutiyo  vā  .  kathaṃ  taṇhādutiyo
hoti  .  taṇhāti  rūpataṇhā  saddataṇhā  gandhataṇhā  rasataṇhā
phoṭṭhabbataṇhā  dhammataṇhā  .  yassesā  taṇhā  appahīnā  so
vuccati taṇhādutiyo.
     Taṇhādutiyo puriso      dīghamaddhāna saṃsaraṃ
     itthabhāvaññathābhāvaṃ     saṃsāraṃ nātivattati.
Evaṃ  taṇhādutiyo  hoti  . kathaṃ puggaladutiyo hoti . idhekacco
na attahetu 3- na kāraṇahetu uddhato avūpasantacitto ekassa vā
dutiyo  hoti  dvinnaṃ  vā  tatiyo hoti tiṇṇaṃ vā catuttho hoti
tattha  bahuṃ  samphappalāpaṃ  lapati  seyyathīdaṃ  rājakathaṃ  corakathaṃ
mahāmattakathaṃ  senākathaṃ  bhayakathaṃ  yuddhakathaṃ  annakathaṃ  pānakathaṃ vatthakathaṃ
@Footnote: 1 Ma. saha. evamuparipi. 2 Ma. ayaṃ pāṭho natthi. 3 Ma. atthahetu.
[1]- Mālākathaṃ [2]- ñātikathaṃ yānakathaṃ gāmakathaṃ nigamakathaṃ nagarakathaṃ janapadakathaṃ
itthīkathaṃ purisakathaṃ 3- sūrakathaṃ visikkhākathaṃ kumbhaṭṭhānakathaṃ [4]- lokakkhāyikaṃ
samuddakkhāyikaṃ  itibhavābhavakathaṃ  iti vā 5- katheti evaṃ puggaladutiyo
hotīti evaṃ dutīyena sahā mamassa.
   [720]  Vācābhilāpo  abhisajjanā  vāti vācābhilāpo vuccati
battiṃsa  6-  tiracchānakathā  seyyathīdaṃ  rājakathā  corakathā  .pe.
Itibhavābhavakathā  iti vā . abhisajjanāti dve sajjanā taṇhāsajjanā
ca diṭṭhisajjanā ca .pe. ayaṃ taṇhāsajjanā .pe. ayaṃ diṭṭhisajjanāti
vācābhilāpo abhisajjanā vā.
   [721]  Etaṃ  bhayaṃ  āyatiṃ  pekkhamānoti  bhayanti  jātibhayaṃ
jarābhayaṃ  byādhibhayaṃ  maraṇabhayaṃ  rājabhayaṃ  corabhayaṃ  aggibhayaṃ  udakabhayaṃ
attānuvādabhayaṃ  parānuvādabhayaṃ  daṇḍabhayaṃ  duggatibhayaṃ  ūmibhayaṃ  kumbhilabhayaṃ
āvaṭṭabhayaṃ  suṃsukābhayaṃ  ājīvikābhayaṃ  asilokabhayaṃ parisasārajjabhayaṃ [7]-
bhayānakaṃ  chambhitattaṃ  lomahaṃso  cetaso  ubbeggo  utrāso .
Etaṃ  bhayaṃ  āyatiṃ  pekkhamānoti  etaṃ  bhayaṃ  āyatiṃ pekkhamāno
dakkhamāno  olokayamāno  nijjhāyamāno  upaparikkhamānoti  etaṃ
bhayaṃ āyatiṃ pekkhamāno . eko care khaggavisāṇakappo . tenāha
so paccekasambuddho
           evaṃ dutīyena sahā mamassa
           vācābhilāpo abhisajjanā vā
@Footnote: 1 Ma. sayanakathaṃ. 2 Ma. gandhakathaṃ. 3 Ma. ayaṃ pāṭho natthi. 4 Ma. pubbapetakathaṃ
@nānattakathaṃ. 5 Ma. iti vāti saddo natthi. 6 Ma. bāttiṃsa. 7 Ma. madanabhayaṃ.
           Etaṃ bhayaṃ āyatiṃ pekkhamāno
           eko care khaggavisāṇakappoti.
   [722] Kāmā hi citrā madhurā manoramā
           virūparūpena mathenti cittaṃ
           ādīnavaṃ kāmaguṇesu disvā
           eko care khaggavisāṇakappo.
   [723] Kāmā hi citrā madhurā manoramāti kāmāti uddānato
dve  kāmā  vatthukāmā  ca kilesakāmā ca .pe. ime vuccanti
vatthukāmā  .pe.  ime  vuccanti  kilesakāmā  .  citrāti
nānāvaṇṇarūpā    1-    nānāvaṇṇasaddā    nānāvaṇṇagandhā
nānāvaṇṇarasā   nānāvaṇṇaphoṭṭhabbā   .  madhurāti  vuttañhetaṃ
bhagavatā  pañcime  bhikkhave  kāmaguṇā  katame  pañca cakkhuviññeyyā
rūpā  iṭṭhā  kantā  manāpā  piyarūpā  kāmupasañhitā  rajanīyā
sotaviññeyyā  saddā  ghānaviññeyyā  gandhā  jivhāviññeyyā
rasā  kāyaviññeyyā  phoṭṭhabbā  iṭṭhā  kantā  manāpā piyarūpā
kāmupasañhitā  rajanīyā  ime  kho bhikkhave pañca kāmaguṇā yaṃ kho
bhikkhave  ime  pañca  kāmaguṇe  paṭicca  uppajjati  sukhaṃ somanassaṃ
idaṃ  vuccati  kāmasukhaṃ  miḷhasukhaṃ  puthujjanasukhaṃ  anariyasukhaṃ na sevitabbaṃ
na  bhajitabbaṃ  na  bhāvetabbaṃ  na  bahulīkātabbaṃ  bhāyitabbaṃ  etassa
sukhassāti  vadāmīti  kāmā  hi  citrā  madhurā  .  manoramāti
@Footnote: 1 Ma. nānāvaṇṇā rūpā. evamīdisesu padesu.
Manoti  yaṃ  cittaṃ  mano  mānasaṃ  hadayaṃ  paṇḍaraṃ  mano  manāyatanaṃ
manindriyaṃ viññāṇaṃ viññāṇakkhandho tajjā manoviññāṇadhātu. [1]-
   [724]   Virūparūpena   mathenti   cittanti  nānāvaṇṇehi
rūpehi .pe. nānāvaṇṇehi phoṭṭhabbehi cittaṃ mathenti tāsenti 2-
hāpenti 3- pahāpentīti 4- virūparūpena mathenti cittaṃ.
   [725]  Ādīnavaṃ  kāmaguṇesu  disvāti  vuttaṃ  hetaṃ bhagavatā
ko  ca  bhikkhave  kāmānaṃ  ādīnavo idha bhikkhave kulaputto yena
sippaṭṭhānena  jīvikaṃ  kappeti  yadi  muddhāya 5- yadi gaṇanāya yadi
saṅkhāya 6- yadi kasiyā yadi vaṇijjāya yadi gorakkhena yadi issaṭṭhena 7-
yadi  rājaporisena  yadi  sippāyatanena  sītassa  purakkhato  uṇhassa
purakkhato  ḍaṃsamakasavātātapasiriṃsapasamphassehi  rissamāno 8- khuppipāsāya
miyyamāno  ayaṃ  bhikkhave  kāmānaṃ ādīnavo sandiṭṭhiko dukkhakkhandho
kāmahetu kāmanidānaṃ kāmādhikaraṇaṃ kāmānameva hetu
   {725.1} tassa ce bhikkhave kulaputtassa evaṃ uṭṭhahato ghaṭato
vāyamato  te  bhogā  nābhinipphajjanti so socati kilamati paridevati
urattāḷiṃ kandati sammohaṃ āpajjati moghaṃ vata me uṭṭhānaṃ aphalo vata
me  vāyāmoti  ayampi  bhikkhave  kāmānaṃ  ādīnavo  sandiṭṭhiko
dukkhakkhandho  kāmahetu  kāmanidānaṃ  kāmādhikaraṇaṃ  kāmānameva  hetu
tassa  ce  bhikkhave  kulaputtassa  evaṃ  uṭṭhahato ghaṭato vāyamato
te  bhogā  abhinipphajjanti  so  tesaṃ  bhogānaṃ  ārakkhādhikaraṇaṃ
@Footnote: 1 Ma. mano ramenti thomenti tosenti pahāsentīti kāmā hi citrā madhurā manoramā.
@2 Ma. tosenti. 3 Ma. ayaṃ pāṭho natthi. 4 Ma. pahāsentīti.
@5 Ma. muddāya. 6 Ma. saṅkhārena. 7 Ma. issatthena. 8 Ma. samphassamāno.
Dukkhadomanassaṃ  paṭisaṃvedeti kinti me bhoge neva rājāno hareyyuṃ
na  corā hareyyuṃ na aggi ḍaheyya na udakaṃ vaheyya na appiyā
dāyādā  hareyyunti  tassa  evaṃ ārakkhato gopayato te bhoge
rājāno  vā  haranti  corā  vā haranti aggi vā ḍahati udakaṃ
vā  vahati  appiyā  dāyādā  vā  haranti  so  socati .pe.
Sammohaṃ  āpajjati  yampi  me  ahosi  tampi  no natthīti ayampi
bhikkhave  kāmānaṃ  ādīnavo  sandiṭṭhiko  dukkhakkhandho  kāmahetu
kāmanidānaṃ kāmādhikaraṇaṃ kāmānameva hetu.
   {725.2} Puna caparaṃ bhikkhave kāmahetu kāmanidānaṃ kāmādhikaraṇaṃ
kāmānameva  hetu  rājānopi  rājūhi  vivadanti khattiyāpi khattiyehi
vivadanti  brāhmaṇāpi  brāhmaṇehi  vivadanti  gahapatīpi  gahapatīhi
vivadanti  mātāpi  puttena  vivadati  puttopi mātarā vivadati pitāpi
puttena  vivadati  puttopi  pitarā  vivadati  bhātāpi bhaginiyā vivadati
bhaginīpi  bhātarā  vivadati  sahāyopi  sahāyena  vivadati  te  tattha
kalahavivādāpannā   1-   aññamaññaṃ   pāṇīhipi   upakkamanti
leḍḍūhipi   upakkamanti   daṇḍehipi   upakkamanti   satthehipi
upakkamanti   te   tattha   maraṇampi   nigacchanti  maraṇamattampi
dukkhaṃ  ayampi  bhikkhave  kāmānaṃ  ādīnavo  sandiṭṭhiko dukkhakkhandho
kāmahetu kāmanidānaṃ kāmādhikaraṇaṃ kāmānameva hetu.
   {725.3}  Puna  caparaṃ  bhikkhave  kāmahetu  kāmanidānaṃ
kāmādhikaraṇaṃ  kāmānameva  hetu  asicammaṃ  gahetvā  dhanukalāpaṃ
sannayhitvā    ubhatoviyūḷhaṃ   2-   saṅgāmaṃ   pakkhandanti
@Footnote: 1 Ma. kalahaviggahavivādāpannā. 2 Ma. ubhatobyūḷhaṃ.
Usūsupi  khippamānesu  sattīsupi  khippamānāsu  asīsupi  vijjotalantesu
te   tattha   usūhipi  vijjhanti  sattīhipi  vijjhanti  asināpi
sīsaṃ  chindanti  te  tattha  maraṇampi  nigacchanti  maraṇamattampi
dukkhaṃ  ayampi  bhikkhave  kāmānaṃ  ādīnavo  sandiṭṭhiko dukkhakkhandho
kāmahetu kāmanidānaṃ kāmādhikaraṇaṃ kāmānameva hetu.
   {725.4} Puna caparaṃ bhikkhave kāmahetu kāmanidānaṃ kāmādhikaraṇaṃ
kāmānameva  hetu  asicammaṃ  gahetvā  dhanukalāpaṃ  sannayhitvā
addhāvalepanā  1-  upakāriyo  pakkhandanti  usūsupi  khippamānesu
sattīsupi  khippamānāsu  asīsupi  vijjotalantesu  te  tattha  usūhipi
vijjhanti   sattīhipi   vijjhanti   chakaṇaṭiyāpi   2-  osiñcanti
abhivaggena  omaddanti  asināpi  sīsaṃ  chindanti  te tattha maraṇampi
nigacchanti  maraṇamattampi  dukkhaṃ  ayampi  bhikkhave  kāmānaṃ  ādīnavo
sandiṭṭhiko   dukkhakkhandho   kāmahetu   kāmanidānaṃ  kāmādhikaraṇaṃ
kāmānameva hetu.
   {725.5} Puna caparaṃ bhikkhave kāmahetu kāmanidānaṃ kāmādhikaraṇaṃ
kāmānameva hetu sandhimpi chindanti nillopampi niharanti ekāgārikampi
karonti  paripanthepi  tiṭṭhanti  paradārampi  gacchanti tamenaṃ rājāno
gahetvā  vividhā  kammakaraṇā kārenti kasāhipi tāḷenti vettehipi
tāḷenti  aḍḍhadaṇḍakehipi  tāḷenti  hatthampi  chindanti  pādampi
chindanti  .pe.  asināpi sīsaṃ chindanti te tattha maraṇampi nigacchanti
maraṇamattampi  dukkhaṃ  ayampi  bhikkhave  kāmānaṃ  ādīnavo sandiṭṭhiko
@Footnote: 1 Ma. addāvalepanā. 2 Ma. chakaṇakāyapi.
Dukkhakkhandho kāmahetu kāmanidānaṃ kāmādhikaraṇaṃ kāmānameva hetu.
   {725.6} Puna caparaṃ bhikkhave kāmahetu kāmanidānaṃ kāmādhikaraṇaṃ
kāmānameva  hetu  kāyena duccaritaṃ caranti vācāya duccaritaṃ caranti
manasā duccaritaṃ caranti te kāyena duccaritaṃ caritvā vācāya duccaritaṃ
caritvā  manasā  duccaritaṃ caritvā kāyassa bhedā parammaraṇā apāyaṃ
duggatiṃ  vinipātaṃ  nirayaṃ  upapajjanti  ayampi  bhikkhave  kāmānaṃ
ādīnavo  samparāyiko  dukkhakkhandho kāmahetu kāmanidānaṃ kāmādhikaraṇaṃ
kāmānameva  hetūti  .  ādīnavaṃ  kāmaguṇesu  disvāti  kāmaguṇesu
ādīnavaṃ  disvā  passitvā  tulayitvā  tīrayitvā  vibhāvayitvā
vibhūtaṃ  katvāti  ādīnavaṃ  kāmaguṇesu  disvā  .  eko  care
khaggavisāṇakappo. Tenāha so paccekasambuddho
           kāmā hi citrā madhurā manoramā
           virūparūpena mathenti cittaṃ
           ādīnavaṃ kāmaguṇesu disvā
           eko care khaggavisāṇakappoti.
   [726] Ītī ca gaṇḍo ca upaddavo ca
           rogo ca sallañca bhayañca metaṃ
           etaṃ bhayaṃ kāmaguṇesu disvā
           eko care khaggavisāṇakappo.
   [727]  Ītī  ca gaṇḍo ca upaddavo ca rogo ca sallañca
Bhayañca   metanti   vuttañhetaṃ   bhagavatā   bhayanti   bhikkhave
kāmānametaṃ  adhivacanaṃ  dukkhanti  bhikkhave  kāmānametaṃ  adhivacanaṃ
rogoti  bhikkhave  kāmānametaṃ adhivacanaṃ gaṇḍoti bhikkhave kāmānametaṃ
adhivacanaṃ lagganti 1- bhikkhave kāmānametaṃ adhivacanaṃ sattoti 2- bhikkhave
kāmānametaṃ  adhivacanaṃ  paṅkoti  bhikkhave  kāmānametaṃ  adhivacanaṃ
gabbhoti bhikkhave kāmānametaṃ adhivacanaṃ yasmā 3- ca bhikkhave bhayanti
kāmānametaṃ adhivacanaṃ [4]- kāmarāgarattāyaṃ bhikkhave chandarāgavinibandho 5-
diṭṭhadhammikāpi bhayā na parimuccati samparāyikāpi bhayā na parimuccati
   {727.1}  tasmā bhayanti kāmānametaṃ adhivacanaṃ yasmā 3- ca
bhikkhave dukkhanti rogoti gaṇḍoti lagganti 1- sattoti 2- paṅkoti
gabbhoti  kāmānametaṃ  adhivacanaṃ  [4]-  kāmarāgarattāyaṃ  bhikkhave
chandarāgavinibandho   5-  diṭṭhadhammikāpi  gabbhā  na  parimuccati
samparāyikāpi  gabbhā  na  parimuccati  tasmā  gabbhoti  kāmānametaṃ
adhivacananti.
     Bhayañca dukkhañca rogo ca    satto paṅko ca dūbhayaṃ 6-
     ete kāmā pavuccanti 7-   yattha satto puthujjano
     otiṇṇo sātarūpena      gabbhāya ca nigacchati 8-.
     Yato ca bhikkhave bhikkhu 9-    jhānañca 10- na riñcati
     somaṃ palipathaṃ duggaṃ        atikkamma tathāvidhaṃ 1-
     pajaṃ jātijarūpetaṃ          phandamānaṃ avekkhatīti.
Ītī ca gaṇḍo ca upaddavo ca rogo ca sallañca bhayañca metaṃ.
@Footnote: 1 Ma. sallanti. 2 Ma. saṅgoti. 3 Ma. kasmā. 4 Ma. yasmā ca.
