ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 34 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 1 : Abhi. Dhammasaṅgaṇi
   [422] Katame dhammā abyākatā yasmiṃ samaye lokuttaraṃ jhānaṃ
bhāveti  niyyānikaṃ  apacayagāmiṃ  diṭṭhigatānaṃ pahānāya paṭhamāya bhūmiyā
pattiyā  vivicceva  kāmehi  .pe.  paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati
dukkhāpaṭipadaṃ  dandhābhiññaṃ  tasmiṃ  samaye  phasso  hoti  .pe.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page147.

Avikkhepo hoti .pe. ime dhammā kusalā tasseva lokuttarassa kusalassa jhānassa katattā bhāvitattā vipākaṃ vivicceva kāmehi .pe. paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati dukkhāpaṭipadaṃ dandhābhiññaṃ suññataṃ tasmiṃ samaye phasso hoti .pe. aññindriyaṃ hoti .pe. Avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā abyākatā. [423] Katame dhammā abyākatā yasmiṃ samaye lokuttaraṃ jhānaṃ bhāveti niyyānikaṃ apacayagāmiṃ diṭṭhigatānaṃ pahānāya paṭhamāya bhūmiyā pattiyā vivicceva kāmehi .pe. paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati dukkhāpaṭipadaṃ dandhābhiññaṃ tasmiṃ samaye phasso hoti .pe. Avikkhepo hoti .pe. ime dhammā kusalā tasseva lokuttarassa kusalassa jhānassa katattā bhāvitattā vipākaṃ vivicceva kāmehi .pe. paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati dukkhāpaṭipadaṃ dandhābhiññaṃ animittaṃ tasmiṃ samaye phasso hoti .pe. aññindriyaṃ hoti .pe. Avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā abyākatā. [424] Katame dhammā abyākatā yasmiṃ samaye lokuttaraṃ jhānaṃ bhāveti niyyānikaṃ apacayagāmiṃ diṭṭhigatānaṃ pahānāya paṭhamāya bhūmiyā pattiyā vivicceva kāmehi .pe. paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati dukkhāpaṭipadaṃ dandhābhiññaṃ tasmiṃ samaye phasso hoti .pe. Avikkhepo hoti .pe. ime dhammā kusalā tasseva lokuttarassa kusalassa jhānassa katattā bhāvitattā vipākaṃ vivicceva kāmehi

--------------------------------------------------------------------------------------------- page148.

.pe. Paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati dukkhāpaṭipadaṃ dandhābhiññaṃ appaṇihitaṃ tasmiṃ samaye phasso hoti .pe. paññindriyaṃ hoti .pe. Avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā abyākatā. [425] Katame dhammā abyākatā yasmiṃ samaye lokuttaraṃ jhānaṃ bhāveti niyyānikaṃ apacayagāmiṃ diṭṭhigatānaṃ pahānāya paṭhamāya bhūmiyā pattiyā vitakkavicārānaṃ vūpasamā .pe. dutiyaṃ jhānaṃ .pe. tatiyaṃ jhānaṃ .pe. catutthaṃ jhānaṃ .pe. paṭhamaṃ jhānaṃ .pe. pañcamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati dukkhāpaṭipadaṃ dandhābhiññanti kusalaṃ .pe. Dukkhāpaṭipadaṃ dandhābhiññaṃ suññatanti vipāko .pe. dukkhāpaṭipadaṃ dandhābhiññanti kusalaṃ .pe. dukkhāpaṭipadaṃ dandhābhiññaṃ animittanti vipāko .pe. dukkhāpaṭipadaṃ dandhābhiññanti kusalaṃ .pe. dukkhāpaṭipadaṃ dandhābhiññaṃ appaṇihitanti vipāko tasmiṃ samaye phasso hoti .pe. Avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā abyākatā. [426] Katame dhammā abyākatā yasmiṃ samaye lokuttaraṃ jhānaṃ bhāveti niyyānikaṃ apacayagāmiṃ diṭṭhigatānaṃ pahānāya paṭhamāya bhūmiyā pattiyā vivicceva kāmehi .pe. paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati dukkhāpaṭipadaṃ khippābhiññaṃ .pe. sukhāpaṭipadaṃ dandhābhiññaṃ .pe. Sukhāpaṭipadaṃ khippābhiññaṃ .pe. dutiyaṃ jhānaṃ .pe. tatiyaṃ jhānaṃ .pe. catutthaṃ jhānaṃ .pe. paṭhamaṃ jhānaṃ .pe. pañcamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati sukhāpaṭipadaṃ khippābhiññanti kusalaṃ .pe.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page149.

