ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 34 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 1 : Abhi. Dhammasaṅgaṇi
   [634]  Katamantaṃ  rūpaṃ  upādā  upādinnaṃ cakkhāyatanaṃ .pe.
Kāyāyatanaṃ  itthindriyaṃ  purisindriyaṃ  jīvitindriyaṃ  yaṃ vā panaññampi
atthi  rūpaṃ  kammassa  katattā  rūpāyatanaṃ  gandhāyatanaṃ  rasāyatanaṃ
ākāsadhātu  rūpassa  upacayo  rūpassa  santati  kabaḷiṃkāro āhāro
idantaṃ  rūpaṃ  upādā upādinnaṃ . katamantaṃ rūpaṃ upādā anupādinnaṃ
saddāyatanaṃ   kāyaviññatti  vacīviññatti  rūpassa  lahutā  rūpassa
mudutā  rūpassa  kammaññatā  rūpassa  jaratā  rūpassa  aniccatā  yaṃ
vā  panaññampi  atthi rūpaṃ na kammassa katattā rūpāyatanaṃ gandhāyatanaṃ
rasāyatanaṃ  ākāsadhātu  rūpassa  upacayo  rūpassa  santati kabaḷiṃkāro
āhāro idantaṃ rūpaṃ upādā anupādinnaṃ . katamantaṃ rūpaṃ noupādā
upādinnaṃ   kammassa   katattā   phoṭṭhabbāyatanaṃ   āpodhātu

--------------------------------------------------------------------------------------------- page244.

Idantaṃ rūpaṃ noupādā upādinnaṃ . katamantaṃ rūpaṃ noupādā anupādinnaṃ na kammassa katattā phoṭṭhabbāyatanaṃ āpodhātu idantaṃ rūpaṃ noupādā anupādinnaṃ. [635] Katamantaṃ rūpaṃ upādā upādinnupādāniyaṃ cakkhāyatanaṃ .pe. kāyāyatanaṃ itthindriyaṃ purisindriyaṃ jīvitindriyaṃ yaṃ vā panaññampi atthi rūpaṃ kammassa katattā rūpāyatanaṃ gandhāyatanaṃ rasāyatanaṃ ākāsadhātu rūpassa upacayo rūpassa santati kabaḷiṃkāro āhāro idantaṃ rūpaṃ upādā upādinnupādāniyaṃ . katamantaṃ rūpaṃ upādā anupādinnupādāniyaṃ saddāyatanaṃ kāyaviññatti vacīviññatti rūpassa lahutā rūpassa mudutā rūpassa kammaññatā rūpassa jaratā rūpassa aniccatā yaṃ vā panaññampi atthi rūpaṃ na kammassa katattā rūpāyatanaṃ gandhāyatanaṃ rasāyatanaṃ ākāsadhātu rūpassa upacayo rūpassa santati kabaḷiṃkāro āhāro idantaṃ rūpaṃ upādā anupādinnupādāniyaṃ . katamantaṃ rūpaṃ noupādā upādinnupādāniyaṃ kammassa katattā phoṭṭhabbāyatanaṃ āpodhātu idantaṃ rūpaṃ noupādā upādinnupādāniyaṃ . katamantaṃ rūpaṃ noupādā anupādinnupādāniyaṃ na kammassa katattā phoṭṭhabbāyatanaṃ āpodhātu idantaṃ rūpaṃ noupādā anupādinnupādāniyaṃ. [636] Katamantaṃ rūpaṃ upādā sappaṭighaṃ cakkhāyatanaṃ .pe. Rasāyatanaṃ idantaṃ rūpaṃ upādā sappaṭighaṃ . katamantaṃ rūpaṃ

--------------------------------------------------------------------------------------------- page245.