@5 Ma. -baddho. 6 Ma. gaṇḍo sallañca saṅgo ca. 7 Ma. paṅko gabbho ca ubhayaṃ.
@8 Ma. puna gabbhāya gacchati. 9 Ma. ātāpī. 10 Ma. sampajaññaṃ na riccati.
@11 Ma. tathāvidho.
   [728]  Etaṃ  bhayaṃ kāmaguṇesu disvāti etaṃ bhayaṃ kāmaguṇesu
disvā  passitvā  tulayitvā  tīrayitvā  vibhāvayitvā  vibhūtaṃ katvāti
etaṃ  bhayaṃ  kāmaguṇesu  disvā . eko care khaggavisāṇakappo .
Tenāha so paccekasambuddho
           ītī ca gaṇḍo ca upaddavo ca
           rogo ca sallañca bhayañca metaṃ
           etaṃ bhayaṃ kāmaguṇesu disvā
           eko care khaggavisāṇakappoti.
   [729] Sītañca uṇhañca khudaṃ pipāsaṃ
           vātātape ḍaṃsasiriṃsape 1- ca
           sabbāni petāni abhisaṃbhavitvā
           eko care khaggavisāṇakappo.
   [730]  Sītañca  uṇhañca  khudaṃ  pipāsanti  [2]-  dvīhi
kāraṇehi  sītaṃ  hoti  abbhantaradhātupakopavasena  vā  sītaṃ  hoti
bahiddhāutuvasena  vā  sītaṃ  hoti . uṇhanti dvīhi kāraṇehi uṇhaṃ
hoti  abbhantaradhātupakopavasena  vā  uṇhaṃ  hoti  bahiddhāutuvasena
vā  uṇhaṃ hoti . khuddā 3- vuccati chātako . pipāsā vuccati
udakampīti 4- sītañca uṇhañca khudaṃ pipāsaṃ.
   [731]  Vātātape ḍaṃsasiriṃsape cāti vātāti puratthimā vātā
pacchimā vātā uttarā vātā dakkhiṇā vātā sarajā vātā [5]-
@Footnote: 1 Ma. ḍaṃsasarīsape. evamuparipi. 2 Ma. sītanti. 3 Ma. khudā. 4 Ma. udakapipāsāti.
@5 arajā vātā. evamīdisesu ṭhānesu.
Sītā  vātā  uṇhā  vātā  parittā  vātā  adhimattā  vātā
verambhavātā  [1]-  supaṇṇavātā  tālapaṇṇavātā  vidhūpanavātā .
Ātapo  vuccati  suriyasantāpo  .  ḍaṃsā vuccanti piṅgalamakkhikā .
Siriṃsapā vuccanti ahīti vātātape ḍaṃsasiriṃsape ca.
   [732] Sabbāni petāni abhisaṃbhavitvāti abhibhavitvā ajjhottharitvā
pariyādiyitvā  madditvāti  sabbāni  petāni  abhisaṃbhavitvā  .
Eko care khaggavisāṇakappo. Tenāha so paccekasambuddho
           sītañca uṇhañca khudaṃ pipāsaṃ
           vātātape ḍaṃsasiriṃsape ca
           sabbāni petāni abhisaṃbhavitvā
           eko care khaggavisāṇakappoti.
   [733] Nāgova yūthāni vivajjayitvā
           sañjātakhandho padumī uḷāro
           yathābhirantaṃ vihare araññe
           eko care khaggavisāṇakappo.
   [734]  Nāgova  yūthāni  vivajjayitvāti  nāgo  vuccati
hatthināgo  . paccekasambuddhopi nāgo . kiṃkāraṇā paccekasambuddho
nāgo  .  āguṃ na karotīti nāgo . na gacchatīti nāgo . na
āgacchatīti  nāgo  .  kathaṃ so paccekasambuddho āguṃ na karotīti
nāgo  .  āgū  vuccanti  pāpakā  akusalā  dhammā saṅkilesikā
@Footnote: 1 Ma. pakkhavātā. evamuparipi.
Ponobbhavikā sadarā dukkhavipākā āyatiṃ jātijarāmaraṇīyā.
        Āguṃ na karotīti 1- kiñci loke
        sabbasaṃyoge visajja bandhanāni
        sabbattha na sajjati vippamutto
        nāgo tādi pavuccate tathattā.
   {734.1} Evaṃ so paccekasambuddho āguṃ na karotīti nāgo.
Kathaṃ so paccekasambuddho na gacchatīti nāgo . So paccekasambuddho na
chandāgatiṃ  gacchati  na  dosāgatiṃ  gacchati  na  mohāgatiṃ gacchati na
bhayāgatiṃ  gacchati  na  rāgavasena  gacchati  na dosavasena gacchati na
mohavasena  gacchati  na  mānavasena gacchati na diṭṭhivasena gacchati na
uddhaccavasena  gacchati  na  vicikicchāvasena  gacchati  na  anusayavasena
gacchati na vaggehi dhammehi yāyati niyyati vuyhati saṃhariyati 2- evaṃ
so paccekasambuddho na gacchatīti nāgo.
   {734.2}  Kathaṃ  paccekasambuddho  na  āgacchatīti  nāgo .
Sotāpattimaggena  ye  kilesā  pahīnā te kilese na puneti na
pacceti   na   paccāgacchati  sakadāgāmimaggena  anāgāmimaggena
arahattamaggena ye kilesā pahīnā te kilese na puneti na pacceti
na  paccāgacchati evaṃ so paccekasambuddho na āgacchatīti nāgo .
Nāgova yūthāni vivajjayitvāti yathā so hatthināgo yūthāni vivajjetvā
parivajjetvā   abhinivajjetvā   ekova   araññe  vanamajjhassa
ajjhogāhetvā 3- carati
@Footnote: 1 Ma. karoti. 2 Ma. saṃharīyati. 3 Ma. araññavanamajjhogāhetvā.
Vicarati  iriyati  vatteti  pāleti  yapeti yāpeti paccekasambuddhopi
gaṇaṃ  vajjetvā  1-  parivajjetvā  abhivajjetvā  eko  care
khaggavisāṇakappo  2-  araññavanapatthāni pantāni senāsanāni paṭisevati
appasaddāni   appanigghosāni   vijanavātāni   manussarāhaseyyakāni
paṭisallānasāruppāni  so  eko  gacchati  eko  tiṭṭhati  eko
nisīdati eko seyyaṃ kappeti eko gāmaṃ piṇḍāya pavisati [3]- eko
paṭikkamati  eko  raho  nisīdati  eko  caṅkamaṃ  adhiṭṭhāti eko
carati  vicarati  iriyati  vatteti  pāleti  yapeti yāpetīti nāgova
yūthāni vivajjayitvā.
   [735]  Sañjātakhandho  padumī  uḷāroti yathā so hatthināgo
sañjātakhandho  sattaratano vā hoti aṭṭharatano vā paccekasambuddhopi
sañjātakhandho  asekkhena  sīlakkhandhena  asekkhena  samādhikkhandhena
asekkhena  paññākkhandhena  asekkhena  vimuttikkhandhena  asekkhena
vimuttiñāṇadassanakkhandhena   .   yathā  so  hatthināgo  padumī
paccekasambuddhopi  sattahi  bojjhaṅgapupphehi  padumī  satisambojjhaṅga-
pupphena    dhammavicayasambojjhaṅgapupphena    viriyasambojjhaṅgapupphena
pītisambojjhaṅgapupphena     passaddhisambojjhaṅgapupphena    samādhi-
sambojjhaṅgapupphena  upekkhāsambojjhaṅgapupphena  .  yathā  so
hatthināgo  uḷāro  thāmena balena javena sūrena paccekasambuddhopi
uḷāro  sīlena  samādhinā  paññāya  vimuttiyā vimuttiñāṇadassanenāti
@Footnote: 1 Ma. vivajjetvā. 2 Ma. ime dve pāṭhā natthi. 3 sabbattha potthake
@eko abhikkamatīti padena bhavitabbaṃ.
Sañjātakhandho padumī uḷāro.
   [736]  Yathābhirantaṃ  vihare  araññeti  yathā so hatthināgo
yathābhirantaṃ  araññe  viharati  paccekasambuddhopi  yathābhirantaṃ  araññe
viharati  paṭhamenapi  jhānena  yathābhirantaṃ  araññe  viharati  dutiyenapi
tatiyenapi   catutthenapi  jhānena  yathābhirantaṃ  araññe  viharati
mettāyapi  cetovimuttiyā  yathābhirantaṃ  araññe  viharati  karuṇāyapi
muditāyapi  upekkhāyapi  cetovimuttiyā  yathābhirantaṃ  araññe  viharati
ākāsānañcāyatanasamāpattiyāpi   yathābhirantaṃ   araññe   viharati
viññāṇañcāyatanasamāpattiyāpi ākiñcaññāyatanasamāpattiyāpi
nevasaññānāsaññāyatanasamāpattiyāpi   phalasamāpattiyāpi   yathābhirantaṃ
araññe  viharatīti  yathābhirantaṃ  vihare  araññe  .  eko  care
khaggavisāṇakappo. Tenāha so paccekasambuddho
           nāgova yūthāni vivajjayitvā
           sañjātakhandho padumī uḷāro
           yathābhirantaṃ vihare araññe
           eko care khaggavisāṇakappoti.
   [737] Aṭṭhāna taṃ saṅgaṇikāratassa
           yaṃ phussaye 1- sāmayikaṃ vimuttiṃ
           ādiccabandhussa vaco nisamma
           eko care khaggavisāṇakappo.
@Footnote: 1 Ma. phassaye. evamuparipi.
   [738]  Aṭṭhāna  taṃ  saṅgaṇikāratassa  yaṃ  phussaye  sāmayikaṃ
vimuttinti  vuttaṃ  hetaṃ  bhagavatā  yāvatānanda  bhikkhu saṅgaṇikārāmo
saṅgaṇikarato   saṅgaṇikārāmataṃ   anuyutto   gaṇārāmo  gaṇarato
gaṇasammudito   gaṇārāmataṃ   anuyutto   yantaṃ   nekkhammasukhaṃ
pavivekasukhaṃ   upasamasukhaṃ  sambodhisukhaṃ  tassa  sukhassa  nikāmalābhī
bhavissati  akicchalābhī  akasiralābhīti  netaṃ  ṭhānaṃ  vijjati . yo ca
kho  so  ānanda  bhikkhu eko gaṇasmā vūpakaṭṭho viharati tassetaṃ
bhikkhuno  pāṭikaṅkhaṃ  yantaṃ  nekkhammasukhaṃ  pavivekasukhaṃ  upasamasukhaṃ
sambodhisukhaṃ   tassa   sukhassa  nikāmalābhī  bhavissati  akicchalābhī
akasiralābhīti  ṭhānametaṃ  vijjati  . yāvatānanda bhikkhu saṅgaṇikārāmo
saṅgaṇikarato   saṅgaṇikārāmataṃ   anuyutto   gaṇārāmo  gaṇarato
gaṇasammudito  gaṇārāmataṃ  anuyutto  sāmayikaṃ  1-  vā cetovimuttiṃ
upasampajja  viharissati asāmayikaṃ vā akuppanti netaṃ ṭhānaṃ vijjati .
Yo  ca  kho  so ānanda bhikkhu eko gaṇasmā vūpakaṭṭho viharati
tassetaṃ  bhikkhuno  pāṭikaṅkhaṃ  sāmayikaṃ  vā  cetovimuttiṃ upasampajja
viharissati  asāmayikaṃ  vā  akuppanti  ṭhānametaṃ vijjatīti . aṭṭhāna
taṃ saṅgaṇikāratassa yaṃ phussaye sāmayikaṃ vimuttiṃ.
   [739]  Ādiccabandhussa  vaco  nisammāti  ādicco  vuccati
suriyo  .  so  gotamo  gottena  paccekasambuddhopi  gotamo
gottena  so  paccekasambuddhopi  suriyassa  gottañātako gottabandhu
@Footnote: 1 Ma. sāmāyikaṃ. evamuparipi.
Tasmā  paccekasambuddho  ādiccabandhu  .  ādiccabandhussa  vaco
nisammāti  ādiccabandhussa  vacanaṃ  byapathaṃ  desanaṃ  anusandhiṃ  sutvā
suṇitvā  uggahetvā  upadhārayitvā  upalakkhayitvāti  ādiccabandhussa
vaco  nisamma  .  eko  care  khaggavisāṇakappo . tenāha so
paccekasambuddho
           aṭṭhāna taṃ saṅgaṇikāratassa
           yaṃ phussaye sāmayikaṃ vimuttiṃ
           ādiccabandhussa vaco nisamma
           eko care khaggavisāṇakappoti.
   [740] Diṭṭhīvisūkāni upātivatto
           patto niyāmaṃ paṭiladdhamaggo
           uppannañāṇomhi anaññaneyyo
           eko care khaggavisāṇakappo.
   [741]  Diṭṭhīvisūkāni  upātivattoti  diṭṭhivisūkāni  vuccanti
vīsativatthukā  sakkāyadiṭṭhī  .  idha  assutavā  puthujjano  ariyānaṃ
adassāvī  ariyadhammassa  akovido  ariyadhamme  avinīto  sappurisānaṃ
adassāvī  sappurisadhammassa  akovido  sappurisadhamme  avinīto  rūpaṃ
attato  samanupassati  rūpavantaṃ  vā attānaṃ attani vā rūpaṃ rūpasmiṃ
vā   attānaṃ  vedanaṃ  saññaṃ  saṅkhāre  viññāṇaṃ  attato
samanupassati  viññāṇavantaṃ  vā  attānaṃ  attani  vā  viññāṇaṃ
Viññāṇasmiṃ   vā  attānaṃ  yā  evarūpā  diṭṭhi  diṭṭhigataṃ
diṭṭhigahanaṃ  diṭṭhikantāro  diṭṭhivisūkāyikaṃ diṭṭhivipphanditaṃ diṭṭhisaṃyojanaṃ
gāho  paṭiggāho  abhiniveso  parāmāso  kummaggo  micchāpatho
micchattaṃ  titthāyatanaṃ  vipariyesaggāho  viparītaggāho vippallāsaggāho
micchāgāho  ayāthāvakasmiṃ  yāthāvakanti  gāho  yāvatā  dvāsaṭṭhī
diṭṭhigatāni  imāni  diṭṭhivisūkāni . [1]- upātivattoti diṭṭhīvisūkāni
upātivatto   atikkanto  samatikkanto  vītivattoti  diṭṭhīvisūkāni
upātivatto.
   [742]  Patto  niyāmaṃ  paṭiladdhamaggoti  niyāmā  vuccanti
cattāro  maggā  ariyo  aṭṭhaṅgiko  maggo  seyyathīdaṃ sammādiṭṭhi
sammāsaṅkappo   sammāvācā   sammākammanto   sammāājīvo
sammāvāyāmo  sammāsati  sammāsamādhi  .  catūhi  ariyamaggehi
samannāgato  [2]-  sampatto  adhigato  phusito  sacchikatoti patto
niyāmaṃ  .  paṭiladdhamaggoti  laddhamaggo  paṭiladdhamaggo  adhigatamaggo
phusitamaggoti [3]- patto niyāmaṃ paṭiladdhamaggo.
   [743]  Uppannañāṇomhi anaññaneyyoti tassa paccekasambuddhassa
ñāṇaṃ  uppannaṃ  samuppannaṃ  nibbattaṃ  abhinibbattaṃ  pātubhūtaṃ  sabbe
saṅkhārā  aniccāti  ñāṇaṃ  uppannaṃ  samuppannaṃ  nibbattaṃ abhinibbattaṃ
pātubhūtaṃ sabbe saṅkhārā dukkhāti .pe. yaṅkiñci samudayadhammaṃ sabbantaṃ
nirodhadhammanti ñāṇaṃ uppannaṃ
@Footnote: 1 Ma. diṭṭhīvisūkāni. 2 Ma. niyāmaṃ patto. 3 Ma. sacchikatamaggoti.
Samuppannaṃ  nibbattaṃ  abhinibbattaṃ  pātubhūtanti  uppannañāṇomhi .
Anaññaneyyoti  so  paccekasambuddho  na  paraneyyo na parapattiyo
na  parapaccayo  na  parapaṭibaddhagū  yathābhūtaṃ  jānāti  passati
asammūḷho  sampajāno  paṭissato  sabbe saṅkhārā aniccāti .pe.
Yaṅkiñci  samudayadhammaṃ  sabbantaṃ  nirodhadhammanti  na  paraneyyo  na
parapattiyo  na  parapaccayo  na  parapaṭibaddhagū  yathābhūtaṃ  jānāti
passati   asammūḷho   sampajāno   paṭissatoti  uppannañāṇomhi
anaññaneyyo  .  eko  care  khaggavisāṇakappo  . tenāha so
paccekasambuddho
           diṭṭhīvisūkāni upātivatto
           patto niyāmaṃ paṭiladdhamaggo
           uppannañāṇomhi anaññaneyyo
           eko care khaggavisāṇakappoti.
   [744] Nillolupo nikkuho nippipāso
           nimmakkho niddhantakasāvamoho
           nirāsaso 1- sabbaloke bhavitvā
           eko care khaggavisāṇakappo.
   [745]  Nillolupo nikkuho nippipāsoti loluppā 2- vuccati
taṇhā  yo  rāgo  sārāgo .pe. abhijjhā lobho akusalamūlaṃ .
Sā  loluppā  taṇhā  tassa  paccekasambuddhassa pahīnā ucchinnamūlā
@Footnote: 1 Sī. nirāsayo. 2 Ma. loluppaṃ.