Sukhāpaṭipadaṃ khippābhiññaṃ suññatanti vipāko .pe. sukhāpaṭipadaṃ khippābhiññanti kusalaṃ .pe. sukhāpaṭipadaṃ khippābhiññaṃ animittanti vipāko .pe. sukhāpaṭipadaṃ khippābhiññanti kusalaṃ .pe. sukhāpaṭipadaṃ khippābhiññaṃ appaṇihitanti vipāko tasmiṃ samaye phasso hoti .pe. Avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā abyākatā. Suddhikapaṭipadā. [427] Katame dhammā abyākatā yasmiṃ samaye lokuttaraṃ jhānaṃ bhāveti niyyānikaṃ apacayagāmiṃ diṭṭhigatānaṃ pahānāya paṭhamāya bhūmiyā pattiyā vivicceva kāmehi .pe. paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati suññataṃ tasmiṃ samaye phasso hoti .pe. avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā kusalā tasseva lokuttarassa kusalassa jhānassa katattā bhāvitattā vipākaṃ vivicceva kāmehi .pe. paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati suññataṃ tasmiṃ samaye phasso hoti .pe. avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā abyākatā. [428] Katame dhammā abyākatā yasmiṃ samaye lokuttaraṃ jhānaṃ bhāveti niyyānikaṃ apacayagāmiṃ diṭṭhigatānaṃ pahānāya paṭhamāya bhūmiyā pattiyā vivicceva kāmehi .pe. paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati suññataṃ tasmiṃ samaye phasso hoti .pe. avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā kusalā tasseva lokuttarassa kusalassa jhānassa katattā bhāvitattā vipākaṃ vivicceva kāmehi .pe. paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja

--------------------------------------------------------------------------------------------- page150.

Viharati animittaṃ tasmiṃ samaye phasso hoti .pe. avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā abyākatā. [429] Katame dhammā abyākatā yasmiṃ samaye lokuttaraṃ jhānaṃ bhāveti niyyānikaṃ apacayagāmiṃ diṭṭhigatānaṃ pahānāya paṭhamāya bhūmiyā pattiyā vivicceva kāmehi .pe. paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati suññataṃ tasmiṃ samaye phasso hoti .pe. avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā kusalā tasseva lokuttarassa kusalassa jhānassa katattā bhāvitattā vipākaṃ vivicceva kāmehi .pe. paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati appaṇihitaṃ tasmiṃ samaye phasso hoti .pe. avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā abyākatā. [430] Katame dhammā abyākatā yasmiṃ samaye lokuttaraṃ jhānaṃ bhāveti niyyānikaṃ apacayagāmiṃ diṭṭhigatānaṃ pahānāya paṭhamāya bhūmiyā pattiyā vitakkavicārānaṃ vūpasamā .pe. dutiyaṃ jhānaṃ .pe. tatiyaṃ jhānaṃ .pe. catutthaṃ jhānaṃ .pe. paṭhamaṃ jhānaṃ .pe. pañcamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati suññatanti kusalaṃ .pe. suññatanti vipāko .pe. suññatanti kusalaṃ .pe. animittanti vipāko .pe. suññatanti kusalaṃ .pe. appaṇihitanti vipāko tasmiṃ samaye phasso hoti .pe. avikkhepo hoti .pe. ime dhammā abyākatā. Suddhikasuññataṃ.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page151.