Upādā appaṭighaṃ itthindriyaṃ .pe. kabaḷiṃkāro āhāro idantaṃ rūpaṃ upādā appaṭighaṃ . katamantaṃ rūpaṃ noupādā sappaṭighaṃ phoṭṭhabbāyatanaṃ idantaṃ rūpaṃ noupādā sappaṭighaṃ . katamantaṃ rūpaṃ noupādā appaṭighaṃ āpodhātu idantaṃ rūpaṃ noupādā appaṭighaṃ. [637] Katamantaṃ rūpaṃ upādā oḷārikaṃ cakkhāyatanaṃ .pe. Rasāyatanaṃ idantaṃ rūpaṃ upādā oḷārikaṃ . katamantaṃ rūpaṃ upādā sukhumaṃ itthindriyaṃ .pe. kabaḷiṃkāro āhāro idantaṃ rūpaṃ upādā sukhumaṃ . katamantaṃ rūpaṃ noupādā oḷārikaṃ phoṭṭhabbāyatanaṃ idantaṃ rūpaṃ noupādā oḷārikaṃ . katamantaṃ rūpaṃ noupādā sukhumaṃ āpodhātu idantaṃ rūpaṃ noupādā sukhumaṃ. [638] Katamantaṃ rūpaṃ upādā dūre itthindriyaṃ .pe. Kabaḷiṃkāro āhāro idantaṃ rūpaṃ upādā dūre . katamantaṃ rūpaṃ upādā santike cakkhāyatanaṃ .pe. rasāyatanaṃ idantaṃ rūpaṃ upādā santike . katamantaṃ rūpaṃ noupādā dūre āpodhātu idantaṃ rūpaṃ noupādā dūre . katamantaṃ rūpaṃ noupādā santike phoṭṭhabbāyatanaṃ idantaṃ rūpaṃ noupādā santike. [639] Katamantaṃ rūpaṃ upādinnaṃ sanidassanaṃ kammassa katattā rūpāyatanaṃ idantaṃ rūpaṃ upādinnaṃ sanidassanaṃ . katamantaṃ rūpaṃ upādinnaṃ anidassanaṃ cakkhāyatanaṃ .pe. kāyāyatanaṃ itthindriyaṃ purisindriyaṃ jīvitindriyaṃ yaṃ vā panaññampi atthi rūpaṃ kammassa

--------------------------------------------------------------------------------------------- page246.

Katattā gandhāyatanaṃ rasāyatanaṃ phoṭṭhabbāyatanaṃ ākāsadhātu āpodhātu rūpassa upacayo rūpassa santati kabaḷiṃkāro āhāro idantaṃ rūpaṃ upādinnaṃ anidassanaṃ . katamantaṃ rūpaṃ anupādinnaṃ sanidassanaṃ na kammassa katattā rūpāyatanaṃ idantaṃ rūpaṃ anupādinnaṃ sanidassanaṃ . katamantaṃ rūpaṃ anupādinnaṃ anidassanaṃ saddāyatanaṃ kāyaviññatti vacīviññatti rūpassa lahutā rūpassa mudutā rūpassa kammaññatā rūpassa jaratā rūpassa aniccatā yaṃ vā panaññampi atthi rūpaṃ na kammassa katattā gandhāyatanaṃ rasāyatanaṃ phoṭṭhabbāyatanaṃ ākāsadhātu āpodhātu rūpassa upacayo rūpassa santati kabaḷiṃkāro āhāro idantaṃ rūpaṃ anupādinnaṃ anidassanaṃ. [640] Katamantaṃ rūpaṃ upādinnaṃ sappaṭighaṃ cakkhāyatanaṃ .pe. Kāyāyatanaṃ yaṃ vā panaññampi atthi rūpaṃ kammassa katattā rūpāyatanaṃ gandhāyatanaṃ rasāyatanaṃ phoṭṭhabbāyatanaṃ idantaṃ rūpaṃ upādinnaṃ sappaṭighaṃ . Katamantaṃ rūpaṃ upādinnaṃ appaṭighaṃ itthindriyaṃ purisindriyaṃ jīvitindriyaṃ yaṃ vā panaññampi atthi rūpaṃ kammassa katattā ākāsadhātu āpodhātu rūpassa upacayo rūpassa santati kabaḷiṃkāro āhāro idantaṃ rūpaṃ upādinnaṃ appaṭighaṃ . katamantaṃ rūpaṃ anupādinnaṃ sappaṭighaṃ saddāyatanaṃ yaṃ vā panaññampi atthi rūpaṃ na kammassa katattā rūpāyatanaṃ gandhāyatanaṃ rasāyatanaṃ phoṭṭhabbāyatanaṃ idantaṃ rūpaṃ anupādinnaṃ sappaṭighaṃ . katamantaṃ rūpaṃ anupādinnaṃ appaṭighaṃ kāyaviññatti

--------------------------------------------------------------------------------------------- page247.