Tālāvatthukatā   anabhāvaṅgatā   āyatiṃ  anuppādadhammā  tasmā
paccekasambuddho   nillolupo  .  nikkuhoti  tīṇi  kuhanavatthūni
paccayapaṭisevanasaṅkhātaṃ   kuhanavatthu   iriyāpathasaṅkhātaṃ   kuhanavatthu
sāmantajappanasaṅkhātaṃ kuhanavatthu.
   {745.1} Katamaṃ paccayapaṭisevanasaṅkhātaṃ kuhanavatthu . Idha gahapatikā
bhikkhuṃ  nimantenti  cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhārehi .
So  pāpiccho  icchāpakato atthiko cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccaya-
bhesajjaparikkhārānaṃ   bhiyyokamyataṃ  upādāya  cīvaraṃ  paccakkhāti
piṇḍapātaṃ  paccakkhāti  senāsanaṃ  paccakkhāti  gilānapaccayabhesajja-
parikkhāraṃ paccakkhāti.
   {745.2}  So evamāha kiṃ samaṇassa mahagghena cīvarena etaṃ
sāruppaṃ  yaṃ  samaṇo  susānā  vā saṅkārakūṭā vā pāpaṇikā vā
nantakāni  uccinitvā  saṅghāṭiṃ  katvā  dhāreyya  kiṃ  samaṇassa
mahagghena  piṇḍapātena  etaṃ  sāruppaṃ  yaṃ  samaṇo  uñchācariyāya
piṇḍiyālopena  jīvikaṃ  kappeyya  kiṃ  samaṇassa mahagghena senāsanena
etaṃ sāruppaṃ yaṃ samaṇo rukkhamūliko vā assa abbhokāsiko vā kiṃ
samaṇassa  mahagghena  gilānapaccayabhesajjaparikkhārena  etaṃ  sāruppaṃ
yaṃ  samaṇo pūtimuttena vā hariṭakīkhaṇḍena vā osathaṃ 1- kareyyāti
tadupādāya  lūkhaṃ  cīvaraṃ dhāreti lūkhaṃ piṇḍapātaṃ bhuñjati lūkhaṃ senāsanaṃ
paṭisevati  lūkhaṃ  gilānapaccayabhesajjaparikkhāraṃ  paṭisevati  .  tamenaṃ
@Footnote: 1 Ma. osadhaṃ.
Gahapatikā  evaṃ  jānanti  ayaṃ  samaṇo  appiccho  santuṭṭho
pavivitto  asaṃsaṭṭho  āraddhaviriyo  dhutavādoti  bhiyyo  nimantenti
cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhārehi.
   {745.3}  So  evamāha tiṇṇaṃ sammukhībhāvā saddho kulaputto
bahuṃ  puññaṃ  pasavati  saddhāya  sammukhībhāvā  saddho  kulaputto  bahuṃ
puññaṃ  pasavati  deyyadhammassa  sammukhībhāvā  saddho  kulaputto  bahuṃ
puññaṃ  pasavati  dakkhiṇeyyānaṃ  sammukhībhāvā  saddho  kulaputto  bahuṃ
puññaṃ  pasavati  tumhākañcevāyaṃ saddhā atthi deyyadhammo ca saṃvijjati
ahañca paṭiggāhako sacāhaṃ 1- na paṭiggahessāmi evaṃ tumhe puññena
paribāhirā  bhavissatha  na  mayhaṃ  iminā  attho apica tumhākañceva
anukampāya  paṭiggaṇhāmīti  tadupādāya  bahumpi  cīvaraṃ  paṭiggaṇhāti
bahumpi  piṇḍapātaṃ  paṭiggaṇhāti  bahumpi  senāsanaṃ  paṭiggaṇhāti
bahumpi  gilānapaccayabhesajjaparikkhāraṃ  paṭiggaṇhāti  .  yā  evarūpā
bhākuṭikā  bhākuṭiyaṃ  kuhanā  kuhāyanā  kuhitattaṃ  idaṃ  vuccati
paccayapaṭisevanasaṅkhātaṃ kuhanavatthu.
   {745.4} Katamaṃ iriyāpathasaṅkhātaṃ kuhanavatthu . Idhekacco pāpiccho
icchāpakato  sambhāvanādhippāyo  evaṃ  maṃ  jano  sambhāvessatīti
gamanaṃ  saṇṭhapeti  ṭhānaṃ  saṇṭhapeti  nissajjaṃ  saṇṭhapeti  seyyaṃ 2-
saṇṭhapeti  paṇidhāya  gacchati  paṇidhāya  tiṭṭhati  paṇidhāya  nisīdati
paṇidhāya  seyyaṃ  kappeti  samāhito  viya  gacchati  samāhito
@Footnote: 1 Ma. sacehaṃ. 2 Ma. sayanaṃ.
Viya  tiṭṭhati  samāhito  viya  nisīdati samāhito viya seyyaṃ kappeti
āpāthakajjhāyīva  hoti  .  yā  evarūpā  iriyāpathassa  āṭhapanā
ṭhapanā  saṇṭhapanā  bhākuṭikā  bhākuṭiyaṃ  kuhanā  kuhāyanā kuhāyitattaṃ
idaṃ iriyāpathasaṅkhātaṃ kuhanavatthu.
   {745.5}  Katamaṃ  sāmantajappanasaṅkhātaṃ  kuhanavatthu . idhekacco
pāpiccho icchāpakato sambhāvanādhippāyo evaṃ maṃ jano sambhāvessatīti
ariyadhammasannissitaṃ vācaṃ bhāsati yo evarūpaṃ cīvaraṃ dhāreti so samaṇo
mahesakkhoti bhaṇati . yo evarūpaṃ pattaṃ dhāreti lohathālakaṃ dhāreti
dhammakarakaṃ dhāreti parissāvanaṃ dhāreti kuñcikaṃ dhāreti upāhanaṃ dhāreti
kāyabandhanaṃ dhāreti āyogabandhanaṃ 1- dhāreti so samaṇo mahesakkhoti
bhaṇati . yassa evarūpo upajjhāyo so samaṇo mahesakkhoti bhaṇati.
Yassa  evarūpo  ācariyo  [2]-  samānupajjhāyakā  samānācariyakā
mittā sandiṭṭhā sambhattā sahāyā so samaṇo mahesakkhoti bhaṇati.
   {745.6} Yo evarūpe vihāre vasati so samaṇo mahesakkhoti bhaṇati.
Yo evarūpe aḍḍhayoge 3- vasati hammiye vasati [4]- guhāyaṃ vasati [5]-
kuṭiyā  vasati  kūṭāgāre vasati aṭṭe vasati māḷe vasati uddaṇḍe
vasati upaṭṭhānasālāyaṃ vasati maṇḍape vasati rukkhamūle vasati so samaṇo
mahesakkhoti bhaṇati . athavā korajikakorajiko bhākuṭikabhākuṭiko kuhakuho
lapalapo     mukhasambhāvito    6-    ayaṃ    samaṇo
@Footnote: 1 Ma. āyogaṃ. 2 Ma. evarūpā. 3 Ma. vihāre aḍḍhayoge. 4 Ma. pāsāde
@vasati hammiye vasati. 5 Ma. leṇe vasati. 6 Ma. kuhakakuhako lapakalapako
@mukhasambhāviko.
Imāsaṃ  evarūpānaṃ  santānaṃ  vihārasamāpattīnaṃ  lābhīti  tādisaṃ
gambhīraṃ  gūḷhaṃ  nipuṇaṃ  paṭicchannaṃ  lokuttarasuññatāpaṭisaññutaṃ  kathaṃ
katheti  .  yā  evarūpā  bhākuṭikā  bhākuṭiyaṃ  kuhanā  kuhāyanā
kuhāyitattaṃ 1- idaṃ sāmantajappanasaṅkhātaṃ kuhanavatthu.
   {745.7}  Tassa  paccekasambuddhassa  imāni  tīṇi  kuhanavatthūni
pahīnāni  samucchinnāni  vūpasantāni  paṭippassaddhāni  abhabbuppattikāni
ñāṇagginā  daḍḍhāni  tasmā  so  paccekasambuddho  nikkuho .
Nippipāsoti  pipāsā  vuccati  taṇhā  yo rāgo sārāgo .pe.
Abhijjhā  lobho  akusalamūlaṃ  .  sā  pipāsā  taṇhā  tassa
paccekasambuddhassa  pahīnā  ucchinnamūlā  tālāvatthukatā  anabhāvaṅgatā
āyatiṃ  anuppādadhammā  tasmā  so  paccekasambuddho  nippipāsoti
nillolupo nikkuho nippipāso.
   [746]  Nimmakkho  niddhantakasāvamohoti  makkhāti  yo makkho
makkhāyanā  makkhāyitattaṃ  niṭṭhuriyaṃ  niṭṭhuriyakammaṃ  . kasāvāti rāgo
kasāvo  doso  kasāvo  moho  kasāvo kodho upanāho makkho
paḷāso  .pe.  sabbākusalābhisaṅkhārā  kasāvā  . mohoti dukkhe
añāṇaṃ  dukkhasamudaye  añāṇaṃ  dukkhanirodhe  añāṇaṃ dukkhanirodhagāminiyā
paṭipadāya   añāṇaṃ   pubbante   añāṇaṃ   aparante   añāṇaṃ
pubbantāparante   añāṇaṃ   idappaccayatāpaṭiccasamuppannesu  dhammesu
añāṇaṃ  yaṃ  evarūpaṃ  añāṇaṃ  adassanaṃ  anabhisamayo  ananurodho
@Footnote: 1 Ma. kuhitattaṃ.
Asambodho  1- appaṭivedho asaṅgāhanā apariyogāhanā asamapekkhanā
apaccavekkhanā   apaccakkhakammaṃ   dummejjhaṃ   bālyaṃ  asampajaññaṃ
moho [2]- sammoho [3]- avijjogho avijjāyogo avijjānusayo
avijjāpariyuṭṭhānaṃ  avijjājālaṃ  4- avijjālaṅgī moho akusalamūlaṃ .
Tassa paccekasambuddhassa makkho ca kasāvo ca moho ca vantā [5]-
niddhantā  pahīnā  samucchinnā  vūpasantā paṭippassaddhā abhabbuppattikā
ñāṇagginā   daḍḍhā  tasmā  so  paccekasambuddho  nimmakkho
niddhantakasāvamoho.
   [747]  Nirāsaso  sabbaloke  bhavitvāti  āsā  vuccati
taṇhā  yo  rāgo  sārāgo .pe. abhijjhā lobho akusalamūlaṃ .
Sabbaloketi   sabbaapāyaloke   sabbamanussaloke   sabbadevaloke
sabbakhandhaloke  sabbadhātuloke  sabbaāyatanaloke  .  nirāsaso
sabbaloke  bhavitvāti  sabbaloke  nirāsaso  bhavitvā  nittaṇho
bhavitvā  nippipāso  bhavitvāti  nirāsaso  sabbaloke  bhavitvā .
Eko care khaggavisāṇakappo. Tenāha so paccekasambuddho
           nillolupo nikkuho nippipāso
           nimmakkho niddhantakasāvamoho
           nirāsaso sabbaloke bhavitvā
           eko care khaggavisāṇakappoti.
   [748] Pāpaṃ sahāyaṃ parivajjayetha
@Footnote: 1-4 Ma. ayaṃ pāṭho natthi. 2 Ma. pamoho. 3 Ma. avijjā. 5 Ma. saṃvantā.
          Anatthadassiṃ visame niviṭṭhaṃ
          sayaṃ na seve pasutaṃ pamattaṃ
          eko care khaggavisāṇakappo.
   [749]  Pāpaṃ  sahāyaṃ parivajjayethāti pāpasahāyo vuccati yo
so  sahāyo  dasavatthukāya  micchādiṭṭhiyā  samannāgato  natthi dinnaṃ
natthi  yiṭṭhaṃ  [1]- natthi sukatadukkaṭānaṃ kammānaṃ phalaṃ vipāko natthi
ayaṃ  loko  natthi  paro  loko  natthi mātā natthi pitā natthi
sattā  opapātikā  natthi  loke  samaṇabrāhmaṇā  sammaggatā
sammāpaṭipannā  ye  imañca  lokaṃ  parañca  lokaṃ  sayaṃ  abhiññā
sacchikatvā pavedentīti ayaṃ pāpasahāyo . pāpaṃ sahāyaṃ parivajjayethāti
pāpaṃ  sahāyaṃ  parivajjayetha  2-  vivajjeyya  3-  parivajjeyyāti
pāpaṃ sahāyaṃ parivajjayetha.
   [750]  Anatthadassiṃ  visame  niviṭṭhanti  anatthadassī  vuccati
yo  so  sahāyo  dasavatthukāya  micchādiṭṭhiyā  samannāgato  natthi
dinnaṃ  natthi  yiṭṭhaṃ  .pe.  ye  imañca  lokaṃ parañca lokaṃ sayaṃ
abhiññā  sacchikatvā  pavedentīti  ayaṃ  anatthadassī  4- . visame
niviṭṭhanti  visame  kāyakamme niviṭṭhaṃ visame vacīkamme niviṭṭhaṃ visame
manokamme  niviṭṭhaṃ  visame pāṇātipāte niviṭṭhaṃ visame adinnādāne
niviṭṭhaṃ  visame  kāmesu  micchācāre  niviṭṭhaṃ  visame  musāvāde
niviṭṭhaṃ  visamāya  pisuṇāya  vācāya niviṭṭhaṃ visamāya pharusāya vācāya
niviṭṭhaṃ  visame  samphappalāpe  niviṭṭhaṃ  visamāya  abhijjhāya  niviṭṭhaṃ
visame  byāpāde  niviṭṭhaṃ  visamāya  micchādiṭṭhiyā  niviṭṭhaṃ visamesu
@Footnote: 1 Ma. natthi hutaṃ. 2 Ma. vajjeyya. 3 Ma. ayaṃ pāṭho natthi. 4 Ma. ime
@dve pāṭhā natthi.
Saṅkhāresu  niviṭṭhaṃ  visamesu  pañcasu kāmaguṇesu niviṭṭhaṃ [1]- sattaṃ
allīnaṃ upagataṃ ajjhositaṃ adhimuttanti anatthadassiṃ visame niviṭṭhaṃ.
   [751]  Sayaṃ na seve pasutaṃ pamattanti pasutanti yopi kāme
esati  gavesati  pariyesati  taccarito  tabbahulo taggaruko tanninno
tappoṇo tappabbhāro tadadhimutto tadādhipateyyo sopi kāmappasuto. [2]-
Yopi  taṇhāvasena  rūpe pariyesati yopi taṇhāvasena rūpe paṭilabhati
yopi  taṇhāvasena  rūpe  paribhuñjati sadde gandhe rase phoṭṭhabbe
paribhuñjati  taccarito  tabbahulo  taggaruko  tanninno  tappoṇo
tappabbhāro tadadhimutto tadādhipateyyo sopi kāmappasuto.
   {751.1}  Pamattanti  pamādo vattabbo . kāyaduccarite vā
vacīduccarite  vā  manoduccarite vā pañcasu vā kāmaguṇesu cittassa
vossaggo  vossaggānuppadānaṃ  kusalānaṃ  vā  dhammānaṃ  bhāvanāya
asakkaccakiriyatā   asātaccakiriyatā   anaṭṭhitakiriyatā  olīnavuttitā
nikkhittacchandatā  nikkhittadhuratā  anāsevanā  abhāvanā  abahulīkammaṃ
anadhiṭṭhānaṃ  ananuyogo  yo  evarūpo pamādo pamajjanā pamajjitattaṃ
ayaṃ  vuccati pamādo . sayaṃ na seve pasutaṃ pamattanti pasutañca na
seveyya  pamattañca  [3]-  na seveyya [4]- na niseveyya na
saṃseveyya na paṭiseveyya 5- na ācareyya na samācareyya na samādāya
@Footnote: 1 Ma. visamesu pañcasu nīvaraṇesu niviṭṭhaṃ viniviṭṭhaṃ. 2 Ma. yopi taṇhāvasena rūpe
@pariyesati. sadde. gandhe. rase. phoṭaṭhabbe pariyesati taccarito ... tadadhipateyyo.
@sopi kāmappasuto. yopi taṇhāvasena rūpe paṭilabhati sadde. gandhe. rase.
@phoṭaṭhabbe paṭilabhati taccarito ... tadadhipateyyo. sopi kāmappasuto. yopi taṇhāvasena
@rūpe paribhuñjati. sadde. ganadhe. rase. phoṭṭhabbe paribhuñjati taccarito ...
@tadadhipateyyo. sopi kāmappasuto. yathā kalahakārako kalahappasuto kammakārako
@kammappasto gocare caranto gocarappasuto ñāyī jhānappasuto. evameva yo kāme
@esati gavesati pariyesati taccarito ... tadadhipateyyo. sopi kāmappasuto. 3 Ma. sayaṃ.
@4 Ma. sāmaṃ na seveyya. 5 Ma. parisaṃseveyya.
Vatteyyāti sayaṃ na seve pasutaṃ pamattaṃ. Eko care khaggavisāṇakappo.
Tenāha so paccekasambuddho
           pāpaṃ sahāyaṃ parivajjayetha
           anatthadassiṃ visame niviṭṭhaṃ
           sayaṃ na seve pasutaṃ pamattaṃ
           eko care khaggavisāṇakappoti.
   [752] Bahussutaṃ dhammadharaṃ bhajetha
           mittaṃ uḷāraṃ paṭibhāṇavantaṃ
           aññāya atthāni vineyya kaṅkhaṃ
           eko care khaggavisāṇakappo.
