ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 31 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 23 : Sutta. Khu. Paṭisambhidāmaggo
         Paññāvagge vipassanākathā
          sāvatthīparipuṇṇanidānaṃ
   [731] .pe. So vata bhikkhave bhikkhu kañci saṅkhāraṃ niccato
samanupassanto  anulomikāya  khantiyā  samannāgato  bhavissatīti  netaṃ
ṭhānaṃ  vijjati  anulomikāya  khantiyā  asamannāgato  sammattaniyāmaṃ
okkamissatīti  netaṃ  ṭhānaṃ  vijjati  sammattaniyāmaṃ  anokkamamāno
sotāpattiphalaṃ vā sakadāgāmiphalaṃ vā anāgāmiphalaṃ vā arahattaphalaṃ 1-
vā sacchikarissatīti netaṃ ṭhānaṃ vijjati so vata bhikkhave bhikkhu sabbasaṅkhāre
aniccato   samanupassanto   anulomikāya   khantiyā  samannāgato
bhavissatīti  ṭhānametaṃ  vijjati  anulomikāya  khantiyā  samannāgato
sammattaniyāmaṃ   okkamissatīti   ṭhānametaṃ  vijjati  sammattaniyāmaṃ
okkamamāno  sotāpattiphalaṃ  vā  sakadāgāmiphalaṃ  vā  anāgāmiphalaṃ
vā arahattaphalaṃ vā sacchikarissatīti ṭhānametaṃ vijjati.
   [732] So vata bhikkhave bhikkhu kañci saṅkhāraṃ sukhato samanupassanto
anulomikāya  khantiyā  samannāgato  bhavissatīti  netaṃ  ṭhānaṃ  vijjati
anulomikāya    khantiyā    asamannāgato    sammattaniyāmaṃ
@Footnote: 1 Ma. arahattaṃ. evamuparipi.
Okkamissatīti  netaṃ  ṭhānaṃ  vijjati  sammattaniyāmaṃ  anokkamamāno
sotāpattiphalaṃ  vā  sakadāgāmiphalaṃ  vā  anāgāmiphalaṃ vā arahattaphalaṃ
vā sacchikarissatīti netaṃ ṭhānaṃ vijjati so vata bhikkhave bhikkhu sabbasaṅkhāre
dukkhato   samanupassanto   anulomikāya   khantiyā   samannāgato
bhavissatīti  ṭhānametaṃ  vijjati  anulomikāya  khantiyā  samannāgato
sammattaniyāmaṃ   okkamissatīti   ṭhānametaṃ  vijjati  sammattaniyāmaṃ
okkamamāno  sotāpattiphalaṃ  vā  sakadāgāmiphalaṃ  vā  anāgāmiphalaṃ
vā arahattaphalaṃ vā sacchikarissatīti ṭhānametaṃ vijjati.
   [733] So vata bhikkhave bhikkhu kañci dhammaṃ attato samanupassanto
anulomikāya  khantiyā  samannāgato  bhavissatīti  netaṃ  ṭhānaṃ  vijjati
anulomikāya  khantiyā  asamannāgato  sammattaniyāmaṃ  okkamissatīti
netaṃ  ṭhānaṃ  vijjati  sammattaniyāmaṃ  anokkamamāno  sotāpattiphalaṃ
vā sakadāgāmiphalaṃ vā anāgāmiphalaṃ vā arahattaphalaṃ vā sacchikarissatīti
netaṃ ṭhānaṃ vijjati so vata bhikkhave bhikkhu kañci dhammaṃ 1- anattato
samanupassanto   anulomikāya   khantiyā   samannāgato  bhavissatīti
ṭhānametaṃ  vijjati  anulomikāya  khantiyā  samannāgato  sammattaniyāmaṃ
okkamissatīti   ṭhānametaṃ   vijjati  sammattaniyāmaṃ  okkamamāno
sotāpattiphalaṃ   vā   sakadāgāmiphalaṃ   vā  anāgāmiphalaṃ  vā
arahattaphalaṃ vā sacchikarissatīti ṭhānametaṃ vijjati.