Vacīviññatti rūpassa lahutā rūpassa mudutā rūpassa kammaññatā rūpassa jaratā rūpassa aniccatā yaṃ vā panaññampi atthi rūpaṃ na kammassa katattā ākāsadhātu āpodhātu rūpassa upacayo rūpassa santati kabaḷiṃkāro āhāro idantaṃ rūpaṃ anupādinnaṃ appaṭighaṃ. [641] Katamantaṃ rūpaṃ upādinnaṃ mahābhūtaṃ kammassa katattā phoṭṭhabbāyatanaṃ āpodhātu idantaṃ rūpaṃ upādinnaṃ mahābhūtaṃ . Katamantaṃ rūpaṃ upādinnaṃ namahābhūtaṃ cakkhāyatanaṃ .pe. kāyāyatanaṃ itthindriyaṃ purisindriyaṃ jīvitindriyaṃ yaṃ vā panaññampi atthi rūpaṃ kammassa katattā rūpāyatanaṃ gandhāyatanaṃ rasāyatanaṃ ākāsadhātu rūpassa upacayo rūpassa santati kabaḷiṃkāro āhāro idantaṃ rūpaṃ upādinnaṃ namahābhūtaṃ. {641.1} Katamantaṃ rūpaṃ anupādinnaṃ mahābhūtaṃ na kammassa katattā phoṭṭhabbāyatanaṃ āpodhātu idantaṃ rūpaṃ anupādinnaṃ mahābhūtaṃ. {641.2} Katamantaṃ rūpaṃ anupādinnaṃ namahābhūtaṃ saddāyatanaṃ kāyaviññatti vacīviññatti rūpassa lahutā rūpassa mudutā rūpassa kammaññatā rūpassa jaratā rūpassa aniccatā yaṃ vā panaññampi atthi rūpaṃ na kammassa katattā rūpāyatanaṃ gandhāyatanaṃ rasāyatanaṃ ākāsadhātu rūpassa upacayo rūpassa santati kabaḷiṃkāro āhāro idantaṃ rūpaṃ anupādinnaṃ namahābhūtaṃ. [642] Katamantaṃ rūpaṃ upādinnaṃ oḷārikaṃ cakkhāyatanaṃ .pe. Kāyāyatanaṃ yaṃ vā panaññampi atthi rūpaṃ kammassa katattā

--------------------------------------------------------------------------------------------- page248.

Rūpāyatanaṃ gandhāyatanaṃ rasāyatanaṃ phoṭṭhabbāyatanaṃ idantaṃ rūpaṃ upādinnaṃ oḷārikaṃ . katamantaṃ rūpaṃ upādinnaṃ sukhumaṃ itthindriyaṃ purisindriyaṃ jīvitindriyaṃ yaṃ vā panaññampi atthi rūpaṃ kammassa katattā ākāsadhātu āpodhātu rūpassa upacayo rūpassa santati kabaḷiṃkāro āhāro idantaṃ rūpaṃ upādinnaṃ sukhumaṃ. {642.1} Katamantaṃ rūpaṃ anupādinnaṃ oḷārikaṃ saddāyatanaṃ yaṃ vā panaññampi atthi rūpaṃ na kammassa katattā rūpāyatanaṃ gandhāyatanaṃ rasāyatanaṃ phoṭṭhabbāyatanaṃ idantaṃ rūpaṃ anupādinnaṃ oḷārikaṃ. {642.2} Katamantaṃ rūpaṃ anupādinnaṃ sukhumaṃ kāyaviññatti vacīviññatti rūpassa lahutā rūpassa mudutā rūpassa kammaññatā rūpassa jaratā rūpassa aniccatā yaṃ vā panaññampi atthi rūpaṃ na kammassa katattā ākāsadhātu āpodhātu rūpassa upacayo rūpassa santati kabaḷiṃkāro āhāro idantaṃ rūpaṃ anupādinnaṃ sukhumaṃ. [643] Katamantaṃ rūpaṃ upādinnaṃ dūre itthindriyaṃ purisindriyaṃ jīvitindriyaṃ yaṃ vā panaññampi atthi rūpaṃ kammassa katattā ākāsadhātu āpodhātu rūpassa upacayo rūpassa santati kabaḷiṃkāro āhāro idantaṃ rūpaṃ upādinnaṃ dūre . katamantaṃ rūpaṃ upādinnaṃ santike cakkhāyatanaṃ .pe. kāyāyatanaṃ yaṃ vā panaññampi atthi rūpaṃ kammassa katattā rūpāyatanaṃ gandhāyatanaṃ rasāyatanaṃ phoṭṭhabbāyatanaṃ idantaṃ rūpaṃ upādinnaṃ santike . katamantaṃ rūpaṃ anupādinnaṃ dūre

--------------------------------------------------------------------------------------------- page249.