   [753] Bahussutaṃ dhammadharaṃ bhajethāti bahussutanti bahussuto [1]-
sutadharo  sutasannicayo  ye  te dhammā ādikalyāṇā majjhekalyāṇā
pariyosānakalyāṇā   sātthā   sabyañjanā   2-  kevalaparipuṇṇaṃ
parisuddhaṃ  brahmacariyaṃ  abhivadanti  tathārūpāssa  dhammā  bahussutā
honti dhatā 3- vacasā paricitā manasānupekkhitā diṭṭhiyā supaṭividdhā.
Dhammadharanti  dhammaṃ  dhārentaṃ  suttaṃ geyyaṃ veyyākaraṇaṃ gāthaṃ udānaṃ
itivuttakaṃ  jātakaṃ  abbhūtadhammaṃ  4-  vedallaṃ  .  bahussutaṃ dhammadharaṃ
bhajethāti  bahussutañca  dhammadharañca  mittaṃ  bhajeyya  [5]- seveyya
niseveyya saṃseveyya paṭiseveyyāti bahussutaṃ dhammadharaṃ bhajetha.
   [754]  Mittaṃ  uḷāraṃ  paṭibhāṇavantanti  uḷāro hoti mitto
@Footnote: 1 Ma. hoti mitto. 2 Ma. sātthaṃ sabyañjanaṃ. 3 Ma. dhātā 4 Ma. abbhutadhammaṃ.
@evamuparipi. 5 Ma. saṃbhajeyya.
Sīlena  samādhinā  paññāya  vimuttiyā  vimuttiñāṇadassanena  .
Paṭibhāṇavantanti    tayo    paṭibhāṇavanto    pariyattipaṭibhāṇavā
paripucchāpaṭibhāṇavā adhigamapaṭibhāṇavā.
   {754.1}  Katamo  pariyattipaṭibhāṇavā . idhekaccassa buddhavacanaṃ
pariyāpuṭaṃ  hoti  suttaṃ  geyyaṃ veyyākaraṇaṃ gāthā udānaṃ itivuttakaṃ
jātakaṃ  abbhūtadhammaṃ  vedallaṃ  tassa  pariyattiṃ  nissāya paṭibhāti ayaṃ
pariyattipaṭibhāṇavā.
   {754.2} Katamo paripucchāpaṭibhāṇavā . idhekacco paripucchitā 1-
hoti atthe ca ñāye ca lakkhaṇe ca kāraṇe ca ṭhānāṭhāne ca tassa
paripucchaṃ nissāya paṭibhāti ayaṃ paripucchāpaṭibhāṇavā.
   {754.3} Katamo adhigamapaṭibhāṇavā . idhekaccassa adhigatā honti
cattāro  satipaṭṭhānā  cattāro  sammappadhānā cattāro iddhipādā
pañcindriyāni  pañca  balāni  satta  bojjhaṅgā  ariyo  aṭṭhaṅgiko
maggo  cattāro  ariyamaggā  cattāri  sāmaññaphalāni  catasso
paṭisambhidāyo  chaḷabhiññāyo  .  tassa  attho  ñāto  dhammo
ñāto  nirutti  ñātā  .  atthe  ñāte attho paṭibhāti dhamme
ñāte  dhammo  paṭibhāti  niruttiyā  ñātāya  nirutti  paṭibhāti .
Imesu  tīsu  ñāṇaṃ  paṭibhāṇapaṭisambhidā  .  so  paccekasambuddho
imāya  paṭibhāṇapaṭisambhidāya  upeto  samupeto  upāgato samupāgato
upapanno   samupapanno   samannāgato   tasmā  paccekasambuddho
@Footnote: 1 Ma. paripucchitāpi.
Paṭibhāṇavā   .   yassa   pariyatti  natthi  paripucchā  natthi
adhigamo   natthi   kiṃ   tassa  paṭibhāyissatīti  mittaṃ  uḷāraṃ
paṭibhāṇavantaṃ.
   [755]  Aññāya  atthāni  vineyya kaṅkhanti attatthaṃ aññāya
paratthaṃ   aññāya   ubhayatthaṃ  aññāya  diṭṭhadhammikatthaṃ  aññāya
samparāyikatthaṃ  aññāya  paramatthaṃ  aññāya  abhiññāya  jānitvā
tulayitvā  tīrayitvā  vibhāvayitvā  vibhūtaṃ  katvā  kaṅkhaṃ  vineyya
paṭivineyya  pajaheyya  vinodeyya  byantīkareyya  anabhāvaṅgameyyāti
aññāya  atthāni vineyya kaṅkhaṃ . eko care khaggavisāṇakappo .
Tenāha so paccekasambuddho
           bahussutaṃ dhammadharaṃ bhajetha
           mittaṃ uḷāraṃ paṭibhāṇavantaṃ
           aññāya atthāni vineyya kaṅkhaṃ
           eko care khaggavisāṇakappoti.
   [756] Khiḍḍā ratī 1- kāmasukhañca loke
           analaṅkaritvā anapekkhamāno
           vibhūsanaṭṭhānā 2- virato saccavādī
           eko care khaggavisāṇakappo.
   [757]  Khiḍḍā  ratī  kāmasukhañca  loketi  khiḍḍāti  dve
khiḍḍā  kāyikā  ca  khiḍḍā  vācasikā  ca  khiḍḍā  .pe.  ayaṃ
@Footnote: 1 Ma. khiḍḍaṃ ratiṃ. evamuparipi. 2 Ma. vibhūsaṭṭhānā. evamuparipi.
Kāyikā khiḍḍā .pe. ayaṃ vācasikā khiḍḍā. Ratīti anukkaṇṭhitādhivacanametaṃ
ratīti  .  kāmasukhanti vuttañhetaṃ bhagavatā pañcime bhikkhave kāmaguṇā
katame  pañca  cakkhuviññeyyā  rūpā iṭṭhā kantā manāpā piyarūpā
kāmūpasañhitā   rajanīyā  sotaviññeyyā  saddā  ghānaviññeyyā
gandhā  jivhāviññeyyā  rasā  kāyaviññeyyā  phoṭṭhabbā  iṭṭhā
kantā  manāpā  piyarūpā  kāmūpasañhitā rajanīyā ime kho bhikkhave
pañca  kāmaguṇā  yaṃ  kho  bhikkhave  ime  pañca kāmaguṇe paṭicca
uppajjati  sukhaṃ  somanassaṃ idaṃ vuccati kāmasukhanti kāmasukhañca 1- .
Loketi manussaloketi khiḍḍā ratī kāmasukhañca loke.
   [758]  Analaṅkaritvā  anapekkhamānoti  khiḍḍañca  ratiñca
kāmasukhañca  loke  analaṅkaritvā  anapekkhā  2- hutvā pajahitvā
vinodetvā   byantīkaritvā   anabhāvaṅgametvāti   analaṅkaritvā
anapekkhamāno.
   [759]  Vibhūsanaṭṭhānā  virato  saccavādīti  vibhūsāti  dve
vibhūsā atthi āgārikavibhūsā 3- atthi anāgārikavibhūsā.
   {759.1} Katamā āgārikavibhūsā. Kesā ca massu ca mālā ca gandhā 4-
ca   vilepanañca  ābharaṇañca  pilandhanañca  vatthañca  pasādhanañca
veṭṭhanañca  5-  ucchādanaṃ  parimaddanaṃ  nahāpanaṃ  sambāhanaṃ  ādāsaṃ
añjanaṃ  mālāvilepanaṃ  mukhacuṇṇakaṃ mukhalepanaṃ hatthabandhaṃ visikkhābandhaṃ 6-
@Footnote: 1 Ma. ayaṃ pāṭho natthi. 2 Ma. anapekkho. 3 Ma. agārikavibhūsā. evamuparipi.
@4 Ma. massū ca mālāgandhañca. evamuparipi. 5 Ma. pārupanañca veṭhanañca. evamuparipi.
@6 Ma. sikhābandhaṃ. evamuparipi.
Daṇḍaṃ   nāḷikaṃ  khaggaṃ  chattaṃ  upāhanā  uṇhisaṃ  vālavijjanī
odātāni vatthāni dīgharassāni iti vā ayaṃ āgārikavibhūsā.
   {759.2}  Katamā anāgārikavibhūsā . cīvaramaṇḍanā pattamaṇḍanā
senāsanamaṇḍanā  imassa  vā  pūtikāyassa bāhirānaṃ vā parikkhārānaṃ
maṇḍanā vibhūsanā keḷanā parikeḷanā gedhikatā gedhikattaṃ capalanā 1-
cāpalyaṃ ayaṃ anāgārikavibhūsā.
   {759.3} Saccavādīti so paccekasambuddho saccavādī saccasandho theto
paccayiko [2]- lokassa vibhūsanaṭṭhānā ārato [3]- paṭivirato nikkhanto
nissaṭṭho  vippamutto  visaññutto  vimariyādikatena  cetasā  viharatīti
vibhūsanaṭṭhānā  virato  saccavādī . eko care khaggavisāṇakappo .
Tenāha so paccekasambuddho
           khiḍḍā ratī kāmasukhañca loke
           analaṅkaritvā anapekkhamāno
           vibhūsanaṭṭhānā virato saccavādī
           eko care khaggavisāṇakappoti.
   [760] Puttañca dāraṃ pitarañca mātaraṃ
           dhanāni dhaññāni ca bandhavāni
           hitvāna kāmāni yathodhikāni
           eko care khaggavisāṇakappo.
   [761]  Puttañca  dāraṃ  pitarañca mātaranti puttanti cattāro
@Footnote: 1 Ma. gaddhikatā gaddhikattaṃ capalatā. 2 Ma. avisaṃvādako. 3 Ma. virato.
Puttā atrajo putto khettajo putto dinnako putto antevāsiko
putto  .  dārā  vuccanti  bhariyāyo  .  pitāti  yo  so
janako  .  mātāti  yā  sā  janikāti  puttañca  dāraṃ pitarañca
mātaraṃ.
   [762]  Dhanāni dhaññāni ca bandhavānīti dhanāni vuccanti [1]-
muttā  maṇi veḷuriyo saṅkho silā pavāḷaṃ rajataṃ jātarūpaṃ lohitaṅgo
masāragallo  2-  .  dhaññāni  vuccanti  pubbaṇṇaṃ  aparaṇṇaṃ .
Pubbaṇṇaṃ nāma sālī vīhi yavo godhumo kaṅgu varako kudrusako 3-.
Aparaṇṇaṃ nāma sūpeyyaṃ . bandhavānīti cattāro bandhavo ñātibandhavāpi
bandhu  gottabandhavāpi  bandhu  mittabandhavāpi  bandhu  sippabandhavāpi
bandhūti dhanāni dhaññāni ca bandhavāni.
   [763]  Hitvāna  kāmāni  yathodhikānīti  kāmāti  uddānato
dve  kāmā  vatthukāmā  ca kilesakāmā ca .pe. ime vuccanti
vatthukāmā  .pe.  ime vuccanti kilesakāmā . hitvāna kāmānīti
vatthukāme  parijānitvā  kilesakāme  pahāya  pajahitvā vinodetvā
byantīkaritvā  anabhāvaṅgametvāti  hitvāna  kāmāni  . yathodhikānīti
sotāpattimaggena  ye  kilesā  pahīnā te kilese na puneti na
pacceti  na  paccāgacchati  sakadāgāmimaggena  ye  kilesā  pahīnā
anāgāmimaggena  ye  kilesā  pahīnā  arahattamaggena ye kilesā
pahīnā  te  kilese  na  puneti  na  pacceti  na paccāgacchatīti
@Footnote: 1 Ma. hiraññaṃ suvaṇṇaṃ. 2 Ma. masāragallaṃ. 3 Ma. kudrūsako.
Hitvāna  kāmāni  yathodhikāni  .  eko care khaggavisāṇakappo .
Tenāha so paccacekasambuddho
           puttañca dāraṃ pitarañca mātaraṃ
           dhanāni dhaññāni ca bandhavāni
           hitvāna kāmāni yathodhikāni
           eko care khaggavisāṇakappoti.
   [764] Saṅgo eso parittamettha sokhyaṃ
           appassādo dukkhamettha bhiyyo
           gaṇḍo eso iti ñatvā matimā
           eko care khaggavisāṇakappo.
   [765]  Saṅgo  eso  parittamettha  sokhyanti saṅgoti vā
baḷisanti vā āmisanti vā laggananti vā palibodhoti vā pañcannetaṃ
kāmaguṇānaṃ   adhivacanaṃ  .  parittamettha  sokhyanti  vuttañhetaṃ
bhagavatā   pañcime   bhikkhave   kāmaguṇā   katame   pañca
cakkhuviññeyyā  rūpā  iṭṭhā  kantā manāpā piyarūpā kāmūpasañhitā
rajanīyā   sotaviññeyyā   saddā   ghānaviññeyyā   gandhā
jivhāviññeyyā  rasā  kāyaviññeyyā  phoṭṭhabbā  iṭṭhā  kantā
manāpā  piyarūpā  kāmūpasañhitā  rajanīyā  ime  kho  bhikkhave
pañca  kāmaguṇā  yaṃ  kho  bhikkhave  ime  pañca kāmaguṇe paṭicca
uppajjati  sukhaṃ  somanassaṃ  idaṃ  vuccati  kāmasukhaṃ  appakaṃ  etaṃ
Sukhaṃ [1]- omakaṃ etaṃ sukhaṃ lāmakaṃ etaṃ sukhaṃ dukkhaṃ 2- etaṃ sukhanti saṅgo
eso parittamettha sokhyaṃ.
   [766]   Appassādo  dukkhamettha  bhiyyoti  appassādā
kāmā  vuttā  bhagavatā bahudukkhā bahūpāyāsā 3- ādīnavo ettha
bhiyyo  .  aṭṭhikaṅkalūpamā  kāmā  vuttā bhagavatā . maṃsapesūpamā
kāmā  vuttā  bhagavatā  .  tiṇukkūpamā kāmā vuttā bhagavatā .
Aṅgārakāsūpamā  kāmā  vuttā  bhagavatā  .  supinakūpamā  kāmā
vuttā  bhagavatā  .  yācitakūpamā  kāmā  vuttā  bhagavatā .
Rukkhaphalūpamā  kāmā  vuttā  bhagavatā  . asisūnūpamā kāmā vuttā
bhagavatā  .  sattisūlūpamā  kāmā  vuttā  bhagavatā . sappasirūpamā
kāmā  vuttā  bhagavatā  bahudukkhā  bahūpāyāsā  ādīnavo  ettha
bhiyyoti appassādo dukkhamettha bhiyyo.
   [767]  Gaṇḍo  eso  iti  ñatvā  matimāti gaṇḍoti vā
baḷisanti  vā  āmisanti  vā laggananti vā [4]- palibodhoti vā
pañcannetaṃ  kāmaguṇānaṃ  adhivacanaṃ  .  itīti  padasandhi  padasaṃsaggo
padapāripūri   akkharasamavāyo   byañjanasiliṭṭhatā   padānupubbakametaṃ
itīti  .  matimāti  paṇḍito  paññavā  buddhimā  ñāṇī  vibhāvī
medhāvī . gaṇḍo eso iti ñatvā matimāti gaṇḍoti matimā ñatvā
baḷisanti  ñatvā āmisanti ñatvā laggananti ñatvā [5]- palibodhoti
ñatvā  jānitvā  tulayitvā  tīrayitvā  vibhāvayitvā  vibhūtaṃ katvāti
@Footnote: 1 Ma. parittakaṃ etaṃ sukhaṃ thokakaṃ etaṃ sukhaṃ. 2 Ma. chatukkaṃ. 3 Ma. bahupāyāsā.
@evamuparipi. 4 Ma. bandhananti vā. evamīdisesu padesu. 5 Ma. bandhananti ñatvā.
Gaṇḍo eso iti ñatvā matimā . eko care khaggavisāṇakappo.
Tenāha so paccekasambuddho
           saṅgo eso parittamettha sokhyaṃ
           appassādo dukkhamettha bhiyyo
           gaṇḍo eso iti ñatvā matimā
           eko care khaggavisāṇakappoti.
   [768] Sandālayitvāna saññojanāni
           jālaṃva bhetvā salilambucārī
           aggīva daḍḍhaṃ anivattamāno
           eko care khaggavisāṇakappo.
   [769]  Sandālayitvāna  saññojanānīti  dasa  saññojanāni
kāmarāgasaññojanaṃ   paṭighasaññojanaṃ   mānasaññojanaṃ   diṭṭhisaññojanaṃ
vicikicchāsaññojanaṃ    sīlabbataparāmāsasaññojanaṃ    bhavarāgasaññojanaṃ
issāsaññojanaṃ  macchariyasaññojanaṃ  avijjāsaññojanaṃ  .  sandālayitvāna
saññojanānīti   dasa   saññojanāni   dālayitvā   sandālayitvā
pajahitvā  vinodetvā byantīkaritvā anabhāvaṅgametvāti sandālayitvāna
saññojanāni.
   [770] Jālaṃva bhetvā salilambucārīti jālaṃ vuccati suttajālaṃ.
Salilaṃ  vuccati  udakaṃ  .  ambucārī vuccati maccho . [1]- jālaṃ
bhinditvā saṃbhinditvā 2- phālayitvā padālayitvā sampadālayitvā carati
@Footnote: 1 Ma. yathā maccho. 2 Ma. pabhinditvā dālayitvā.
Vicarati  iriyati  vatteti pāleti yapeti yāpeti . evameva dve
jālā  taṇhājālañca  diṭṭhijālañca  .pe.  idaṃ  taṇhājālaṃ .pe.
