ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 34 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 1 : Abhi. Dhammasaṅgaṇi
   [634]  Katamantam  rupam  upada  upadinnam cakkhayatanam .pe.
Kayayatanam  itthindriyam  purisindriyam  jivitindriyam  yam va panannampi
atthi  rupam  kammassa  katatta  rupayatanam  gandhayatanam  rasayatanam
akasadhatu  rupassa  upacayo  rupassa  santati  kabalimkaro aharo
idantam  rupam  upada upadinnam . katamantam rupam upada anupadinnam
saddayatanam   kayavinnatti  vacivinnatti  rupassa  lahuta  rupassa
muduta  rupassa  kammannata  rupassa  jarata  rupassa  aniccata  yam
va  panannampi  atthi rupam na kammassa katatta rupayatanam gandhayatanam
rasayatanam  akasadhatu  rupassa  upacayo  rupassa  santati kabalimkaro
aharo idantam rupam upada anupadinnam . katamantam rupam noupada
upadinnam   kammassa   katatta   photthabbayatanam   apodhatu

--------------------------------------------------------------------------------------------- page244.

Idantam rupam noupada upadinnam . katamantam rupam noupada anupadinnam na kammassa katatta photthabbayatanam apodhatu idantam rupam noupada anupadinnam. [635] Katamantam rupam upada upadinnupadaniyam cakkhayatanam .pe. kayayatanam itthindriyam purisindriyam jivitindriyam yam va panannampi atthi rupam kammassa katatta rupayatanam gandhayatanam rasayatanam akasadhatu rupassa upacayo rupassa santati kabalimkaro aharo idantam rupam upada upadinnupadaniyam . katamantam rupam upada anupadinnupadaniyam saddayatanam kayavinnatti vacivinnatti rupassa lahuta rupassa muduta rupassa kammannata rupassa jarata rupassa aniccata yam va panannampi atthi rupam na kammassa katatta rupayatanam gandhayatanam rasayatanam akasadhatu rupassa upacayo rupassa santati kabalimkaro aharo idantam rupam upada anupadinnupadaniyam . katamantam rupam noupada upadinnupadaniyam kammassa katatta photthabbayatanam apodhatu idantam rupam noupada upadinnupadaniyam . katamantam rupam noupada anupadinnupadaniyam na kammassa katatta photthabbayatanam apodhatu idantam rupam noupada anupadinnupadaniyam. [636] Katamantam rupam upada sappatigham cakkhayatanam .pe. Rasayatanam idantam rupam upada sappatigham . katamantam rupam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page245.

Upada appatigham itthindriyam .pe. kabalimkaro aharo idantam rupam upada appatigham . katamantam rupam noupada sappatigham photthabbayatanam idantam rupam noupada sappatigham . katamantam rupam noupada appatigham apodhatu idantam rupam noupada appatigham. [637] Katamantam rupam upada olarikam cakkhayatanam .pe. Rasayatanam idantam rupam upada olarikam . katamantam rupam upada sukhumam itthindriyam .pe. kabalimkaro aharo idantam rupam upada sukhumam . katamantam rupam noupada olarikam photthabbayatanam idantam rupam noupada olarikam . katamantam rupam noupada sukhumam apodhatu idantam rupam noupada sukhumam. [638] Katamantam rupam upada dure itthindriyam .pe. Kabalimkaro aharo idantam rupam upada dure . katamantam rupam upada santike cakkhayatanam .pe. rasayatanam idantam rupam upada santike . katamantam rupam noupada dure apodhatu idantam rupam noupada dure . katamantam rupam noupada santike photthabbayatanam idantam rupam noupada santike. [639] Katamantam rupam upadinnam sanidassanam kammassa katatta rupayatanam idantam rupam upadinnam sanidassanam . katamantam rupam upadinnam anidassanam cakkhayatanam .pe. kayayatanam itthindriyam purisindriyam jivitindriyam yam va panannampi atthi rupam kammassa

--------------------------------------------------------------------------------------------- page246.