Kāyaviññatti vacīviññatti rūpassa lahutā rūpassa mudutā rūpassa kammaññatā rūpassa jaratā rūpassa aniccatā yaṃ vā panaññampi atthi rūpaṃ na kammassa katattā ākāsadhātu āpodhātu rūpassa upacayo rūpassa santati kabaḷiṃkāro āhāro idantaṃ rūpaṃ anupādinnaṃ dūre . katamantaṃ rūpaṃ anupādinnaṃ santike saddāyatanaṃ yaṃ vā panaññampi atthi rūpaṃ na kammassa katattā rūpāyatanaṃ gandhāyatanaṃ rasāyatanaṃ phoṭṭhabbāyatanaṃ idantaṃ rūpaṃ anupādinnaṃ santike. [644] Katamantaṃ rūpaṃ upādinnupādāniyaṃ sanidassanaṃ kammassa katattā rūpāyatanaṃ idantaṃ rūpaṃ upādinnupādāniyaṃ sanidassanaṃ . Katamantaṃ rūpaṃ upādinnupādāniyaṃ anidassanaṃ cakkhāyatanaṃ .pe. Kāyāyatanaṃ itthindriyaṃ purisindriyaṃ jīvitindriyaṃ yaṃ vā panaññampi atthi rūpaṃ kammassa katattā gandhāyatanaṃ rasāyatanaṃ phoṭṭhabbāyatanaṃ ākāsadhātu āpodhātu rūpassa upacayo rūpassa santati kabaḷiṃkāro āhāro idantaṃ rūpaṃ upādinnupādāniyaṃ anidassanaṃ. {644.1} Katamantaṃ rūpaṃ anupādinnupādāniyaṃ sanidassanaṃ na kammassa katattā rūpāyatanaṃ idantaṃ rūpaṃ anupādinnupādāniyaṃ sanidassanaṃ. {644.2} Katamantaṃ rūpaṃ anupādinnupādāniyaṃ anidassanaṃ saddāyatanaṃ kāyaviññatti vacīviññatti rūpassa lahutā rūpassa mudutā rūpassa kammaññatā rūpassa jaratā rūpassa aniccatā yaṃ vā panaññampi atthi rūpaṃ na kammassa katattā gandhāyatanaṃ rasāyatanaṃ phoṭṭhabbāyatanaṃ ākāsadhātu āpodhātu

--------------------------------------------------------------------------------------------- page250.

Rūpassa upacayo rūpassa santati kabaḷiṃkāro āhāro idantaṃ rūpaṃ anupādinnupādāniyaṃ anidassanaṃ. [645] Katamantaṃ rūpaṃ upādinnupādāniyaṃ sappaṭighaṃ cakkhāyatanaṃ .pe. kāyāyatanaṃ yaṃ vā panaññampi atthi rūpaṃ kammassa katattā rūpāyatanaṃ gandhāyatanaṃ rasāyatanaṃ phoṭṭhabbāyatanaṃ idantaṃ rūpaṃ upādinnupādāniyaṃ sappaṭighaṃ . katamantaṃ rūpaṃ upādinnupādāniyaṃ appaṭighaṃ itthindriyaṃ purisindriyaṃ jīvitindriyaṃ yaṃ vā panaññampi atthi rūpaṃ kammassa katattā ākāsadhātu āpodhātu rūpassa upacayo rūpassa santati kabaḷiṃkāro āhāro idantaṃ rūpaṃ upādinnupādāniyaṃ appaṭighaṃ. {645.1} Katamantaṃ rūpaṃ anupādinnupādāniyaṃ sappaṭighaṃ saddāyatanaṃ yaṃ vā panaññampi atthi rūpaṃ na kammassa katattā rūpāyatanaṃ gandhāyatanaṃ rasāyatanaṃ phoṭṭhabbāyatanaṃ idantaṃ rūpaṃ anupādinnupādāniyaṃ sappaṭighaṃ. {645.2} Katamantaṃ rūpaṃ anupādinnupādāniyaṃ appaṭighaṃ kāyaviññatti vacīviññatti rūpassa lahutā rūpassa mudutā rūpassa kammaññatā rūpassa jaratā rūpassa aniccatā yaṃ vā panaññampi atthi rūpaṃ na kammassa katattā ākāsadhātu āpodhātu rūpassa upacayo rūpassa santati kabaḷiṃkāro āhāro idantaṃ rūpaṃ anupādinnupādāniyaṃ appaṭighaṃ. [646] Katamantaṃ rūpaṃ upādinnupādāniyaṃ mahābhūtaṃ kammassa katattā phoṭṭhabbāyatanaṃ āpodhātu idantaṃ rūpaṃ upādinnupādāniyaṃ

--------------------------------------------------------------------------------------------- page251.