[431] Katame dhammā abyākatā yasmiṃ samaye lokuttaraṃ jhānaṃ bhāveti niyyānikaṃ apacayagāmiṃ diṭṭhigatānaṃ pahānāya paṭhamāya bhūmiyā pattiyā vivicceva kāmehi .pe. paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati dukkhāpaṭipadaṃ dandhābhiññaṃ suññataṃ tasmiṃ samaye phasso hoti .pe. Avikkhepo hoti .pe. ime dhammā kusalā tasseva lokuttarassa kusalassa jhānassa katattā bhāvitattā vipākaṃ vivicceva kāmehi .pe. paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati dukkhāpaṭipadaṃ dandhābhiññaṃ suññataṃ tasmiṃ samaye phasso hoti .pe. avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā abyākatā. [432] Katame dhammā abyākatā yasmiṃ samaye lokuttaraṃ jhānaṃ bhāveti niyyānikaṃ apacayagāmiṃ diṭṭhigatānaṃ pahānāya paṭhamāya bhūmiyā pattiyā vivicceva kāmehi .pe. paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati dukkhāpaṭipadaṃ dandhābhiññaṃ suññataṃ tasmiṃ samaye phasso hoti .pe. avikkhepo hoti .pe. ime dhammā kusalā tasseva lokuttarassa kusalassa jhānassa katattā bhāvitattā vipākaṃ vivicceva kāmehi .pe. paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati dukkhāpaṭipadaṃ dandhābhiññaṃ animittaṃ tasmiṃ samaye phasso hoti .pe. avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā abyākatā. [433] Katame dhammā abyākatā yasmiṃ samaye lokuttaraṃ jhānaṃ bhāveti niyyānikaṃ apacayagāmiṃ diṭṭhigatānaṃ pahānāya paṭhamāya bhūmiyā

--------------------------------------------------------------------------------------------- page152.

Pattiyā vivicceva kāmehi .pe. paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati dukkhāpaṭipadaṃ dandhābhiññaṃ suññataṃ tasmiṃ samaye phasso hoti .pe. avikkhepo hoti .pe. ime dhammā kusalā tasseva lokuttarassa kusalassa jhānassa katattā bhāvitattā vipākaṃ vivicceva kāmehi .pe. paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati dukkhāpaṭipadaṃ dandhābhiññaṃ appaṇihitaṃ tasmiṃ samaye phasso hoti .pe. Avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā abyākatā. [434] Katame dhammā abyākatā yasmiṃ samaye lokuttaraṃ jhānaṃ bhāveti niyyānikaṃ apacayagāmiṃ diṭṭhigatānaṃ pahānāya paṭhamāya bhūmiyā pattiyā vitakkavicārānaṃ vūpasamā .pe. dutiyaṃ jhānaṃ .pe. tatiyaṃ jhānaṃ .pe. catutthaṃ jhānaṃ .pe. paṭhamaṃ jhānaṃ .pe. pañcamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati dukkhāpaṭipadaṃ dandhābhiññaṃ suññatanti kusalaṃ .pe. dukkhāpaṭipadaṃ dandhābhiññaṃ suññatanti vipāko .pe. Dukkhāpaṭipadaṃ dandhābhiññaṃ suññatanti kusalaṃ .pe. dukkhāpaṭipadaṃ dandhābhiññaṃ animittanti vipāko .pe. dukkhāpaṭipadaṃ dandhābhiññaṃ suññatanti kusalaṃ .pe. dukkhāpaṭipadaṃ dandhābhiññaṃ appaṇihitanti vipāko tasmiṃ samaye phasso hoti .pe. avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā abyākatā. [435] Katame dhammā abyākatā yasmiṃ samaye lokuttaraṃ jhānaṃ bhāveti niyyānikaṃ apacayagāmiṃ diṭṭhigatānaṃ pahānāya paṭhamāya bhūmiyā

--------------------------------------------------------------------------------------------- page153.