Katatta gandhayatanam rasayatanam photthabbayatanam akasadhatu apodhatu rupassa upacayo rupassa santati kabalimkaro aharo idantam rupam upadinnam anidassanam . katamantam rupam anupadinnam sanidassanam na kammassa katatta rupayatanam idantam rupam anupadinnam sanidassanam . katamantam rupam anupadinnam anidassanam saddayatanam kayavinnatti vacivinnatti rupassa lahuta rupassa muduta rupassa kammannata rupassa jarata rupassa aniccata yam va panannampi atthi rupam na kammassa katatta gandhayatanam rasayatanam photthabbayatanam akasadhatu apodhatu rupassa upacayo rupassa santati kabalimkaro aharo idantam rupam anupadinnam anidassanam. [640] Katamantam rupam upadinnam sappatigham cakkhayatanam .pe. Kayayatanam yam va panannampi atthi rupam kammassa katatta rupayatanam gandhayatanam rasayatanam photthabbayatanam idantam rupam upadinnam sappatigham . Katamantam rupam upadinnam appatigham itthindriyam purisindriyam jivitindriyam yam va panannampi atthi rupam kammassa katatta akasadhatu apodhatu rupassa upacayo rupassa santati kabalimkaro aharo idantam rupam upadinnam appatigham . katamantam rupam anupadinnam sappatigham saddayatanam yam va panannampi atthi rupam na kammassa katatta rupayatanam gandhayatanam rasayatanam photthabbayatanam idantam rupam anupadinnam sappatigham . katamantam rupam anupadinnam appatigham kayavinnatti

--------------------------------------------------------------------------------------------- page247.

Vacivinnatti rupassa lahuta rupassa muduta rupassa kammannata rupassa jarata rupassa aniccata yam va panannampi atthi rupam na kammassa katatta akasadhatu apodhatu rupassa upacayo rupassa santati kabalimkaro aharo idantam rupam anupadinnam appatigham. [641] Katamantam rupam upadinnam mahabhutam kammassa katatta photthabbayatanam apodhatu idantam rupam upadinnam mahabhutam . Katamantam rupam upadinnam namahabhutam cakkhayatanam .pe. kayayatanam itthindriyam purisindriyam jivitindriyam yam va panannampi atthi rupam kammassa katatta rupayatanam gandhayatanam rasayatanam akasadhatu rupassa upacayo rupassa santati kabalimkaro aharo idantam rupam upadinnam namahabhutam. {641.1} Katamantam rupam anupadinnam mahabhutam na kammassa katatta photthabbayatanam apodhatu idantam rupam anupadinnam mahabhutam. {641.2} Katamantam rupam anupadinnam namahabhutam saddayatanam kayavinnatti vacivinnatti rupassa lahuta rupassa muduta rupassa kammannata rupassa jarata rupassa aniccata yam va panannampi atthi rupam na kammassa katatta rupayatanam gandhayatanam rasayatanam akasadhatu rupassa upacayo rupassa santati kabalimkaro aharo idantam rupam anupadinnam namahabhutam. [642] Katamantam rupam upadinnam olarikam cakkhayatanam .pe. Kayayatanam yam va panannampi atthi rupam kammassa katatta

--------------------------------------------------------------------------------------------- page248.

Rupayatanam gandhayatanam rasayatanam photthabbayatanam idantam rupam upadinnam olarikam . katamantam rupam upadinnam sukhumam itthindriyam purisindriyam jivitindriyam yam va panannampi atthi rupam kammassa katatta akasadhatu apodhatu rupassa upacayo rupassa santati kabalimkaro aharo idantam rupam upadinnam sukhumam. {642.1} Katamantam rupam anupadinnam olarikam saddayatanam yam va panannampi atthi rupam na kammassa katatta rupayatanam gandhayatanam rasayatanam photthabbayatanam idantam rupam anupadinnam olarikam. {642.2} Katamantam rupam anupadinnam sukhumam kayavinnatti vacivinnatti rupassa lahuta rupassa muduta rupassa kammannata rupassa jarata rupassa aniccata yam va panannampi atthi rupam na kammassa katatta akasadhatu apodhatu rupassa upacayo rupassa santati kabalimkaro aharo idantam rupam anupadinnam sukhumam. [643] Katamantam rupam upadinnam dure itthindriyam purisindriyam jivitindriyam yam va panannampi atthi rupam kammassa katatta akasadhatu apodhatu rupassa upacayo rupassa santati kabalimkaro aharo idantam rupam upadinnam dure . katamantam rupam upadinnam santike cakkhayatanam .pe. kayayatanam yam va panannampi atthi rupam kammassa katatta rupayatanam gandhayatanam rasayatanam photthabbayatanam idantam rupam upadinnam santike . katamantam rupam anupadinnam dure