Mahābhūtaṃ. {646.1} Katamantaṃ rūpaṃ upādinnupādāniyaṃ namahābhūtaṃ cakkhāyatanaṃ .pe. kāyāyatanaṃ itthindriyaṃ purisindriyaṃ jīvitindriyaṃ yaṃ vā panaññampi atthi rūpaṃ kammassa katattā rūpāyatanaṃ gandhāyatanaṃ rasāyatanaṃ ākāsadhātu rūpassa upacayo rūpassa santati kabaḷiṃkāro āhāro idantaṃ rūpaṃ upādinnupādāniyaṃ namahābhūtaṃ. {646.2} Katamantaṃ rūpaṃ anupādinnupādāniyaṃ mahābhūtaṃ na kammassa katattā phoṭṭhabbāyatanaṃ āpodhātu idantaṃ rūpaṃ anupādinnupādāniyaṃ mahābhūtaṃ. {646.3} Katamantaṃ rūpaṃ anupādinnupādāniyaṃ namahābhūtaṃ saddāyatanaṃ kāyaviññatti vacīviññatti rūpassa lahutā rūpassa mudutā rūpassa kammaññatā rūpassa jaratā rūpassa aniccatā yaṃ vā panaññampi atthi rūpaṃ na kammassa katattā rūpāyatanaṃ gandhāyatanaṃ rasāyatanaṃ ākāsadhātu rūpassa upacayo rūpassa santati kabaḷiṃkāro āhāro idantaṃ rūpaṃ anupādinnupādāniyaṃ namahābhūtaṃ. [647] Katamantaṃ rūpaṃ upādinnupādāniyaṃ oḷārikaṃ cakkhāyatanaṃ .pe. kāyāyatanaṃ yaṃ vā panaññampi atthi rūpaṃ kammassa katattā rūpāyatanaṃ gandhāyatanaṃ rasāyatanaṃ phoṭṭhabbāyatanaṃ idantaṃ rūpaṃ upādinnupādāniyaṃ oḷārikaṃ . katamantaṃ rūpaṃ upādinnupādāniyaṃ sukhumaṃ itthindriyaṃ purisindriyaṃ jīvitindriyaṃ yaṃ vā panaññampi atthi rūpaṃ kammassa katattā ākāsadhātu āpodhātu rūpassa upacayo rūpassa santati kabaḷiṃkāro āhāro idantaṃ rūpaṃ

--------------------------------------------------------------------------------------------- page252.

Upādinnupādāniyaṃ sukhumaṃ . katamantaṃ rūpaṃ anupādinnupādāniyaṃ oḷārikaṃ saddāyatanaṃ yaṃ vā panaññampi atthi rūpaṃ na kammassa katattā rūpāyatanaṃ gandhāyatanaṃ rasāyatanaṃ phoṭṭhabbāyatanaṃ idantaṃ rūpaṃ anupādinnupādāniyaṃ oḷārikaṃ . katamantaṃ rūpaṃ anupādinnupādāniyaṃ sukhumaṃ kāyaviññatti vacīviññatti rūpassa lahutā rūpassa mudutā rūpassa kammaññatā rūpassa jaratā rūpassa aniccatā yaṃ vā panaññampi atthi rūpaṃ na kammassa katattā ākāsadhātu āpodhātu rūpassa upacayo rūpassa santati kabaḷiṃkāro āhāro idantaṃ rūpaṃ anupādinnupādāniyaṃ sukhumaṃ. [648] Katamantaṃ rūpaṃ upādinnupādāniyaṃ dūre itthindriyaṃ purisindriyaṃ jīvitindriyaṃ yaṃ vā panaññampi atthi rūpaṃ kammassa katattā ākāsadhātu āpodhātu rūpassa upacayo rūpassa santati kabaḷiṃkāro āhāro idantaṃ rūpaṃ upādinnupādāniyaṃ dūre . Katamantaṃ rūpaṃ upādinnupādāniyaṃ santike cakkhāyatanaṃ .pe. kāyāyatanaṃ yaṃ vā panaññampi atthi rūpaṃ kammassa katattā rūpāyatanaṃ gandhāyatanaṃ rasāyatanaṃ phoṭṭhabbāyatanaṃ idantaṃ rūpaṃ upādinnupādāniyaṃ santike . katamantaṃ rūpaṃ anupādinnupādāniyaṃ dūre kāyaviññatti vacīviññatti rūpassa lahutā rūpassa mudutā rūpassa kammaññatā rūpassa jaratā rūpassa aniccatā yaṃ vā panaññampi atthi rūpaṃ na kammassa katattā ākāsadhātu āpodhātu rūpassa upacayo rūpassa

--------------------------------------------------------------------------------------------- page253.