   [734] So vata bhikkhave bhikkhu nibbānaṃ dukkhato samanupassanto
@Footnote: 1 Ma. sabbadhamme.
Anulomikāya   khantiyā   samannāgato  bhavissatīti  netaṃ  ṭhānaṃ
vijjati   anulomikāya   khantiyā   asamannāgato   sammattaniyāmaṃ
okkamissatīti  netaṃ  ṭhānaṃ  vijjati  sammattaniyāmaṃ  anokkamamāno
sotāpattiphalaṃ  vā  sakadāgāmiphalaṃ  vā  anāgāmiphalaṃ vā arahattaphalaṃ
vā sacchikarissatīti netaṃ ṭhānaṃ vijjati so vata bhikkhave bhikkhu nibbānaṃ
sukhato   samanupassanto   anulomikāya   khantiyā   samannāgato
bhavissatīti  ṭhānametaṃ  vijjati  anulomikāya  khantiyā  samannāgato
sammattaniyāmaṃ   okkamissatīti   ṭhānametaṃ  vijjati  sammattaniyāmaṃ
okkamamāno  sotāpattiphalaṃ  vā  sakadāgāmiphalaṃ  vā  anāgāmiphalaṃ
vā arahattaphalaṃ vā sacchikarissatīti ṭhānametaṃ vijjati.
   [735]  Katihākārehi  anulomikaṃ  khantiṃ paṭilabhati katihākārehi
sammattaniyāmaṃ  okkamati  .  cattārīsāya  ākārehi  anulomikaṃ
khantiṃ paṭilabhati cattārīsāya ākārehi sammattaniyāmaṃ okkamati.
   {735.1}   Katamehi  cattārīsāya ākārehi anulomikaṃ khantiṃ
paṭilabhati  katamehi  cattārīsāya ākārehi sammattaniyāmaṃ okkamati .
Pañcakkhandhe  aniccato  dukkhato  rogato  gaṇḍato  sallato aghato
ābādhato  parato  palokato  ītito  upaddavato bhayato upasaggato
calato  pabhaṅgato  1- addhuvato attāṇato 2- aleṇato asaraṇato
@Footnote: 1 Sī. Ma. pabhaṅgutoti vā pabhaṅgatoti vā likhitaṃ. 2 Ma. Yu. atāṇato. evamuparipi.
Rittato  tucchato  suññato  anattato  ādīnavato  vipariṇāmadhammato
asārakato aghamūlato vadhakato vibhavato sāsavato saṅkhatato mārāmisato
jātidhammato  jarādhammato  byādhidhammato  maraṇadhammato  sokadhammato
paridevadhammato   upāyāsadhammato   saṅkilesikadhammato  pañcakkhandhe
aniccato   passanto   anulomikaṃ   khantiṃ   paṭilabhati  pañcannaṃ
khandhānaṃ  nirodho  niccaṃ  nibbānanti  passanto  sammattaniyāmaṃ
okkamati   pañcakkhandhe  dukkhato  passanto  anulomikaṃ  khantiṃ
paṭilabhati  pañcannaṃ  khandhānaṃ  nirodho  sukhaṃ  nibbānanti  passanto
sammattaniyāmaṃ okkamati
   {735.2}  pañcakkhandhe  rogato  passanto  anulomikaṃ  khantiṃ
paṭilabhati  pañcannaṃ  khandhānaṃ  nirodho  ārogyaṃ nibbānanti passanto
sammattaniyāmaṃ  okkamati  pañcakkhandhe  gaṇḍato  passanto  anulomikaṃ
khantiṃ  paṭilabhati  pañcannaṃ  khandhānaṃ  nirodho nigaṇḍo 1- nibbānanti
passanto  sammattaniyāmaṃ  okkamati  pañcakkhandhe  sallato  passanto
anulomikaṃ khantiṃ paṭilabhati pañcannaṃ khandhānaṃ nirodho nisallaṃ 2- nibbānanti
passanto  sammattaniyāmaṃ  okkamati  pañcakkhandhe  aghato  passanto
anulomikaṃ  khantiṃ paṭilabhati pañcannaṃ khandhānaṃ nirodho anagho nibbānanti
passanto  sammattaniyāmaṃ  okkamati  pañcakkhandhe ābādhato passanto
anulomikaṃ  khantiṃ  paṭilabhati  pañcannaṃ  khandhānaṃ  nirodho  anābādho
@Footnote: 1 Sī. Ma. Yu. agaṇḍaṃ. 2 Ma. visallaṃ.