Idaṃ  diṭṭhijālaṃ  .  tassa  paccekasambuddhassa  taṇhājālaṃ  pahīnaṃ
diṭṭhijālaṃ  paṭinissaṭṭhaṃ  .  taṇhājālassa  pahīnattā  diṭṭhijālassa
paṭinissaṭṭhattā  so  paccekasambuddho  rūpe  na  sajjati  sadde
na  sajjati  gandhe  na  sajjati  .pe.  diṭṭhasutamutaviññātabbesu
dhammesu  na  sajjati  na  gayhati  1- na bajjhati [2]- nikkhanto
nissaṭṭho  vippamutto  visaññutto  vimariyādikatena  cetasā  viharatīti
jālaṃva bhetvā salilambucārī.
   [771] Aggīva daḍḍhaṃ anivattamānoti yathā aggi tiṇakaṭṭhupādānaṃ
ḍahanto  gacchati  anivattanto  evameva  tassa  paccekasambuddhassa
sotāpattimaggena   ye   kilesā   pahīnā   te   kilese
na  puneti  na  pacceti  na  paccāgacchati  sakadāgāmimaggena  ye
kilesā  pahīnā  anāgāmimaggena ye kilesā pahīnā arahattamaggena
ye  kilesā  pahīnā  te  kilese  na  puneti  na  pacceti
na  paccāgacchatīti  aggīva  daḍḍhaṃ  anivattamāno  .  eko  care
khaggavisāṇakappo. Tenāha so paccekasambuddho
           sandālayitvāna saññojanāni
           jālaṃva bhetvā salilambucārī
           aggīva daḍḍhaṃ anivattamāno
@Footnote: 1 Ma. gaṇhāti. 2 Ma. na palibajjhati.
           Eko care khaggavisāṇakappoti.
   [772] Okkhittacakkhū na ca pādalolo
           guttindriyo rakkhitamānasāno
           anavassuto apariḍayhamāno
           eko care khaggavisāṇakappo.
   [773]  Okkhittacakkhū  na  ca  pādaloloti  kathaṃ  khittacakkhu
hoti . idhekacco [1]- cakkhulolo cakkhuloliyena samannāgato hoti
adiṭṭhaṃ  dakkhitabbaṃ  diṭṭhaṃ  samatikkamitabbanti  ārāmena  ārāmaṃ
uyyānena  uyyānaṃ  gāmena  gāmaṃ  nigamena  nigamaṃ nagarena nagaraṃ
raṭṭhena raṭṭhaṃ janapadena janapadaṃ dīghacārikaṃ anvatthacārikaṃ 2- anuyutto
hoti rūpadassanāya evaṃ khittacakkhu hoti.
   {773.1} Athavā bhikkhu antaragharaṃ paviṭṭho vīthiṃ paṭipanno asaṃvuto
gacchati hatthiṃ olokento assaṃ olokento rathaṃ olokento pattiṃ
olokento kumārake olokento kumārikāyo olokento itthiyo
olokento  purise olokento antarāpaṇaṃ olokento gharamukhāni
olokento  uddhaṃ  olokento  adho  olokento  disāvidisaṃ
pekkhamāno 3- gacchati evampi khittacakkhu hoti. Athavā [4]- cakkhunā
rūpaṃ  disvā  nimittaggāhī  hoti  anubyañjanaggāhī  yatvādhikaraṇamenaṃ
cakkhundriyaṃ   asaṃvutaṃ   viharantaṃ   abhijjhādomanassā   pāpakā
akusalā  dhammā  anvāssaveyyuṃ  tassa  saṃvarāya  na  paṭipajjati
@Footnote: 1 Ma. bhikkhu. 2 Ma. anavaṭṭhitacārikaṃ. 3 Ma. vipekkhamāno. evamuparipi.
@4 Ma. bhikkhu.
Na  rakkhati  cakkhundriyaṃ  na  cakkhundriye  saṃvaraṃ  āpajjati evampi
khittacakkhu  hoti  .  yathā  vā  paneke  bhonto samaṇabrāhmaṇā
saddhādeyyāni  bhojanāni  bhuñjitvā  te  evarūpaṃ  visūkadassanaṃ
anuyuttā  viharanti  seyyathīdaṃ  naccaṃ  gītaṃ  vāditaṃ  pekkhaṃ akkhānaṃ
pāṇissaraṃ  vetāḷaṃ  kumbhathūṇaṃ  sobhanagarakaṃ  1-  caṇḍālaṃ vaṃsaṃ dhovanaṃ
hatthiyuddhaṃ assayuddhaṃ mahisayuddhaṃ 2- usabhayuddhaṃ [3]- meṇḍayuddhaṃ kukkuṭayuddhaṃ
[4]-  Daṇḍayuddhaṃ  muṭṭhiyuddhaṃ  nibbuddhaṃ  uyyodhikaṃ  balaggaṃ senābyūhaṃ
aṇīkadassanaṃ  iti  vā  evarūpaṃ  visūkadassanaṃ anuyutto hoti evampi
khittacakkhu hoti.
   {773.2} Kathaṃ okkhittacakkhu hoti . Idha 5- bhikkhu na cakkhulolo
cakkhuloliyena samannāgato hoti adiṭṭhaṃ dakkhitabbaṃ diṭṭhaṃ samatikkamitabbanti
na  ārāmena  ārāmaṃ  na  uyyānena  uyyānaṃ  na  gāmena
gāmaṃ  na  nigamena  nigamaṃ  na nagarena nagaraṃ na raṭṭhena raṭṭhaṃ na
janapadena  janapadaṃ  na  dīghacārikaṃ  anvatthacārikaṃ  anuyutto  hoti
rūpadassanāya  evaṃ  okkhittacakkhu  hoti  . athavā bhikkhu antaragharaṃ
paviṭṭho  vīthiṃ  paṭipanno  saṃvuto  gacchati  na  hatthiṃ  olokento
na  assaṃ  olokento  na  rathaṃ  olokento  na  pattiṃ
olokento na kumārake olokento na kumārikāyo olokento
na  itthiyo  olokento  na  purise olokento na antarāpaṇaṃ
olokento  na  gharamukhāni  olokento  na  uddhaṃ olokento
@Footnote: 1 Ma. sobhanakaṃ. 2 Ma. mahiṃsayuddhaṃ. 3 Ma. ajayuddhaṃ. 4 vaṭṭakayuddhaṃ.
@5 Ma. idhekacco.
Na  adho  olokento  na  disāvidisaṃ pekkhamāno gacchati evampi
okkhittacakkhu  hoti  .  athavā  cakkhunā  rūpaṃ  disvā  na
nimittaggāhī  hoti  nānubyañjanaggāhī  yatvādhikaraṇamenaṃ  cakkhundriyaṃ
asaṃvutaṃ viharantaṃ abhijjhādomanassā pāpakā akusalā dhammā anvāssaveyyuṃ
tassa   saṃvarāya   paṭipajjati  rakkhati  cakkhundriyaṃ  cakkhundriye
saṃvaraṃ  āpajjati  evampi okkhittacakkhu hoti . yathā vā paneke
bhonto   samaṇabrāhmaṇā   saddhādeyyāni  bhojanāni  bhuñjitvā
te  evarūpaṃ  visūkadassanaṃ  ananuyuttā  viharanti seyyathīdaṃ naccaṃ gītaṃ
vāditaṃ  .pe.  aṇīkadassanaṃ  iti  vā  evarūpā visūkadassanānuyogā
paṭivirato hoti evampi okkhittacakkhu hoti.
   {773.3} Na ca pādaloloti kathaṃ pādalolo hoti. Idhekacco [1]-
pādalolo pādaloliyena samannāgato hoti ārāmena ārāmaṃ uyyānena
uyyānaṃ  gāmena  gāmaṃ  nigamena  nigamaṃ  nagarena  nagaraṃ  raṭṭhena
raṭṭhaṃ  janapadena  janapadaṃ  dīghacārikaṃ  anvatthitacārikaṃ  anuyutto hoti
evampi  pādalolo  hoti  .  athavā  bhikkhu  antosaṅghārāme
pādaloliyena  samannāgato  hoti  na  atthahetu  na  kāraṇahetu
uddhato  avūpasantacitto  pariveṇato  pariveṇaṃ  gacchati  vihārato
vihāraṃ  gacchati  aḍḍhayogato  aḍḍhayogaṃ  gacchati  pāsādato pāsādaṃ
gacchati  hammiyato  hammiyaṃ  gacchati  guhato  guhaṃ  gacchati  leṇato
leṇaṃ  gacchati  kuṭiyā  kuṭiṃ  gacchati  kūṭāgārato  kūṭāgāraṃ gacchati
@Footnote: 1 Ma. bhikkhu.
Aṭṭato  aṭṭaṃ  gacchati  māḷato  māḷaṃ  gacchati uddaṇḍato uddaṇḍaṃ
gacchati  uddositato  uddositaṃ  gacchati  1-  upaṭṭhānasālato
upaṭṭhānasālaṃ  gacchati  maṇḍapato  maṇḍapaṃ  gacchati rukkhamūlato rukkhamūlaṃ
gacchati  yattha  vā  pana  bhikkhū  nisīdanti  vā gacchanti vā tattha
ekassa  vā  dutiyo  hoti  dvinnaṃ  vā tatiyo hoti tiṇṇaṃ vā
catuttho  hoti  tattha  bahuṃ  samphappalāpaṃ  sallapati  2-  seyyathīdaṃ
rājakathaṃ  corakathaṃ  .pe.  itibhavābhavakathaṃ  iti  vā kathesi evampi
pādalolo  hoti  .  na  ca  pādaloloti  so  paccekasambuddho
pādaloliyā  ārato virato paṭivirato nikkhanto nissaṭṭho vippamutto
visaṃyutto   vimariyādikatena   cetasā  viharati  paṭisallānārāmo
hoti  paṭisallānarato  ajjhattaṃ  cetosamathamanuyutto  anirākatajjhāno
vipassanāya  samannāgato  brūhetā suññāgārānaṃ 3- jhāyī jhānarato
ekattamanuyutto sadatthagarukoti okkhittacakkhū na ca pādalolo.
   [774] [4]- Guttindriyoti so paccekasambuddho cakkhunā rūpaṃ
disvā  na  nimittaggāhī  hoti  nānubyañjanaggāhī  yatvādhikaraṇamenaṃ
cakkhundriyaṃ  asaṃvutaṃ  viharantaṃ  abhijjhādomanassā  pāpakā  akusalā
dhammā  anvāssaveyyuṃ  tassa  saṃvarāya  paṭipajjati rakkhati cakkhundriyaṃ
cakkhundriye  saṃvaraṃ  āpajjati  sotena  saddaṃ sutvā ghānena gandhaṃ
ghāyitvā  jivhāya  rasaṃ sāyitvā kāyena phoṭṭhabbaṃ phusitvā manasā
dhammaṃ   viññāya   na   nimittaggāhī  hoti  nānubyañjanaggāhī
@Footnote: 1 Ma. ime pāṭhā natthi. 2 Ma. palapati. 3 Ma. suññāgāraṃ. 4 Ma. guttindriyo
@rakkhitamānasānoti.
Yatvādhikaraṇamenaṃ   manindriyaṃ  asaṃvutaṃ  viharantaṃ  abhijjhādomanassā
pāpakā  akusalā  dhammā  anvāssaveyyuṃ  tassa  saṃvarāya paṭipajjati
rakkhati  manindriyaṃ  manindriye  saṃvaraṃ  āpajjatīti  guttindriyo .
Rakkhitamānasānoti   gopitamānasāno   rakkhitacittoti   guttindriyo
rakkhitamānasāno.
   [775]  Anavassuto  apariḍayhamānoti  anavassutoti  vuttañhetaṃ
āyasmatā  mahāmoggallānena  avassutapariyāyañca  vo  āvuso
desissāmi  1-  anavassutapariyāyañca  taṃ  suṇātha  sādhukaṃ manasikarotha
bhāsissāmīti  .  evamāvusoti  kho  te  bhikkhū  āyasmato
mahāmoggallānassa  paccassosuṃ  .  āyasmā  mahāmoggallāno
etadavoca
   {775.1} kathañcāvuso avassuto hoti idhāvuso bhikkhu cakkhunā
rūpaṃ  disvā  piyarūpe  rūpe  adhimuccati appiyarūpe rūpe byāpajjati
anupaṭṭhitakāyasati  ca  viharati  parittacetaso  tañca  cetovimuttiṃ
paññāvimuttiṃ   yathābhūtaṃ  nappajānāti  yatthassa  te  uppannā
pāpakā  akusalā  dhammā  aparisesā  nirujjhanti  sotena  saddaṃ
sutvā  ghānena  gandhaṃ  ghāyitvā  jivhāya  rasaṃ sāyitvā kāyena
phoṭṭhabbaṃ  phusitvā  manasā  dhammaṃ viññāya piyarūpe dhamme adhimuccati
appiyarūpe   dhamme  byāpajjati  anupaṭṭhitakāyasati  ca  viharati
parittacetaso   tañca   cetovimuttiṃ   paññāvimuttiṃ   yathābhūtaṃ
nappajānāti  yatthassa  te  uppannā  pāpakā  akusalā  dhammā
@Footnote: 1 Ma. desessāmi.
Aparisesā nirujjhanti ayaṃ vuccatāvuso bhikkhu avassuto cakkhuviññeyyesu
rūpesu    avassuto   sotaviññeyyesu   saddesu   .pe.
Avassuto  manoviññeyyesu  dhammesu  evaṃvihārī  āvuso bhikkhu 1-
cakkhuto cepi naṃ māro upasaṅkamati labhateva 2- māro otāraṃ labhati 3-
māro  ārammaṇaṃ  sotato cepi naṃ .pe. manato cepi naṃ māro
upasaṅkamati labhateva māro otāraṃ labhati māro ārammaṇaṃ
   {775.2} seyyathāpi āvuso naḷāgāraṃ vā tiṇāgāraṃ vā sukkhaṃ
kolāpaṃ corovassikaṃ 4- puratthimāya cepi naṃ disāya puriso ādittāya
tiṇukkāya  upasaṅkameyya  labhateva  aggi  otāraṃ  labhati  aggi
ārammaṇaṃ  pacchimāya  cepi  naṃ  disāya  uttarāya cepi naṃ disāya
dakkhiṇāya cepi naṃ disāya pacchato 5- cepi naṃ [6]- uparito 7- cepi
naṃ [8]- yato kutoci cepi naṃ puriso ādittāya tiṇukkāya upasaṅkameyya
labhateva aggi otāraṃ labhati aggi ārammaṇaṃ
   {775.3} evameva kho āvuso evaṃvihārī bhikkhu 9- cakkhuto cepi
naṃ māro upasaṅkamati labhateva māro otāraṃ labhati māro ārammaṇaṃ
sotato cepi naṃ .pe. manato cepi naṃ māro upasaṅkamati labhateva māro
otāraṃ  labhati  māro  ārammaṇaṃ  evaṃvihāriñcāvuso  bhikkhuṃ  rūpā
abhibhaviṃsu  10-  na  bhikkhu  rūpe  abhibhavi saddā bhikkhuṃ abhibhaviṃsu na
bhikkhu  sadde  abhibhavi  11- gandhā bhikkhuṃ abhibhaviṃsu na bhikkhu gandhe
abhibhavi  rasā  bhikkhuṃ  abhibhaviṃsu  na  bhikkhu  rase abhibhavi phoṭṭhabbā
@Footnote: 1 evaṃvihāriṃ cāvuso bhikkhuṃ. evamuparipi. 2 Ma. labhetheva. evamīdisesu padesu.
@3 Ma. labhetha. evamīdisesu padesu. 4 Ma. tecoravassikaṃ. 5 Ma. heṭṭhimato.
@6-8 Ma. disāya. 7 Ma. uparimato. 9 Ma. evaṃvihāriṃ bhikkhuṃ. evamuparipī.
@10 Ma. adhibhaṃsu. evamuparipi. 11 Ma. adhibhosi. evamīdisesu padesu.
Bhikkhuṃ  abhibhaviṃsu  na  bhikkhu  phoṭṭhabbe abhibhavi dhammā bhikkhuṃ abhibhaviṃsu
na  bhikkhu  dhamme  abhibhavi  ayaṃ  vuccatāvuso bhikkhu rūpābhibhūto 1-
saddābhibhūto    gandhābhibhūto    rasābhibhūto    phoṭṭhabbābhibhūto
abhibhūto 2- tehi kilesehi na abhibhū hi so pāpake akusale dhamme
saṅkilesike ponobbhavike sadare dukkhavipāke āyatiṃjātijarāmaraṇīye 2-
evaṃ kho āvuso avassuto hoti.
   {775.4} Kathañcāvuso anavassuto hoti idhāvuso bhikkhu cakkhunā
rūpaṃ disvā piyarūpe rūpe nādhimuccati appiyarūpe rūpe na byāpajjati
upaṭṭhitakāyasati  ca  viharati  appamāṇacetaso  tañca  cetovimuttiṃ
paññāvimuttiṃ  yathābhūtaṃ  pajānāti  yatthassa  te  uppannā  pāpakā
akusalā  dhammā  aparisesā  nirujjhanti sotena saddaṃ sutvā .pe.