Santati kabaḷiṃkāro āhāro idantaṃ rūpaṃ anupādinnupādāniyaṃ dūre . katamantaṃ rūpaṃ anupādinnupādāniyaṃ santike saddāyatanaṃ yaṃ vā panaññampi atthi rūpaṃ na kammassa katattā rūpāyatanaṃ gandhāyatanaṃ rasāyatanaṃ phoṭṭhabbāyatanaṃ idantaṃ rūpaṃ anupādinnupādāniyaṃ santike. [649] Katamantaṃ rūpaṃ sappaṭighaṃ indriyaṃ cakkhundriyaṃ .pe. Kāyindriyaṃ idantaṃ rūpaṃ sappaṭighaṃ indriyaṃ . katamantaṃ rūpaṃ sappaṭighaṃ naindriyaṃ rūpāyatanaṃ .pe. phoṭṭhabbāyatanaṃ idantaṃ rūpaṃ sappaṭighaṃ naindriyaṃ . katamantaṃ rūpaṃ appaṭighaṃ indriyaṃ itthindriyaṃ purisindriyaṃ jīvitindriyaṃ idantaṃ rūpaṃ appaṭighaṃ indriyaṃ . katamantaṃ rūpaṃ appaṭighaṃ naindriyaṃ kāyaviññatti .pe. kabaḷiṃkāro āhāro idantaṃ rūpaṃ appaṭighaṃ naindriyaṃ. [650] Katamantaṃ rūpaṃ sappaṭighaṃ mahābhūtaṃ phoṭṭhabbāyatanaṃ idantaṃ rūpaṃ sappaṭighaṃ mahābhūtaṃ . katamantaṃ rūpaṃ sappaṭighaṃ namahābhūtaṃ cakkhāyatanaṃ .pe. rasāyatanaṃ idantaṃ rūpaṃ sappaṭighaṃ namahābhūtaṃ . Katamantaṃ rūpaṃ appaṭighaṃ mahābhūtaṃ āpodhātu idantaṃ rūpaṃ appaṭighaṃ mahābhūtaṃ . katamantaṃ rūpaṃ appaṭighaṃ namahābhūtaṃ itthindriyaṃ .pe. Kabaḷiṃkāro āhāro idantaṃ rūpaṃ appaṭighaṃ namahābhūtaṃ. [651] Katamantaṃ rūpaṃ indriyaṃ oḷārikaṃ cakkhundriyaṃ .pe. Kāyindriyaṃ idantaṃ rūpaṃ indriyaṃ oḷārikaṃ . katamantaṃ rūpaṃ indriyaṃ sukhumaṃ itthindriyaṃ purisindriyaṃ jīvitindriyaṃ idantaṃ rūpaṃ

--------------------------------------------------------------------------------------------- page254.

Indriyaṃ sukhumaṃ . katamantaṃ rūpaṃ naindriyaṃ oḷārikaṃ rūpāyatanaṃ .pe. phoṭṭhabbāyatanaṃ idantaṃ rūpaṃ naindriyaṃ oḷārikaṃ . katamantaṃ rūpaṃ naindriyaṃ sukhumaṃ kāyaviññatti .pe. kabaḷiṃkāro āhāro idantaṃ rūpaṃ naindriyaṃ sukhumaṃ. [652] Katamantaṃ rūpaṃ indriyaṃ dūre itthindriyaṃ purisindriyaṃ jīvitindriyaṃ idantaṃ rūpaṃ indriyaṃ dūre . katamantaṃ rūpaṃ indriyaṃ santike cakkhundriyaṃ .pe. kāyindriyaṃ idantaṃ rūpaṃ indriyaṃ santike . katamantaṃ rūpaṃ naindriyaṃ dūre kāyaviññatti .pe. Kabaḷiṃkāro āhāro idantaṃ rūpaṃ naindriyaṃ dūre . katamantaṃ rūpaṃ naindriyaṃ santike rūpāyatanaṃ .pe. phoṭṭhabbāyatanaṃ idantaṃ rūpaṃ naindriyaṃ santike. [653] Katamantaṃ rūpaṃ mahābhūtaṃ oḷārikaṃ phoṭṭhabbāyatanaṃ idantaṃ rūpaṃ mahābhūtaṃ oḷārikaṃ . katamantaṃ rūpaṃ mahābhūtaṃ sukhumaṃ āpodhātu idantaṃ rūpaṃ mahābhūtaṃ sukhumaṃ . katamantaṃ rūpaṃ namahābhūtaṃ oḷārikaṃ cakkhāyatanaṃ .pe. rasāyatanaṃ idantaṃ rūpaṃ namahābhūtaṃ oḷārikaṃ . katamantaṃ rūpaṃ namahābhūtaṃ sukhumaṃ itthindriyaṃ .pe. Kabaḷiṃkāro āhāro idantaṃ rūpaṃ namahābhūtaṃ sukhumaṃ. [654] Katamantaṃ rūpaṃ mahābhūtaṃ dūre āpodhātu idantaṃ rūpaṃ mahābhūtaṃ dūre . katamantaṃ rūpaṃ mahābhūtaṃ santike phoṭṭhabbāyatanaṃ idantaṃ rūpaṃ mahābhūtaṃ santike . katamantaṃ rūpaṃ namahābhūtaṃ dūre

--------------------------------------------------------------------------------------------- page255.