--------------------------------------------------------------------------------------------- page249.

Kayavinnatti vacivinnatti rupassa lahuta rupassa muduta rupassa kammannata rupassa jarata rupassa aniccata yam va panannampi atthi rupam na kammassa katatta akasadhatu apodhatu rupassa upacayo rupassa santati kabalimkaro aharo idantam rupam anupadinnam dure . katamantam rupam anupadinnam santike saddayatanam yam va panannampi atthi rupam na kammassa katatta rupayatanam gandhayatanam rasayatanam photthabbayatanam idantam rupam anupadinnam santike. [644] Katamantam rupam upadinnupadaniyam sanidassanam kammassa katatta rupayatanam idantam rupam upadinnupadaniyam sanidassanam . Katamantam rupam upadinnupadaniyam anidassanam cakkhayatanam .pe. Kayayatanam itthindriyam purisindriyam jivitindriyam yam va panannampi atthi rupam kammassa katatta gandhayatanam rasayatanam photthabbayatanam akasadhatu apodhatu rupassa upacayo rupassa santati kabalimkaro aharo idantam rupam upadinnupadaniyam anidassanam. {644.1} Katamantam rupam anupadinnupadaniyam sanidassanam na kammassa katatta rupayatanam idantam rupam anupadinnupadaniyam sanidassanam. {644.2} Katamantam rupam anupadinnupadaniyam anidassanam saddayatanam kayavinnatti vacivinnatti rupassa lahuta rupassa muduta rupassa kammannata rupassa jarata rupassa aniccata yam va panannampi atthi rupam na kammassa katatta gandhayatanam rasayatanam photthabbayatanam akasadhatu apodhatu

--------------------------------------------------------------------------------------------- page250.

Rupassa upacayo rupassa santati kabalimkaro aharo idantam rupam anupadinnupadaniyam anidassanam. [645] Katamantam rupam upadinnupadaniyam sappatigham cakkhayatanam .pe. kayayatanam yam va panannampi atthi rupam kammassa katatta rupayatanam gandhayatanam rasayatanam photthabbayatanam idantam rupam upadinnupadaniyam sappatigham . katamantam rupam upadinnupadaniyam appatigham itthindriyam purisindriyam jivitindriyam yam va panannampi atthi rupam kammassa katatta akasadhatu apodhatu rupassa upacayo rupassa santati kabalimkaro aharo idantam rupam upadinnupadaniyam appatigham. {645.1} Katamantam rupam anupadinnupadaniyam sappatigham saddayatanam yam va panannampi atthi rupam na kammassa katatta rupayatanam gandhayatanam rasayatanam photthabbayatanam idantam rupam anupadinnupadaniyam sappatigham. {645.2} Katamantam rupam anupadinnupadaniyam appatigham kayavinnatti vacivinnatti rupassa lahuta rupassa muduta rupassa kammannata rupassa jarata rupassa aniccata yam va panannampi atthi rupam na kammassa katatta akasadhatu apodhatu rupassa upacayo rupassa santati kabalimkaro aharo idantam rupam anupadinnupadaniyam appatigham. [646] Katamantam rupam upadinnupadaniyam mahabhutam kammassa katatta photthabbayatanam apodhatu idantam rupam upadinnupadaniyam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page251.

