ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 30 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 22 : Sutta. Khu. Cūḷaniddeso
   [802]  Sankhatadhammo  niyato  padhanavati  sankhatadhammo
vuccati  nanam  ya  panna  pajanana  .pe.  amoho dhammavicayo
sammaditthi  .  sankhatadhammoti  so  paccekasambuddho  sankhatadhammo
natadhammo   tulitadhammo   tiritadhammo  vibhutadhammo  vibhavitadhammo
sabbe   sankhara   aniccati  .pe.   yankinci  samudayadhammam
@Footnote: 1 Ma. sadiyanto pihayanto.
Sabbantam   nirodhadhammanti   sankhatadhammo  natadhammo  tulitadhammo
tiritadhammo vibhutadhammo vibhavitadhammo . athava tassa paccekasambuddhassa
[1]- Khandha sankhata 2- dhatuyo sankhata ayatanani sankhatani
gatiyo  sankhata  upapattiyo  sankhata  patisandhiyo sankhata bhava
sankhata samsara sankhata vatta sankhata. Athava [3]- paccekasambuddho
khandhapariyante   thito   dhatupariyante   thito   ayatanapariyante
thito  gatipariyante  thito  upapattipariyante  thito  patisandhipariyante
thito  bhavapariyante  thito  samsarapariyante  thito vattapariyante thito
sankharapariyante  thito  antimabhave  thito  [4]-  antimadehadharo
paccekasambuddho.
     Yassayam 5- pacchimako bhavo  carimoyam samussayo
     jatijaramaranasamsaro 6-    natthi tassa punabbhavoti
[7]- Sankhatadhammo . niyatoti niyama vuccanti cattaro ariyamagga.
Catuhi  ariyamaggehi  samannagatoti  niyato ariyamaggehi niyamam patto
sampatto  [8]-  phusito  sacchikatoti  niyato . padhanavati padhanam
vuccati viriyam yo cetaso viriyarambho nikkamo parakkamo [9]- ussaho
ussolhi   thamo   dhiti   asithilaparakkamo   anikkhittacchandata
anikkhittadhurata   dhurasampaggaho   viriyam   viriyindriyam   viriyabalam
sammavayamo  .  so  paccekasambuddho  imina padhanena upeto
samupeto  upagato  samupagato  upapanno  samupapanno  samannagato
@Footnote: 1 Ma. ca.. 2 Ma. sankhitta. evamidisesu padesu. 3 Ma. so. 4 Ma. antimasamussaye
@thito. 5 Ma. tassayam. 6 Ma. jatimaranasamsaro. 7 Ma. tamkarana paccekasambuddho.
@8 Ma. adhigato. 9 Ma. uyyamo vayamo.
Tasma  so  paccekasambuddho  padhanavati  sankhatadhammo  niyato
padhanava. Eko care khaggavisanakappo.
           Tenaha so paccekasambuddho
           tanhakkhayam patthayam appamatto
           anelamugo sutava satima
           sankhatadhammo niyato padhanava
           eko care khaggavisanakappoti.
   [803] Sihova saddesu asantasanto
           vatova jalamhi asajjamano
           padumamva toyena alimpamano
           eko care khaggavisanakappo.
   [804]  Sihova  saddesu  asantasantoti yatha siho migaraja
saddesu  asantasi  aparisantasi  anutrasi  anubbiggo anussuki 1-
anutraso  abhiru  acchambhi  anutrasi  apalayi  paccekasambuddhopi
saddesu  asantasi  aparisantasi  anutrasi  anubbiggo  anussuki
anutraso  abhiru  acchambhi  anutrasi  apalayi  pahinabhayabheravo
vigatalomahamso viharatiti sihova saddesu asantasanto.
   [805]  Vatova  jalamhi  asajjamanoti  vatoti  puratthima
vata  pacchima  vata  uttara  vata  dakkhina  vata saraja
vata [2]- sita vata unha vata paritta vata adhimatta vata
@Footnote: 1 Ma. anussanki. evamuparipi. 2 Ma. araja vata.