Nibbānanti   passanto   sammattaniyāmaṃ   okkamati  pañcakkhandhe
parato  passanto  anulomikaṃ  khantiṃ  paṭilabhati  pañcannaṃ  khandhānaṃ
nirodho   aparappaccayaṃ   nibbānanti   passanto   sammattaniyāmaṃ
okkamati  pañcakkhandhe  palokato  passanto  anulomikaṃ  khantiṃ
paṭilabhati  pañcannaṃ  khandhānaṃ  nirodho  appalokadhammo  nibbānanti
passanto  sammattaniyāmaṃ  okkamati  pañcakkhandhe  ītito  passanto
anulomikaṃ  khantiṃ  paṭilabhati  pañcannaṃ  khandhānaṃ  nirodho  anītikaṃ
nibbānanti   passanto   sammattaniyāmaṃ   okkamati  pañcakkhandhe
upaddavato  passanto  anulomikaṃ  khantiṃ  paṭilabhati  pañcannaṃ  khandhānaṃ
nirodho anupaddavaṃ nibbānanti passanto sammattaniyāmaṃ okkamati
   {735.3} pañcakkhandhe bhayato passanto anulomikaṃ khantiṃ paṭilabhati
pañcannaṃ  khandhānaṃ  nirodho  abhayaṃ nibbānanti passanto sammattaniyāmaṃ
okkamati  pañcakkhandhe  upasaggato passanto anulomikaṃ khantiṃ paṭilabhati
pañcannaṃ   khandhānaṃ  nirodho  anupasaggaṃ  nibbānanti  passanto
sammattaniyāmaṃ  okkamati  pañcakkhandhe  calato  passanto  anulomikaṃ
khantiṃ  paṭilabhati  pañcannaṃ khandhānaṃ nirodho acalaṃ nibbānanti passanto
sammattaniyāmaṃ   okkamati   pañcakkhandhe   pabhaṅgato   passanto
anulomikaṃ  khantiṃ  paṭilabhati  pañcannaṃ  khandhānaṃ  nirodho  appabhaṅgaṃ
nibbānanti   passanto   sammattaniyāmaṃ   okkamati  pañcakkhandhe
addhuvato   passanto   anulomikaṃ   khantiṃ   paṭilabhati  pañcannaṃ
Khandhānaṃ   nirodho  dhuvaṃ  nibbānanti  passanto  sammattaniyāmaṃ
okkamati  pañcakkhandhe  attāṇato  passanto  anulomikaṃ  khantiṃ
paṭilabhati  pañcannaṃ  khandhānaṃ  nirodho  tāṇaṃ  nibbānanti  passanto
sammattaniyāmaṃ   okkamati   pañcakkhandhe   aleṇato   passanto
anulomikaṃ  khantiṃ  paṭilabhati  pañcannaṃ  khandhānaṃ  nirodho  leṇaṃ
nibbānanti   passanto   sammattaniyāmaṃ   okkamati  pañcakkhandhe
asaraṇato  passanto  anulomikaṃ  khantiṃ  paṭilabhati  pañcannaṃ  khandhānaṃ
nirodho  saraṇaṃ  nibbānanti  passanto  sammattaniyāmaṃ  okkamati
pañcakkhandhe rittato passanto anulomikaṃ khantiṃ paṭilabhati
   {735.4} pañcannaṃ khandhānaṃ nirodho arittaṃ nibbānanti passanto
sammattaniyāmaṃ  okkamati  pañcakkhandhe  tucchato  passanto  anulomikaṃ
khantiṃ  paṭilabhati  pañcannaṃ  khandhānaṃ  nirodho  atucchaṃ  nibbānanti
passanto   sammattaniyāmaṃ   okkamati   pañcakkhandhe   suññato
passanto  anulomikaṃ  khantiṃ  paṭilabhati  pañcannaṃ  khandhānaṃ  nirodho
paramaṃ   suññaṃ  nibbānanti  passanto  sammattaniyāmaṃ  okkamati
pañcakkhandhe   anattato  passanto  anulomikaṃ  khantiṃ  paṭilabhati
pañcannaṃ   khandhānaṃ   nirodho  paramaṭṭhaṃ  nibbānanti  passanto
sammattaniyāmaṃ  okkamati  pañcakkhandhe  ādīnavato passanto anulomikaṃ