Pattiyā vivicceva kāmehi .pe. paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati dukkhāpaṭipadaṃ khippābhiññaṃ suññataṃ .pe. sukhāpaṭipadaṃ dandhābhiññaṃ suññataṃ .pe. sukhāpaṭipadaṃ khippābhiññaṃ suññataṃ .pe. dutiyaṃ jhānaṃ .pe. tatiyaṃ jhānaṃ .pe. catutthaṃ jhānaṃ .pe. paṭhamaṃ jhānaṃ .pe. pañcamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati sukhāpaṭipadaṃ khippābhiññaṃ suññatanti kusalaṃ .pe. sukhāpaṭipadaṃ khippābhiññaṃ suññatanti vipāko .pe. sukhāpaṭipadaṃ khippābhiññaṃ suññatanti kusalaṃ .pe. sukhāpaṭipadaṃ khippābhiññaṃ animittanti vipāko .pe. Sukhāpaṭipadaṃ khippābhiññaṃ suññatanti kusalaṃ .pe. sukhāpaṭipadaṃ khippābhiññaṃ appaṇihitanti vipāko tasmiṃ samaye phasso hoti .pe. Avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā abyākatā. Suññatapaṭipadā. [436] Katame dhammā abyākatā yasmiṃ samaye lokuttaraṃ jhānaṃ bhāveti niyyānikaṃ apacayagāmiṃ diṭṭhigatānaṃ pahānāya paṭhamāya bhūmiyā pattiyā vivicceva kāmehi .pe. paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati appaṇihitaṃ tasmiṃ samaye phasso hoti .pe. avikkhepo hoti .pe. ime dhammā kusalā tasseva lokuttarassa kusalassa jhānassa katattā bhāvitattā vipākaṃ vivicceva kāmehi .pe. Paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati appaṇihitaṃ tasmiṃ samaye phasso hoti .pe. Avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā abyākatā.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page154.

[437] Katame dhammā abyākatā yasmiṃ samaye lokuttaraṃ jhānaṃ bhāveti niyyānikaṃ apacayagāmiṃ diṭṭhigatānaṃ pahānāya paṭhamāya bhūmiyā pattiyā vivicceva kāmehi .pe. paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati appaṇihitaṃ tasmiṃ samaye phasso hoti .pe. avikkhepo hoti .pe. ime dhammā kusalā tasseva lokuttarassa kusalassa jhānassa katattā bhāvitattā vipākaṃ vivicceva kāmehi .pe. Paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati animittaṃ tasmiṃ samaye phasso hoti .pe. Avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā abyākatā. [438] Katame dhammā abyākatā yasmiṃ samaye lokuttaraṃ jhānaṃ bhāveti niyyānikaṃ apacayagāmiṃ diṭṭhigatānaṃ pahānāya paṭhamāya bhūmiyā pattiyā vivicceva kāmehi .pe. paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati appaṇihitaṃ tasmiṃ samaye phasso hoti .pe. avikkhepo hoti .pe. ime dhammā kusalā tasseva lokuttarassa kusalassa jhānassa katattā bhāvitattā vipākaṃ vivicceva kāmehi .pe. paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati suññataṃ tasmiṃ samaye phasso hoti .pe. Avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā abyākatā. [439] Katame dhammā abyākatā yasmiṃ samaye lokuttaraṃ jhānaṃ bhāveti niyyānikaṃ apacayagāmiṃ diṭṭhigatānaṃ pahānāya paṭhamāya bhūmiyā pattiyā vitakkavicārānaṃ vūpasamā .pe. dutiyaṃ jhānaṃ .pe. Tatiyaṃ jhānaṃ .pe. catutthaṃ jhānaṃ .pe. paṭhamaṃ jhānaṃ .pe.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page155.

Pañcamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati appaṇihitanti kusalaṃ .pe. Appaṇihitanti vipāko .pe. appaṇihitanti kusalaṃ .pe. animittanti vipāko .pe. appaṇihitanti kusalaṃ .pe. suññatanti vipāko tasmiṃ samaye phasso hoti .pe. avikkhepo hoti .pe. ime dhammā abyākatā. Suddhikaappaṇihitaṃ. [440] Katame dhammā abyākatā yasmiṃ samaye lokuttaraṃ jhānaṃ bhāveti niyyānikaṃ apacayagāmiṃ diṭṭhigatānaṃ pahānāya paṭhamāya bhūmiyā pattiyā vivicceva kāmehi .pe. paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati dukkhāpaṭipadaṃ dandhābhiññaṃ appaṇihitaṃ tasmiṃ samaye phasso hoti .pe. avikkhepo hoti .pe. ime dhammā kusalā tasseva lokuttarassa kusalassa jhānassa katattā bhāvitattā vipākaṃ vivicceva kāmehi .pe. paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati dukkhāpaṭipadaṃ dandhābhiññaṃ appaṇihitaṃ tasmiṃ samaye phasso hoti .pe. Avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā abyākatā. [441] Katame dhammā abyākatā yasmiṃ samaye lokuttaraṃ jhānaṃ bhāveti niyyānikaṃ apacayagāmiṃ diṭṭhigatānaṃ pahānāya paṭhamāya bhūmiyā pattiyā vivicceva kāmehi .pe. paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati dukkhāpaṭipadaṃ dandhābhiññaṃ appaṇihitaṃ tasmiṃ samaye phasso hoti .pe. Avikkhepo hoti .pe. ime dhammā kusalā tasseva lokuttarassa

--------------------------------------------------------------------------------------------- page156.

Kusalassa jhānassa katattā bhāvitattā vipākaṃ vivicceva kāmehi .pe. paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati dukkhāpaṭipadaṃ dandhābhiññaṃ animittaṃ tasmiṃ samaye phasso hoti .pe. avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā abyākatā. [442] Katame dhammā abyākatā yasmiṃ samaye lokuttaraṃ jhānaṃ bhāveti niyyānikaṃ apacayagāmiṃ diṭṭhigatānaṃ pahānāya paṭhamāya bhūmiyā pattiyā vivicceva kāmehi .pe. paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati dukkhāpaṭipadaṃ dandhābhiññaṃ appaṇihitaṃ tasmiṃ samaye phasso hoti .pe. avikkhepo hoti .pe. ime dhammā kusalā tasseva lokuttarassa kusalassa jhānassa katattā bhāvitattā vipākaṃ vivicceva kāmehi .pe. paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati dukkhāpaṭipadaṃ dandhābhiññaṃ suññataṃ tasmiṃ samaye phasso hoti .pe. avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā abyākatā. [443] Katame dhammā abyākatā yasmiṃ samaye lokuttaraṃ jhānaṃ bhāveti niyyānikaṃ apacayagāmiṃ diṭṭhigatānaṃ pahānāya paṭhamāya bhūmiyā pattiyā vitakkavicārānaṃ vūpasamā .pe. dutiyaṃ jhānaṃ .pe. tatiyaṃ jhānaṃ .pe. catutthaṃ jhānaṃ .pe. paṭhamaṃ jhānaṃ .pe. pañcamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati dukkhāpaṭipadaṃ dandhābhiññaṃ appaṇihitanti kusalaṃ .pe. dukkhāpaṭipadaṃ dandhābhiññaṃ appaṇihitanti vipāko .pe. dukkhāpaṭipadaṃ dandhābhiññaṃ appaṇihitanti kusalaṃ

--------------------------------------------------------------------------------------------- page157.