Kalavata  1-  verambhavata pakkhivata supannavata talapannavata
vidhupanavata  .  jalam  vuccati  suttajalam . yatha vato jalamhi
na  sajjati  na gayhati 2- na bajjhati na palibajjhati evameva dve
jala   tanhajalanca  ditthijalanca  .pe.  idam  tanhajalam
.pe.   idam  ditthijalam  tassa  paccekasambuddhassa  tanhajalam
pahinam  ditthijalam  patinissattham  tanhajalassa  pahinatta  ditthijalassa
patinissatthatta   so   paccekasambuddho   rupe   na  sajjati
sadde  na  sajjati  .pe.  ditthasutamutavinnatabbesu  dhammesu  na
sajjati  na  gayhati  na  bajjhati  na  palibajjhati nikkhanto nissattho
vippamutto  visamyutto  vimariyadikatena  cetasa  viharatiti  vatova
jalamhi asajjamano.
   [806]  Padumamva  toyena  alimpamanoti  padumam  vuccati
padumapuppham  .  toyam  vuccati  udakam . yatha padumapuppham toyena na
limpiyati 3- [4]- alittam [5]- anupalittam evameva dve lepa tanhalepo
ca  ditthilepo  ca  .pe. ayam tanhalepo .pe. ayam ditthilepo
tassa   paccekasambuddhassa   tanhalepo   pahino   ditthilepo
patinissattho  tanhalepassa  pahinatta  ditthilepassa  patinissatthatta
so  paccekasambuddho  rupe  na  limpati  sadde na limpati .pe.
Ditthasutamutavinnatabbesu dhammesu na limpati [6]- nupalimpati alitto [7]-
anupalitto  nikkhanto  nissattho  vippamutto visamyutto vimariyadikatena
@Footnote: 1 Ma. ayam patho natthi. 2 Ma. tanhati. evamidisesu thanesu. 3 Ma. limpati.
@4 Ma. na palimpati na upalimpati. 5 Ma. apalittam. 6 Ma. na palimpati.
@7 Ma. apalitto.
Cetasa  viharatiti  padumamva  toyena  alimpamano  .  eko
care khaggavisanakappo. Tenaha so paccekasambuddho
           sihova saddesu asantasanto
           vatova jalamhi asajjamano
           padumamva toyena alimpamano
           eko care khaggavisanakappoti.
   [807] Siho yatha dathabali pasayha
           raja miganam abhibhuyyacari
           sevetha pantani senasanani
           eko care khaggavisanakappo.
   [808] Siho yatha dathabali pasayha raja miganam abhibhuyyacariti
yatha  siho  migaraja  dathabali  dathavudho  sabbe  tiracchanagate
pane   abhibhuyya   abhibhavitva   ajjhottharitva   pariyadiyitva
madditva  carati  vicarati  iriyati  vatteti  paleti yapeti yapeti
evameva 1- paccekasambuddhopi pannabali pannavudho sabbapanabhute [2]-
pannaya   abhibhuyya   abhibhavitva   ajjhottharitva  pariyadiyitva
madditva  carati  vicarati  iriyati  vatteti  paleti  yapeti
yapetiti siho yatha dathabali pasayha raja miganam abhibhuyyacari.
   [809]  Sevetha  pantani senasananiti yatha siho migaraja
arannavanapatthani  ajjhogahetva  3-  carati vicarati iriyati vatteti
@Footnote: 1 Ma. ayam patho natthi. 2 Ma. puggale. 3 Ma. arannavanamajjhogahetva.
@evamuparipi.
Paleti yapeti yapeti evameva 1- paccekasambuddhopi arannavanapatthani
pantani   senasanani   patisevati  appasaddani  appanigghosani
vijanavatani  manussarahaseyyakani  patisallanasaruppani . so eko
gacchati  eko  titthati eko nisidati eko seyyam kappeti eko
gamam  pindaya  pavisati  eko  abhikkamati  eko patikkamati eko
raho  nisidati  eko  cankamam adhitthati eko carati vicarati iriyati
vatteti  paleti  yapeti yapetiti sevetha pantani senasanani .
Eko care khaggavisanakappo. Tenaha so paccekasambuddho
           siho yatha dathabali pasayha
           raja miganam abhibhuyyacari
           sevetha pantani senasanani
           eko care khaggavisanakappoti.