khantiṃ  paṭilabhati  pañcannaṃ  khandhānaṃ  nirodho  anādīnavaṃ  nibbānanti
passanto  sammattaniyāmaṃ  okkamati  pañcakkhandhe  vipariṇāmadhammato
Passanto   anulomikaṃ   khantiṃ   paṭilabhati   pañcannaṃ   khandhānaṃ
nirodho   avipariṇāmadhammaṃ   nibbānanti  passanto  sammattaniyāmaṃ
okkamati  pañcakkhandhe  asārakato  passanto  anulomikaṃ  khantiṃ
paṭilabhati  pañcannaṃ  khandhānaṃ  nirodho  sāraṃ  nibbānanti  passanto
sammattaniyāmaṃ   okkamati   pañcakkhandhe   aghamūlato   passanto
anulomikaṃ  khantiṃ  paṭilabhati  pañcannaṃ  khandhānaṃ  nirodho  anaghamūlaṃ
nibbānanti   passanto   sammattaniyāmaṃ   okkamati  pañcakkhandhe
vadhakato  passanto  anulomikaṃ  khantiṃ  paṭilabhati  pañcannaṃ  khandhānaṃ
nirodho avadhakaṃ nibbānanti passanto sammattaniyāmaṃ okkamati
   {735.5} pañcakkhandhe vibhavato passanto anulomikaṃ khantiṃ paṭilabhati
pañcannaṃ  khandhānaṃ  nirodho avibhavaṃ nibbānanti passanto sammattaniyāmaṃ
okkamati  pañcakkhandhe  sāsavato  passanto anulomikaṃ khantiṃ paṭilabhati
pañcannaṃ  khandhānaṃ nirodho anāsavaṃ nibbānanti passanto sammattaniyāmaṃ
okkamati  pañcakkhandhe  saṅkhatato  passanto anulomikaṃ khantiṃ paṭilabhati
pañcannaṃ  khandhānaṃ nirodho asaṅkhataṃ nibbānanti passanto sammattaniyāmaṃ
okkamati  pañcakkhandhe mārāmisato passanto anulomikaṃ khantiṃ paṭilabhati
pañcannaṃ  khandhānaṃ nirodho nirāmisaṃ nibbānanti passanto sammattaniyāmaṃ
okkamati  pañcakkhandhe  jātidhammato  passanto  anulomikaṃ  khantiṃ
paṭilabhati  pañcannaṃ  khandhānaṃ  nirodho  ajātaṃ  nibbānanti  passanto
Sammattaniyāmaṃ   okkamati   pañcakkhandhe  jarādhammato  passanto
anulomikaṃ  khantiṃ  paṭilabhati  pañcannaṃ  khandhānaṃ  nirodho  ajaraṃ
nibbānanti   passanto   sammattaniyāmaṃ   okkamati  pañcakkhandhe
byādhidhammato   passanto  anulomikaṃ  khantiṃ  paṭilabhati  pañcannaṃ
khandhānaṃ   nirodho   abyādhidhammaṃ  1-  nibbānanti  passanto
sammattaniyāmaṃ   okkamati   pañcakkhandhe  maraṇadhammato  passanto
anulomikaṃ  khantiṃ  paṭilabhati  pañcannaṃ  khandhānaṃ  nirodho  amataṃ
nibbānanti passanto sammattaniyāmaṃ okkamati
   {735.6}  pañcakkhandhe  sokadhammato passanto anulomikaṃ khantiṃ
paṭilabhati  pañcannaṃ  khandhānaṃ  nirodho  asokaṃ  nibbānanti  passanto
sammattaniyāmaṃ  okkamati  pañcakkhandhe  paridevadhammato  passanto
anulomikaṃ khantiṃ paṭilabhati pañcannaṃ khandhānaṃ nirodho aparidevaṃ nibbānanti
passanto  sammattaniyāmaṃ  okkamati  pañcakkhandhe  upāyāsadhammato
passanto anulomikaṃ khantiṃ paṭilabhati pañcannaṃ khandhānaṃ nirodho anupāyāsaṃ
nibbānanti   passanto   sammattaniyāmaṃ   okkamati  pañcakkhandhe
saṅkilesikadhammato  passanto  anulomikaṃ  khantiṃ  paṭilabhati  pañcannaṃ
khandhānaṃ  nirodho  asaṅkiliṭṭhaṃ  nibbānanti  passanto  sammattaniyāmaṃ
okkamati.