Mahabhutam. {646.1} Katamantam rupam upadinnupadaniyam namahabhutam cakkhayatanam .pe. kayayatanam itthindriyam purisindriyam jivitindriyam yam va panannampi atthi rupam kammassa katatta rupayatanam gandhayatanam rasayatanam akasadhatu rupassa upacayo rupassa santati kabalimkaro aharo idantam rupam upadinnupadaniyam namahabhutam. {646.2} Katamantam rupam anupadinnupadaniyam mahabhutam na kammassa katatta photthabbayatanam apodhatu idantam rupam anupadinnupadaniyam mahabhutam. {646.3} Katamantam rupam anupadinnupadaniyam namahabhutam saddayatanam kayavinnatti vacivinnatti rupassa lahuta rupassa muduta rupassa kammannata rupassa jarata rupassa aniccata yam va panannampi atthi rupam na kammassa katatta rupayatanam gandhayatanam rasayatanam akasadhatu rupassa upacayo rupassa santati kabalimkaro aharo idantam rupam anupadinnupadaniyam namahabhutam. [647] Katamantam rupam upadinnupadaniyam olarikam cakkhayatanam .pe. kayayatanam yam va panannampi atthi rupam kammassa katatta rupayatanam gandhayatanam rasayatanam photthabbayatanam idantam rupam upadinnupadaniyam olarikam . katamantam rupam upadinnupadaniyam sukhumam itthindriyam purisindriyam jivitindriyam yam va panannampi atthi rupam kammassa katatta akasadhatu apodhatu rupassa upacayo rupassa santati kabalimkaro aharo idantam rupam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page252.

Upadinnupadaniyam sukhumam . katamantam rupam anupadinnupadaniyam olarikam saddayatanam yam va panannampi atthi rupam na kammassa katatta rupayatanam gandhayatanam rasayatanam photthabbayatanam idantam rupam anupadinnupadaniyam olarikam . katamantam rupam anupadinnupadaniyam sukhumam kayavinnatti vacivinnatti rupassa lahuta rupassa muduta rupassa kammannata rupassa jarata rupassa aniccata yam va panannampi atthi rupam na kammassa katatta akasadhatu apodhatu rupassa upacayo rupassa santati kabalimkaro aharo idantam rupam anupadinnupadaniyam sukhumam. [648] Katamantam rupam upadinnupadaniyam dure itthindriyam purisindriyam jivitindriyam yam va panannampi atthi rupam kammassa katatta akasadhatu apodhatu rupassa upacayo rupassa santati kabalimkaro aharo idantam rupam upadinnupadaniyam dure . Katamantam rupam upadinnupadaniyam santike cakkhayatanam .pe. kayayatanam yam va panannampi atthi rupam kammassa katatta rupayatanam gandhayatanam rasayatanam photthabbayatanam idantam rupam upadinnupadaniyam santike . katamantam rupam anupadinnupadaniyam dure kayavinnatti vacivinnatti rupassa lahuta rupassa muduta rupassa kammannata rupassa jarata rupassa aniccata yam va panannampi atthi rupam na kammassa katatta akasadhatu apodhatu rupassa upacayo rupassa

--------------------------------------------------------------------------------------------- page253.

Santati kabalimkaro aharo idantam rupam anupadinnupadaniyam dure . katamantam rupam anupadinnupadaniyam santike saddayatanam yam va panannampi atthi rupam na kammassa katatta rupayatanam gandhayatanam rasayatanam photthabbayatanam idantam rupam anupadinnupadaniyam santike. [649] Katamantam rupam sappatigham indriyam cakkhundriyam .pe. Kayindriyam idantam rupam sappatigham indriyam . katamantam rupam sappatigham naindriyam rupayatanam .pe. photthabbayatanam idantam rupam sappatigham naindriyam . katamantam rupam appatigham indriyam itthindriyam purisindriyam jivitindriyam idantam rupam appatigham indriyam . katamantam rupam appatigham naindriyam kayavinnatti .pe. kabalimkaro aharo idantam rupam appatigham naindriyam. [650] Katamantam rupam sappatigham mahabhutam photthabbayatanam idantam rupam sappatigham mahabhutam . katamantam rupam sappatigham namahabhutam cakkhayatanam .pe. rasayatanam idantam rupam sappatigham namahabhutam . Katamantam rupam appatigham mahabhutam apodhatu idantam rupam appatigham mahabhutam . katamantam rupam appatigham namahabhutam itthindriyam .pe. Kabalimkaro aharo idantam rupam appatigham namahabhutam. [651] Katamantam rupam indriyam olarikam cakkhundriyam .pe. Kayindriyam idantam rupam indriyam olarikam . katamantam rupam indriyam sukhumam itthindriyam purisindriyam jivitindriyam idantam rupam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page254.