   [810] Mettam upekkham karunam vimuttim
           asevamano muditanca kale
           sabbena lokena avirujjhamano
           eko care khaggavisanakappo.
   [811]  Mettam  upekkham  karunam vimuttim asevamano muditanca
kaleti  so  paccekasambuddho  mettasahagatena  cetasa ekam disam
pharitva  viharati tatha dutiyam tatha tatiyam tatha catuttham iti uddhamadho
tiriyam  sabbadhi  sabbattataya  sabbavantam  lokam  mettasahagatena
@Footnote: 1 Ma. ayam patho natthi.
Cetasa  vipulena mahaggatena appamanena averena abyapajjhena 1-
pharitva   viharati   karunasahagatena   cetasa   muditasahagatena
cetasa  upekkhasahagatena  cetasa  ekam  disam  pharitva  viharati
tatha  dutiyam  tatha  tatiyam  tatha  catuttham  iti  uddhamadho  tiriyam
sabbadhi  sabbattataya  sabbavantam  lokam  upekkhasahagatena  cetasa
vipulena  mahaggatena  appamanena  averena  abyapajjhena  pharitva
viharatiti  mettam  upekkham  karunam  vimuttim  asevamano  muditanca
kale.
   [812]  Sabbena  lokena  avirujjhamanoti  mettadinam  2-
bhavitatta  ye  puratthimaya  disaya  satta te appatikula honti
ye  pacchimaya  disaya  satta  ye  uttaraya disaya satta ye
dakkhinaya  disaya  satta  ye  puratthimaya  anudisaya  satta ye
pacchimaya  anudisaya  satta  ye  uttaraya  anudisaya satta ye
dakkhinaya  anudisaya  satta ye adhogamaya 3- disaya satta ye
uparimaya  disaya satta ye dasasu disasu vidisasu 4- satta te
appatikula honti [5]- . sabbena lokena avirujjhamanoti sabbena
sattalokena  6-  avirujjhamano  appativirujjhamano aghattiyamano 7-
appatihannamanoti  sabbena  lokena  avirujjhamano  . eko care
khaggavisanakappo. Tenaha so paccekasambuddho
           mettam upekkham karunam vimuttim
@Footnote: 1 Ma. abyapajjena. evamidisesu padesu. 2 Ma. mettaya. 3 Ma. hetthimaya.
@4 Ma. ayam patho natthi. 5 Ma. karunaya bhavitatta .pe. muditaya bhavitatta
@.pe. upekkhaya bhavitatta ye puratthimaya disaya satta .pe. ye dasasu disasu
@satta te appatikula honti. 6 Ma. lokena. 7 Ma. anaghamatiyano.
           Asevamano muditanca kale
           sabbena lokena avirujjhamano
           eko care khaggavisanakappoti.
   [813] Raganca dosanca pahaya moham
           sandalayitvana sannojanani
           asantasam jivitasankhayamhi
           eko care khaggavisanakappo.
   [814]  Raganca  dosanca  pahaya  mohanti  raganti  yo
rago  sarago  .pe.  abhijjha  lobho  akusalamulam  . dosanti
yo  cittassa  aghato  .pe.  candikkam  assuropo  anattamanata
cittassa  .  mohoti  dukkhe  ananam  .pe.  avijjalangi moho
akusalamulam  .  raganca dosanca pahaya mohanti so paccekasambuddho
raganca   dosanca   mohanca  pahaya  pajahitva  vinodetva
byantikaritva   anabhavangametvati   raganca   dosanca  pahaya
moham.
   [815]  Sandalayitvana  sannojananiti  dasa  sannojanani
kamaragasannojanam   patighasannojanam   .pe.  avijjasannojanam  .
Sandalayitvana  sannojananiti  [1]-  sannojanani  sandalayitvana
padalayitvana  sampadalayitvana pajahitvana vinodetvana byantikaritvana
anabhavangametvanati sandalayitvana sannojanani.
@Footnote: 1 Ma. dasa.
   [816]   Asantasam  jivitasankhayamhiti  so  paccekasambuddho
jivitapariyosane asantasi aparisantasi 1- anutrasi anubbiggo anussuki
anutraso  abhiru  acchambhi  anutrasi  apalayi  pahinabhayabheravo
vigatalomahamsoti  [2]-  asantasam  jivitasankhayamhi  .  eko  care
khaggavisanakappo. Tenaha so paccekasambuddho
           raganca dosanca pahaya moham
           sandalayitvana sannojanani
           asantasam jivitasankhayamhi
           eko care khaggavisanakappoti.