Manasā dhammaṃ viññāya piyarūpe dhamme nādhimuccati appiyarūpe dhamme na
byāpajjati  upaṭṭhitakāyasati  ca  viharati  appamāṇacetaso  tañca
cetovimuttiṃ   paññāvimuttiṃ  yathābhūtaṃ  pajānāti  yatthassa  te
uppannā  pāpakā  akusalā  dhammā  aparisesā  nirujjhanti  ayaṃ
vuccatāvuso  bhikkhu  anavassuto  cakkhuviññeyyesu  rūpesu  anavassuto
sotaviññeyyesu   saddesu  .pe.  anavassuto  manoviññeyyesu
dhammesu  evaṃvihārī  āvuso  bhikkhu  cakkhuto  cepi  naṃ  māro
upasaṅkamati  neva  labhati  māro otāraṃ na labhati māro ārammaṇaṃ
sotato  cepi  naṃ .pe. manato cepi naṃ māro upasaṅkamati neva
@Footnote: 1 Ma. rūpādhibhūto. evamīdisesu padesu. 2 Ma. dhammādhibhūto abhibhū anabhibhūto
@adhibhaṃsu naṃ pāpakā akusalā dhammā ... jātijarāmaraṇiyā.
Labhati māro otāraṃ na labhati māro ārammaṇaṃ
   {775.5} seyyathāpi āvuso kūṭāgārasālā vā santhāgārasālā 1-
vā  bahalamattikā  allāvalepanā  2-  puratthimāya cepi naṃ disāya
puriso  ādittāya tiṇukkāya upasaṅkameyya neva labhati aggi otāraṃ
na  labhati aggi ārammaṇaṃ pacchimāya cepi naṃ disāya uttarāya cepi
naṃ  disāya  dakkhiṇāya  cepi  naṃ disāya pacchato cepi naṃ uparito
cepi  naṃ  yato  kutoci  cepi  naṃ  puriso  ādittāya tiṇukkāya
upasaṅkameyya neva labhati aggi otāraṃ na labhati aggi ārammaṇaṃ
   {775.6} evameva kho āvuso evaṃvihārī bhikkhu cakkhuto cepi naṃ
māro upasaṅkamati neva labhati māro otāraṃ na labhati māro ārammaṇaṃ
sotato  cepi  naṃ .pe. manato cepi naṃ māro upasaṅkamati neva
labhati māro otāraṃ na labhati māro ārammaṇaṃ
   {775.7} evaṃvihāriñcāvuso bhikkhuṃ na rūpā abhibhaviṃsu bhikkhu rūpe
abhibhavi na saddā bhikkhuṃ abhibhaviṃsu bhikkhu sadde abhibhavi .pe. Na dhammā
bhikkhuṃ  abhibhaviṃsu  bhikkhu dhamme abhibhavi ayaṃ vuccatāvuso bhikkhu rūpābhibhū
saddābhibhū  gandhābhibhū  rasābhibhū  phoṭṭhabbābhibhū dhammābhibhū anabhibhūto 3-
tehi kilesehi abhibhū hi so pāpake 3- akusale dhamme saṅkilesike
ponobbhavike  sadare  dukkhavipāke  āyatiṃjātijarāmaraṇīye  evaṃ kho
āvuso anavassuto hotīti anavassuto.
   {775.8}  Apariḍayhamānoti  rāgagginā  4-  apariḍayhamāno
dosagginā    5-    apariḍayhamāno    mohagginā   6-
@Footnote: 1 Ma. kūṭāgārā vā kūṭāgārasālā vā. 2 Ma. addāvalepanā.
@3 Ma. adhibhū anadhibhūto adhibhosi te pāpake .... 4 Ma. rāgajena pariḷāhena.
@5 Ma. dosajena pariḷāhena. 6 Ma. mohajena pariḷāhena.
Apariḍayhamānoti  anavassuto  apariḍayhamāno  .  eko  care
khaggavisāṇakappo. Tenāha so paccekasambuddho
           okkhittacakkhū na ca pādalolo
           guttindriyo rakkhitamānasāno
           anavassuto apariḍayhamāno
           eko care khaggavisāṇakappoti.
   [776] Ohārayitvā gihibyañjanāni
           sañchinnapatto yathā pārichatto 1-
           kāsāyavattho abhinikkhamitvā
           eko care khaggavisāṇakappo.
   [777]  Ohārayitvā  gihibyañjanānīti  gihibyañjanāni  vuccanti
kesā  ca  massū  ca .pe. dīgharassāni iti vā . ohārayitvā
gihibyañjanānīti  gihibyañjanāni  oropayitvā  samoropayitvā  [2]-
paṭippassambhitvāti ohārayitvā gihibyañjanāni.
   [778] Sañchinnapatto yathā pārichattoti yathā [3]- pārichattako
koviḷāro bahalapattapalāso saṇḍacchāyo 4- evameva so paccekasambuddho
paripuṇṇapattacīvaradharoti sañchinnapatto yathā pārichatto.
   [779]  Kāsāyavattho  abhinikkhamitvāti  so  paccekasambuddho
sabbaṃ gharāvāsapalibodhaṃ chinditvā puttadārapalibodhaṃ chinditvā ñātipalibodhaṃ
@Footnote: 1 Ma. pārichattako. evamuparipi. 2 Ma. nikkhipitvā. 3 Ma. so. 4 Ma. sandacchāyo.
Chinditvā  [1]- sannidhipalibodhaṃ chinditvā kesamassuṃ ohārayitvā 2-
kāsāyāni  vatthāni  acchādetvā  agārasmā  anagāriyaṃ pabbajitvā
akiñcanabhāvaṃ  upagantvā eko carati vicarati iriyati vatteti pāleti
yapeti  yāpetīti  kāsāyavattho  abhinikkhamitvā  .  eko  care
khaggavisāṇakappo. Tenāha so paccekasambuddho
           ohārayitvā gihibyañjanāni
           sañchinnapatto yathā pārichatto
           kāsāyavattho abhinikkhamitvā
           eko care khaggavisāṇakappoti.
   [780] Rasesu gedhaṃ akaraṃ alolo
           anaññaposī sapadānacārī
           kule kule appaṭibaddhacitto
           eko care khaggavisāṇakappo.
   [781]  Rasesu  gedhaṃ  akaraṃ  aloloti  rasesūti  mūlaraso
khandharaso  tacaraso  pattaraso puppharaso phalaraso ambilaṃ madhuraṃ tittikaṃ
kaṭukaṃ loṇikaṃ khārikaṃ lambilaṃ 3- kasāvo sāduṃ asāduṃ 4- sītaṃ uṇhaṃ.
Santi loke 5- samaṇabrāhmaṇā rasagiddhā te jivhaggena rase 6-
pariyesantā  āhiṇḍanti  .  ambilaṃ  labhitvā  anambilaṃ  pariyesanti
anambilaṃ  labhitvā  ambilaṃ  pariyesanti  .  madhuraṃ  labhitvā  amadhuraṃ
pariyesanti  amadhuraṃ  labhitvā  madhuraṃ  pariyesanti  . tittikaṃ labhitvā
@Footnote: 1 Ma. mittāmaccapalibodhaṃ chinditvā. 2 Ma. ohāretvā. 3 Ma. lambikaṃ.
@4 Ma. sādu asādu. 5 Ma. santeke. 6 Ma. rasaggāni.
Atittikaṃ  pariyesanti  atittikaṃ  labhitvā  tittikaṃ  pariyesanti .
Kaṭukaṃ labhitvā akaṭukaṃ pariyesanti akaṭukaṃ labhitvā kaṭukaṃ pariyesanti .
Loṇikaṃ   labhitvā   aloṇikaṃ   pariyesanti   aloṇikaṃ  labhitvā
loṇikaṃ  pariyesanti  .  khārikaṃ labhitvā akhārikaṃ pariyesanti akhārikaṃ
labhitvā khārikaṃ pariyesanti . lambilaṃ 1- labhitvā kasāvaṃ 2- pariyesanti
kasāvaṃ 2- labhitvā lambilaṃ 3- pariyesanti. [4]- Sāduṃ labhitvā asāduṃ
pariyesanti  asāduṃ  labhitvā sāduṃ pariyesanti . sītaṃ labhitvā uṇhaṃ
pariyesanti  uṇhaṃ  labhitvā  sītaṃ  pariyesanti . te yaṃ yaṃ labhanti
tena tena na tussanti aparāparaṃ pariyesanti [5]- rasesu ratā giddhā
gadhitā mucchitā pajjhāyantā 6- laggā laggitā palibuddhā.
   {781.1}  Sā  rasataṇhā  tassa  paccekasambuddhassa  pahīnā
ucchinnamūlā   tālāvatthukatā   anabhāvaṅgatā  āyatiṃanuppādadhammā
tasmā  so  paccekasambuddho  paṭisaṅkhā yoniso āhāraṃ āhāreti
neva  davāya na madāya na maṇḍanāya na vibhūsanāya yāvadeva imassa
kāyassa  ṭhitiyā  yāpanāya  vihiṃsuparatiyā  7-  brahmacariyānuggahāya
iti  purāṇañca  vedanaṃ  paṭihaṅkhāmi navañca vedanaṃ na uppādessāmi
yātrā ca me bhavissati anavajjatā ca phāsuvihāro cāti. Yathā vaṇaṃ
ālimpeyya  yāvadeva ropanatthāya 8- yathā vā sattho 9- akkhaṃ
abbhañjeyya yāvadeva bhārassa nittharaṇatthāya yathā vā 10- puttamaṃsaṃ
[11]-  Āhareyya yāvadeva kantārassa nitthaṇotthāya evameva so
@Footnote: 1 Ma. kasāvaṃ. 2 Ma. akasāvaṃ. 3 Ma. kasāvaṃ. 4 Ma. lambikaṃ labhitvā
@alambikaṃ pariyesanti alambikaṃ labhitavā lambikaṃ pariyesanti. 5 Ma. manāpikesu.
@6 Ma. ajjhosannā. 7 Ma. vihiṃsūparatiyā. evamuparipi. 8 Ma. āruhaṇatthāya.
@9 Ma. ayaṃ pāṭho natthi. 10 Ma. vāsaddo natthi. 11 Ma. āhāraṃ.
Paccekasambuddho  paṭisaṅkhā  yoniso āhāraṃ āhāreti neva davāya
na  madāya  na  maṇḍanāya  na  vibhūsanāya yāvadeva imassa kāyassa
ṭhitiyā  yāpanāya  vihiṃsuparatiyā  brahmacariyānuggahāya  iti  purāṇañca
vedanaṃ  paṭihaṅkhāmi  navañca  vedanaṃ  na  uppādessāmi  yātrā
ca  me  bhavissati  anavajjatā  ca phāsuvihāro cāti . rasataṇhāya
ārato  virato  paṭivirato  nikkhanto nissaṭṭho vippamutto visaṃyutto
vimariyādikatena  cetasā  viharatīti  rasesu  gedhaṃ akaraṃ . aloloti
lolāti  vā  loluppāti  1-  vā  vuccati  taṇhā  yo rāgo
sārāgo .pe. abhijjhā lobho akusalamūlaṃ . sā lolā 2- loluppā
taṇhā  tassa  paccekasambuddhassa  pahīnā  ucchinnamūlā tālāvatthukatā
anabhāvaṅgatā   āyatiṃanuppādadhammā   tasmā   paccekasambuddho
aloloti rasesu gedhaṃ akaraṃ alolo.
   [782]   Anaññaposī   sapadānacārīti   anaññaposīti  so
paccekasambuddho attānaññeva poseti na paranti.
     Anaññaposimaññātaṃ    sāresu supatiṭṭhitaṃ 3-
     khīṇāsavaṃ vantadosaṃ      tamahaṃ brūmi brāhmaṇanti.
Anaññaposī   sapadānacārīti   so  paccekasambuddho  pubbaṇhasamayaṃ
nivāsetvā  pattacīvaramādāya  gāmaṃ  vā nigamaṃ vā piṇḍāya pavisati
rakkhiteneva  kāyena rakkhitāya vācāya rakkhitena cittena upaṭṭhitāya
satiyā   saṃvutehi   indriyehi  okkhittacakkhu  iriyāpathasampanno
@Footnote: 1 Ma. loluppaṃ. 2 Ma. ayaṃ pāṭho natthi. 3 Ma. dantaṃ sāre patiṭṭhitaṃ.
Kulā  kulaṃ  abhikkamanto  1-  piṇḍāya  caratīti  anaññaposī
sapadānacārī.
   [783]  Kule  kule  appaṭibaddhacittoti  dvīhi  kāraṇehi
paṭibaddhacitto  hoti attānaṃ vā nīcaṃ ṭhapento paraṃ uccaṃ ṭhapento
paṭibaddhacitto  hoti  attānaṃ  vā  uccaṃ  ṭhapento  paraṃ  nīcaṃ
ṭhapento paṭibaddhacitto hoti.
   {783.1}  Kathaṃ  attānaṃ  nīcaṃ  ṭhapento paraṃ uccaṃ ṭhapento
paṭibaddhacitto hoti . tumhe me bahūpakārā ahaṃ tumhe nissāya labhāmi
cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhāraṃ  yampi  me  aññe
dātuṃ  vā  kātuṃ  vā maññanti tumhe nissāya tumhe sampassantā
yampi  me  porāṇaṃ  mātāpettikaṃ  nāmagottaṃ tampi me antarahitaṃ
tumhehi  ahaṃ  ñāyāmi  asukassa  kulupako  asukāya kulupakoti evaṃ
attānaṃ nīcaṃ ṭhapento paraṃ uccaṃ ṭhapento paṭibaddhacitto hoti.
   {783.2} Kathaṃ attānaṃ uccaṃ ṭhapento paraṃ nīcaṃ ṭhapento paṭibaddhacitto
hoti  .  ahaṃ  tumhākaṃ  bahūpakāro  tumhe  maṃ  āgamma  buddhaṃ
saraṇaṃ  gatā  dhammaṃ  saraṇaṃ  gatā  saṅghaṃ  saraṇaṃ gatā pāṇātipātā
paṭiviratā  adinnādānā  paṭiviratā  kāmesu  micchācārā  paṭiviratā
musāvādā paṭiviratā surāmerayamajjapamādaṭṭhānā paṭiviratā tumhākaṃ [2]-
uddesaṃ demi paripucchaṃ demi uposathaṃ akkhāmi 3- navakammaṃ adhiṭṭhāmi
atha ca pana tumhe maṃ pariccajitvā 4- aññaṃ 5- sakkarotha garukarotha
@Footnote: 1 Ma. anatikkamanto. 2 Ma. ahaṃ. 3 Ma. ācikkhāmi. 4 Ma. ujjhitvā.
@5 Ma. aññe.
Mānetha  pūjethāti evaṃ attānaṃ uccaṃ ṭhapento paraṃ nīcaṃ ṭhapento
paṭibaddhacitto hoti.
   {783.3}  Kule  kule  appaṭibaddhacittoti so paccekasambuddho
kulapalibodhena  appaṭibaddhacitto  hoti  gaṇapalibodhena  appaṭibaddhacitto
hoti  āvāsapalibodhena  appaṭibaddhacitto  hoti  cīvarapalibodhena
appaṭibaddhacitto  hoti  piṇḍapātapalibodhena  appaṭibaddhacitto  hoti
senāsanapalibodhena   appaṭibaddhacitto   hoti  gilānapaccayabhesajja-
parikkhārapalibodhena   appaṭibaddhacitto   hotīti   kule   kule
appaṭibaddhacitto  .  eko  care khaggavisāṇakappo . tenāha so
paccekasambuddho
           rasesu gedhaṃ akaraṃ alolo
           anaññaposī sapadānacārī
           kule kule appaṭibaddhacitto
           eko care khaggavisāṇakappoti.
   [784] Pahāya pañcāvaraṇāni cetaso
           upakkilese byapanujja sabbe
           anissito chetvā snehadosaṃ 1-
           eko care khaggavisāṇakappo.
   [785]  Pahāya  pañcāvaraṇāni  cetasoti so paccekasambuddho
kāmacchandanīvaraṇaṃ   pahāya  pajahitvā  vinodetvā  byantīkaritvā
@Footnote: 1 Ma. - chetva sinehadosaṃ. evamuparipi.
Anabhāvaṅgametvā  byāpādanīvaraṇaṃ  thīnamiddhanīvaraṇaṃ  uddhaccakukkuccanīvaraṇaṃ
vicikicchānīvaraṇaṃ     pahāya     pajahitvā     vinodetvā
byantīkaritvā  anabhāvaṅgametvā  vivicceva  kāmehi vivicca akusalehi
dhammehi  savitakkaṃ  savicāraṃ  vivekajaṃ  pītisukhaṃ paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja
viharatīti pahāya pañcāvaraṇāni cetaso.
   [786]  Upakkilese  byapanujja  sabbeti  rāgo  cittassa
upakkileso  doso cittassa upakkileso moho cittassa upakkileso
kodho upanāho .pe. sabbākusalābhisaṅkhārā cittassa upakkilesā .
Upakkilese  byapanujja  sabbeti  cittassa  sabbe  upakkilese
byapanujja  panūditvā  1-  pajahitvā  vinodetvā  byantīkaritvā
anabhāvaṅgametvāti upakkilese byapanujja sabbe.
   [787]  Anissito  chetvā  snehadosanti  anissitoti  dve
nissayā  taṇhānissayo  ca diṭṭhinissayo ca .pe. ayaṃ taṇhānissayo
.pe.   ayaṃ   diṭṭhinissayo  .  snehoti  dve  snehā
taṇhāsneho  ca  diṭṭhisneho  ca  .pe.  ayaṃ  taṇhāsneho
.pe. ayaṃ diṭṭhisneho . dosoti yo cittassa āghāto paṭighāto
paṭigho  2-  paṭivirodho  kopo pakopo sampakopo doso padoso
sampadoso  cittassa  byāpatti  manopadoso  kodho  kujjhanā
kujjhitattaṃ  doso  dussanā  dussitattaṃ  byāpatti  byāpajjanā
byāpajjitattaṃ virodho paṭivirodho 3- caṇḍikkaṃ assuropo anattamanatā
@Footnote: 1 Ma. panuditvā. 2 Ma. paṭighaṃ. 3 Ma. ime dve pāṭhā natthi.