Indriyam sukhumam . katamantam rupam naindriyam olarikam rupayatanam .pe. photthabbayatanam idantam rupam naindriyam olarikam . katamantam rupam naindriyam sukhumam kayavinnatti .pe. kabalimkaro aharo idantam rupam naindriyam sukhumam. [652] Katamantam rupam indriyam dure itthindriyam purisindriyam jivitindriyam idantam rupam indriyam dure . katamantam rupam indriyam santike cakkhundriyam .pe. kayindriyam idantam rupam indriyam santike . katamantam rupam naindriyam dure kayavinnatti .pe. Kabalimkaro aharo idantam rupam naindriyam dure . katamantam rupam naindriyam santike rupayatanam .pe. photthabbayatanam idantam rupam naindriyam santike. [653] Katamantam rupam mahabhutam olarikam photthabbayatanam idantam rupam mahabhutam olarikam . katamantam rupam mahabhutam sukhumam apodhatu idantam rupam mahabhutam sukhumam . katamantam rupam namahabhutam olarikam cakkhayatanam .pe. rasayatanam idantam rupam namahabhutam olarikam . katamantam rupam namahabhutam sukhumam itthindriyam .pe. Kabalimkaro aharo idantam rupam namahabhutam sukhumam. [654] Katamantam rupam mahabhutam dure apodhatu idantam rupam mahabhutam dure . katamantam rupam mahabhutam santike photthabbayatanam idantam rupam mahabhutam santike . katamantam rupam namahabhutam dure

--------------------------------------------------------------------------------------------- page255.

Itthindriyam .pe. kabalimkaro aharo idantam rupam namahabhutam dure . katamantam rupam namahabhutam santike cakkhayatanam .pe. Rasayatanam idantam rupam namahabhutam santike. [655] Rupayatanam dittham saddayatanam sutam gandhayatanam rasayatanam photthabbayatanam mutam sabbam rupam manasa vinnatam rupam. Evam catubbidhena rupasangaho. Catukkam. [656] Katamantam rupam pathavidhatu yam kakkhalam kharagatam kakkhalattam kakkhalabhavo ajjhattam va bahiddha va upadinnam va anupadinnam va idantam rupam pathavidhatu . katamantam rupam apodhatu yam apo apogatam sineho sinehagatam bandhanattam rupassa ajjhattam va bahiddha va upadinnam va anupadinnam va idantam rupam apodhatu . Katamantam rupam tejodhatu yam tejo tejogatam usma usmagatam usumam usumagatam ajjhattam va bahiddha va upadinnam va anupadinnam va idantam rupam tejodhatu . katamantam rupam vayodhatu yam vayo vayogatam thambhitattam rupassa ajjhattam va bahiddha va upadinnam va anupadinnam va idantam rupam vayodhatu . katamantam rupam upada cakkhayatanam .pe. kabalimkaro aharo idantam rupam upada. Evam pancavidhena rupasangaho. Pancakam.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page256.