   [817] Bhajanti sevanti ca karanattha
           nikkarana dullabha ajja mitta
           attatthapanna asuci manussa
           eko care khaggavisanakappo.
   [818]  Bhajanti  sevanti  ca  karanatthati  attatthakarana
paratthakarana      ubhayatthakarana      ditthadhammikatthakarana
samparayikatthakarana    paramatthakarana    bhajanti    sambhajanti
sevanti [3]- patisevantiti bhajanti sevanti ca karanattha.
   [819]  Nikkarana  dullabha  ajja  mittati  dve  mitta
agarikamitto 4- ca anagarikamitto ca .pe. ayam agarikamitto
.pe.  ayam  anagarikamitto  . nikkarana dullabha ajja mittati
@Footnote: 1 Ma. ayam patho natthi. 2 Ma. viharatiti. 3 Ma. nisevanti samsevanti.
@4 Ma. agarikamitto. evamuparipi.
Ime dve mitta akarana [1]- ahetu appaccaya dullabhati [2]-
nikkarana dullabha ajja mitta.
   [820]   Attatthapanna  asuci  manussati  attatthapannati
attano  atthaya  attano  hetu attano paccaya attano karana
bhajanti sambhajanti sevanti nisevanti samsevanti [3]- acaranti samacaranti
payirupasanti  pucchanti  4-  paripanhantiti  attatthapanna  .  asuci
manussati  asucina  kayakammena  samannagatati  asuci  manussa .
Asucina  vacikammena  samannagatati  asuci  manussa  .  asucina
manokammena  samannagatati  asuci manussa . asucina panatipatena
asucina    adinnadanena    asucina    kamesumicchacarena
asucina  musavadena  asuciya  pisunaya  vacaya  asuciya pharusaya
vacaya  asucina  samphappalapena  asuciya  abhijjhaya  asucina
byapadena  asuciya  micchaditthiya  samannagatati asuci manussa .
Asuciya  cetanaya  samannagatati  asuci  manussa  .  asuciya
patthanaya  samannagatati  asuci  manussa  .  asucina  panidhina
samannagatati asuci manussa hina nihina parihina 5- omaka lamaka
jatukka parittati attatthapanna asuci manussa.
   [821]  Eko  care  khaggavisanakappoti  ekoti  .pe.
Careti  attha  cariyayo  .pe.  eko  care khaggavisanakappo .
Tenaha so paccekasambuddho
@Footnote: 1 Ma. nikkarana. 2 Ma. dulladdha sudulladdhati. 3 Ma. patisevanti.
@4 Ma. paripucchanti. 5 Ma. ayam patho natthi.
        Bhajanti sevanti ca karanattha
        nikkarana dullabha ajja mitta
        attatthapanna asuci manussa
        eko care khaggavisanakappoti.
        Khaggavisanasuttaniddeso nitthito 1-.
     Ajito tissametteyyo    punnako atha mettagu
     dhotako upasivo ca       nando ca atha hemako
     todeyyakappa dubhayo    jatukanni ca pandito
     bhadravudho udayo ca     posalo capi brahmano
     mogharaja ca medhavi     pingiyo ca mahaisi
     solasannam 2- panetesam   brahmananamva sasanam
     parayananam niddeso    tattaka ca bhavanti hi
     khaggavisanasuttanam     niddesapi tattheva 3- ca
     niddesa duvidha neyya  paripunna sulikkhita 4-.
          Suttaniddeso samatto.
           ----------
@Footnote: 1 Ma. ekunavisatimo. 2 Ma. solasanam. 3 Ma. tatheva. 4 Ma. sulakkhitati.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 30 page 419-429. https://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=30&item=802&items=20              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=30&item=802&items=20&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=30&item=802&items=20              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=30&item=802&items=20              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=30&i=802              Contents of The Tipitaka Volume 30 https://84000.org/tipitaka/read/?index_30 https://84000.org/tipitaka/english/?index_30

First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]