.pe. Dukkhāpaṭipadaṃ dandhābhiññaṃ animittanti vipāko .pe. Dukkhāpaṭipadaṃ dandhābhiññaṃ appaṇihitanti kusalaṃ .pe. dukkhāpaṭipadaṃ dandhābhiññaṃ suññatanti vipāko tasmiṃ samaye phasso hoti .pe. Avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā abyākatā. [444] Katame dhammā abyākatā yasmiṃ samaye lokuttaraṃ jhānaṃ bhāveti niyyānikaṃ apacayagāmiṃ diṭṭhigatānaṃ pahānāya paṭhamāya bhūmiyā pattiyā vivicceva kāmehi .pe. paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati dukkhāpaṭipadaṃ khippābhiññaṃ appaṇihitaṃ .pe. sukhāpaṭipadaṃ dandhābhiññaṃ appaṇihitaṃ .pe. sukhāpaṭipadaṃ khippābhiññaṃ appaṇihitaṃ .pe. dutiyaṃ jhānaṃ .pe. tatiyaṃ jhānaṃ .pe. catutthaṃ jhānaṃ .pe. paṭhamaṃ jhānaṃ .pe. pañcamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati sukhāpaṭipadaṃ khippābhiññaṃ appaṇihitanti kusalaṃ .pe. sukhāpaṭipadaṃ khippābhiññaṃ appaṇihitanti vipāko .pe. sukhāpaṭipadaṃ khippābhiññaṃ appaṇihitanti kusalaṃ .pe. sukhāpaṭipadaṃ khippābhiññaṃ animittanti vipāko .pe. sukhāpaṭipadaṃ khippābhiññaṃ appaṇihitanti kusalaṃ .pe. sukhāpaṭipadaṃ khippābhiññaṃ suññatanti vipāko tasmiṃ samaye phasso hoti .pe. avikkhepo hoti .pe. ime dhammā abyākatā. Appaṇihitapaṭipadā.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page158.

[445] Katame dhammā abyākatā yasmiṃ samaye lokuttaraṃ maggaṃ bhāveti .pe. lokuttaraṃ satipaṭṭhānaṃ bhāveti .pe. lokuttaraṃ sammappadhānaṃ bhāveti .pe. lokuttaraṃ iddhipādaṃ bhāveti .pe. Lokuttaraṃ indriyaṃ bhāveti .pe. lokuttaraṃ balaṃ bhāveti .pe. Lokuttaraṃ bojjhaṅgaṃ bhāveti .pe. lokuttaraṃ saccaṃ bhāveti .pe. Lokuttaraṃ samathaṃ bhāveti .pe. lokuttaraṃ dhammaṃ bhāveti .pe. Lokuttaraṃ khandhaṃ bhāveti .pe. lokuttaraṃ āyatanaṃ bhāveti .pe. Lokuttaraṃ dhātuṃ bhāveti .pe. lokuttaraṃ āhāraṃ bhāveti .pe. Lokuttaraṃ phassaṃ bhāveti .pe. lokuttaraṃ vedanaṃ bhāveti .pe. Lokuttaraṃ saññaṃ bhāveti .pe. lokuttaraṃ cetanaṃ bhāveti .pe. Lokuttaraṃ cittaṃ bhāveti niyyānikaṃ apacayagāmiṃ diṭṭhigatānaṃ pahānāya paṭhamāya bhūmiyā pattiyā vivicceva kāmehi .pe. paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati dukkhāpaṭipadaṃ dandhābhiññaṃ tasmiṃ samaye phasso hoti .pe. avikkhepo hoti .pe. ime dhammā kusalā tasseva lokuttarassa kusalassa cittassa katattā bhāvitattā vipākaṃ vivicceva kāmehi .pe. paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati dukkhāpaṭipadaṃ dandhābhiññaṃ suññataṃ .pe. animittaṃ .pe. appaṇihitaṃ tasmiṃ samaye phasso hoti .pe. avikkhepo hoti .pe. ime dhammā abyākatā .pe. Vīsati mahānayā.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 34 page 146-158. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=34&item=422&items=24&pagebreak=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=34&item=422&items=24&pagebreak=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=34&item=422&items=24&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=34&item=422&items=24&pagebreak=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=34&i=422              Contents of The Tipitaka Volume 34 http://84000.org/tipitaka/read/?index_34

First itemPrevious itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com