Itthindriyaṃ .pe. kabaḷiṃkāro āhāro idantaṃ rūpaṃ namahābhūtaṃ dūre . katamantaṃ rūpaṃ namahābhūtaṃ santike cakkhāyatanaṃ .pe. Rasāyatanaṃ idantaṃ rūpaṃ namahābhūtaṃ santike. [655] Rūpāyatanaṃ diṭṭhaṃ saddāyatanaṃ sutaṃ gandhāyatanaṃ rasāyatanaṃ phoṭṭhabbāyatanaṃ mutaṃ sabbaṃ rūpaṃ manasā viññātaṃ rūpaṃ. Evaṃ catubbidhena rūpasaṅgaho. Catukkaṃ. [656] Katamantaṃ rūpaṃ paṭhavīdhātu yaṃ kakkhaḷaṃ kharagataṃ kakkhaḷattaṃ kakkhaḷabhāvo ajjhattaṃ vā bahiddhā vā upādinnaṃ vā anupādinnaṃ vā idantaṃ rūpaṃ paṭhavīdhātu . katamantaṃ rūpaṃ āpodhātu yaṃ āpo āpogataṃ sineho sinehagataṃ bandhanattaṃ rūpassa ajjhattaṃ vā bahiddhā vā upādinnaṃ vā anupādinnaṃ vā idantaṃ rūpaṃ āpodhātu . Katamantaṃ rūpaṃ tejodhātu yaṃ tejo tejogataṃ usmā usmāgataṃ usumaṃ usumagataṃ ajjhattaṃ vā bahiddhā vā upādinnaṃ vā anupādinnaṃ vā idantaṃ rūpaṃ tejodhātu . katamantaṃ rūpaṃ vāyodhātu yaṃ vāyo vāyogataṃ thambhitattaṃ rūpassa ajjhattaṃ vā bahiddhā vā upādinnaṃ vā anupādinnaṃ vā idantaṃ rūpaṃ vāyodhātu . katamantaṃ rūpaṃ upādā cakkhāyatanaṃ .pe. kabaḷiṃkāro āhāro idantaṃ rūpaṃ upādā. Evaṃ pañcavidhena rūpasaṅgaho. Pañcakaṃ.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page256.

[657] Rūpāyatanaṃ cakkhuviññeyyaṃ rūpaṃ saddāyatanaṃ sotaviññeyyaṃ rūpaṃ gandhāyatanaṃ ghānaviññeyyaṃ rūpaṃ rasāyatanaṃ jivhāviññeyyaṃ rūpaṃ phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññeyyaṃ rūpaṃ sabbaṃ rūpaṃ manoviññeyyaṃ rūpaṃ. Evaṃ chabbidhena rūpasaṅgaho. Chakkaṃ. [658] Rūpāyatanaṃ cakkhuviññeyyaṃ rūpaṃ saddāyatanaṃ sotaviññeyyaṃ rūpaṃ gandhāyatanaṃ ghānaviññeyyaṃ rūpaṃ rasāyatanaṃ jivhāviññeyyaṃ rūpaṃ phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññeyyaṃ rūpaṃ rūpāyatanaṃ saddāyatanaṃ gandhāyatanaṃ rasāyatanaṃ phoṭṭhabbāyatanaṃ manodhātuviññeyyaṃ rūpaṃ sabbaṃ rūpaṃ manoviññāṇadhātuviññeyyaṃ rūpaṃ. Evaṃ sattavidhena rūpasaṅgaho. Sattakaṃ. [659] Rūpāyatanaṃ cakkhuviññeyyaṃ rūpaṃ saddāyatanaṃ sotaviññeyyaṃ rūpaṃ gandhāyatanaṃ ghānaviññeyyaṃ rūpaṃ rasāyatanaṃ jivhāviññeyyaṃ rūpaṃ manāpiyo phoṭṭhabbo sukhasamphasso kāyaviññeyyaṃ rūpaṃ amanāpiyo phoṭṭhabbo dukkhasamphasso kāyaviññeyyaṃ rūpaṃ rūpāyatanaṃ saddāyatanaṃ gandhāyatanaṃ rasāyatanaṃ phoṭṭhabbāyatanaṃ manodhātuviññeyyaṃ rūpaṃ sabbaṃ rūpaṃ manoviññāṇadhātuviññeyyaṃ rūpaṃ. Evaṃ aṭṭhavidhena rūpasaṅgaho. Aṭṭhakaṃ. [660] Katamantaṃ rūpaṃ cakkhundriyaṃ yaṃ cakkhuṃ catunnaṃ mahābhūtānaṃ upādāya pasādo .pe. suñño gāmopeso idantaṃ rūpaṃ

--------------------------------------------------------------------------------------------- page257.