[657] Rupayatanam cakkhuvinneyyam rupam saddayatanam sotavinneyyam rupam gandhayatanam ghanavinneyyam rupam rasayatanam jivhavinneyyam rupam photthabbayatanam kayavinneyyam rupam sabbam rupam manovinneyyam rupam. Evam chabbidhena rupasangaho. Chakkam. [658] Rupayatanam cakkhuvinneyyam rupam saddayatanam sotavinneyyam rupam gandhayatanam ghanavinneyyam rupam rasayatanam jivhavinneyyam rupam photthabbayatanam kayavinneyyam rupam rupayatanam saddayatanam gandhayatanam rasayatanam photthabbayatanam manodhatuvinneyyam rupam sabbam rupam manovinnanadhatuvinneyyam rupam. Evam sattavidhena rupasangaho. Sattakam. [659] Rupayatanam cakkhuvinneyyam rupam saddayatanam sotavinneyyam rupam gandhayatanam ghanavinneyyam rupam rasayatanam jivhavinneyyam rupam manapiyo photthabbo sukhasamphasso kayavinneyyam rupam amanapiyo photthabbo dukkhasamphasso kayavinneyyam rupam rupayatanam saddayatanam gandhayatanam rasayatanam photthabbayatanam manodhatuvinneyyam rupam sabbam rupam manovinnanadhatuvinneyyam rupam. Evam atthavidhena rupasangaho. Atthakam. [660] Katamantam rupam cakkhundriyam yam cakkhum catunnam mahabhutanam upadaya pasado .pe. sunno gamopeso idantam rupam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page257.

Cakkhundriyam . katamantam rupam sotindriyam .pe. ghanindriyam .pe. Jivhindriyam .pe. kayindriyam .pe. itthindriyam .pe. Purisindriyam .pe. jivitindriyam yo tesam rupinam dhammanam ayu thiti yapana yapana iriyana vattana palana jivitam jivitindriyam idantam rupam jivitindriyam . katamantam rupam na indriyam rupayatanam .pe. kabalimkaro aharo idantam rupam na indriyam. Evam navavidhena rupasangaho. Navakam. [661] Katamantam rupam cakkhundriyam yam cakkhum catunnam mahabhutanam upadaya pasado .pe. sunno gamopeso idantam rupam cakkhundriyam . katamantam rupam sotindriyam .pe. ghanindriyam .pe. Jivhindriyam .pe. kayindriyam .pe. itthindriyam .pe. purisindriyam .pe. jivitindriyam yo tesam rupinam dhammanam ayu thiti yapana yapana iriyana vattana palana jivitam jivitindriyam idantam rupam jivitindriyam . katamantam rupam na indriyam sappatigham rupayatanam .pe. Photthabbayatanam idantam rupam na indriyam sappatigham . katamantam rupam na indriyam appatigham kayavinnatti .pe. kabalimkaro aharo idantam rupam na indriyam appatigham. Evam dasavidhena rupasangaho. Dasakam. [662] Katamantam rupam cakkhayatanam yam cakkhum catunnam mahabhutanam upadaya pasado .pe. sunno gamopeso idantam rupam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page258.

Cakkhayatanam . katamantam rupam sotayatanam .pe. ghanayatanam .pe. Jivhayatanam .pe. kayayatanam .pe. rupayatanam .pe. saddayatanam .pe. gandhayatanam .pe. rasayatanam .pe. photthabbayatanam pathavidhatu .pe. photthabbadhatupesa idantam rupam photthabbayatanam . Katamantam rupam anidassanam appatigham dhammayatanapariyapannam itthindriyam .pe. kabalimkaro aharo idantam rupam anidassanam appatigham dhammayatanapariyapannam. Evam ekadasavidhena rupasangaho. Ekadasakam. Rupavibhatti. Atthamam bhanavaram 1-. -------- @Footnote: 1 rupakande dutiyam bhavitabbam. atirekachabhanavaram cittuppadakandam @atirekadvibhanavaram rupakandam timattabhanavaram nikkhepakandam dvimattabhanavaram @atthuddharakandam iti atirekaterasamattabhanavaram sakalam dhammasanganippakaranam @vitthariyamanam anantaparimanam hotiti atthasaliniyam nayo. imina pana nayena @kusaladhamme dve akusaladhamme dveabyakate cittasangahe dveti @cittuppadakande cha idha dveti attha bhanavara datthabba. iti cittuppadakande @bhanavarato sambandhagananaya idheva atthamam hoti.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 34 page 243-258. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=34&item=634&items=29&pagebreak=1&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=34&item=634&items=29&pagebreak=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=34&item=634&items=29&pagebreak=1&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=34&item=634&items=29&pagebreak=1&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=34&i=634              Contents of The Tipitaka Volume 34 http://84000.org/tipitaka/read/?index_34

First itemPrevious itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com