   [736] Aniccatoti aniccānupassanā.
           Dukkhatoti dukkhānupassanā.
@Footnote: 1 Ma. Yu. abyādhi.
           Rogatoti dukkhānupassanā.
           Gaṇḍatoti dukkhānupassanā.
           Sallatoti dukkhānupassanā.
           Aghatoti dukkhānupassanā.
           Ābādhatoti dukkhānupassanā.
           Paratoti anattānupassanā.
           Palokatoti anattānupassanā.
           Ītitoti dukkhānupassanā.
           Upaddavatoti dukkhānupassanā.
           Bhayatoti dukkhānupassanā.
           Upasaggatoti dukkhānupassanā.
           Calatoti aniccānupassanā.
           Pabhaṅgatoti aniccānupassanā.
           Addhuvatoti aniccānupassanā.
           Attāṇatoti dukkhānupassanā.
           Aleṇatoti dukkhānupassanā.
           Asaraṇatoti dukkhānupassanā.
           Rittatoti dukkhānupassanā.
           Tucchatoti anattānupassanā.
           Suññatoti anattānupassanā.
           Anattatoti anattānupassanā.
           Ādīnavatoti dukkhānupassanā.
           Vipariṇāmadhammatoti aniccānupassanā.
           Asārakatoti anattānupassanā.
           Aghamūlatoti dukkhānupassanā.
           Vadhakatoti dukkhānupassanā.
           Vibhavatoti aniccānupassanā.
           Sāsavatoti dukkhānupassanā.
           Saṅkhatatoti aniccānupassanā.
           Mārāmisatoti dukkhānupassanā.
           Jātidhammatoti dukkhānupassanā.
           Jarādhammatoti dukkhānupassanā.
           Byādhidhammatoti dukkhānupassanā.
           Maraṇadhammatoti aniccānupassanā.
           Sokadhammatoti dukkhānupassanā.
           Paridevadhammatoti dukkhānupassanā.
           Upāyāsadhammatoti dukkhānupassanā.
           Saṅkilesadhammatoti dukkhānupassanā.
   {736.1} Imehi cattārīsāya ākārehi anulomikaṃ khantiṃ paṭilabhati
imehi cattārīsāya ākārehi sammattaniyāmaṃ okkamati.
   {736.2} Imehi cattārīsāya ākārehi anulomikaṃ khantiṃ paṭilabhantassa
imehi  cattārīsāya  ākārehi  sammattaniyāmaṃ  okkamantassa  kati
aniccānupassanā kati dukkhānupassanā kati anattānupassanā.
     Pañcavīsati anattānupassanā   paññāsaṃ aniccānupassanā
     sataṃ pañcavīsatiñceva yāni   dukkhe pavuccareti.
          Vipassanākathā niṭṭhitā.
              -----------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 31 page 627-637. https://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=31&item=731&items=6              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=31&item=731&items=6&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=31&item=731&items=6              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=31&item=731&items=6              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=31&i=731              Contents of The Tipitaka Volume 31 https://84000.org/tipitaka/read/?index_31 https://84000.org/tipitaka/english/?index_31

First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]