Cittassa  .  anissito  chetvā  snehadosanti so paccekasambuddho
taṇhāsnehañca  diṭṭhisnehañca  dosañca  chetvā  ucchetvā  1-
samucchetvā  pajahitvā  vinodetvā  byantīkaritvā  anabhāvaṅgametvā
cakkhuṃ  anissito  sotaṃ  anissito  .pe.  diṭṭhasutamutaviññātabbe
dhamme  anissito  anallīno  anupagato  anajjhosito  anadhimutto
nikkhanto  nissaṭṭho  vippamutto  visaññutto  vimariyādikatena cetasā
viharatīti anissito chetvā snehadosaṃ . Eko care khaggavisāṇakappo.
Tenāha so paccekasambuddho
           pahāya pañcāvaraṇāni cetaso
           upakkilese byapanujja sabbe
           anissito chetvā snehadosaṃ
           eko care khaggavisāṇakappoti.
   [788] Vipiṭṭhikatvāna sukhaṃ dukhañca
           pubbeva ca somanassadomanassaṃ
           laddhānupekkhaṃ samathaṃ visuddhaṃ
           eko care khaggavisāṇakappo.
   [789] Vipiṭṭhikatvāna sukhaṃ dukhañca pubbeva ca somanassadomanassanti
so   paccekasambuddho   sukhassa   ca   pahānā   dukkhassa
ca  pahānā  pubbeva  somanassadomanassānaṃ  atthaṅgamā  adukkhamasukhaṃ
upekkhāsatipārisuddhiṃ  catutthaṃ  jhānaṃ  upasampajja viharatīti vipiṭṭhikatvāna
@Footnote: 1 Ma. ucchinditvā.
Sukhaṃ dukhañca pubbeva ca somanassadomanassaṃ.
   [790]  Laddhānupekkhaṃ  samathaṃ  visuddhanti  upekkhāti  yā
catutthajjhāne upekkhā upekkhanā ajjhupekkhanā cittassa passaddhatā 1-
majjhattatā  cittassa  .  samathoti yā cittassa ṭhiti saṇṭhiti avaṭṭhiti
avisāhāro  avikkhepo  avisāhaṭamānasatā  samatho  samādhindriyaṃ
samādhibalaṃ  sammāsamādhi  .  catutthajjhāne  upekkhā  ca samatho ca
suddhā  honti  visuddhā  pariyodātā  anaṅgaṇā  vigatūpakkilesā
mudubhūtā  kammanīyā  ṭhitā  āneñjappattā  .  laddhānupekkhaṃ samathaṃ
visuddhanti catutthajjhāne 2- upekkhañca samathañca laddhāna 3- labhitvāti [4]-
laddhānupekkhaṃ  samathaṃ  visuddhaṃ  .  eko  care khaggavisāṇakappo .
Tenāha so paccekasambuddho
           vipiṭṭhikatvāna sukhaṃ dukhañca
           pubbeva ca somanassadomanassaṃ
           laddhānupekkhaṃ samathaṃ visuddhaṃ
           eko care khaggavisāṇakappoti.
   [791] Āraddhaviriyo paramatthapattiyā
           alīnacitto akusītavutti
           daḷhanikkamo thāmabalūpapanno
           eko care khaggavisāṇakappo.
   [792]  Āraddhaviriyo  paramatthapattiyāti  paramatthaṃ  vuccati
@Footnote: 1 Ma. cittasamatā cittappassaddhatā. 2 Ma. catutthajjhānaṃ. 3 Ma. laddhā.
@4 Ma. vinditvā paṭilabhitvāti.
Amataṃ  nibbānaṃ  yo  so  sabbasaṅkhārasamatho  sabbūpadhipaṭinissaggo
taṇhakkhayo  virāgo nirodho nibbānaṃ . paramatthassa pattiyā lābhāya
paṭilābhāya  adhigamāya  phusanāya  sacchikiriyāya  āraddhaviriyo  viharati
akusalānaṃ  dhammānaṃ  pahānāya  kusalānaṃ  dhammānaṃ  sampadāya thāmavā
daḷhaparakkamo   anikkhittadhuro  kusalesu  dhammesūti  āraddhaviriyo
paramatthapattiyā.
   [793] Alīnacitto akusītavuttīti so paccekasambuddho anuppannānaṃ
pāpakānaṃ  akusalānaṃ dhammānaṃ anuppādāya chandaṃ janeti vāyamati viriyaṃ
ārabhati  cittaṃ  paggaṇhāti  padahati  uppannānaṃ  pāpakānaṃ akusalānaṃ
dhammānaṃ pahānāya chandaṃ janeti vāyamati viriyaṃ ārabhati cittaṃ paggaṇhāti
padahati anuppannānaṃ kusalānaṃ dhammānaṃ uppādāya chandaṃ janeti vāyamati
viriyaṃ ārabhati cittaṃ paggaṇhāti padahati uppannānaṃ kusalānaṃ dhammānaṃ ṭhitiyā
asammosāya bhiyyobhāvāya vepullāya bhāvanāpāripūriyā 1- chandaṃ janeti
vāyamati viriyaṃ ārabhati cittaṃ paggaṇhāti padahatīti evaṃ alīnacitto akusītavutti.
   {793.1} Athavā kāmaṃ taco ca nhārū ca aṭṭhī ca avasussatu 2- [3]-
maṃsalohitaṃ  yantaṃ  purisathāmena  purisabalena purisaviriyena purisaparakkamena
pattabbaṃ  na  taṃ pāpuṇitvā 4- viriyassa ṭhānaṃ 5- bhavissatīti cittaṃ
paggaṇhāti  padahati  evampi  alīnacitto  akusītavutti . na tāvāhaṃ
imaṃ     pallaṅkaṃ     bhindissāmi     yāva     me
@Footnote: 1 Ma. bhāvanāya pāripūriyā. 2 Ma. avasissatu. 3 Ma. sarīre upasussatu.
@4 Ma. apāpuṇitvā. 5 Ma. saṇṭhānaṃ.
Na  anupādāya  āsavehi  cittaṃ  vimuccissatīti  cittaṃ  paggaṇhāti
padahati evampi alīnacitto akusītavutti.
     Nāssissaṃ 1- na pivissāmi   vihārato na nikkhamiṃ 2-
     napi passaṃ nipātessaṃ      taṇhāsalle anūhateti
cittaṃ paggaṇhāti padahati evampi alīnacitto akusītavutti.
   {793.2} Na tāvāhaṃ imamhā āsanā uṭṭhahissāmi yāva me na
anupādāya  āsavehi  cittaṃ  vimuccissatīti  cittaṃ  paggaṇhāti padahati
evampi  alīnacitto  akusītavutti  .  na  tāvāhaṃ imamhā caṅkamā
orohissāmi   vihārā   nikkhamissāmi  aḍḍhayogā  nikkhamissāmi
pāsādā   nikkhamissāmi   hammiyā   nikkhamissāmi   guhāya
nikkhamissāmi  leṇā  nikkhamissāmi  kuṭiyā  nikkhamissāmi  kūṭāgārā
nikkhamissāmi  aṭṭā  nikkhamissāmi  māḷā  nikkhamissāmi  uddaṇḍā
nikkhamissāmi  upaṭṭhānasālāya  nikkhamissāmi  maṇḍapā  nikkhamissāmi
rukkhamūlā  nikkhamissāmi  yāva  me  na  anupādāya  āsavehi
cittaṃ  vimuccissatīti  cittaṃ  paggaṇhāti  padahati  evampi  alīnacitto
akusītavutti  .  imasmiṃyeva  pubbaṇhasamaye  ariyadhammaṃ  āharissāmi
samāharissāmi   adhigacchissāmi  phusayissāmi  sacchikarissāmīti  cittaṃ
paggaṇhāti  padahati  evampi  alīnacitto  akusītavutti  . imasmiṃyeva
majjhantikasamaye  sāyaṇhasamaye  purebhattaṃ  pacchābhattaṃ  purimayāme
majjhimayāme    pacchimayāme    kāḷe    juṇhe   vasse
@Footnote: 1 Ma. nāsissaṃ. 2 Ma. nikkhame.
Hemante  gimhe  purime  vayokhandhe  majjhime  vayokhandhe pacchime
vayokhandhe  ariyadhammaṃ  āharissāmi  samāharissāmi  adhigacchissāmi
phusayissāmi  sacchikarissāmīti  cittaṃ  paggaṇhāti  padahati  evampi
alīnacitto akusītavutti.
   [794]  Daḷhanikkamo  thāmabalūpapannoti  daḷhanikkamoti  so
paccekasambuddho daḷhasamādāno ahosi kusalesu dhammesu avaṭṭhitasamādāno
kāyasucarite  vacīsucarite  manosucarite  dānasaṃvibhāge  sīlasamādāne
uposathupavāse  metteyyatāya  1-  petteyyatāya  sāmaññatāya
brahmaññatāya   kulejeṭṭhāpacāyikāya  aññataraññataresu  adhikusalesu
dhammesūti  daḷhanikkamo  .  thāmabalūpapannoti  so  paccekasambuddho
thāmena  ca  balena  ca viriyena ca parakkamena ca [2]- upeto
hoti samupeto upāgato samupāgato upapanno samupapanno samannāgatoti
daḷhanikkamo  thāmabalūpapanno  .  eko  care  khaggavisāṇakappo .
Tenāha so paccekasambuddho
            āraddhaviriyo paramatthapattiyā
            alīnacitto akusītavutti
            daḷhanikkamo thāmabalūpapanno
            eko care khaggavisāṇakappoti.
   [795] Paṭisallānaṃ jhānamariñcamāno
           dhammesu niccaṃ anudhammacārī
@Footnote: 1 Ma. matteyyatāya. 2 Ma. paññāya ca.
           Ādīnavaṃ sammasitā bhavesu
           eko care khaggavisāṇakappo.
   [796]  Paṭisallānaṃ  jhānamariñcamānoti  so  paccekasambuddho
paṭisallānārāmo  hoti  paṭisallānarato  ajjhattaṃ  cetosamathamanuyutto
anirākatajjhāno  [1]-  jhānamariñcati  2- anuppannassa vā paṭhamassa
jhānassa  uppādāya  yutto  payutto  saṃyutto āyutto samāyutto
anuppannassa  vā  dutiyassa  jhānassa  anuppannassa  vā  tatiyassa
jhānassa   anuppannassa   vā  catutthassa  jhānassa  uppādāya
yutto  payutto saṃyutto āyutto samāyuttoti evaṃ jhānamariñcati .
Athavā   uppannaṃ   vā   paṭhamaṃ  jhānaṃ  āsevati  bhāveti
bahulīkaroti  uppannaṃ  vā  dutiyaṃ  jhānaṃ  uppannaṃ  vā  tatiyaṃ
jhānaṃ  uppannaṃ  vā  catutthaṃ  jhānaṃ  āsevati bhāveti bahulīkarotīti
evampi jhānamariñcatīti paṭisallānaṃ jhānamariñcamāno.
   [797]  Dhammesu niccaṃ anudhammacārīti dhammā vuccanti cattāro
satipaṭṭhānā  .pe.  ariyo  aṭṭhaṅgiko  maggo  .  katame
anudhammā  .  sammāpaṭipadā  anulomapaṭipadā  3-  apaccanīkapaṭipadā
anvatthapaṭipadā  dhammānudhammapaṭipadā  sīlesu  paripūrikāritā  indriyesu
guttadvāratā  bhojane  mattaññutā  jāgariyānuyogo  satisampajaññaṃ
ime  vuccanti  anudhammā  .  dhammesu niccaṃ anudhammacārīti dhammesu
niccakālaṃ [4]- satataṃ samitaṃ abbokiṇṇaṃ 5- pokhānupokhaṃ udakummijātaṃ
@Footnote: 1-2 Ma. vipassanāya samannāgato brūhetā suññāgāraṃ jhāyī jhānarato
@ekattamanuyutto sadatthagarukoti paṭisallānaṃ. jhānamariñcamānoti so
@paccekasambuddho dvīhi kāraṇehi jhānaṃ na riñcati. 3 Ma. ayaṃ pāṭho natthi.
@4 Ma. dhuvakālaṃ. 5 Ma. avokiṇṇaṃ.
Avici santati 1- sahitaṃ phusitaṃ purebhattaṃ pacchābhattaṃ purimayāme majjhimayāme
pacchimayāme  kāḷe  juṇhe  vasse  hemante  gimhe  purime
vayokhandhe  majjhime  vayokhandhe  pacchime  vayokhandhe  carati vicarati
iriyati  vatteti  pāleti  yapeti  yāpetīti  dhammesu  niccaṃ
anudhammacārī.
   [798]  Ādīnavaṃ sammasitā bhavesūti sabbe saṅkhārā aniccāti
ādīnavaṃ  sammasitā  bhavesu  sabbe saṅkhārā dukkhāti sabbe dhammā
anattāti  .pe.  yaṅkiñci  samudayadhammaṃ  sabbantaṃ  nirodhadhammanti
ādīnavaṃ  sammasitā  bhavesūti  ādīnavaṃ  sammasitā  bhavesu .
Eko care khaggavisāṇakappo. Tenāha so paccekasambuddho
           paṭisallānaṃ jhānamariñcamāno
           dhammesu niccaṃ anudhammacārī
           ādīnavaṃ sammasitā bhavesu
           eko care khaggavisāṇakappoti.
   [799] Taṇhakkhayaṃ patthayaṃ appamatto
           anelamūgo 2- sutavā satimā 3-
           saṅkhātadhammo niyato padhānavā
           eko care khaggavisāṇakappo.
   [800]  Taṇhakkhayaṃ  patthayaṃ  appamattoti  taṇhāti  rūpataṇhā
saddataṇhā  gandhataṇhā  rasataṇhā  phoṭṭhabbataṇhā  dhammataṇhā .
@Footnote: 1 Ma. ime dve pāṭhā natthi. 2 Ma. aneḷamūgo. evamuparipi. 3 Ma. satīmā.
@evamuparipi.
Taṇhakkhayaṃ  patthayanti  rāgakkhayaṃ  dosakkhayaṃ  mohakkhayaṃ  gatikkhayaṃ
upapattikkhayaṃ  paṭisandhikkhayaṃ  bhavakkhayaṃ  saṃsārakkhayaṃ  vaṭṭakkhayaṃ  icchanto
patthayanto  [1]-  abhijappantoti  taṇhakkhayaṃ  patthayaṃ . appamattoti
so  paccekasambuddho  sakkaccakārī  sātaccakārī  .pe.  appamatto
kusalesu dhammesūti taṇhakkhayaṃ patthayaṃ appamatto.
   [801] Anelamūgo sutavā satimāti anelamūgoti so paccekasambuddho
paṇḍito   paññavā   buddhimā   ñāṇī   vibhāvī   medhāvīti
anelamūgo  . sutavāti so paccekasambuddho bahussuto hoti sutadharo
sutasannicayo  ye  te  dhammā  ādikalyāṇā  majjhekalyāṇā
pariyosānakalyāṇā  sātthā  sabyañjanā  kevalaparipuṇṇaṃ  parisuddhaṃ
brahmacariyaṃ  abhivadanti  tathārūpāssa  dhammā  bahussutā  honti
dhatā  vacasā  paricitā  manasānupekkhitā  diṭṭhiyā  supaṭividdhāti
sutavā  .  satimāti  so  paccekasambuddho  satimā  hoti paramena
satinepakkena   samannāgato   cirakatampi   cirabhāsitampi  saritāti
anelamūgo sutavā satimā.
   [802]  Saṅkhātadhammo  niyato  padhānavāti  saṅkhātadhammo
vuccati  ñāṇaṃ  yā  paññā  pajānanā  .pe.  amoho dhammavicayo
sammādiṭṭhi  .  saṅkhātadhammoti  so  paccekasambuddho  saṅkhātadhammo
ñātadhammo   tulitadhammo   tīritadhammo  vibhūtadhammo  vibhāvitadhammo
sabbe   saṅkhārā   aniccāti  .pe.   yaṅkiñci  samudayadhammaṃ
@Footnote: 1 Ma. sādiyanto pihayanto.
Sabbantaṃ   nirodhadhammanti   saṅkhātadhammo  ñātadhammo  tulitadhammo
tīritadhammo vibhūtadhammo vibhāvitadhammo . athavā tassa paccekasambuddhassa
[1]- Khandhā saṅkhātā 2- dhātuyo saṅkhātā āyatanāni saṅkhātāni
gatiyo  saṅkhātā  upapattiyo  saṅkhātā  paṭisandhiyo saṅkhātā bhavā
saṅkhātā saṃsārā saṅkhātā vaṭṭā saṅkhātā. Athavā [3]- paccekasambuddho
khandhapariyante   ṭhito   dhātupariyante   ṭhito   āyatanapariyante
ṭhito  gatipariyante  ṭhito  upapattipariyante  ṭhito  paṭisandhipariyante
ṭhito  bhavapariyante  ṭhito  saṃsārapariyante  ṭhito vaṭṭapariyante ṭhito
saṅkhārapariyante  ṭhito  antimabhave  ṭhito  [4]-  antimadehadharo
paccekasambuddho.