Cakkhundriyaṃ . katamantaṃ rūpaṃ sotindriyaṃ .pe. ghānindriyaṃ .pe. Jivhindriyaṃ .pe. kāyindriyaṃ .pe. itthindriyaṃ .pe. Purisindriyaṃ .pe. jīvitindriyaṃ yo tesaṃ rūpīnaṃ dhammānaṃ āyu ṭhiti yapanā yāpanā iriyanā vattanā pālanā jīvitaṃ jīvitindriyaṃ idantaṃ rūpaṃ jīvitindriyaṃ . katamantaṃ rūpaṃ na indriyaṃ rūpāyatanaṃ .pe. kabaḷiṃkāro āhāro idantaṃ rūpaṃ na indriyaṃ. Evaṃ navavidhena rūpasaṅgaho. Navakaṃ. [661] Katamantaṃ rūpaṃ cakkhundriyaṃ yaṃ cakkhuṃ catunnaṃ mahābhūtānaṃ upādāya pasādo .pe. suñño gāmopeso idantaṃ rūpaṃ cakkhundriyaṃ . katamantaṃ rūpaṃ sotindriyaṃ .pe. ghānindriyaṃ .pe. Jivhindriyaṃ .pe. kāyindriyaṃ .pe. itthindriyaṃ .pe. purisindriyaṃ .pe. jīvitindriyaṃ yo tesaṃ rūpīnaṃ dhammānaṃ āyu ṭhiti yapanā yāpanā iriyanā vattanā pālanā jīvitaṃ jīvitindriyaṃ idantaṃ rūpaṃ jīvitindriyaṃ . katamantaṃ rūpaṃ na indriyaṃ sappaṭighaṃ rūpāyatanaṃ .pe. Phoṭṭhabbāyatanaṃ idantaṃ rūpaṃ na indriyaṃ sappaṭighaṃ . katamantaṃ rūpaṃ na indriyaṃ appaṭighaṃ kāyaviññatti .pe. kabaḷiṃkāro āhāro idantaṃ rūpaṃ na indriyaṃ appaṭighaṃ. Evaṃ dasavidhena rūpasaṅgaho. Dasakaṃ. [662] Katamantaṃ rūpaṃ cakkhāyatanaṃ yaṃ cakkhuṃ catunnaṃ mahābhūtānaṃ upādāya pasādo .pe. suñño gāmopeso idantaṃ rūpaṃ

--------------------------------------------------------------------------------------------- page258.

Cakkhāyatanaṃ . katamantaṃ rūpaṃ sotāyatanaṃ .pe. ghānāyatanaṃ .pe. Jivhāyatanaṃ .pe. kāyāyatanaṃ .pe. rūpāyatanaṃ .pe. saddāyatanaṃ .pe. gandhāyatanaṃ .pe. rasāyatanaṃ .pe. phoṭṭhabbāyatanaṃ paṭhavīdhātu .pe. phoṭṭhabbadhātupesā idantaṃ rūpaṃ phoṭṭhabbāyatanaṃ . Katamantaṃ rūpaṃ anidassanaṃ appaṭighaṃ dhammāyatanapariyāpannaṃ itthindriyaṃ .pe. kabaḷiṃkāro āhāro idantaṃ rūpaṃ anidassanaṃ appaṭighaṃ dhammāyatanapariyāpannaṃ. Evaṃ ekādasavidhena rūpasaṅgaho. Ekādasakaṃ. Rūpavibhatti. Aṭṭhamaṃ bhāṇavāraṃ 1-. -------- @Footnote: 1 rūpakaṇḍe dutiyaṃ bhavitabbaṃ. atirekachabhāṇavāraṃ cittuppādakaṇḍaṃ @atirekadvibhāṇavāraṃ rūpakaṇḍaṃ timattabhāṇavāraṃ nikkhepakaṇḍaṃ dvimattabhāṇavāraṃ @atthuddhārakaṇḍaṃ iti atirekaterasamattabhāṇavāraṃ sakalaṃ dhammasaṅgaṇippakaraṇaṃ @vitthāriyamānaṃ anantaparimāṇaṃ hotīti aṭṭhasāliniyaṃ nayo. iminā pana nayena @kusaladhamme dve akusaladhamme dveabyākate cittasaṅgahe dveti @cittuppādakaṇḍe cha idha dveti aṭṭha bhāṇavārā daṭṭhabbā. iti cittuppādakaṇḍe @bhāṇavārato sambandhagaṇanāya idheva aṭṭhamaṃ hoti.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 34 page 243-258. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=34&item=634&items=29&pagebreak=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=34&item=634&items=29&pagebreak=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=34&item=634&items=29&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=34&item=634&items=29&pagebreak=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=34&i=634              Contents of The Tipitaka Volume 34 http://84000.org/tipitaka/read/?index_34

First itemPrevious itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com