     Yassāyaṃ 5- pacchimako bhavo  carimoyaṃ samussayo
     jātijarāmaraṇasaṃsāro 6-    natthi tassa punabbhavoti
[7]- Saṅkhātadhammo . niyatoti niyāmā vuccanti cattāro ariyamaggā.
Catūhi  ariyamaggehi  samannāgatoti  niyato ariyamaggehi niyāmaṃ patto
sampatto  [8]-  phusito  sacchikatoti  niyato . padhānavāti padhānaṃ
vuccati viriyaṃ yo cetaso viriyārambho nikkamo parakkamo [9]- ussāho
ussoḷhī   thāmo   dhiti   asithilaparakkamo   anikkhittacchandatā
anikkhittadhuratā   dhurasampaggāho   viriyaṃ   viriyindriyaṃ   viriyabalaṃ
sammāvāyāmo  .  so  paccekasambuddho  iminā padhānena upeto
samupeto  upāgato  samupāgato  upapanno  samupapanno  samannāgato
@Footnote: 1 Ma. ca.. 2 Ma. saṅkhittā. evamīdisesu padesu. 3 Ma. so. 4 Ma. antimasamussaye
@ṭhito. 5 Ma. tassāyaṃ. 6 Ma. jātimaraṇasaṃsāro. 7 Ma. taṃkāraṇā paccekasambuddho.
@8 Ma. adhigato. 9 Ma. uyyāmo vāyāmo.
Tasmā  so  paccekasambuddho  padhānavāti  saṅkhātadhammo  niyato
padhānavā. Eko care khaggavisāṇakappo.
           Tenāha so paccekasambuddho
           taṇhakkhayaṃ patthayaṃ appamatto
           anelamūgo sutavā satimā
           saṅkhātadhammo niyato padhānavā
           eko care khaggavisāṇakappoti.
   [803] Sīhova saddesu asantasanto
           vātova jālamhi asajjamāno
           padumaṃva toyena alimpamāno
           eko care khaggavisāṇakappo.
   [804]  Sīhova  saddesu  asantasantoti yathā sīho migarājā
saddesu  asantāsī  aparisantāsī  anutrāsī  anubbiggo anussukī 1-
anutrāso  abhiru  acchambhī  anutrāsī  apalāyī  paccekasambuddhopi
saddesu  asantāsī  aparisantāsī  anutrāsī  anubbiggo  anussukī
anutrāso  abhiru  acchambhī  anutrāsī  apalāyī  pahīnabhayabheravo
vigatalomahaṃso viharatīti sīhova saddesu asantasanto.
   [805]  Vātova  jālamhi  asajjamānoti  vātoti  puratthimā
vātā  pacchimā  vātā  uttarā  vātā  dakkhiṇā  vātā sarajā
vātā [2]- sītā vātā uṇhā vātā parittā vātā adhimattā vātā
@Footnote: 1 Ma. anussaṅkī. evamuparipi. 2 Ma. arajā vātā.
Kālavātā  1-  verambhavātā pakkhivātā supaṇṇavātā tālapaṇṇavātā
vidhūpanavātā  .  jālaṃ  vuccati  suttajālaṃ . yathā vāto jālamhi
na  sajjati  na gayhati 2- na bajjhati na palibajjhati evameva dve
jālā   taṇhājālañca  diṭṭhijālañca  .pe.  idaṃ  taṇhājālaṃ
.pe.   idaṃ  diṭṭhijālaṃ  tassa  paccekasambuddhassa  taṇhājālaṃ
pahīnaṃ  diṭṭhijālaṃ  paṭinissaṭṭhaṃ  taṇhājālassa  pahīnattā  diṭṭhijālassa
paṭinissaṭṭhattā   so   paccekasambuddho   rūpe   na  sajjati
sadde  na  sajjati  .pe.  diṭṭhasutamutaviññātabbesu  dhammesu  na
sajjati  na  gayhati  na  bajjhati  na  palibajjhati nikkhanto nissaṭṭho
vippamutto  visaṃyutto  vimariyādikatena  cetasā  viharatīti  vātova
jālamhi asajjamāno.
   [806]  Padumaṃva  toyena  alimpamānoti  padumaṃ  vuccati
padumapupphaṃ  .  toyaṃ  vuccati  udakaṃ . yathā padumapupphaṃ toyena na
limpiyati 3- [4]- alittaṃ [5]- anupalittaṃ evameva dve lepā taṇhālepo
ca  diṭṭhilepo  ca  .pe. ayaṃ taṇhālepo .pe. ayaṃ diṭṭhilepo
tassa   paccekasambuddhassa   taṇhālepo   pahīno   diṭṭhilepo
paṭinissaṭṭho  taṇhālepassa  pahīnattā  diṭṭhilepassa  paṭinissaṭṭhattā
so  paccekasambuddho  rūpe  na  limpati  sadde na limpati .pe.
Diṭṭhasutamutaviññātabbesu dhammesu na limpati [6]- nupalimpati alitto [7]-
anupalitto  nikkhanto  nissaṭṭho  vippamutto visaṃyutto vimariyādikatena
@Footnote: 1 Ma. ayaṃ pāṭho natthi. 2 Ma. taṇhāti. evamīdisesu ṭhānesu. 3 Ma. limpati.
@4 Ma. na palimpati na upalimpati. 5 Ma. apalittaṃ. 6 Ma. na palimpati.
@7 Ma. apalitto.
Cetasā  viharatīti  padumaṃva  toyena  alimpamāno  .  eko
care khaggavisāṇakappo. Tenāha so paccekasambuddho
           sīhova saddesu asantasanto
           vātova jālamhi asajjamāno
           padumaṃva toyena alimpamāno
           eko care khaggavisāṇakappoti.
   [807] Sīho yathā dāṭhabalī pasayha
           rājā migānaṃ abhibhuyyacārī
           sevetha pantāni senāsanāni
           eko care khaggavisāṇakappo.
   [808] Sīho yathā dāṭhabalī pasayha rājā migānaṃ abhibhuyyacārīti
yathā  sīho  migarājā  dāṭhabalī  dāṭhāvudho  sabbe  tiracchānagate
pāṇe   abhibhuyya   abhibhavitvā   ajjhottharitvā   pariyādiyitvā
madditvā  carati  vicarati  iriyati  vatteti  pāleti yapeti yāpeti
evameva 1- paccekasambuddhopi paññābalī paññāvudho sabbapāṇabhūte [2]-
paññāya   abhibhuyya   abhibhavitvā   ajjhottharitvā  pariyādiyitvā
madditvā  carati  vicarati  iriyati  vatteti  pāleti  yapeti
yāpetīti sīho yathā dāṭhabalī pasayha rājā migānaṃ abhibhuyyacārī.
   [809]  Sevetha  pantāni senāsanānīti yathā sīho migarājā
araññavanapatthāni  ajjhogāhetvā  3-  carati vicarati iriyati vatteti
@Footnote: 1 Ma. ayaṃ pāṭho natthi. 2 Ma. puggale. 3 Ma. araññavanamajjhogāhetvā.
@evamuparipi.
Pāleti yapeti yāpeti evameva 1- paccekasambuddhopi araññavanapatthāni
pantāni   senāsanāni   paṭisevati  appasaddāni  appanigghosāni
vijanavātāni  manussarāhaseyyakāni  paṭisallānasāruppāni . so eko
gacchati  eko  tiṭṭhati eko nisīdati eko seyyaṃ kappeti eko
gāmaṃ  piṇḍāya  pavisati  eko  abhikkamati  eko paṭikkamati eko
raho  nisīdati  eko  caṅkamaṃ adhiṭṭhāti eko carati vicarati iriyati
vatteti  pāleti  yapeti yāpetīti sevetha pantāni senāsanāni .
Eko care khaggavisāṇakappo. Tenāha so paccekasambuddho
           sīho yathā dāṭhabalī pasayha
           rājā migānaṃ abhibhuyyacārī
           sevetha pantāni senāsanāni
           eko care khaggavisāṇakappoti.
   [810] Mettaṃ upekkhaṃ karuṇaṃ vimuttiṃ
           āsevamāno muditañca kāle
           sabbena lokena avirujjhamāno
           eko care khaggavisāṇakappo.
   [811]  Mettaṃ  upekkhaṃ  karuṇaṃ vimuttiṃ āsevamāno muditañca
kāleti  so  paccekasambuddho  mettāsahagatena  cetasā ekaṃ disaṃ
pharitvā  viharati tathā dutiyaṃ tathā tatiyaṃ tathā catutthaṃ iti uddhamadho
tiriyaṃ  sabbadhi  sabbattatāya  sabbāvantaṃ  lokaṃ  mettāsahagatena
@Footnote: 1 Ma. ayaṃ pāṭho natthi.
Cetasā  vipulena mahaggatena appamāṇena averena abyāpajjhena 1-
pharitvā   viharati   karuṇāsahagatena   cetasā   muditāsahagatena
cetasā  upekkhāsahagatena  cetasā  ekaṃ  disaṃ  pharitvā  viharati
tathā  dutiyaṃ  tathā  tatiyaṃ  tathā  catutthaṃ  iti  uddhamadho  tiriyaṃ
sabbadhi  sabbattatāya  sabbāvantaṃ  lokaṃ  upekkhāsahagatena  cetasā
vipulena  mahaggatena  appamāṇena  averena  abyāpajjhena  pharitvā
viharatīti  mettaṃ  upekkhaṃ  karuṇaṃ  vimuttiṃ  āsevamāno  muditañca
kāle.
   [812]  Sabbena  lokena  avirujjhamānoti  mettādīnaṃ  2-
bhāvitattā  ye  puratthimāya  disāya  sattā te appaṭikulā honti
ye  pacchimāya  disāya  sattā  ye  uttarāya disāya sattā ye
dakkhiṇāya  disāya  sattā  ye  puratthimāya  anudisāya  sattā ye
pacchimāya  anudisāya  sattā  ye  uttarāya  anudisāya sattā ye
dakkhiṇāya  anudisāya  sattā ye adhogamāya 3- disāya sattā ye
uparimāya  disāya sattā ye dasasu disāsu vidisāsu 4- sattā te
appaṭikulā honti [5]- . sabbena lokena avirujjhamānoti sabbena
sattalokena  6-  avirujjhamāno  appaṭivirujjhamāno aghaṭṭiyamāno 7-
appaṭihaññamānoti  sabbena  lokena  avirujjhamāno  . eko care
khaggavisāṇakappo. Tenāha so paccekasambuddho
           mettaṃ upekkhaṃ karuṇaṃ vimuttiṃ
@Footnote: 1 Ma. abyāpajjena. evamīdisesu padesu. 2 Ma. mettāya. 3 Ma. heṭṭhimāya.
@4 Ma. ayaṃ pāṭho natthi. 5 Ma. karuṇāya bhāvitattā .pe. muditāya bhāvitattā
@.pe. upekkhāya bhāvitattā ye puratthimāya disāya sattā .pe. ye dasasu disāsu
@sattā te appaṭikūlā honti. 6 Ma. lokena. 7 Ma. anāghāmatiyāno.
           Āsevamāno muditañca kāle
           sabbena lokena avirujjhamāno
           eko care khaggavisāṇakappoti.
   [813] Rāgañca dosañca pahāya mohaṃ
           sandālayitvāna saññojanāni
           asantasaṃ jīvitasaṅkhayamhi
           eko care khaggavisāṇakappo.
   [814]  Rāgañca  dosañca  pahāya  mohanti  rāganti  yo
rāgo  sārāgo  .pe.  abhijjhā  lobho  akusalamūlaṃ  . dosanti
yo  cittassa  āghāto  .pe.  caṇḍikkaṃ  assuropo  anattamanatā
cittassa  .  mohoti  dukkhe  añāṇaṃ  .pe.  avijjālaṅgī moho
akusalamūlaṃ  .  rāgañca dosañca pahāya mohanti so paccekasambuddho
rāgañca   dosañca   mohañca  pahāya  pajahitvā  vinodetvā
byantīkaritvā   anabhāvaṅgametvāti   rāgañca   dosañca  pahāya
mohaṃ.
   [815]  Sandālayitvāna  saññojanānīti  dasa  saññojanāni
kāmarāgasaññojanaṃ   paṭighasaññojanaṃ   .pe.  avijjāsaññojanaṃ  .
Sandālayitvāna  saññojanānīti  [1]-  saññojanāni  sandālayitvāna
padālayitvāna  sampadālayitvāna pajahitvāna vinodetvāna byantīkaritvāna
anabhāvaṅgametvānāti sandālayitvāna saññojanāni.
@Footnote: 1 Ma. dasa.
   [816]   Asantasaṃ  jīvitasaṅkhayamhīti  so  paccekasambuddho
jīvitapariyosāne asantāsī aparisantāsī 1- anutrāsī anubbiggo anussukī
anutrāso  abhiru  acchambhī  anutrāsī  apalāyī  pahīnabhayabheravo
vigatalomahaṃsoti  [2]-  asantasaṃ  jīvitasaṅkhayamhi  .  eko  care
khaggavisāṇakappo. Tenāha so paccekasambuddho
           rāgañca dosañca pahāya mohaṃ
           sandālayitvāna saññojanāni
           asantasaṃ jīvitasaṅkhayamhi
           eko care khaggavisāṇakappoti.
   [817] Bhajanti sevanti ca kāraṇatthā
           nikkāraṇā dullabhā ajja mittā
           attatthapaññā asucī manussā
           eko care khaggavisāṇakappo.
   [818]  Bhajanti  sevanti  ca  kāraṇatthāti  attatthakāraṇā
paratthakāraṇā      ubhayatthakāraṇā      diṭṭhadhammikatthakāraṇā
samparāyikatthakāraṇā    paramatthakāraṇā    bhajanti    sambhajanti
sevanti [3]- paṭisevantīti bhajanti sevanti ca kāraṇatthā.
   [819]  Nikkāraṇā  dullabhā  ajja  mittāti  dve  mittā
āgārikamitto 4- ca anāgārikamitto ca .pe. ayaṃ āgārikamitto
.pe.  ayaṃ  anāgārikamitto  . nikkāraṇā dullabhā ajja mittāti
@Footnote: 1 Ma. ayaṃ pāṭho natthi. 2 Ma. vīharatīti. 3 Ma. nisevanti saṃsevanti.
@4 Ma. agārikamitto. evamuparipi.
Ime dve mittā akāraṇā [1]- ahetū appaccayā dullabhāti [2]-
nikkāraṇā dullabhā ajja mittā.
   [820]   Attatthapaññā  asucī  manussāti  attatthapaññāti
attano  atthāya  attano  hetu attano paccayā attano kāraṇā
bhajanti sambhajanti sevanti nisevanti saṃsevanti [3]- ācaranti samācaranti
payirupāsanti  pucchanti  4-  paripañhantīti  attatthapaññā  .  asucī
manussāti  asucinā  kāyakammena  samannāgatāti  asucī  manussā .
Asucinā  vacīkammena  samannāgatāti  asucī  manussā  .  asucinā
manokammena  samannāgatāti  asucī manussā . asucinā pāṇātipātena
asucinā    adinnādānena    asucinā    kāmesumicchācārena
asucinā  musāvādena  asuciyā  pisuṇāya  vācāya  asuciyā pharusāya
vācāya  asucinā  samphappalāpena  asuciyā  abhijjhāya  asucinā
byāpādena  asuciyā  micchādiṭṭhiyā  samannāgatāti asucī manussā .
Asuciyā  cetanāya  samannāgatāti  asucī  manussā  .  asuciyā
patthanāya  samannāgatāti  asucī  manussā  .  asucinā  paṇidhinā
samannāgatāti asucī manussā hīnā nihīnā parihīnā 5- omakā lāmakā
jatukkā parittāti attatthapaññā asucī manussā.
   [821]  Eko  care  khaggavisāṇakappoti  ekoti  .pe.
Careti  aṭṭha  cariyāyo  .pe.  eko  care khaggavisāṇakappo .
Tenāha so paccekasambuddho
@Footnote: 1 Ma. nikkaraṇā. 2 Ma. dulladdhā sudulladdhāti. 3 Ma. paṭisevanti.
@4 Ma. paripucchanti. 5 Ma. ayaṃ pāṭho natthi.
        Bhajanti sevanti ca kāraṇatthā
        nikkāraṇā dullabhā ajja mittā
        attatthapaññā asucī manussā
        eko care khaggavisāṇakappoti.
        Khaggavisāṇasuttaniddeso niṭṭhito 1-.
     Ajito tissametteyyo    puṇṇako atha mettagū
     dhotako upasīvo ca       nando ca atha hemako
     todeyyakappā dubhayo    jatukaṇṇī ca paṇḍito
     bhadrāvudho udayo ca     posālo cāpi brāhmaṇo
     mogharājā ca medhāvī     piṅgiyo ca mahāisi
     soḷasannaṃ 2- panetesaṃ   brāhmaṇānaṃva sāsanaṃ
     pārāyanānaṃ niddeso    tattakā ca bhavanti hi
     khaggavisāṇasuttānaṃ     niddesāpi tattheva 3- ca
     niddesā duvidhā ñeyyā  paripuṇṇā sulikkhitā 4-.
          Suttaniddeso samatto.
           ----------
@Footnote: 1 Ma. ekūnavīsatimo. 2 Ma. soḷasānaṃ. 3 Ma. tatheva. 4 Ma. sulakkhitāti.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 30 page 346-429. https://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=30&item=691&items=131              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=30&item=691&items=131&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=30&item=691&items=131              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=30&item=691&items=131              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=30&i=691              Contents of The Tipitaka Volume 30 https://84000.org/tipitaka/read/?index_30 https://84000.org/tipitaka/english/?index_30

First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]